Urologiya 30. 01. 2017 Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkiliYüklə 1.52 Mb.
səhifə1/16
tarix13.04.2017
ölçüsü1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Urologiya

30.01.2017

Bölmə 1. İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili
1) İctimai səhiyyə sadalananlardan hansını öyrənən elmdir?
A) Əhalinin sağlamlığına təsir edən iqtisadi faktorları

B) Ətraf mühitin və təbii faktorların təsirini

C) Əhalinin sağlamlığına təsir edən sosial faktorları

D) Bütün qeyd edilənləri

E) Əhalinin sağlamlığını
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
2) Sadalananlardan hansı əhalinin sağlamlıq göstəricisidir?
A) Demoqrafik göstəricilər

B) Xəstələnmələr

C) Bütün sadalananlar

D) Əhalinin fiziki inkişafı

E) Həkimlərlə təminat
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
3) Səhiyyənin maddi-texniki bazasını nə təşkil edir?
A) Çarpayı fondu

B) Cihazlarla təminat

C) Həkim kadrları ilə komplektləşdirmə

D) Səhiyyə müəssisələri

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
4) Poliklinikaların fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər hansılardır?
A) Sahəlik, dispanser nəzarətinə cəlb etmə, dispanser qeydiyyatından silinmə

B) Dispanser nəzarətinə cəlb etmə, dispanser qeydiyyatından silinmə, sahədə letallıq

C) Bütün sadalananlar

D) Dispanser qeydiyyatından silinmə, sahədə letallıq, statistik hesabatda son diaqnoz haqqında məlumat

E) Sahəlik, dispanser qeydiyyatından silinmə, sahədə letallıq
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
5) Sadalananlardan hansı statistik göstərici ambulator – poliklinik müəssisənin işini qiymətləndirə bilər?
A) Xəstələrin gözləmə müddəti

B) Mütəxəssisin “boşdayanma” göstəriciləri

C) Xidmət göstərilən kontingentin sayı

D) Bütün sadalananlar

E) Xəstələrə xidmətin müddəti
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
6) Uroloji xidmətin göstərilməsi poliklinikada hansı tibbi sənəddə qeyd edilir?
A) Evə çağırış jurnalında, ambulator xəstənin şəxsi kartasında, dispanser xəstənin müayinə kartasında

B) Ambulator xəstənin şəxsi kartasında

C) Ambulator xəstənin şəxsi kartasında, dispanser xəstənin müayinə kartasında

D) Dispanser xəstənin müayinə kartasında

E) Evə çağırış jurnalında
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
7) Stasionar muəssisələrin tip dərəcəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Şəhər xəstəxanaları

B) Regional xəstəxanalar

C) İxtisaslaşdırılmış tibb müəssisələri

D) Mərkəzi rayon xəstəxanaları

E) Kənd sahə xəstəxanaları
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
8) İllik hesabat hazırlanarkənPoliklinikanın işibölməsini hansı sənədlər təşkil edir?
A) Xəstələrin və hospitalizə edilmişlərin qeydiyyat vərəqəsi

B) Həkimin gündəliyi, dispanser müşahidənin yoxlama kartı

C) Hamısı düzgündür

D) Son diaqnozların qeydiyyatının statistik talonu, xəstələrin və hospitalizə edilmişlərin qeydiyyat vərəqəsi, dispanser müşahidənin yoxlama kartı

E) Son diaqnozların qeydiyyatının statistik talonu
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
9) Stasionar tibbi yardımın inkişafının əsas istiqamətlərinə aid deyil?
A) Tibbi müəssisə fondları

B) Çarpayı fondunun azaldılması

C) Tibbi müəssisə fondlarının və xəstələrin saxlanma xərclərinin dəyərinin yüksəlməsi

D) Etaplıq prinsipinin tətbiqi

E) Stasionarların və digər tibb müəssisələrinin rolunun ardıcıl artırılması
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
10) Uroloji xəstəyə göstərilən tibbi yardımın əsas və aparıcı dəstəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Sanatoriya – profilaktoriyalar

B) Poliklinika nəzdində gündüz stasionarı

C) Dispanser

D) Çoxprofilli xəstəxananın uroloji şöbəsi

E) Elmi – tədqiqat institutu
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
11) Sadalananlardan hansı göstərici xəstələnmələri öyrənməyə imkan vermir?
A) Ölümün səbəbləri

B) Heç biri

C) Əhalinin tibb müəssisələrinə müraciəti

D) Profilaktik müayinələr və dispanser müşahidə

E) HNK və HƏEK fəaliyyəti
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
12) Əhalinin xəstələnmə göstəricisi hansıdır?
A) İl ərzində bütün xəstəliklərin sayı

B) İl ərzində müraciətlərin ümumi sayı

C) İl ərzində daxilolmaların sayı

D) Bütün sadalananlar

E) İl ərzində xəstəliklərin yayılması
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
13) Əhali sayına görə distansion litotripsiya aparatına tələbat necədir?
A) 1 aparat 500.000 nəfərə

B) 1 aparat 200.000 nəfərə

C) 1 aparat 1.500.000 nəfərə

D) 1 aparat 1.000.000 nəfərə

E) 1 aparat 2.000.000 nəfərə
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
14) Qulluqçunun 10 günə qədər müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirməsinin ekspertizası kim tərəfindən aparılır?
A) Həkim nəzarət komissiyası

B) Bütün sadalananlar birlikdə

C) Sadalananlardan hər biri

D) Şöbə müdiri

E) Müalicə həkimi
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
15) Aşağıdakılardan hansı ehtiyat çarpayı fondunun səmərəli istifadəsinə aid deyil?
A) Hospitallaşmaya qədər xəstələrin daha dolğun müayinəsi

B) Xəstənin evə gec yazılması

C) Bütün sadalananlar

D) Təkrari müayinə hallarının azaldılması

E) Gündüz stasionarların təşkili
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
16) “Çarpayı dövriyyəsi” göstəricisinin hesabatına hansı məlumatlar lazımdır?
A) Müraciətlərin sayı (%-lə)

B) İl ərzində çarpayı istifadəsinin orta sayı, xəstənin çarpayı gününün orta sayı

C) Xəstənin çarpayı gününün orta sayı

D) Çarpayıların ümumi sayı , müraciətlərin sayı (%-lə)

E) Stasionarda həkim vəzifəsinin yüklənmə norması
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
17) Şəhər xəstəxanasının fəaliyyətinin ümumi göstəricisini nə təşkil edir?
A) Bütün sadalananlar

B) Çarpayı dövriyyəsi

C) Letallıq

D) İl ərzində faktiki iş gününün sayı

E) Çarpayıdan istifadənin orta müddəti
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
18) Sadalananlardan hansı stasionar fəaliyyətini keyfiyyət göstəricisi deyil?
A) Orta çarpayı günü

B) Kliniki və patoloqoanatomik diaqnozların fərq faizi

C) Dərmanlara sərf edilən vəsaitin miqdarı

D) Cərrahi fəallıq

E) Letallıq
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
19) Stasionar fəaliyyətin əsas sxemini ümumi məlumatlardan başqa daha hansı məlumatlar təşkil edir?
A) Stasionarın digər müalicə - profilaktika müəssisələri ilə işi

B) Stasionar işinin təşkili haqqında

C) Şöbələrin ixtisaslaşmış işi

D) Bütün sadalananlar

E) Həkim diaqnostikası və tibbi xidmətin keyfiyyəti
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
20) Fəhlə və ya qulluqçuların xəstəliyə görə müvəqqəti olaraq digər işə keçirilməsinin zəruriliyini və müddətini kim təyin edir?
A) Həkim nəzarət komissiyası, HƏEK

B) Həmkarlar təşkilatı

C) Həkim nəzarət komissiyası

D) HƏEK


E) Şöbə müdiri
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
21) Əlverişsiz şəraitdə işləyən tibbi və peşə reabilitasiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir?
A) Bütün sadalananlar

B) Xəstənin başqa işə keçirilməsi

C) Əlverişsiz əmək şəraitində işdən vaxtında azad olunması

D) Əmək qabiliyyətinin itirmə vərəqəsinin verilməsi

E) HƏEK göndərilmə
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
22) Müvəqqəti və davamlı əmək qabiliyyətinin itirilməsini fərqləndirən əsas göstərici hansıdır?
A) Yaxşı əmək qabiliyyəti proqnozu

B) Yaxşı kliniki proqnoz

C) Heç biri

D) Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin müddəti

E) Yaxşı kliniki proqnoz, yaxşı əmək qabiliyyəti proqnozu
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
23) Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirmə vərəqəsi hansı halda verilə bilər?
A) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsində

B) Kəskin xəstəliklərdə

C) Bütün sadalananlarda

D) Heç birində

E) Travmalarda
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
24) Xroniki xəstəliklər zamanı xəstəlik vərəqəsi nə zaman verilir?
A) Xəstənin orta ağır vəziyyətində

B) Bütün sadalananlar zamanı

C) Nəzərə çarpan kəskinləşmələrdə

D) Xəstənin ağır vəziyyətində

E) Xəstə orqanın funksional pozğunluğunda
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
25) Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməyə görə xəstəlik vərəqəsini almaq hüququna kimlər malikdir?
A) Müvəqqəti və ya mövsümi işlərdə çalışanlar

B) Yalnız daimi işləyənlər

C) Bütün zəhmətkeşlər

D) Yalnız dövlət sosial sığortasına malik zəhmətkeşlər

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
26) Ezamiyyət zamanı xəstələnənlərə xəstəlik vərəqi verilir?
A) Bütün sadalananlar səhvdir

B) Xəstəlik haqqında yalnız arayış verilir

C) Ezamiyyətdən qayıtdığı gündən

D) Bütün göstərilənlər

E) Ezam olunan ərazinin tibb müəssisəsi tərəfindən
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
27) Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmələr ən çox nə ilə əlaqədardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsində

C) Kəskin xəstəliklərlə və travmalarla

D) Kəskin xəstəliklərlə

E) Travmalarla
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
28) Həkim əmək ekspert komissiyasında göndəriş (HƏEK) və əlillik dərəcəsinin təyini nəyə əsaslanır?
A) Tibbi və sosial faktorun qiymətləndirilməsinə

B) Xəstənin sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və tibbi sosial faktorun qiymətləndirilməsinə

C) Bütün sadalananlar

D) Xəstənin sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə

E) Xəstənin iş şəraitinə
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
29) Stasionar müalicə müddətində xəstənin əmək qabiliyyəti bərpa olunursa xəstəlik vərəqəsi nə zaman bağlanır?
A) Heç biri doğru deyil

B) Xəstənin poliklinika həkiminə müraciət günü

C) Stasionardan çıxan gün

D) Fərdi şəkildə həll edilir

E) Çıxandan 3 gün sonra
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
30) Xəstə əməliyyat otağına nə zaman götürülməlidir?
A) Keyləşdirməyə tam hazır olan anestezioloji briqadadan sonra, cərrah və assistentlərin gəlişindən sonra

B) Keyləşdirməyə tam hazır olan anestezioloji briqadadan sonra

C) Anestezioloji briqadanın gəlişinə qədər

D) Cərrah və assistentlərin gəlişindən sonra

E) Tibb bacısı tərəfindən operasion bloka götürülməsi və əməliyyatın iştirakçılarının gəlişini gözləməli
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
31) Müalicə profilaktika müəssisələrində əmək qabilliyətinin itirilməsi ekspertizasi ilə kim məşğul olur?
A) Bütün sadalananlar

B) Müalicə həkimi

C) Şöbə müdiri

D) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmə ekspertizası üzrə baş həkimin müavini

E) Baş həkim
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
32) Sadalananlardan hansı əmək qabiliyyətinin ekspertizası üzrə HNK funksiyasına aid deyil?
A) Sanator – kurort müalicəsi üçün xəstəlik vərəqəsinin verilməsi

B) Xəstəlik vərəqəsinin 10 gündən çox artırılması

C) Əlilliyi olanların işlə təmin edilməsi

D) HƏEK göndəriş

E) Əmək qabiliyyəti ekspertizasının mübahisəli suallarının həlli
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
33) HƏEK-in funksiyasına nə daxildir?
A) Əlillərə əmək məsləhətlərinin verilməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Əlilliyin səbəbi və əlillik qrupunun təyini

D) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin 10 aydan yuxarı müddətə artırılması

E) Əlilliyin baş vermə vaxtının dəqiq təyini
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
34) Əhalinin sağlamlığına təsir edən əsas ətraf mühit faktorları hansılardır?
A) Ətraf mühitin vəziyyəti(hava, su təchizatı, yaşıllıq və s.)

B) Uşaqların və yeniyetmələrin təlim – tərbiyə şəraiti

C) Bütün sadalananlar

D) Qidalanma

E) Əmək şəraiti
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
35) Xəstə həkim əmək ekspert komissiyasına ( HƏEK) nə üçün göndərilir?
A) Sanator-kurort müalicəsinə göndərmək üçün

B) 4 aylıq əmək qabiliyyətinin itirmədən sonra müalicənin davam etdirilməsini sanksiyalaşdırmaq üçün

C) Bütün sadalananlar doğrudur

D) Əlillik qrupunun təyini üçün, 4 aylıq əmək qabiliyyətinin itirmədən sonra müalicənin davam etdirilməsini sanksiyalaşdırmaq üçün

E) Əlillik qrupunun təyini üçün
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
36) Dispanserizasiyanın keyfiyyəti necə xarakterizə edilir?
A) Hamısı doğrudur

B) Sağalma ilə əlaqədar qeydiyyatdan çıxma

C) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarının azalması

D) Dispanser müşahidəsilə xəstələri əhatə etmək

E) Vaxtında qeydiyyata alma
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
37) Dispanserləşməyə nə daxildir?
A) Hamısı doğrudur

B) Sistematik müşahidələr

C) Patronaj

D) Xəstələrin fəal aşkarlanması

E) Dispanser qeydiyyat
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
38) Davamlı əmak qabiliyyətini itirmə faktını kim müəyyən edir?
A) Şöbə müdiri

B) HƏEK


C) Baş həkim

D) HNK


E) Müalicə həkimi
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
39) Şəhər xəstəxanalarında il ərzində orta hesabla çarpayının iş gününün sayı neçə gündür?
A) 350 – 360 gün

B) 340 – 350 gün

C) 330 – 340 gün

D) 300 – 330 gün

E) 240 – 300 gün
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
40) Təxirəsalınmaz uroloji yardımın inkişafına nə kömək edir?
A) Məsləhət şəklində planlı təcili yardım şöbələrinin işi

B) Bütün sadalananlar

C) Təcili yardım xəstəxanaları

D) Xüsusi briqadaların fəaliyyəti

E) Sanitar aviasiya
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
41) Xəstənin ilkin müraciətində müalicə həkimi xəstəlik vərəqəsini hansı müddətə verə bilər?
A) 14 günə qədər

B) 10 günə qədər

C) Sağalmaya qədər

D) 3 günə qədər

E) 7 günə qədər
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
42) Klinik – statistik araşdırmalarda məlumat mənbəyinə nə xidmət edir?
A) Dispanser müşahidələrinin nəzarət kartası

B) Bütün sadalananlar xidmət edir

C) Stasionardan çıxanın kartası

D) Xəstəliyin inkişaf tarixi

E) Heç biri xidmət etmir
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
43) Evdə ölənlər üçün arayışı kim tərtib edir?
A) Məhkəmə tibb eksperti

B) Müalicə həkimi

C) Hamısı birlikdə

D) Tibbi statistika həkimi

E) Patoloq – anatom
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
44) Stasionarda ölənlər haqqında arayışı kim tərtib edir?
A) Patoloq – anatom

B) Baş həkim

C) Müalicə həkimi

D) Hamısı birlikdə

E) Tibbi statistika həkimi
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
45) Klinikstatistik üsulların işlədilməsi hansı halda mümkündür?
A) Dərman maddələrinin təsirinin effektivliyinin təyini

B) Profilaktik tədbirlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

C) Bütün sadalananlarda mümkündür

D) Yeni müalicə üsullarının axtarışı

E) Cərrahi müdaxilələrin effektivliyinin təhlili
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
46) Kliniki-statistik araşdırmalarda işlədilən tibbi qeydiyyat sənədlərinə hansıları aiddir?
A) Ambulator xəstənin kartası

B) Bütün sadalananlar

C) Dispanser müşahidələrin nəzarət kartası

D) Stasionardan çıxanın kartası

E) Xəstəlik tarixi
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
47) Əhalinin sağlamlıq vəziyyətini özündə nə cəmləşdirir?
A) Bütün sadalananlar

B) Xəstələnmə göstəriciləri

C) Heç biri

D) Demoqrafik göstəricilər

E) Fiziki inkişaf göstəriciləri
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
48) Əhali qocalması hansı yaş qruplu şəxslərin artması hesabınadır?
A) Əhalinin yaş strukturunda 65 yaşdan yuxarı

B) Əhalinin yaş strukturunda 50 yaşdan yuxarı

C) Əhalinin yaş strukturunda 100 yaş və ondan yuxarı

D) Bütün cavablar səhvdir

E) Əhalinin yaş strukturunda 90 yaş və ondan yuxarı
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
49) Uzunömürlülərə aid edilən şəxslər kimlərdir?
A) 100 yaş və yuxarı

B) 60 yaş və yuxarı

C) 80 yaş və yuxarı

D) 90 yaş və yuxarı

E) 70 yaş və yuxarı
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
50) Şöbənin çarpayı fondundan istifadə göstəricisi hansıdır?
A) Çarpayı dövriyyəsi

B) Letallıq

C) Çarpayının orta illik məşğulluğu

D) Xəstənin çarpayıdan istifadəsinin orta müddəti

E) Çarpayının boş dayanması
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
51) Deontologiya həkim və orta tibb işçilərinin vəzifələri haqqında elm olub, nəyə xidmət edir?
A) Həkim – xəstə, xəstə - həkim, həkim - xəstənin yaxın adamları, həkimlərin öz aralarında anlaşma yaratması

B) Xəstənin sağalması üçün daha yaxşı şərait yaratmaq

C) Cavablar səhvdir

D) Daha yaxşı müalicə ilə təmin etmək

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
52) Aşağıdakılardan hansı həkimin etik normasına daxil deyil?

A) Regionun etnik xüsusiyyətləri

B) İctimaiyyət qarşısında məsuliyyət

C) Qanun və qaydalara riayət olunması

D) Vəzifə təlimatları

E) Peşə bacarıqları və peşə səriştələri


Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
53) Xəstə adətən diaqnostika və müalicə sahəsində işlədilən cihazların son nailiyyətləri haqqında məlumat alır. Sizin müəssisədə belə təchizat olmasa da xəstə onların istifadəsində israr edir. Bu halda nə etməlisiniz?
A) Cavablar səhvdir

B) Kömək üçün rəhbərliyə müraciət etmək

C) Bunların olmamasına istinadən xəstəyə etiraz etmək

D) Qohumlarının yardımından istifadə etmək

E) Xəstəni evə yazmaq
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
54) Xəstəyə kömək etməyin yeganə şansı böyük risk tələb edən cərrahi əməliyyatdırsa, uroloq nə etməlidir?
A) Əməliyyatdan imtina

B) Xəstəni əməliyyat etməyə qərar vermək

C) Əməliyyata qərar vermək üçün klinikanın rəhbəri, anestezioloq, terapevt tərkibli konsilium çağırmaq

D) Əməliyyat qərarı üçün klinikanın rəhbəri, anestezioloq, terapevtdən ibarət konsilium çağırmaq və xəstənin yaxın qohumlarını operasiyanın mürəkkəbliyini və risk dərəcəsi haqqında xəbərdar etmək

E) Xəstənin yaxın qohumlarını əməliyyatın mürəkkəbliyi və risq dərəcəsi haqqında xəbərdar etmək
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
55) Xəstə zəruri olan əməliyyatdan imtina edirsə bu halda nə etməli?
A) Heç biri düz deyil

B) Təkidlə razı salmaq, amma cərrahi əməliyyata imperativ təklif etməmək, xəstənin qohumlarını xəstənin kritik vəziyyəti haqqında xəbərdar etmək və onları xəstəni razı salmağa cəlb etmək

C) Konsilium təşkil etməli

D) Onkoloji xəstəlik zamanı bunu elan etmək və xəstəliyin mərhələsinin qənaətbəxş sonluğuna ümid etməyi demək

E) Xəstə razı olmasa da qohumlarının razılığı ilə əməliyyat etmək
Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə