Urologiya 30. 01. 2017 Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Xaya artımlarının vərəmi zamanı vərəməleyhinə terapiya ilə yanaşı istifadə olunur?Yüklə 1.52 Mb.
səhifə13/16
tarix13.04.2017
ölçüsü1.52 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

726) Xaya artımlarının vərəmi zamanı vərəməleyhinə terapiya ilə yanaşı istifadə olunur?
A) Epididimektomiya

B) Cərrahi müalicə göstəriş deyil

C) Orxioektomiya

D) Vazorezeksiya

E) Vazorezeksiya, epididimektomiya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
727) Böyrək vərəmində sidikdə olan daha çox xarakterik dəyişikliklərə aiddir?
A) Az miqdarda zülalın olması (0,033-0,99%)

B) Turş reaksiya, az miqdarda zülalın olması (0, 033-0, 990%)

C) Tərkibində çox miqdarda zülalın olması

D) Qələvi reaksiya

E) Turş reaksiya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
728) Böyrək vərəmində sidikdə olan daha çox xarakterik dəyişikliklərə aiddir?
A) Sidik çöküntüsündə silindrlərin olmaması

B) Hematuriya

C) Sidik çöküntüsündə silindrlərin olmaması, leykosituriya

D) Silindruriya

E) Leykosituriya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
729) Böyrək vərəminin əməliyyatönü diaqnozu göstərilənlərdən biri istisna olmaqla bütün sadalananlara əsasən qoyulur?
A) Provokasion (tuberkulin) test

B) Böyrək toxumasının histoloji müayinəsi

C) Sistoskopiya və rentgen müayinəsi

D) Sidiklə vərəm mikobakteriyalarının xaric olması

E) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
730) Provakasion tuberkulin sınağını qiymətləndirdikdə sidiyin tərkibində olmasını nəzərə alırlar?
A) Leykositlərin, Şterheymer-Malbin hüceyrələrinin və aktiv leykositlərin

B) Şterheymer-Malbin hüceyrələrinin və aktiv leykositlərin

C) Leykositlərin

D) Eritrositlərin

E) Zülalın, silindirlərin və mikrobların
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
731) Sidik axarı mənsəbində böyrək vərəminə xarekterik dəyişikliklərə nə aiddir?
A) Hiperemiya

B) Ödem


C) Ödem, hiperemiya

D) Deformasiya

E) Dartılma
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
732) Böyrək vərəminin rentgen şəkili üçün xarakterikdir?
A) Destruktiv dəyişikliklərin (ocaqlı) qeyri-bərabər olması, boşluqların əyri və qeyri hamar konturlu olması

B) Retension dəyişikliklərin bərabər olması

C) Destruktiv dəyişikliklərin (ocaqlı) qeyri-bərabər olması

D) Boşluqların düzgün formalı və hamar konturlu olması

E) Boşluqların əyri və qeyri hamar konturlu olması
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
733) Sidikdə vərəm mikobakteriyalarını aşkar etmək üçün hansı vasitədən

istifadə olunmayır?
A) İmmunoloji

B) İmmunoloji, bakterioskopik

C) Bioloji

D) Bakterioloji

E) Bakterioskopik
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
734) Böyrək vərəminə şübhə olduqda hansı hallarda retroqrad pieloqrafiya göstərişdir?
A) Əlaqəli kaverna zamanı

B) “Lal” böyrək zamanı

C) Bütün sadalananlar doğrudur

D) Sidik axarı strikturası zamanı

E) “Lal” böyrək zamanı, sidik axarı strikturası zamanı
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
735) Böyrək vərəmi zamanı petrifikatların rentgenoloji əlamətlərinə nə xasdır?
A) Dəqiq olmayan konturlar və qeyri homogen struktura

B) Dəqiq konturlar və homoqen struktura

C) Dəqiq olmayan konturlar və qeyri homogen struktura, böyrək parenximası proyeksiyasında yerləşmələri

D) Böyrək parenximası proyeksiyasında yerləşmələri

E) Kasacıq-ləyən sistemi proyeksiyasında yerləşmələri
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
736) Vərəməleyhinə preparatları hansı uzlaşmada istifadə etmək məqsədəuygun deyil?
A) Streptomisin+kanamisin

B) Streptomisin+PASK+salyuzid

C) Tubazid+sikloserin

D) Streptomisin+sikloserin+tubazid

E) İzoniazid+rifampisin+etambutal
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
737) Sidik axarının vərəm etiologiyalı strikturası zamanı ilk növbədə nə lazımdır?
A) B6, B12 və S qrup vitaminləri təyin etmək

B) Bütün vərəməleyhinə dərmanları ləğv etmək

C) Streptomisinin dozasını artırmaq

D) Streptomisini ləğv etmək

E) Streptomisinin dozasını azaltmaq
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
738) Lidaza,prednizolon,B vitaminini nə zaman təyin etmək daha məqsədəuyğundur?
A) Böyrək vərəmi zamanı sidik axarının stenozunun qarşısını almaq üçün

B) Böyrək vərəmi zamanı əks göstərişdir

C) Böyrək vərəmi zamanı monoterapiya kimi

D) Böyrək vərəmi zamanı immunokorreksiya məqsədilə

E) Böyrək vərəminin profilaktikası məqsədilə
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
739) Plasenta tozu, aloe, dekaris hansı məqsədlə qəbul edilir?
A) Böyrək vərəminin profilaktikası üçün

B) Anuriyanın qarşısını almaq üçün

C) Böyrək vərəmi zamanı əks göstərişdir

D) Böyrək vərəmi zamanı sidik axarının stenozunun qarşısını almaq üçün

E) Böyrək vərəmi zamanı immunokorreksiya məqsədilə
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
740) Streptomisin hansı mühitdə aktivdir?
A) Bütün mühitlərdə

B) Neytral mühitdə

C) Çox turş mühitdə

D) Qələvi mühitdə

E) Turş mühitdə
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
741) Streptomisinlə müalicə zamanı əlavə təsirləri aradan qaldırmaq üçün təyin edilir?
A) Kalsium pantotenat

B) Duzsuz pəhriz

C) Polivitaminlər

D) Çoxlu maye qəbulu

E) Polivitaminlər, kalsium pantotenat
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
742) QSİƏ preparatları ilə müalicə zamanı əlavə təsirləri aradan qaldırmaq üçün hansı qrup vitaminlər təyin edilir?
A) B6 və B12

B) B12


C) B1

D) B6


E) S
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
743) Sikloserinlə müalicə zamanı əlavə təsirləri aradan qaldırmaq üçün təyin edilir?
A) Qlyutamin turşusu, ATF

B) ATF


C) Nikotin turşusu

D) Qlyutamin turşusu

E) Duz turşusu
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
744) Hansı halda böyrək vərəmi zamanı orqansaxlayıcı əməliyyatlar aparılmır?
A) Böyrək seqmentlərindən birində solitar kaverna təyin edildikdə

B) Açıq vərəm pionefrozu təyin edildikdə

C) Böyrəyin solitar kavernası aşkar edilmiş xəstədə 1 il müddətində aparılmış kombinə edilmiş antibakterial terapiya effekt vermədikdə

D) Sidik axarında spesifik etiologiyalı striktura olduqda

E) Böyrək vərəminin seqmentar yayılmasının kliniki-rentgenoloji əlamətləri qeyd olunduqda
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
745) Böyrəklərin destruktiv vərəmində spesifik terapiya effekt vermədikdə hansı müddətdə orqansaxlayıcı əməliyyatlar aparılır?
A) 2 il ərzində

B) 4-6 ay ərzində

C) 3 ay ərzində

D) 8-12 ay ərzində

E) 1 ay ərzində
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
746) Böyrəyin məhdud destruktiv vərəmində və sidik axarının strikturası zamanı vacibdir?
A) Nefrektomiya əməliyyatı aparmaq

B) Daha intensiv antibakterial terapiya aparmaq

C) Sidik axarının plastikası

D) Əməliyyat yolu ilə böyrəkdəki destruksiya ocağını ləğv etmək

E) Sidik axarının plastikası, əməliyyat yolu ilə böyrəkdəki destruksiya ocağını ləğv etmək
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
747) Kontralateral böyrəyin funksiyası qənaətbəxş olduqda, əks tərəfin böyrək vərəmində nefroektomiya üçün aşağıdakılardan hansı mütləq göstəriş deyil?
A) Təcrid olunmuş vərəm kavernası

B) Böyrəyin təcrid olunmuş pionefrozu

C) Böyrəyin polikavernoz vərəmi

D) Açıq vərəm pionefrozu

E) Böyrək vərəmi və sidik axarının daralması
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
748) Böyrək vərəminə görə nefroektomiya əməliyyatı keçirmiş şəxslərin qalmış böyrəyində hansı xəstəlik daha çox təsadüf olunur?
A) Nefrolitiaz

B) Vərəm


C) Pielonefrit

D) Şiş


E) Pielonefrit, nefrolitiaz
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
749) Böyrək vərəmində xəstələrə əməliyyatönü spesifik kimyəvi terapiya hansı müddətdə aparılır?
A) İki həftədən az olmayaraq

B) İki ildən az olmayaraq

C) 1 həftə müddətində

D) 3 gün müddətində

E) Altı aydan az olmayaraq
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
750) Müalicə qurtardıqdan sonra aşağıdakılardan hansı böyrək vərəminin sağalma kriteriyalarına aiddir?
A) Destruksiya ocağının stabilləşməsi və geri inkişaf etməsi

B) 5 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması, destruksiya ocağının stabilləşməsi və geri inkişaf etməsi

C) 3 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması

D) 1 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması

E) 5 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
751) Böyrək vərəminin sağalma kriterləri nəyə əsaslanır?
A) 5 il müddətində provakasion vərəm sınaqlarının mənfi nəticələrinə və rentgen şəklinin stabilliyinə

B) Müalicə qurtardıqdan sonra 2 il müddətində xəstənin sidiyi əkildikdə mənfi cavabın alınması

C) Müalicə qurtardıqdan sonra1 il müddətində xəstənin sidiyi əkildikdə mənfi cavabın alınması, rentgen şəklinin stabilliyinə

D) 5 il müddətində provakasion vərəm sınaqlarının mənfi nəticələrinə

E) Rentgen şəklinin stabilliyinə
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
752) İlk dəfə vərəm prosesi aşkar olunan xəsətlərin xəstəxanada müalicə müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 2-3 həftə olmalıdır

B) 1 aydan az olmamalıdır

C) 1,5-2 il olmalıdır

D) 3-6 aydan az olmamalıdır

E) 1 ildən az olmamalıdır
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
753) Böyrəyin aktiv vərəmi bir və ya iki tərəfli olduqda xəstələr hansı müddətə əmək qabiliyyətini itirirlər?

A) 4 ay


B) 2 il

C) 3 ay


D) 2 ay

E) 9-12 ay


Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
754) Böyrək vərəminə görə aparılan müalicədən sonra xəstələr ən az neçə müddətdə dispanser nəzarəti altında olmalıdır?
A) 8-10 il

B) 3-6 ay

C) 0,5-1 il

D) 4-5 il

E) 2-3 ay
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
755) Böyrək vərəmi olan xəstələrə II qrup əlillik verilir?
A) Vərəm prosesinin gecikmiş mərhələlərində və antibakterial terapiya kifayət qədər effekt vermədikdə

B) Üçüncü dərəcəli böyrək çatışmazlığı olduqda, vərəm prosesinin gecikmiş mərhələlərində və antibakterial terapiya kifayət qədər effekt vermədikdə

C) İkinci dərəcəli böyrək çatışmazlığı olduqda

D) Bütün sadalananlar doğrudur

E) Üçüncü dərəcəli böyrək çatışmazlığı olduqda
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
756) Ftiziouroloji sanatoriyalara göndərilməsi böyrək vərəmi olan xəstələrə hansı hallarda əks göstərişdir?
A) Xroniki böyrək çatışmazlığı

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Sidiyin axması

D) Sidik fistulları

E) Böyrəklərin kistası
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
757) Böyrək vərəmi olan xəstələrin xüsusiləşmiş ftiziouroloji sanatoriyalara göndərilməsinə əks göstərişdir?
A) Bütün sadalananlar

B) Ağciyərlərin aktiv vərəmi, sümük-oynaq sisteminin vərəmi

C) Ağciyərlərin aktiv vərəmi

D) Sümük-oynaq sisteminin vərəmi

E) Böyrəklərin amiloidoz
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
758) Sidik kisəsinin vərəmi zamanı sistoskopiya ilə aşkar olunan dəyişikliklərə aiddir?
A) Yaralar

B) Vərəm qabarları

C) Bütün sadalananlar

D) Xəstə böyrək tərəfdə sidik axarının mənsəbi nahiyəsində selikli qişada çapıq dəyişiklikləri

E) Vərəm qabarları, yaralar
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
759) Sidik kisəsi vərəmi üçün daha xarakterik simptomlara aiddir?
A) Dizuriya

B) Üşütmə, titrətmə

C) Hərarətin yüksəlməsi

D) Terminal hematuriya

E) Dizuriya, terminal hematuriya
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
760) Sidik kisəsi vərəminin ağırlaşmalarına aiddir?
A) Pielonefrit

B) Sidik kisəsinin büzüşməsi

C) Sidik kisəsinin büzüşməsi, pielonefrit

D) Bütün sadalananlar

E) Sidiklik-sidik axarı reflüksu
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
761) Dibunolla nə vaxt sidik kisəsinin instilyasiyası tətbiq edilir?
A) Vərəm sistitində və orxiepididimitində

B) Qeyri-vərəm sistitində

C) Vərəm sistitində

D) Vərəm prostatitində və orxiepididimitində

E) Vərəm prostatitində və vezikulitində
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
762) Vərəmlə ilk növbədə zədələnirlər?
A) Sidik kanalı

B) Sidik kisəsi

C) Böyrəklər

D) Böyrək ləyəni

E) Sidik axarı
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
763) Kişilərin cinsiyyət orqanlarının vərəmi zamanı birincili olaraq zədələnirlər?
A) Xaya artımları

B) Prostat vəzi

C) Toxumçıxarıcı axacaq və xaya artımı

D) Xayalar

E) Toxum kisələri
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
764) Prostat vəzi vərəmi üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Uretradan irin ifrazı

B) Dizuriya

C) Aralıq nahiyəsində və düz bağırsaqda ağrılar, dizuriya

D) Aralıq nahiyəsində ağrılar

E) Qarın nahiyəsində ağrılar
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
765) Prostat vəzinin vərəmi zamanı rektal müayinə zamanı aşkar olunur?
A) Prostat vəzin bərk düyünlü qabarıqlı səthi, bərk ocaqlarla yanaşı flüktuasiya olunan və çökək sahələrin olması

B) Vəzinin ölçülərinin kiçilməsi

C) Vəzinin dəqiq konturları

D) Bərk ocaqlarla yanaşı flüktuasiya olunan və çökək sahələrin olması

E) Prostat vəzin bərk düyünlü qabarıqlı səthi
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
766) Xaya və xaya artımları vərəmi üçün xarakterik yerli dəyişikliklərə aiddir?
A) Xayanın reaktiv hidropsu

B) Təsbehşəkilli toxumçıxarıcı axacaq

C) Xaya ilə xaya artımının sıx bitişməsi, dəridə xaya artımından başlayan fistulanın olması

D) Bütün sadalananlar

E) Xaya artımının böyüməsi, sərtləşməsi, qabarlılığı
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
767) Xaya artımının vərəmi zamanı daha çox zədələnir?
A) Xaya artımının quyruğu

B) Xaya artımının başı

C) Xaya artımının cismi

D) Xaya artımı və xaya toxuması

E) Bütün xaya artımı
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
768) Xaya artımının vərəminin diaqnozunda etibarlı müayinə hansıdır?
A) Eyakulyatın bakterioloji müayinəsi, uretra möhtəviyyatının müayinəsi

B) Xaya artımının biopsiyası

C) Eyakulyatın bakterioloji müayinəsi

D) Sidiyin müayinəsi

E) Uretra möhtəviyyatının müayinəsi
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
769) Kəskin başlayan xaya artımı vərəmi zamanı müşahidə edilir?
A) Xaya artımı nahiyəsində ağrı, xaya artımının şişkinliyi

B) Xayalıq dərisinin hiperemiyası və ödemi

C) Xaya artımı nahiyəsində ağrı

D) Bütün sadalananlar

E) Xaya artımının şişkinliyi
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
770) Kəskin başlayan xaya artımı vərəmi zamanı təyin olunmur?
A) İsti proseduralar və fizioterapevtik müalicə

B) Antibakterial terapiya

C) İstirahət

D) Bütün sadalananlar

E) Xayalığın immobilizasiyası (suspenzoriy)
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
771) Xaya artımlarının vərəmi zamanı hansı əməliyyat keçirilir?
A) Epididimektomiya əks tərəfdən vazorezeksiya ilə

B) Hemikastrasiya

C) Epididimektomiya

D) Epididimektomiya xayanın rezeksiyası ilə

E) İkitərəfli epididimektomiya
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
772) Xaya artımının vərəmi zamanı hansı müddətdə aparılan vərəməleyhinə terapiya effektsiz sayılaraq cərrahi müdaxilə təyin edilir?
A) 6 ay müddətində

B) 1 il müddətində

C) 4 ay müddətində

D) 1 ay müddətində

E) 2 ay müddətində
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998

Bölmə 11. Uroginekologiya

773) Hamiləlik zamanı sidik sistemində dəyişiklik törədən faktorlara sadalananlardan hansı aid deyildir?
A) Neyrohumoral

B) Temperatur

C) Endokrin

D) Mexaniki

E) Anadangəlmə
Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
774) Urodinamik pozğunluqlar hamiləliyin hansı həftəsində baş verir?
A) 15-20

B) 1-2


C) 30-36

D) 21-30


E) 5-6
Ədəbiyyat: Еремин Б. В. Консервативные методы лечения недержания мочи у женшин: Дис… канд. Мед наук1985
775) Hamiləlikdə nə vaxt diurez artır?
A) İkinci trimesterdə

B) Üçüncü trimesterdə

C) Birinci trimesterdə

D) Birinci və ikinci trimesterdə

E) İkinci və üçüncü trimesterdə
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
776) Hamiləlikdə diurez nə vaxt azalır?
A) I və II trimesterdə

B) III trimesterdə

C) I trimesterdə

D) II trimesterdə

E) I və III trimesterdə
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
777) Sidik kisəsi tutumunun maksimal böyüməsi hamiləliyin neçənci ayına uyğundur?
A) 5-6

B) 7-9


C) 1-2

D) 3-4


E) 2-3
Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
778) Sidik kisəsinin ən çox yerdəyişməsini nə törədir?
A) Dölün köndələn yerləşməsi

B) Dölün sağrı gəlişi

C) Dölün baş gəlişi

D) Baş gəlişi-başın dərində yerləşməsi

E) Baş gəlişi-başın yüksəkdə dayanması ilə
Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
779) Doğuşdan sonra sidik kisəsinin normal funksiyasi nə zaman bərpa olur?
A) 9-10-cu həftədə

B) 4-6-cı həftədə

C) 11-15-ci həftədə

D) 16-20-ci həftədə

E) 1-3-cü həftədə
Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
780) Uroloji xəstəliyi olan hamilə qadına hansı zərərsiz müayinə üsulu aparılmalıdır?

A) Rentgenоloji müayinə

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Radioloji müayinə

D) İnstrumental müayinə

E) Nüvə-maqnit tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
781) Hamiləliyə daha cox nə təsir edir?
A) Böyrəklərin çarpaz distopiyası

B) Nefroptoz

C) Sidik yollarının ikiləşməsi

D) Böyrəklərin bel distopiyası

E) Böyrəklərin çanaq distopiyası
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
782) Hamiləlik pielonefritinin effektiv müalicəsinə aşağıdakılardan hansı təsir göstərir?
A) Bütün sadalananlar

B) Birincili irinli ocaqların sanasiyası

C) Uroantiseptik və diuretiklərin tətbiqi

D) Urodinamikanın bərpası

E) Antibiotikoterapiya
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологической урологии- 2-ое издание- М: 1986
783) Hamiləlik pielonefritinin təcili operativ müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) Kəskin irinli pielonefrit

B) Ureterohidronefroz

C) Oliqouriya

D) Yüksək hərəkət

E) Xrоniki böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
784) Hamiləliyin pozulması nə zaman göstərişdir?
A) Sidik axarının tək daşında(ölçüsü 13 mm)

B) Hər iki böyrəyin daşlari və xroniki böyrək çatışmazlığında

C) Ləyənin tək daşında

D) Oksaluriyada

E) Böyrək kasacığının daşında
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
785) Hamiləlik zamanı sidik axınının bərpası üçün göstərilən üsullarının hansı istifadə olunur?
A) Bütün qeyd olunanlar

B) Nefrostomiya

C) Stent qoyulması

D) Sidik axarının kateterizasiyası

E) Konservativ müalicə
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
786) Hamiləlik zamanı tədbiqi mümkin olan antibakterial preparatlar hansılardır?
A) Sefalosporinlər

B) Ftorxonolonlar, sefalosporinlər, penisillinlər

C) Sefalosporinlər və penisillinlər

D) Penisillinlər

E) Ftorxinolonlar
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
787) Hamiləliyin I trimestrində hansıları təyin etmək olar?
A) Sulfanilamidlər

B) Nitrofuranlar

C) Penisillinlər

D) Xinolonlar

E) Sefalosporinlər
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
788) Hamiləlik pielonefritində antibiotikoterapiya necə aparılmalıdır?
A) Klinik vəziyyət normallaşana qədər, sidiyin əkilməsinin 2 dəfəlik mənfi nəticə alınana qədər, sidik analizi normallaşana qədər

B) Klinik vəziyyət normallaşana qədər

C) Sidik analizi normallaşana qədər

D) Sidiyin əkilməsinin 2 dəfəlik mənfi nəticə alınana qədər

E) Qısa kurslarla
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə