Microsoft Word Materiallar Full Mənim gənclərə xüsusi


ANARIN “AĞ QOÇ, QARA QOÇ ” ƏSƏRİNİN MOTİVİ ƏSASINDA AĞ VƏ QARA RƏNGİN TƏZADIYüklə 10.69 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/144
tarix06.03.2017
ölçüsü10.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144

ANARIN “AĞ QOÇ, QARA QOÇ ” ƏSƏRİNİN MOTİVİ ƏSASINDA AĞ VƏ QARA RƏNGİN TƏZADI 

Nurlanə İSKƏNDƏROVA

 

205

 

MƏHƏMMƏD ƏFŞARIN  "FƏNNİ-SƏRFİ-TÜRKİ" ƏSƏRİNDƏ DİLÇİLİK TERMİNLƏRİ Rəxşanə BABAZADƏ

 

206

  

ORXON-YENİSEY ABİDƏLƏRİNDƏKİ TOPONİMLƏRİN STRUKTUR SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Ramilə XOSROVOVA

 

207

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QAN QOHUMLUĞU TERMİNLƏRİ 

Rəna MƏMMƏDOVA

 

208

 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN TERMİNOLOJİ SİSTEMİNDƏ PSİXOLOGİYA TERMİNLƏRİ Ramil BAYRAMOV

 

209

 

TAMAMLIQ BUDAQ CÜMLƏLI TABELI MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRININ  

FORMALAŞMASINDA MORFOLOJI VASITƏLƏRIN ROLU 

Sadə QULİYEVA

 

210

 

 

xiii 

MİRZƏ CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN NƏSRİNDƏ ANTONİMLƏRİN ROLU 

Sevinc HACIMƏMMƏDOVA

 

211

 

TABU SÖZLƏRİN FONO-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Sahilə İBRAHİMOVA

 

212

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ “ZAMAN” KONSEPTİNƏ DAXİL OLAN ANLAYIŞLARIN QARŞILAŞDIRMASINA ƏSASLANAN KONTRASTİV SEMANTIKALI FRAZEOLOJİ VAHİDLƏR 

Samirə NƏBİYEVA

 

213

 

“ DƏDƏ QORQUD ”DASTANLARINDAKI MÜRƏKKƏB FELLƏRİN  

ƏRƏB MƏNŞƏLİ KOMPONENTLƏRİNDƏ FONETİK ADAPTASİYA 

Sevinc ƏLİYEVA

 

214

 

RƏSUL RZA DİLÇİ ALİM KİMİ 

Sevda KAZIMOVA

 

216

 

FRAZEOLOGİZMLƏRİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ ZAMANI YARANAN PROBLEMLƏR Şəfiqə SAVALANOVA

 

216

 

HÜSEYN CAVİDİN “BİR ZAMANLAR” ŞEİRİNİN LİNQVİSTİK TƏHLİLİ 

Şövkət İSMAYILOVA

 

217

 

TARİXİ MƏNBƏLƏRDƏ ŞƏRUR OYKONİMİ 

Şəbnəm QULİYEVA

 

219

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ZAMAN MƏZMUNU İFADƏ EDƏN SÖZLƏR Şəkər MƏMMƏDOVA

 

220

 

LEKSİK TƏKRARLAR Türkan ZEYNALLI

 

222  

DİL VƏ NİTQ HAQQINDA XX ƏSRDƏKİ KONSEPSİYALAR 

T. M. BAYRAMOV

 

223

 

MƏKAN ANLAYIŞI VƏ ONUN DİLDƏ KOQNİTİV İNİKASI Ülkər CƏFƏROVA

 

224

  

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TERMİNOLOJİ LEKSİKANIN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ Vəfa  ABDULLAYEVA

 

225 

 

AZƏRBAYCAN ONOMASTİK VAHİDLƏRİNİN FONETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ:  

SƏS ARTIMI MÜŞAHİDƏ OLUNAN ADLAR 

Zülfiyyə ƏLİBƏYOVA

 

226

 

ELÇİN ƏFƏNDİYEV YARADICILIĞINDAKI BƏZİ ONOMASTİK VAHİDLƏRIN ÜSLUBİ MƏNŞƏYİ 

Zemfira ABBASOVA

 

227 

 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 

229 

 

EKSKURSİYALARIN, ŞAGİRDLƏRİN EKOLOJİ DÜNYAGÖRÜŞÜNƏ TƏSİRİ 

Aygün NOVRUZOVA

 

229

 

MAY AYINDA NİYƏ TOY OLMUR Almara NƏBİYEVA

 

229

 

NAZİM HİKMƏT POEZİYASI VƏ 60-80-CI İLLƏR AZƏRBAYCAN  

ŞEİRİNDƏ YENİ POETİK TEXNİKA – MODERNİST TƏMAYÜLLƏR 

Aqil İSLAMLI

 

232

 

AVESTA MƏTNLƏRİNİN TOPLANMASI VƏ TƏDQİQİ Arzu XASIYEVA

 

234  

RUS ƏDƏBİYYATINDA QAFQAZ VƏ ÇİNAR ASSOSİASİYASI 

Aynur İSRAFİLOVA

 

235

 

1930-CU İLLƏR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİDİNDƏ MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN YERİ Aysel QULİYEVA

 

236

 

ABDULLA BƏY ASİNİN YARADICILIĞINDA HƏCV Aytən HACIYEVA

 

237

 

MÜASİR ZƏNCAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ ŞEİRİN CƏRƏYANLARI 

Böyükağa MOLLAYİ

 

238

 

XƏLİL RZA ULUTÜRK  POEZİYASININ ÖZÜNƏMƏXSUS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Brilyant QULİYEVA

 

239

 


 

xiv

KAMAL ABDULLANIN “YARIMÇIQ ƏLYAZMA” ƏSƏRİNİN DİLİ 

Ceyran MURADOVA

 

240

  

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA SƏS AHƏNGDARLIĞI Dürdanə TARIVERDİYEVA

 

241

 

MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK TARİXİMİZ VƏ GƏNCLİYİMİZ MİLLİ VƏHDƏTİMİZƏ 

APARACAQ BÖYÜK YOLUN ASTANASINDA 

Elçin İBRAHİMOV

 

241

 

EYNƏLİ BƏY SULTANOVUN HEKAYƏLƏRİNDƏ NAĞIL TƏHKİYƏSİ 

Elxan YURDOĞLU-MƏMMƏDOV

 

242

 

ŞƏRQİ ANADOLU AZƏRBAYCAN FOLKLOR MÜHİTİNİN  

REGİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU 

Emin AĞAYEV

 

244

 

NƏRİMAN HƏSƏNZADƏNİN “ATABƏYLƏR” DRAMININ  

PERSONAJLAR SİSTEMİNDƏ NİZAMİ GƏNCƏVİ OBRAZININ YERİ 

Əlimuxtar MUXTAROV

 

244

 

NƏSİMİNİN FƏLSƏFİ DİLİ Gülcahan ADIGÖZƏLOVA

 

245

 

SABİR AZƏRİ NƏSRİNDƏ MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK MƏSƏLƏSİ 

Gülşanə XUDİYEVA

 

246

 

MİR CƏLAL YARADICILIĞININ TƏDQİQİ MƏRHƏLƏLƏRİ HAQQINDA Günel BƏHRAMQIZI (MAHMUDOVA)

  

247

 

BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASI MƏTN SİNTAKSİSİ İŞIĞINDA 

Günel MİRZƏYEVA

 

248

 

İSA HÜSEYNOVUN “BİZİM QIZLAR” POVESTİ ƏDƏBİ TƏNQİDDƏ 

Günel PƏNİYEVA

 

249 

 

İSMAYIL BƏY NAKAMIN "FƏRHAD VƏ ŞİRİN" MƏSNƏVİSİNDƏ  

XƏMSƏ ƏNƏNƏSİNDƏN İSTİFADƏNİN  FORMA VƏ ÜSULLARI 

İlahə HACIYEVA

 

250 

  

AZƏRBAYCAN MÜHACİRƏT ƏDƏBİYYATININ DAHA  BİR NÜMAYƏNDƏSİ: ƏBDÜLVAHAB YURDSEVƏR 

İncə ƏLİYEVA

 

252 

 

ƏLİŞİR NƏVAİNİN “FƏRHAD VƏ ŞİRİN” POEMASINA NİZAMİ    

GƏNCƏVİNİN “XOSROV VƏ ŞİRİN” VƏ DİGƏR POEMALARININ TƏSİRİ 

İnci NAĞIYEVA

 

253

 

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ İDEOLOGİYA SƏVİYYƏSİNƏ YÜKSƏLDİLMİŞ  

MÜQƏDDƏS AZƏRBAYCANÇILIQ MƏFKURƏSİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏHLİLİ 

İradə ƏLİYEVA

 

254

 

ƏMİN ABİD QORQUDŞÜNASLIĞIN BANİSİKİMİ 

Könül HƏSƏNOVA

 

255

 

ALTUN SƏLTƏNƏTİ CƏFƏR CABBARLININ GÖZÜ İLƏ Könül HEYDƏROVA

 

256

 

SEYİD HÜSEYNİN “AĞ AT VƏ AĞ ÇUXA” HEKAYƏSİ İLƏ SƏMƏD  

VURĞUNUN “ASLAN QAYASI” POEMASINDA İQTİBASIN PARAMETRLƏRİ 

Könül NƏHMƏTOVA

 

257

 

İLYAS ƏFƏNDİYEVİN “SƏN HƏMİŞƏ MƏNİMLƏSƏN”  ƏSƏRİNDƏ MÜHİT VƏ QƏHRƏMAN PROBLEMİ 

Könül ŞƏRİFOVA

 

258

 

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ПАЛЕСТИНСКОЙ ИСТОРИИ Lalə ƏLİYEVA

 

259

 

MÜASİR HEKAYƏLƏRİN İDEYA - MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Lalə HƏSƏNOVA

 

261

 

MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA QƏHRƏMAN, TİP VƏ 

XARAKTER ANLAYIŞI (XX ƏSRİN 60-90-CI İLLƏRİNDƏ) 

Lalə KƏRİMOVA

 

262

 

YADDAŞ YUSİF SƏMƏDOĞLU NƏSRİNİN ƏSAS SƏCİYYƏSİ KİMİ Leyla ƏLİYEVA

 

263 

 


 

xv 

MÜASİR NƏSRDƏ DAXİLİ MONOLOQ  

(İsi Məlikzadənin “Küçələrə su səpmişəm” əsəri əsasında) 

Məhin SƏDİZADƏ

 

264

 

QIRĞIZ VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏİYYATINDA QIZIL ALMA MOTİVİ Mehman HƏSƏN

 

265

 

MƏSTAN GÜNƏRİN ŞEİR YARADICILIĞI Mehriban ƏLİYEVA

 

266

 

ÇAR RUSİYASINDA FOLKLOR MƏKTƏBLƏRİ VƏ AZƏRBAYCAN  FOLKLORŞÜNASLIĞININ TƏŞƏKKÜL TARİXİ 

Məlahət BABAYEVA

 

267 

 

AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA KEÇƏL OBRAZI Mətanət MUSTAFAYEVA

 

268 

 

“ƏKİNÇİ” QƏZETİNİN MÜXBİR PALİTRASI Mətanət MUSTAFAYEVA

 

269

 

MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ROMANININ  TİPOLOGİYASI VƏ ƏDƏBİ TƏNQİDİNƏ DAİR 

Nizami HÜSEYNOV

 

270

 

ƏLİ AĞA VAHİDİN POEZİYASINDA XƏLQİLİK Nazilə ABDULLAZADƏ

 

272

 

BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “HARA GEDİR BU DÜNYA?” ƏSƏRİNDƏ MÜƏLLİF MÖVQEYİ PROBLEMİ 

Nabat MƏMMƏDOVA

 

273

 

90-CI ILLƏR ƏDƏBİ TƏNQİDİN İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ ƏDƏBİ PROSESƏ TƏSİRİ 

Nərgiz ƏLİBƏYLI

 

275

 

QLOBAL TARİXİ HADİSƏ VƏ PROSESLƏRİN AZƏRBAYCAN ŞEİRİNƏ TƏSİRİ Nərgiz ABDULLAYEVA

 

275

 

CƏDİDÇİLİK VƏ MAARİFÇİLİK: ORTAQ VƏ FƏRQLİ CƏHƏTLƏR Nərgiz HÜSEYN

 

276

 

MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİNİN “DUMANLI TƏBRİZ” ƏSƏRİNDƏ ŞƏRQ VƏ QƏRB 

Nərgiz İSMAYILOVA

 

277

 

AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞINDA UŞAQ FOLKLORUNUN TƏDQİQİ PROBLEMİ 

Nigar AĞAYEVA

 

278

 

MƏNSUR ŞEIR JANIRININ YARANMA TARİXİ VƏ TƏNQİDÇİLƏRİN BU JANR HAQQINDA FİKRLƏRİ 

Nigar AĞAYEVA

 

279

 

ƏFQAN GERÇƏKLİYİ “ÇƏRPƏLƏNG UÇURAN” ROMANI FONUNDA Nigar AN (SƏFƏROVA)

  

280

 

TARİXİ YADDAŞ PROBLEMİNİN MİLLİ NƏSRDƏ ƏKSİ MƏSƏLƏLƏRİ  

(M.SÜLEYMANLININ "ERMƏNİ ADINDAKI HƏRFLƏR" ROMANI ƏSASINDA) 

Nigar ASLANOVA

 

282

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” ƏSƏRİNDƏ FOLKLORİZM 

Nuridə BİLALOVA

 

283

 

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOV KOMEDİYALARININ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ROLU Nurlanə MƏMMƏDOVA

 

284 

 

QARA ZÜLF VƏ HAFİZ POEZİYASINDA ONUN MİSTİK İFADƏSİ 

Məhəmməd PAKZAD

 

285

 

MƏHƏMMƏD FÜZULİ YARADICILIĞINDA EŞQ, HÜSN VƏ KƏDƏR 

Pərixanım HÜSEYNOVA

 

286

 

TAMAHKARLIQ CƏMİYYƏTİN BƏLASIDIR Pərvanə KƏRİMOVA

 

287

 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA MİLLİ DÜŞÜNCƏ KONSEPSİYASI:  MİLLİ MƏNSUBİYYƏT VƏ MİLLİ DƏYƏRLƏR 

Ramiz QASIMOV, Zülfiyyə İSMAYIL

 

289

 

“SEHRBAZLAR DƏRƏSİ” ROMANINDA ZAMAN VƏ ZAMANSIZLIQ İDEYASI 

Rübabə ƏZİZBƏYLİ

 

289

 

MƏMMƏD ARAZIN LİRİKASINDA VƏTƏN  MÖVZUSU 

Səadət MƏHƏMMƏDOVA

 

290

 

 

xvi

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN PUBLİSİSTİKASINDA CƏFƏR XƏNDAN FENOMENİ 

Sakinə ƏLƏSGƏROVA

 

292

 

MAHMUDBƏY MAHMUDBƏYOV – GÖRKƏMLİ FOLKLORŞÜNAS KİMİ 

Səhər ORUCOVA

 

293

 

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 

Səidə ABBASOVA

 

294

 

MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ DAVRANIŞ TƏRBİYƏSİ Səlimə MƏMMƏDOVA

 

295 

 

TARİXİ ŞƏXSİYYƏTİN BƏDİİ TƏSVİRİNDƏ DİALOQ (Ö.SEYFƏDDİNİN  “PEMBE İNCİLİ KAFTAN” HEKAYƏSİ ƏSASINDA) 

Səməni ABBASOVA

 

296

 

AZƏRBAYCAN TƏNQİDİNİN İNKİŞAFINDA İNTERNETİN, QƏZET VƏ JURNALLARIN ROLU Sərvər SƏFƏROV

 

297

 

YUSİF SƏMƏDOĞLUNUN “QƏTL GÜNÜ”  ROMANINDA İNSAN VƏ DÜNYA MÜNASİBƏTLƏRİ 

Sevil SƏFƏROVA

 

298

 

MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏN TƏRCÜMƏDƏ PROBLEMLƏR 

Sima İSMAYILOVA

 

299

  

HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNİN TƏBLİĞİNDƏ MİLLİ İNFORMASİYA NƏŞRLƏRİNİN ROLU Solmaz SADIQOVA

 

300

 

MİLLİ UŞAQ ƏDƏBİYYATIMIZIN BU GÜNÜ VƏ SABAHI Şəfa ƏHMƏDOVA

 

301 

 

ALMAS YILDIRIM YARADICILIĞINDA AZƏRBAYCAN Şəfəq ƏLİZADƏ

 

302

 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN NƏSR ƏSƏRLƏRİNDƏ QADIN OBRAZLARI Şəhla HÜSEYNOVA

 

302

 

İSA MUĞANNANIN "CƏHƏNNƏM" ROMANI HAQQINDA Şəmil SADIQOV

 

303

 

ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YARATDIĞI DRONQO SURƏTİ Təbəssüm MUXTAROVA

 

304

 

İ.ŞIXLININ «DƏLİ KÜR» ROMANINDA MÜASİRLİK PROBLEMİ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD 

Təranə RƏHİMLİ

 

305

 

İSMAYIL ŞIXLININ “DƏLİ KÜR” ROMANINDA FOLKLOR MOTİVİ Turan SADIQLI

 

306

 

“KİTABİ-DƏDƏ-QORQUD” DASTANINDA EPOSÇULUQ ƏNƏNƏLƏRİ Türkan CƏFƏROVA

 

307

 

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIN YARANMASINDA VƏ İNKİŞAFINDA  HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU (QƏLBLƏRDƏ YAŞAYAN İNSAN-91 İLİN IŞIĞI) 

Türkan ƏSGƏROVA

 

308

 

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR VƏ İRAN KLASSİKİ HAFİZ ŞİRAZİ 

Ulduz QƏHRƏMANOVA

 

309

 

ƏDƏBİYYATDA MİFOLOGİZM  

Ülkər AĞAKƏRİMOVA

 

310 

 

KAMAL ABDULLANI OXUYARKƏN QABRİEL QARSİA MARKESİ UNUTMAQ Ülvi BABAYEV

 

311

 

ƏDƏBİYYAT TARİXİMİZİN ÖYRƏNİLMƏMİŞ SAHƏSİ – AZƏRBAYCAN TƏZKİRƏÇİLİK TARİXİ Vüsalə MUSALI

 

313

 

MÜASİR AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏPOSTMODERNİST ESTETİKANIN İZLƏRİNƏ DAİR  (Seyran Səxavətin bədii nəsri əsasında) 

Xəyalə ƏFƏNDİYEVA

 

314

 

FİKRƏT SADIĞIN ÇAP OLUNMUŞ SON – “HAZIRCAVAB” KİTABINA DAİR Yeganə QURBANOVA

 

315 

 

TÜRK DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI 

217 

 

YUNUS EMRE`NİN ŞİİRLERİNDE HUMANİZM  AKIMININ  ETKİSİ 

Aygül ABDULLAYEVA

 

317 

  


 

xvii 

“TƏZKİRƏTÜL-ÖVLİYA” VƏ ƏLİŞİR NƏVAİNİN “NƏSAİMÜL-MƏHƏBBƏT” ƏSƏRİ 

Aygün ƏLİZADƏ

 

318

 

ALTAY DİLLƏRİNDƏ KƏMİYYƏT ŞƏKİLÇİLƏRİNİN QRAMMATİK PARALELLİYİ 

Aysel ƏHMƏDOVA

 

319

 

“KILIÇ VE KALEM” – XII YÜZYIL AZERBAYCAN SOSYAL-SİYASI  

ORTAMININ SANATSAL İZDÜŞÜMÜ GİBİ 

Ayşen SADIQLI

 

320 

 

RECAİZADE MAHMUD EKREM'İN "AH NİJAD!" ŞİİRİNDE ÖLÜME BAKIŞI 

Aytən SÜLEYMANOVA

 

321 

 

ORXON –YENİSEY ABİDƏLƏRİNİN DİL ÜSLUBU Dilbər MEHDİYEVA

 

322 

 

İŞIQ QƏZETİNDƏ ORTAQ TÜRKCƏ İZLƏRİ Elnurə RZAYEVA

 

323

 

KAMAL ABDULLA’NIN “ADAŞLAR” HİKAYESİNDE GÖLGE ARKETİPİNİN GÖRÜNÜM VE İŞLEVLERİ Fatih KESKİN

 

324

 

DİL İLE SÖZ ARASINDA ŞEHİR Fatih ORDU

 

325

 

ŞEYH GÂLİB’İN ŞİİRLERİNDE GÖNÜL SEMBOLÜ Gönül HAŞİMOVA

 

326 

 

NAMIQ KAMAL YARADICILIĞINDA MAARİFÇİLİK İDEYALARI 

Hüseyn KARAHAN

 

327

 

NAZIM HİKMET VE AZERBAYCAN 

Hüseyin ÖZKAN

 

328

 

ƏLİİBN HÜSEYN ƏL-AMASİ ƏLAƏDDİN ÇƏLƏBİNİN DÖVRÜ VƏ HƏYATI 

İnci QASIMLI

 

330 

 

HAFEZ-E SHIRAZI AND YAHYA KAMAL BEYATLI 

Jalal SHAYEGH, Kamal SHAYEGH

 

331

 

ARİF NİHAT ASYANIN POEZİYASINDA MİLLİ RUH 

Kövkəbxanım MƏMMƏDLİ

 

331

 

NÂBÎ’NİN ŞİİRLERİNDE SOSYAL KONULAR Lale ŞABANOVA

 

332

 

"KUYRUKLUYILDIZ ALTINDA İZDİVAÇ"  ESERİNDE  NATÜRALİZM Leyla PİRİMOVA

 

333

 

KADİRCAN KAFLI’NIN TARİHÎ ROMANLARI 

Muharrem KAPLAN

 

335

 

DÜNYA ƏDƏBİYYATINDA TÜRK DÜŞMƏNÇİLİYİNƏ DAİR MÜXTƏLİF NƏZƏRİYYƏLƏR Nərmin HÜSEYNOVA

 

336

 

KAFKA’NIN DÖNÜŞÜM HİKAYESİNDE BİLİNÇALTI MESAJLAR 

Orxan BAXŞIYEV

 

337

 

NÂBÎ'NİN DİVAN ŞİİRİNE GETİRDİĞİ YENİLİK 

Səadət İMANOVA

 

338 

MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE MECÂZLAR 

Setter DURMAZ, Aygün HÜSEYNOVA

 

339

 

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE ÇEVRİLEN İLK MUSİKİ ESERİNİN ANLATIM ÖZELLİKLERİ HAKKINDA 

Zümrüt EMİROĞLU

 

340

 

"ÖLÜLƏR"DƏN  XATİRƏ Zeynəb AŞURBƏYLİ

 

341

 

20. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN BASININDA KULLANILANECNEBİ KELİMELER (Güneş Gazetesindeki Ahmed Ağaoğlu Makalesi Örneğinde) 

Burak ETİ

 

342

 

 İNGİLİS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI 

345 

 

OSMANLI DÖVRÜ ŞEİRİNİN TƏRCÜMƏ VƏ TƏDQİQİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Ali BEREKET

 

345

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə