Microsoft Word Materiallar Full Mənim gənclərə xüsusi


İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ ƏYANİ VASİTƏLƏRİN ROLUYüklə 10.69 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/144
tarix06.03.2017
ölçüsü10.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144

İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ ƏYANİ VASİTƏLƏRİN ROLU  

Həcər ABDULLAYEVA

 

478 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО                                                       

ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Сёнмяз МУХТАРОВ

 

479 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – ОДНА                                                         

ИЗ ФОРМ НЕТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Самира МЕЛИКОВА

 

479 

TƏLİM MATERİALLARININ İNTEQRATİV YOLLA ÖYRƏDİLMƏSİ PROBLEMİ 

Əsmər SƏFƏRLİ

 

480 

AUTİST YENİYETMƏLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

Tünzalə VERDİYEVA

 

481 

İKİNCİ SİNİFDƏ RİYAZİYYATDAN ƏYLƏNCƏLİ MƏSƏLƏLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ 

Pərvin QASIMOVA

 

482 

THE EFFECT OF COOPERATIVE READING STRATEGIES ON IMPROVING READING COMPREHENSION 

Kamal SHAYEGH, Elahe EBADI,Parvana PASHAYEVA, Shola BAYRAMOVA, Gunay BABAKHANOVA

 

484 

TƏLİM PROSESİNDƏ MÜƏLLİM ÜNSİYYƏTİNİN ROLU 

Ülkər İMANOVA

 

484 

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASINDA DEMOKRATİK YANAŞMA NÜMUNƏLƏRİ 

Elmir QURBANOV

 

485 

UŞAQLAR VƏ RƏSMLƏR 

Ulduz MƏMMƏDRZAYEVA

 

486 

DƏRSDƏ DİALOQ ÜSULUNDAN İSTİFADƏ YOLLARI 

Veysel GÜLEN

 

487 

THE HISTORY OF WRITING 

Elvin NÜRƏDDINLI

 

488 

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN NİTQİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN PSİXOLOJİ TƏHLİLİ 

Yeganə MƏMMƏDOVA

 

489 

AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ MƏKTƏBLƏRİNİN BİRİNCİ SİNİFLƏRİNİN OXU TƏLİMİ HAQQINDA 

Mehtap ETİ

 

490 

MARAĞALI ƏVHƏDİNİN CAMİ-CƏM MƏSNƏVİSİNDƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ 

Fərəh HÜSEYNOVA 

 

491 

ÖĞRETMEN HAZIRLIĞINDA STAJIN ROLÜ 

Özgür DEREBAŞI

 

492 

MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ TƏTBİQİ 

Şəhla MUSAYEVA

 

493 

GƏNC ALİMLƏRİN HAZIRLANMASI  

Vüsalə ƏLİYEVA

 

494 

 

xxiv

3. TRANSLATION 

495 

 

CONFERENCE TRANSLATION 

Asmar HASHIMLI

 

496 

ВИДЫ ПЕРЕВОДОЧИКОВ 

Амина АХМЕДОВА

 

496 

UNIVERSITETLƏRDƏ TƏRCÜMƏNİNYAXIN GƏLƏCƏKDƏ PERSPEKTİVLƏRİ 

Aysel MƏMMƏDOVA

 

497 

QRAMMATİK AMBİQİTİVLİKLƏ BAĞLI TƏRCÜMƏ PROBLEMLƏRİ 

Aydan MƏLİKZADƏ

 

499 

BƏDİİ ÜSLUBUN TƏRCÜMƏDƏ VERİLMƏSİ 

Cavid MƏMMƏDOV

 

500 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРЕВОДЕ КАК                                              

КОМПОНЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ПОДЛИННИКА 

Дж. А. АСАДОВ

 

501 

SABİR MUSTAFANIN ŞEKSPIRDƏN SONET TƏRCÜMƏLƏRİNİN ORİJİNAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Dürnisə SƏFƏROVA

 

501 

TƏRCÜMƏDƏ TƏŞKİLATLANMA 

Elvin NURƏDDİNLİ

 

503 

AŞIQ ƏLƏSGƏR YARADICILIĞININ TƏRCÜMƏDƏ VERIİLMƏSİ 

Əsmər HƏBİBOVA

 

504 

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANININ ƏRƏB DİLINƏ                                                                 

TƏRCÜMƏSİ VƏ ƏRƏB HƏRFLƏRİNİN ÇƏTİNLİKLƏRİ 

Fekri ALSHAWERİ

 

505 

TƏSİSAT ADLARININ TƏRCÜMƏSİNƏ ÜMUMİ BAXIŞ 

Günel QASIMOVA

 

505 

ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏRİN TƏRCÜMƏSI ZAMANI ORTAYA ÇIXAN ÇƏTİNLİKLƏR 

Gulnar AGASİYEVA

 

507 

MƏHSƏTİ İRSİ POL SMİTİN TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ 

İlahə MƏMMƏDOVA

 

508 

MISTAKES IN MEDIA AND ADVERTISING TRANSLATION 

İlham BİNYƏTOV

 

509 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ  

«АЗЕРБАЙДЖАН» С.ВУРГУНА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

И.Ю.ТЯГАЙ

 

509 

CHALLENGES IN TRANSLATION OF ECONOMIC TEXTS 

Ilhama

 

MUSTAFAYEVA

 

510

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕВОДА УКРАИНСКИХ                                            

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК 

Х.Ф. АЛИЗАДЕ

 

511 

TRANSLATION AND INTERPRETATION ARE CHALLENGING 

Xanim FETHULLAYEVA

 

512 

TƏRCÜMƏÇİNİN VƏZİFƏLƏRİ 

Kəmalə MUSAYEVA

 

513 

ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ, ВЫРАЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ОДНОГО ЯЗЫКА НА ДРУГОЙ 

Лейла МАМЕДОВА

 

514 

MENU TRANSLATION 

Leyla SAMADLI

 

515 

PROBLEMS IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION 

Leyla KƏRİMOVA

 

516 

KALKA ÜSULU İLƏ YARANAN TERMİNLƏR 

Leyla MEHTİYEVA

 

516 

COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION AND MACHINE TRANSLATION 

Nazrin JAMALLI

 

517 

TRANSLATION OF OLD LANGUAGES WRITTEN IN PERSO-ARABIC SCRIPT 

Nusrat SHIKHBABAYEV

 

518 

 

xxv 

ÇEX ATALAR SÖZLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ PRİNSİPLƏRİ 

Pəri MİRƏLİYEVA

 

519 

GOOGLE AS A TRANSLATOR 

Polad POLADOV

 

520 

TƏBABƏTLƏ BAĞLI TƏRCÜMƏ 

Rauf QƏDİMLİ

 

521 

ВСЁ О ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Севиндж ТЕКЕЛИЕВА

 

521 

MÜASİR DÖVRİ-MƏTBUATDA İŞLƏDİLƏN NEOLOGİZMLƏR                                                                  

VƏ ONLARIN TƏRCÜMƏDƏ VERİLMƏSİ 

TURANƏ HACIİBRAHİMXƏLİLOVA

 

522 

PROBLEMS OF IDIOM TRANSLATION 

Turan AGHAYEVA

 

523 

ETHICS IN TRANSLATION 

Zaur MİRZAZADE

 

524 

RİYAZİ MƏTNLƏRİN İNGİLİS DİLİNDƏN AZƏRBAYCANCAYA VƏ TƏRSİNƏ TƏRCÜMƏSİ 

PROBLEMLƏRİ 

Yaqub ƏLİYEV, Natiq ADİLOV

 

525 

 

SECTION III. ENGINEERING SCIENCES

 

527

 

1. CHEMICAL ENGINEERING 

529 

 

COMPOSITIONAL SIMULATION OF VAPEX WITH VARIOUS SOLVENT COMBINATIONS 

Javid HUSEYNOV

 

530 

ОЦЕНКАРИСКАНАМОРСКИХНЕФТЕГАЗОВЫХОБЪЕКТАХНА                                                            

ПРИМЕРЕ «СМЛОП ВАРАНДЕЙСКОГО ТЕРМИНАЛА» 

Агиль МАММАДОВ, Асиф МАММАДОВ, Александр ШВЫРЯЕВ

 

530 

DƏNİZ SUYUNDAN YANACAĞIN ALINMASI 

Nəcmətdin BƏŞİRZADƏ, Rəşid KƏRİMLİ, Kənan ŞIXƏLİYEV

 

532 

THERMODYNAMICS AND EXPERIMENTAL STUDIES OF IONIC                                                           

LIQUIDS FOR ETHANE AND METHANE CAPTURE 

Mammad HUSEYNOV, Amr HENNİ

 

533 

СРАВНИТЕЛЬНАЯОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЯРАКЕТНИХВИДОВ ТОПЛИВА                                                  

НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Максим ГАЛАНОВ, Агил МАММАДОВ, Валерий МЕНЬШИКОВ

 

533 

SKEPT/SXPE QARIŞIQLARI ƏSASINDA KORROZİYAYA DAVAMLI SUEMULSİYALARIN İŞLƏNMƏSİ 

Aygün RƏSULOVA

 

534 

METAKRİL TURŞUSU İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ ETİLEN-PROPİLEN SİNTETİK KAUÇUKU                        

VƏ EPOKSİD QƏTRANI ƏSASINDA SUEMULSİYA QORUYUCU ÖRTÜKLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Fariz ƏMİROV

 

535 

APPLICATIONS OF HYBRID CARS 

Aytən MƏMMƏDLİ

 

536 

FUNKSİONAL QRUPLARA MALİK SKN KAUÇUKLARI ƏSASINDA                                              

KORROZİYADAN QORUYUCU ÖRTÜKLƏRİN İŞLƏNMƏSİ 

Günel ƏZİZOVA 

 

537 

HARVESTING OR DIRECTING OF LIGHTINING ENERGY 

Xəyyam QULIYEV

 

537 

NEFTİN BENZİN FRAKSİYASINDAN KOMPLEKSƏMƏLƏGƏLMƏ VƏ REKTİFİKASİYA                              

ÜSULU İLƏ METİLTSİKLOPENTANIN ALINMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ 

Günel NƏCƏFOVA

 

538 

SEPERATION OF AMMONIA FROM NITRIGEN AND OXYGEN IN HABER-BOSCHPROCESS 

Miraga QAFARZADE

 

538 

CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND DIFFERENT WAYS TO REDUCE THEM 

Arzu CƏBRAYILOVA

 

539 

 

xxvi

KATALİTİKKREKİNQPROSESİNDƏ NANOZƏRRƏCİKLƏRİNXAMMAL ÇIXIMINA TƏSİRİ 

İlahə BAYRAMOVA

 

540 

POLYMER FLOODING IN ENHANCED OIL RECOVERY (EOR

Ayshan KHALAFLİ

 

540 

POTENTIAL DANGERS OF PLASTICS, AND HOW THE WAYS TO AVOID THEM 

Gülşən HAQVERDİYEVA

 

541 

 

2. COMPUTER SCIENCE AND ICT 543

 

 HAVA HƏRƏKƏTİ DİSPETÇERİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ ÜÇÜN SİMULYATOR-                                       

TRENAJOR SİSTEMİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

L.N. ƏHMƏDOV, Ş.M. HÜMBƏTZADƏ

 

544 

3X+1 ARDICILLIĞININ PERİODLARININ KONSTRUKSİYASI VƏ BU  

KONSTRUKSİYALARDA RƏQƏMLƏRİN TƏKRARLANMASI QANUNAUYĞUNLUQLARI 

Yaqub ƏLIYEV

 

546 

QRAF MODELLƏRİNİN KÖMƏYİ İLƏ MƏTNİN  

AÇAR SÖZLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 

Sahib BABALIYEV

 

547 

PAROL TƏHLÜKƏSIZLIYI 

İlkin YOLÇUYEV

 

549 

ELEKTRON MUSİQİ ÖYRƏTMƏ SİSTEMİ 

Dilarə RÜSTƏM-ZADƏ

 

550 

İNFORMASİYA MÜHAFİZƏSİNİN KRİPTOQRAFİK ƏSASLARI 

Mübariz XƏLİLOV, Nigat HACIYEVA

 

551 

MÜASİR DÖVRÜN TƏLƏBİ – ERP SİSTEMLƏRİ VƏ SAP 

Elvin BƏKİROV

 

552 

MÜASİR İNTERNET BANKİNG SİSTEMİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN PRİORİTET MƏSƏLƏLƏRİ 

Şəhanə İBRAHİMZADƏ

 

554 

QEYRİ-SƏLİS ƏDƏDLƏR ÜZƏRİNDƏ HESAB ƏMƏLLƏRİNİ                                                                        

YERİNƏ YETİRƏN KOMPÜTER SİSTEMİNİN YARADILMASI 

Yaqub SƏRDAROV, Gülxan HƏSƏNOV, Elman HƏMİDLİ

 

555 

AZƏRBAYCAN DILINDƏ YAZILMIŞ MƏTNLƏRDƏ ORFOQRAFIK SƏHVLƏRIN AŞKAR                       

EDILMƏSI VƏ KORREKSIYASI ÜÇÜN PROQRAM TƏMINATININ IŞLƏNILMƏSI 

Firuzə TƏHMƏZLİ

 

558 

İNFORMASIYANIN DÜNƏNI, BUGÜNÜ VƏ SABAHI  

Zaur MEHDİYEV

 

559 

ЗАДАЧА НЕЧЕТКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Дж.И.ЗЕЙНАЛОВ, М.Е.АЛИЙЕВ, Г.А.КАСУМОВ

 

560 

AZƏRBAYCANIN AVİASİYA SEKTORUNDA ERP(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING-                   

MÜƏSSİSƏNİN RESURSLARININ PLANLAŞDIRILMASI) SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ 

L.N.ƏHMƏDOV,M.C. MƏLIKOVA

 

563 

SIMSIZ ŞƏBƏKƏLƏRIN ƏHƏMIYYƏTI VƏ GƏLƏCƏK PERSPEKTIVLƏRI 

Əliağa MUSAYEV

 

565 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОСАДКИ ВС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЕТНОЙ                                           

И СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Айгюн ГУЛИЕВА

 

566 

İNSAN-KOMPÜTER DİALOQ SİSTEMİNDƏ MƏTN FORMATINDA DAXİL EDİLƏN                   

MÜRACİƏTLƏRİN ANLANMASINA GİZLİ MARKOV MODELLƏRİNİN TƏTBİQİ 

Ülfət BAXIŞOV

 

567 

ANDROID PLATFORMASINDA NFC TEXNOLOGİYASI  

ƏSASINDA MOBİL ÖDƏMƏ SİSTEMİ 

Günel SƏMƏDOVA

 

569 

SCALA - JAVA ƏSASLI PROQRAMLAŞDIRMA DİLİ 

Kamal İSAYEV

 

570 

 

xxvii 

BİR TƏRTİBLİ DİFERENSİAL TƏNLİYİN EYLER VƏ RUNQE-KUTTA 

ÜSULLARI İLƏ HƏLLİNİN MÜQAYİSƏSİ 

Əminə QASIMZADƏ, Həmzağa ORUCOV

 

571 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MƏTNLƏRİN TANINMASI ÜÇÜN                                                    

İNFORMATİV ƏLAMƏTLƏRİN SEÇİLMƏSİ VƏ ANALİZİ 

Sevinc İMAMVERDİYEVA

 

573 

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) SİSTEMLƏRİNİN İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ 

İlkin YOLÇUYEV

 

574 

OPTIMAL MARŞRUTLARIN TAPILMASI ÜÇÜN OPTIMAL BAZA STRUKTURUNUN TƏŞKILI,                    

REAL VERILƏNLƏR BAZASIYLA IŞLƏYƏN QISA YOL SERVISLƏRININ HAZIRLANMASI 

Sərxan NAĞIYEV

 

576 

AZƏRBAYCAN BANKLARINDA ORACLE İSTİFADƏÇİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN 

MÜASSİR VƏZİYYƏTİ VƏ PROBLEMLƏRİ 

Gültəkin HƏSƏNOVA

 

577 

KİTABXANA İŞİNİN İNNOVATİV İNKİŞAFINDA İKT-nin ROLU 

Nərminə ABDULLAYEVA

 

578 

LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 ROBOT KİTİNDƏN HAZIRLANMIŞ                                                            

“SMART CAR” –AĞILLI MAŞIN PROTOTİPİ 

Fikrət BAYRAMLI, Ümit İLHAN

 

580 

SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÖVCUD TCP PROTOKOLLARININ ANALİZİ 

Əhəd MƏMMƏDOV, Babək ABBASOV

 

581 

WORDPRESS CMS PLATFORMASI ÜZƏRİNDƏ ONLINE İMTAHAN                                   

SERTİFİKALAŞDIRMA SİSTEMİNİN LAYİHƏNDİRİLMƏSİ 

Gülnaz HƏSƏNOVA

 

582 

TƏLƏBƏLƏRİN BİLİKLƏRİNİN AVTOMATİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMLƏRİNİN 

QURULMASINDA ANTİPLAGİAT PROQRAM PAKETLƏRİNDƏN İSTİFADƏ İMKANLARI 

Əminə AĞAZADƏ

 

583 

ELEKTRON TİCARƏTİN İNKİŞAFI VƏ ELEKTRON TİCARƏT MODELLƏRİ 

Səba NƏSİBİ

 

585 

USING PARTIALLY OBSERVABLE MARKOV DECISION PROCESS                                                                 

FOR INDOOR PLANNING AND NAVIGATION IN ROBOTICS 

Nadir HAJIYEV, Umit ILHAN

 

586 

QRAF VERİLƏNLƏR MODELİ VƏ RDBMS MODELİ İLƏ MÜQAİSƏLİ TƏHLİLİ 

Həsənağa MƏMMƏDOV

 

587

 

ENABLE MOBILE ROBOT TO RECOGNIZE AND CLASSIFY OBJECTS Huseyn PASHAYEV, Asad MAMMADOV

 

589

 

PROQRAM TƏMİNATI TESTLƏRİN AVTOMATLAŞDIRILMASI Günel SƏMƏDOVA

 

590 

ƏLİL UŞAQLAR ÜÇÜNELEKTRON TƏHSİL PORTALININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ  

Ali ŞAHİNTAŞ, Lalə BAYRAMOVA

 

591 

AZƏRBAYCAN KİTABXANALARINDA İNFORMASİYA                                                    

TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Sevda MƏMMƏDOVA

 

593 

AZƏRBAYCAN TƏHSİL SİSTEMİNDƏ ORTA MƏKTƏB MÜƏLLIMLƏRİNİN                                                        

İKT BACARIQLARININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ METODLARI 

Əli HƏSƏNOV

 

594 

CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM FEATURES IN THE SCIENCE OF INFORMATION SECURITY 

Kanan ASGARLI

 

595 

INFORMATION SECURITY IN OUR LIFE 

Kanan ASGARLI

 

596 

MÜASİR ROBOT TEXNOLOGİYALARININ AZƏRBAYCAN SƏNAYE VƏ MƏİŞƏT HƏYATINDA TƏTBİQİ 

Nadir HACIYEV, Tərlan BƏKİRLİ. Ümit İLHAN

 

597 

BİZNES HƏLLƏR ÜÇÜN BIG DATA 

Şamil HÜMBƏTOV

 

598 

VƏTƏNDAŞ MƏRKƏZLİ ELEKTRON DÖVLƏT 

Xəyyam MƏSİYEV, Aynur ƏHMƏDZADƏ

 

599 

 

xxviii

SUGGESTED MODEL FOR MOBILE NUMBER PORTABILITY 

Khayyam MASIYEV, Bahri MAMMADGULUBAY

 

601 

WHY DO WE NEED PASSWORD BASED CRYPTOGRAPHY INSTEAD OF SIMPLE PASSWORDS? 

Ulvi ISMAYILOV

 

602 

BULUD HESABLAMALARI ANLAYIŞINA ƏSASLANAN E-DÖVLƏTIN SƏMƏRƏLI QURULMASI 

Xəyyam MƏSIYEV, Nicat ƏFƏNDIYEV

 

602 

ŞƏBƏKƏLƏRDƏ YÖNLƏNDİRMƏ. OPTİMAL MARŞURUTUN TƏYİN EDİLMƏSİ 

Fərid MƏMMƏDOV

 

605 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA ELEKTRON DÖVLƏTİN FORMALAŞDIRILMASI                          

YOLUNDA QANUNVERİCİLİK AKTLARININ ROLU 

Xəyyam MƏSİYEV, Namiq QƏDIROV

 

606 

KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN VƏ ŞƏBƏKƏ ƏMƏLİYYAT SİSTEMLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Nərmin MURADLI

 

608 

AÇIQ AÇAR İNFRASTRUKTURU VƏ ONUN AZƏRBAYCAN MODELİ 

Ali ŞAHINTAŞ, Elvar QƏHRƏMANOV, Orxan ABIŞLI

 

609 

E-DÖVLƏTDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ HAQQINDA 

Xəyyam MƏSİYEV, Lalə VƏLİZADƏ

 

610 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В СТАРТАП КОМПАНИЯХ 

Фарид ГАСУМОВ

 

611 

ELEKTRON DÖVLƏT ÜZRƏ TƏKLİF OLUNMUŞ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ 

Xəyyam MƏSİYEV, Kəmalə ŞƏMİLOVA

 

613 

AZƏRBAYCANDA AĞILLI ŞƏHƏR MODELLƏRİNİN TƏTBİQİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ 

Kamran İMAMƏLİYEV, Nadir HACIYEV

 

615 

USING ENCRYPTION ALGORITHMS FOR DATA TRANSMISSION 

Nadir HAJIYEV, Elvar GAHRAMANOV

 

616 

ELEKTRON DÖVLƏTDƏ VƏTƏNDAŞ-DÖVLƏT MÜNASIBƏTLƏRI 

Xəyyam MƏSIYEV, Sevinc HEYDƏRLİ

 

617 

SECURITY RISK OF ANDROID PERMISSIONS 

Rüfət BABAYEV

 

618 

İŞ PROSESİ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR VƏ                                                                   

ONLARIN HƏLLİ ÜÇÜN TƏKLİF OLUNAN ARXİTEKTURA 

Abzetdin ADAMOV, Aytən ZODOROVA

 

619 

ENTERPRISE ARCHITECTURE FOR SMALL BUSINESS CORPORATIONS 

Mehran GULIYEV

 

620 

ELEKTRON DÖVLƏTDƏ İNAM 

Xəyyam MƏSİYEV, Şührü MIRZAYEV

 

621 

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏR VƏ MARKETİNQ 

Xəyyam MƏSİYEV, Nigar HÜSEYNOVA

 

623 

TEACHING OF LIMIT AND DERIVATIVE THROUGH MAPLE PROGRAMS  

Dursun ÇALIŞKAN, Rauf SÜLEYMANLI

 

624 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə