Microsoft Word Materiallar Full Mənim gənclərə xüsusi


DEKSTRAN-PEQ-SU İKİFAZALI SİSTEMİNİN BİNODALINAYüklə 10.69 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/144
tarix06.03.2017
ölçüsü10.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144

DEKSTRAN-PEQ-SU İKİFAZALI SİSTEMİNİN BİNODALINA  

KARBAMİDİN VƏ DİGƏR ƏLAVƏLƏRİN EYNİ ZAMANDA TƏSİRİ 

Eldar MƏSİMOV, T.O.BAĞIROV, Zinət ƏHMƏDOVA

 

76 

HELIUM NEON LAZERLƏRI VƏ ONLARIN TƏTBIQ OLUNMA IMKANLARI 

Sərxan HÜSEYNOV

 

78 

SILAR ÜSULU ILƏ AG2S NAZIK TƏBƏQƏLƏRININ ALINMASI 

Mehmet Nazim TOLA

 

79 

ASPE  + Bi

2

Te

3

  KOMPOZİTLƏRİNİN DİELEKTRİK XASSƏLƏRİ 

Sevinc  SƏFƏROVA, Aysel HƏMZƏYEVA

 

80

    


 

2. MATHEMATICS 

83 

 

DÖRDÜNCÜ TƏRTİB BİR REQULYAR SƏRHƏD MƏSƏLƏSİNİN BƏZİ SPEKTRAL XASSƏLƏRİ 

Akif TALIBOV

 

84 

HƏNDƏSƏ TƏLİMİNDƏ FƏZA TƏSƏVVÜRLƏRİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNƏ DAİR (VII_IX) 

Almarə ABBASOVA

 

86  

BİRİNCİ TƏRTİB ADİ, XƏTTİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR SİSTEMİ  

ÜÇÜN SƏRHƏD MƏSƏLƏSİNƏ QOŞMA MƏSƏLƏNİN QURULMASI 

Asya QULİYEVA

 

87 

ÜÇLAYLI QEYRİBIRCİNS ÇUBUQLARIN ELASTİKİ ƏSAS ÜZƏRİNDƏ RƏQSLƏRİ HAQDA 

Billurə KƏRİMOVA

 

88

 

  DİFERENSİAL OPERATORLARIN QRİN FUNKSİYASI 

Çimnaz MƏMMƏDOVA

 

90

 

  DÖRDÜNCÜ TƏRTİB DİFERENSİAL TƏNLİK ÜÇÜN SPEKTRAL MƏSƏLƏ 

Elçin NÜNƏTOV

 

91

 

   

viii

О ЛОКАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ПОТЕНЦИАЛА РИССА 

Фуад АЛИЕВ

 

92 

MƏKTƏB RİYAZİYYAT KURSUNDA VEKTOR METODUNUN TƏTBİQİ İMKANLARI 

Gülçin MƏMMƏDOVA

 

93  

ОБ УГЛОВЫХ ГНРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

Мaнсур МАГЕРРАМОВ

 

94 

ŞTRUM-LYUVİL TƏNLİYİNİN SPEKTRAL NƏZƏRİYYƏSİNDƏ BESSEL TƏNLİYİNİN ARAŞDIRILMASI 

Məsud PADAROV

 

95 

О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ 

Нара ДЖАФАРОВА

 

97 

PARAMETRLİ TƏNLiK VƏ BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN HƏLLİNİN ŞAGİRDLƏRİN  

TƏDQİQATÇILIQ QABILİYYƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA ROLU 

Novruz NƏSİROV

 

98 

SPECTRAL PROBLEMS FOR HILL OPERATORS ON STAR GRAPHS 

Rakib EFENDİEV

 

98 

ZAMAN SIRALARININ XAOTİK DİNAMİKALARINA GÖRƏ TƏHLİLİ 

Rauf BABAYEV

 

99 

BANAX FƏZALARINDA YARIMSÜRÜŞMƏ VƏ GERIYƏ SÜRÜŞMƏ OPERATORLARI HAQQINDA 

Səbinə SƏMƏDOVA, Aydın ŞAHBAZOV

 

100 

A HYBRID ENCRYPTION ALGORITHM BASED ON AES-RSA 

Süheyla BƏHLULZADƏ

 

101  

SƏRHƏD ŞƏRTİNDƏ SPEKTRAL PARAMETR OLAN DİRAK  

OPERATORUNUN SPEKTRİNİN XASSƏLƏRİ 

Tural ABDULLAYEV, İbrahim NƏBİYEV

 

103  

RİYAZİYYATDA HESAB MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 

Xalidə HƏSENOVA, Günay QASIMOVA, Könül BƏDƏLOVA, Növrəstə ABDULLAYEVA

 

104 

 

3. CHEMISTRY 

107 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ  

РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛЕНОК 

Г.Н. БАДАЛОВА,  Р.М. ,АЛОСМАНОВ, А.А. АЗИЗОВ, И.А. БУНИЯТ-ЗАДЕ, Е.И. АЗИЗБЕЙЛИ

 

108 

Ca və Cu NANOHISSƏCIKLƏRININ FOSFON, FOSFAT QRUPLU SORBENTLƏ SORBSİYASI 

Məltəm ŞAMİLOVA, R. M. ALOSMANOV

 

108 

KİMYANIN TƏDRİSİNDƏ MƏKTƏBDAXİLİ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN APARILMASI BARƏDƏ 

Aysəba MƏMMƏDOVA, Çinarə QULİYEVA

 

110 

BENZOİLASETONUN 1,3-DİFENİLPROPENONLA ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ 

Farid NAĞIYEV, Abel MƏHƏRRƏMOV, Nailə ABDULLAYEVA,  Nurlan ƏMRAHOV, Mirzə ALLAHVERDİYEV

 

111 

THE SYNTHESIS OF 2-HYDROXY-5-(1-METHYLCYCLOALKYL)- ACETOPHENONES 

Mehmet Mete ÇALIŞKAN , Məltəm ERTİLOVA

 

112 

2-HİDROKSİ–5–BROMTİOFENOL VƏ AMİNOFENOLLA  

VOLFRAMIN (VI) EKSTRAKSİYALI -SPEKTROFOTOMETRİK TƏYİNİ 

N. A. VERDİZADƏ, N. A. NOVRUZOVA, Q. S. SÜLEYMANOVA

 

113 

THERMODYNAMIC AND EXPERIMENTAL STUDIES OF IONIC  

LIQUIDS FOR ETHANE AND METHANE CAPTURE 

Mammad HUSEYNOV

 

114 

YENİ SƏTHİ-AKTİV AMMONİUM DUZLARININ SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ 

Xuraman MƏMMƏDOVA, R.A.RƏHIMOV, F.M. VƏKİLOVA

 

114 

GROWTH AND FORMATION OF ZnS NANOCRYSTALS IN  

MODIFIED NBR-PE POLYMER COMPOSITE FILMS 

Narmina BALAYEVA , Z.Q.MAMIYEV, A.A.AZIZOV,  O.O.BALAYEV

 

115 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА ОЧИЩЕНИЯ ПОЧВЫ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

С.O.МАМЕДОВА

 

116 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИНАРНЫХ ВАНАДИЙ СОДЕРЖАЩИХ  

ОКСИДНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ 

Махира АЛИЕВА

 

117  

 

ix 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ БУТЕНА-1  

В БУТЕНЫ-2 НА НИКЕЛЬ-МАГНИЙ ОКСИДНОЙ СИСТЕМЕ 

Ф.Ч.ГАСАНОВА

 

118 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ ЭТАНОЛА  

В ВОДОРОД НА ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

Фарида АБУЗЕРЛИ

 

120 

KOBALT FERRİT HİSSƏCİKLİ POLİMER NANOKOMPOZİTİN SİNTEZİ 

Günel ALLAHVERDİYEVA, R. ALOSMANOV

 

121 

(2E)-3-[2-(ALLILOKSI)-5-BROMFENIL]-1-(2-HIDROKSI-5-METILFENIL)-2-PROPEN-1-ON 

XALKONUNUN SİNTEZİ VƏ NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ 

Y.V.MƏMMƏDOVA, A.İ.MIRZƏYEVA, G.M.BAYRAMOVA, R.Ə.HÜSEYNOVA,  

Ş.Z.QASIMOVA, M.R.BAYRAMOV, İ.Q.MƏMMƏDOV

 

121 

XƏZƏR HÖVZƏSİNİN ÇİRKLƏNMƏ MƏNBƏLƏRİNİN  

MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ ARAŞDIRMALAR 

Aytən BABAŞOVA, R.S.MƏMMƏDOVA

 

122 

NEFT EKOLOGİYASI 

Fidan ABDULLAYEVA

 

123 

POLİXLORBİFENİLLİ  YAĞLARIN UTİLİZASİYASININ RADİASİYA TEXNOLOGİYASI 

Gəray ƏŞİROV, Pünhan CAMALOV, E.T. ABDULLAYEV

 

124 

NİKEL TƏRKİBLİ KATALİZATORLAR ÜZƏRİNDƏ HEKSANINHİDROİZOMERLƏŞMƏSİ 

Elşən ZEYNALOV

 

126 

METAL SAXLAYAN KARBON NANOLİFLERİNİN ETİLBENZOLUN    

OKSİDLƏŞMƏ PROSESİNDƏ KATALİTİK AKTİVLİYİNİN TƏYİNİ 

Nərminə ABDULLAYEVA, Eldar ZEYNALOV, Vaqif ABBASOV

 

128 

SEOLİTTƏRKİBLİ KATALİZATORLAR ÜZƏRİNDƏ HEKSANIN HİDROİZOMERLƏŞMƏSİ 

Elşən ZEYNALOV

 

128 

PEDAQOJİ UNİVERSİTETLƏRİN KİMYA FAKÜLTƏSINDƏ QEYRI-ÜZVİ KİMYA  

MÜHAZİRƏLƏRİNiN KƏND TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALATI İLƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ 

Şükufə HACIYEVA

 

129 

YENİ KÜKÜRDÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİOKSİDANT XASSƏLƏRİ     

Emin QƏRİBOV, Mirzə ALLAHVERDİYEV

 

131  

MALEİN ANHİDRİRDİ, NONİL SPİRTİ VƏ BUTİLMETAKRİLATIN  

İŞTİRAKI İLƏ ÖZLÜLÜK AŞQARLARININ ALINMASI 

Ələddin ƏHMƏDOV, Şahanə ƏZIMOVA, Elnarə HƏSƏNOVA

 

132 

C1-C6 MONOKARBON TURŞULARI VƏ ONLARIN α-XLOR ƏVƏZLİ        

TÖRƏMƏLƏRİNİN VİNER VƏ PLATT İNDEKSİNİN HESABLANMASI 

Vəfa KƏRİMLİ

 

133 

ŞİFF ƏSASLARI VƏ ONLARIN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN  

SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB  XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Aysel RƏHİMOVA

 

134  

SPECTROSCOPIC INVESTIGATED INTERACTION BETWEEN SILVER NANOCOMPOSITES  

BASED OF GUMMIARABIC AND DOXORUBICIN FOR DRUG DELIVERING 

Samira MAMMEDOVA, Shamo TAPDIQOV, Nizami ZEYNALOV

 

135  

ОКИСЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА В ПРИСУТСТВИИ  

БИОМИМЕТИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА 

Н.Т.БАХТИЯРОВА, У.В.НАСИРОВА, Л.М.ГАСАНОВА, Т.М.НАГИЕВ

 

136  

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ В СИСТЕМЕ Bi

2

Se

3

-NdSe 

Г.Т.ГАНБАРОВА, Ф.М.САДЫГОВ, Т.М.ИЛЬЯСЛЫ, З.И.ИСМАИЛОВ

 

136 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦЛЕГИРОВАННЫХ ЦЕРИЕМ И 

САМАРИЕМШПИНЕЛЬНЫХ ФАЗ СОСТАВА Ce

x

Sm

x

Mg

1-2x

Al

2

OЛ.Р .САДЫГОВА, Т. М. ИЛЬЯСЛЫ,М.Р.АЛЛАЗОВ,А.А.АЛИ, З.И.ИСМАИЛОВ

 

137 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ Ce

x

Pr

x

Gd

x

Mg

1-3x

Al

2

OФ.С. ИБРАГИМОВА,Т. М. ИЛЬЯСЛЫ, М. Р. АЛЛАЗОВ, А. А. АЛИ, З.И.ИСМАИЛОВ

 

138 

α-OLEFİNLƏR ƏSASINDA POLİMER AŞQARLARIN SİNTEZİ 

Natəvan TALIŞOVA

 

138 

 

x

TRİS-(2,4-BİS(TRİXLORMETİL))-1,3,5-TRİAZAPENTADİENATO 

 Co(III) KOMPLEKSİNİN SİNTEZİ VƏ KRİSTALLİK QURULUŞU 

Namiq ŞIXALIYEV, A.V.QURBANOV, N.E.ƏHMƏDOVA, A.M. YUSİFLİ,  

N.T.AĞAYEVA, K.T.MAHMUDOV, A.M.MƏHƏRRƏMOV

 

139 

BƏZİ TETRAHİDROPİRİMİDİN-KETO BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ 

Nəzər NƏZƏROV, Əfsun SUCAYEV

 

142  

SYNTHESIS AND STRUCTURAL PROPERTIES OF NICKEL SULFIDE  

NANOPARTICLES IN FNBR POLYMER MATRIX 

Ofeliya BALAYEVA, Narmina BALAYEVA, Abdulsaid AZIZOV,  

Mustafa MURADOV, Rasim ALOSMANOV

 

143 

CuInSe

2

-FeSe-In

2

Se SİSTEMİ 

Rahilə MİRZƏYEVA, M. R. ALLAZOV, R. F.  ABBASOVA, M. B. BABANLI

 

144 

CHARACTERIZATION OF PbS/MALEIC ANHYDRIDE-OCTENE-1  

NANOCOMPOSITES PRODUCED BY CHEMICAL IN-SITU METHOD 

Zamin MƏMİYEV,  Narmina BALAYEVA

 

145 

 

3. BIOLOGY   

147 

 

ABŞERONDA YAPON BİRGÖZÜ BİTKİSİNİN MEYVƏ VƏ YARPAQLARININ MİKOBİOTASI 

Ağavəli İBRAHİMOV, Fəridə YAQUBOVA

 

148 

ƏYİLMİŞYARPAQ YUKKA NÖVÜNÜN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BİOLOJİ  XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Elnarə SALAHOVA

 

149 

ABŞERON YARIMADASINDA NEFTİN TORPAQ EKOLOGİYASINA TƏSİRİ 

Əli İBRAHİMOV

 

150 

ABŞERONDA MEYVƏ AĞACLARINDA FİTOPLAZMA XƏSTƏLİKLƏRİNİN  

MOLEKULYAR İDENTİFİKASİYASI 

Gülsəba KAMİLOVA, G.Ş. BALAKIŞIYEVA

 

151 

ÜZGÜÇÜLÜKLƏ MƏŞĞUL OLAN İNSANLARIN ORQANİZMİNDƏ  

HİPOKSİYANİN YARATDIĞI MORFO–FUNKSİONAL DƏYİŞİKLİKLƏR 

Günel SADİQOVA

 

151 

GÖRMƏ ANALİZATORUNUN STRUKTURLARININ ELEKTROFİZİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNNİN 

HİPOTALAMİK TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ MONOAMİNERQİK SİSTEMİN TƏSİRİ 

Xuraman MİRYUSUFOVA,  A. N. NURULLAYEVA

 

152 

 

NATURAL PLANT COMPOUNDS AS PROTECTIVE SUBSTANCES AT DIFFERENT STRESSES Jeyhuna JAFAROVA, Sona BAYRAMOVA, Rena GANIYEVA

 

153  

QARĞIDALI  BİTKİSİNİN  PLASTİD  GENOMUNDAN  NÜVƏYƏ  TRANSFERLƏR 

Kamran YUSİFLİ, İlham ŞAHMURADOV

 

154 

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB ƏTƏKLƏRİNDƏ MEŞƏ SİÇANININ  

(APODEMUS SYLVATICUS L. 1758) BƏZİ MORFOEKOLOJU XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Qumru HÜSEYNOVA

 

155 

ULTRABƏNÖVŞƏYİ-B ŞÜALARININ VƏ TEMPERATURUN LOBYA  

TOXUMLARININ MORFOFİZİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ 

Lalə KAZIMOVA

 

155 

FOTOSİNTEZ VƏ ONUN FOTOİNGİBİRLƏŞMƏSİ 

Pərvin ƏLİYEVA, Zaman MAHMUDOV

 

156  

XƏZƏRNAZİKBARMAQGEKKONU ABŞERON YARIMADASININ MÜASIR EKOLOJİ  ŞƏRAİTİNDƏ 

Ramin HƏŞİMOV

 

158 

BİTKİ MƏNŞƏLİ MADDƏLƏRİN ANTİOKSİDANT XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Sara ƏLƏKBƏRLİ, S.R. ÇIRAQOVA

 

158 

γ-ŞÜALANMANIN SİNİR TOXUMASINDA YARATDIĞI FƏSADLARIN  

KORREKSİYASINDA ZƏFƏRAN EKSTRAKTININ ROLU 

Sevinc MƏMMƏDOVA

 

159  

NEW INSIGHTS INTO THE INHIBITION OF  beta-GLUCURONIDASE 

Shukufa JABBAROVA, Romy MASSFELLER, Khayala MAMMADOVA

 

160 

 

xi 

GƏMİRİCİLƏRDƏ BAĞIRSAQ KOKSİDİLƏRİNİN (APICOMPLEXA,COCCIDIAMÜASİR  

MOLEKULYAR METODLAR VASİTƏSİ İLƏ TƏDQİQ EDİLMƏSİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ HAQQINDA 

Türkan QURBANOVA

 

161 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫНЕКОТОРЫХ НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ КСАНТИНОКСИДАЗЫ 

Анар ГОДЖАЕВ

 

162  

ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ В  

ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРЕНАТАЛЬНО СТРЕССИРОВАННЫХ КРЫС 

Венера ХАИРОВА

 

163 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЦ У РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (SALMOGAIRDNERIRICHARDSON, 1836) В 

ЭМБРИОНАЛЬНОМ ГИСТОГЕНЕЗЕ ВО ВРЕМЯ  ЗАРОДЫШЕВОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ 

А.Т. ГАСАНОВА

 

165 

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ МАКРОЗООБЕНТОСА 

МИНГЕЧАУРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Кёнуль ТАГИЕВА

 

166 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНОЙ И ГЛУТАМИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРАХ МОЗГА КРЫСЯТ, ПОДВЕРГНУТЫХ ГИПОКСИИ В РАННИЙ ПЕРИОД 

ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Лейла ГАДИРОВА

 

167 

ЗАЩИТА ЭКСТРАКТАМИ ШАЛФЕЯ, СОЛОДКИ, DANAE RACEMOSA L., ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ДЕЙСТВИЮ ИОНОВ ЦИНКА 

Севиндж АТАКИШИЕВА, Севиль ДАДАШЕВА, Инна КУРБАНОВА

 

168 

 

SECTION II. PHILOLOGICAL SCIENCES

 

171

 

1. PHILOLOGY 

171  

GÖYÇAY ƏRAZİSİNDƏKİ BƏZİ MƏHƏLLƏ ADLARININ LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏR 

Aygün XƏLİLOVA

 

172 

MÜXTƏLİF SİSTEMLİ DİLLƏRDƏ SİFƏTİN ÇOXMƏNALILIĞI VƏ OMONİMLİYİNİN MÜQAYİSƏLİ 

LİNQVİSTİK TƏHLİLİ (İngilis Və Azərbaycan Dillərinin Materialları Əsasında) 

Aygün MAHMUDOVA

 

172 

M.KAŞĞARİNİN “DİVANİ LÜĞƏT-İT-TÜRK”ƏSƏRİNDƏ FELİN ƏMR FORMASI 

Aynur  XƏLİLOVA

 

173 

ALTAY DİLLƏRİNDƏ KƏMİYYƏT ŞƏKİLÇİLƏRİNİN QRAMMATİK PARALELLİYİ 

Aysel ƏHMƏDOVA

 

176 

QARABAĞIN BƏZİ HİDROTOPONİMLƏRİNİN ETİMOLOGİYASI 

Aynurə ƏLİYEVA

 

177 

FLEKTİV DİLLƏRDƏKİ AQQLÜTİNATİV ELEMENTLƏRİN  

STRUKTUR-TIPOLOJİ VƏ XRONOLOJİ ÖZƏLLİKLƏRİNƏ DAİR 

Aytən HACIYEVA

 

178 

TEONİM KOMPONENTLİ FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN SEMANTİK QRUPLAŞDIRMASINDA 

FRAZEOSEMANTİK SAHƏ METODUNUN TƏTBİQİNƏ DAİR 

Aytən SADIQOVA

 

179 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN ORFOQRAFİYA LÜĞƏTİNDƏ BİR ŞƏKİLÇİNİN YAZILIŞI HAQQINDA 

Aqil CƏFƏROV

 

180 

AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ MƏTN ÜZƏRİNDƏ İŞİN TƏŞKİLİ YOLLARI 

Aygün ZAMANOVA

 

181 

BEYNƏLMİLƏLSÖZVƏTERMİNLƏRİN MƏNŞƏYİ VƏ MƏNBƏYİ 

Esmira AĞAMİRZƏYEVA

 

182 

AZƏRBAYCAN VƏ RUS DİLLƏRİNDƏ SOMATİK KOMPONENTLİ   

(ƏL,AYAQ) FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN TƏHLİLİ 

Elnarə MƏMMƏDOVA

 

183 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN FRAZEOLOJİ SİSTEMİNDƏ SOMATİK FRAZEOLOGİZMLƏRİN YERİ 

Elzadə SADIQOVA

 

183 

 

xii

FONEM VƏ VARİANT MÜNASİBƏTLƏRİ 

Firuzə XATINOVA

 

184 

KÖŞƏ YAZILARININ DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Fərid İBRAHİMLİ

 

185 

MÜASİR TƏHSİL DİSKURSUNDA LEKSEMLƏR 

Fidan RƏHİMOVA

 

186 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FELİ BAĞLAMA TƏRKİBLƏRİNİN STRUKTUR TƏHLİLİ 

Fidan HİDAYƏTOVA

 

187 

AZƏRBYCANIN DÖVRÜ MƏTBUATINDA İNGİLİS ALINMALARIN İŞLƏNMƏSİ 

Günel QƏHRƏMANOVA

 

188 

“TALEH VƏ HƏQİQƏT” DASTANINDA QƏDİM TOPONİMLƏR VƏ  

ONLARIN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Günel BALAKİŞİYEVA

 

189 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ AY ADLARI 

Gülxanım İSMİXANOVA

 

190 

MÜRƏKKƏB SİNTAKTİK BÜTÖV VƏ CÜMLƏ 

Günay ƏLİYEVA

 

191 

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YENİ TERMİNLƏRİN   

LÜĞƏTLƏRDƏ ƏKS OLUNMA PROBLEMLƏRİ 

Günel PAŞAYEVA

 

192

  

DÜNYANIN RƏNG SİMVOLİKASI Həmid KƏRİMOV

 

193

 

MÜRƏKKƏB SİNTAKTİK  BÜTÖVLƏRİN SƏRHƏDLƏRİNİN PROBLEMLƏRİNƏ DAİR 

Jalə XƏLİLLİ

 

194

 

YUNAN MƏNŞƏLİ SÖZLƏR VƏ ONLARIN QISA TƏSNİFATI 

Milana ABBASOVA

 

195

 

ALINMA SİNONİMLƏRİN AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNƏ İNTEQRASİYASI 

Mirvari QASIMOVA

 

196

 

SUBSTANTİVLƏŞMƏ HAQQINDA Mehriban MAHMUDOVA

 

198

 

MƏTN VƏ OXUCU: RETROSPEKTİV (GERIYƏDÖNÜK)  DÜŞÜNCƏNİN OXUMA PROSESİNDƏ FUNKSİONALLIĞI 

Maral YAQUBOVA

 

200  

FARSLARIN İSTİFADƏ ETDİYİ MİXİ ƏLİFBA ŞUMERLƏRİN ƏLİFBASINDAN NƏ İLƏ FƏRQLƏNİR? 

Nərmin İSMAYILOVA

 

201

 

MƏTBUAT DİLİNDƏ İŞLƏNƏN ALINMALAR HAQQINDA 

Nailə MƏHƏROVA

 

202

 

TƏDRİS PROQRAMINDA MONOLOJİ NİTQ QARŞISINDA DURAN VƏZİFƏLƏR 

Nərmin SİYABLI

 

203 

  

FELİ SİFƏTİN ƏMƏLƏ GƏLMƏ YOLLARI 

Nərmin QURBANOVA

 

203  

 

ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ FELI SIFƏTIN SƏMƏRƏLI ÖYRƏDILMƏSI YOLLARI 

Nərgiz ŞAHBAZOVA

 

204

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə