Microsoft Word Materiallar Full Mənim gənclərə xüsusi


WEB TEXNOLOGİYASI ÜZƏRİNDƏ KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ BAZASININYüklə 10.69 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/144
tarix06.03.2017
ölçüsü10.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144

WEB TEXNOLOGİYASI ÜZƏRİNDƏ KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ BAZASININ 

QURULMASI, VERİLƏNLƏRİN TƏSVİRİ, ANALİZİ VƏ SORĞULARIN EMALİ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ 

Kenan KILIÇ

 

627 

KİTABXANA-İNFORMASİYASAHƏSİNDƏ KOMPÜTERTEXNOLOGİYASININ 

TƏTBİQİNƏ DAİRDÖVLƏTSİYASƏTİ (2003-2013-CÜ İLLƏRDƏ) 

Natiq MÜRSƏLOV

 

629 

AZƏRBAYCAN KİTABXANALARINDA İNFORMASİYA                                                    

TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Sevda MƏMMƏDOVA

 

630 

 

 

3. MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING 

631 

 

MİKROPROSESSORLU DİZEL YANACAQ PÜSKÜRMƏ SİSTEMLƏRİNİN ELEKTROMAQNİT KLAPANLI 

ELEKTROHİDRAVLİK FORSUNKALARININ KONSTRUKSIYASI QARŞISINDA DURAN PROBLEMLƏR 

Mirəli CƏFƏRLİ

 

632 

 

xxix 

EHTİYATLARIN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ TƏLƏB AMİLİ 

İbrahim Ağazadə

 

633 

SİNERGETİK PRİNSİPLİ LOQİSTİK SİSTEMLƏRDƏ HƏRƏKƏT                                                   

TƏRKİBİNİN EFFEKTİVLİYİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 

Ceyhun TALIBOV

 

633 

SƏNAYENİN SƏMƏRƏLİ İNKIŞAFI NAMİNƏ 

İsa QASIMOV

 

634 

LAYİHƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI 

Elxan HƏSƏNOV, Seymur HƏSƏNOV

 

636 

NEFT VƏ QAZ QUYULARININ QAZILMASI ZAMANI KƏMƏRİN TUTULMUŞ YERİNİN TƏYİNİ 

İlqar MƏHƏRRƏMOV

 

637 

QEYRİ-MÜƏYYƏN ŞƏRATİDƏ STOXASTİK İSTEHSAL PLANLAŞDIRMA MODELİ 

Qurban AĞAŞİRİNOV

 

637 

ABC TƏHLİL OPERATİV KONTROLLİNQ ÜSLUBUNUN ƏSAS ALƏTİDİR 

Toğrul POLUXOV

 

639 

ÜÇLAYLI QEYRİBIRCİNS ÇUBUQLARIN ELASTİKİ 

ƏSAS ÜZƏRİNDƏ RƏQSLƏRİ 

Billurə KƏRİMOVA

 

641 

QEYRİ BİRCİNS ÇUBUQLARIN MƏXSUSİ RƏQSLƏRİ 

Fəxrəddin İSAYEV, Ceyhun SƏLİMOV

 

642 

KİPLƏNDİRİCİ DÜYÜNLƏRDƏ SIZMA MEXANİZMİ  

Bəsti MƏMİYEVA

 

644 

YÜKSƏK TƏZYİQLİ DİZEL YANACAQ NASOSLARINDA                                                                          

YENİ DOZALANDIRMA ÜSULUNUN TƏHLİLİ 

Qurban QOCAYEV

 

645 

AZƏRBAYCANDA MÜASİR ALTERNATİV ENERJİ TEXNOLOGİYALARINDAN  

İSTİFADƏNİN EKOLOJİ VƏ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ 

Fuad MƏMMƏDOV

 

648  

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

Aygün HƏSƏNOVA

 

648 

NANOTEXNOLOJİ ÇÖKDÜRMƏ METODU İLƏ DƏMİR ƏSASLI 

KOMPOZİSİYA MATERİALININ LEGİRLƏNMƏSİ 

Səyami HÜSEYNOV

 

650 

“HOLLAND SİNDROMU” ANLAYIŞI  

Tural DƏMİROV

 

650 

OVUNTU KONSTRUKSİYA POLADLARININ TERMİKİ EMAL                                                              

PROSESİNƏ MƏSAMƏLİYİN TƏSİRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Taryel TAĞIYEV

 

651 

İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRİN İDXAL ƏVƏZLƏYİCİ                                                     

SƏNAYELƏŞMƏ STRATEGİYASI UĞURLUDURMU? 

 Altay İSMAYILOV

 

652 

İKİLAYLI QEYRİBİRCİNS DAİRƏVİ SİLİNDRİK ÖRTÜKLƏRİN QEYRİ XƏTTİ DAYANIQLIĞI  

Səfər HÜSEYNOV 

 

654 

TƏDARÜK ZƏNCİRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ  

EHTİYATLARIN OPTİMALLAŞDIRILMASI 

Turan QURBANOV

 

655 

QEYRİ-NEFTSAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFİ 

Qəmər MƏMMƏDOVA

 

657 

İKİÇİYİNLİ MANCANAQ DƏZGAHLARININ PNEVMATİK  

TARAZLAŞDIRILMASI MƏSƏLƏSİNİN TƏTQİQİ 

Eltən POLUXOV

 

657 

İKİLAYLI QEYRİBİRCİNS ÇUBUQLARIN QEYRİMÜNTƏZƏM                                                          

TEMPERATUR SAHƏSİNDƏ DAYANIQLIĞI HAQDA 

Fəxrəddin İSAYEV, Ramil MƏMMƏDLİ

 

659 

ASAN XİDMƏT VƏ MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ 

Şahin ƏLİYEV

 

661 

 

xxx

OHSAS 18001 PEŞƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ STANDARTI 

Aqşin MƏMMƏDOV

 

661 

Öncə PROMODEL! 

Mehdi QARAYEV

 

662 

İŞ YERİNDƏ TƏHLÜKƏSİZ DAVRANIŞ QAYDALARI 

Royal ŞİRİNOV

 

663 

İSO 9001 (QMS) BEYNƏLXALQ STANDARTLARININ TƏLƏBLƏRİNƏ                                                   

ƏSASƏN QURULMUŞ İNSAN RESURSARI PROSESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ  

(İnsan resurslarının idarə edilməsinə mühəndis sayağı bir baxış) 

Kamran KƏRİMLİ 

 

665 

 

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  Qafqaz University                                   18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

 

18-19, April 2014, Baku, Azerbaijan 

 

 

PROCEEDINGS 

SECTION I 

NATURAL SCIENCES 

 

Physics 

Mathematics 

Chemistry 

Biology 

 

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  Qafqaz University                                   18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  Qafqaz University                                   18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

 

18-19, April 2014, Baku, Azerbaijan 

 

 

PROCEEDINGS 

SECTION I 

NATURAL SCIENCES 

 

 

PHYSICS 

 

 

 

 

 Qafqaz Uni

ИЗ

А

Генети


ДНК, челове

вытянуть  вс

ParisJaponic

этом, вся ДН

жесткие  стр

самопроизво

а  в  виде  к

информации

формирован

намотано окРисуно

Структ


Å  и  высотой

Интересно, 

происходит 

уровня комп

можно полу

Несмот


транскрибир

то  же  время

крайней мер

второй  част

зависимости

полимеразы

Таким 

структуры  иментальных

II INTER

versity           

ЗУЧЕНИЕ 

АРМЕЕВ Гр

ическая  инфо

еческий гено

се  нити  ДН

a, он содерж

НК помещает

руктуры,  нес

ольному свор

комплекса  с 

и.  В  основе

ние  нуклеосо

коло 147 нуклк 1 Визуализ

тура нуклеосо

й 60 Å. На  д

что  гистон

постоянный 

пактизации - 

учить набор и

тря на упаков

руемые гены

я  умеренно  т

ре, два механ

тичное  удале

и  от  их  мод

ы сквозь нукл

образом,  пон

и динамики  х

х методов,  по

RNATIONA

              

ПРИНЦИ

МОЛ

игорий, ЛЮ

Московский

ормация,  зак

ом содержит 

НК.  В  настоя

ит более 150

тся в клеточн

сущие  на  се

рачиванию с 

белками – 

е  компактиза

ом.  Нуклеосо

леотидных па

зация нукле

Визуализа

омы отображ

данный  моме

ный  состав 

обмен димер

30 нм фибри

интермедиато

вку ДНК, в кл

ы свободны от

транскрибиру

низма транск

ение  гистоно

дификаций,  и

еосому, что п

нимание  стру

хроматина.  Д

озволяющих 

L SCIENTIF

ИПОВ ФОР

ЛЕКУЛЯР

ЮБИТЕЛЕВ А

й Государствa

одированная

около 3 милл

ящее  время 

0 миллиардов

ное ядро, раз

ебе  большой

образование

хроматина, 

ации  генетич

ома  представл

ар или 1,67 виеосомы, 147 н

ация построе

жена на рисун

ент  получено

нуклеосом 

рами гистоно

иллы к нукле

ов нуклеосом

летке происх

т нуклеосом 

уемые  гены  к

крипции скво

ов  с  ДНК.  С

изменяется  с

позволяет рег

уктуры  и под

Для исследов

оценить  энер

FIC CONFERРМИРОВАНОГО МО

 

Александр, Б

венный Унивеrmeev@molsi

 

я  в  виде  послиардов нукл

максимальн

в нуклеотидн

змером меньш

й  суммарный

м компактны

основной  ф

ческой  инфо

ляет  собой  о

итка спиралинп, ДНК и бе

ена на структ

нке 1. Белков

о  более 80 ра

не  постояне

ов H2A-H2B

еосомам при

м, таких как те

ходит синтез 

и синтез мРН

конденсиров

озь цепочки н

Сохранение  г

степень  срод

гулировать тр

движности  н

вания  нуклео

ргию  связыв

RENCE OF Y

 

АНИЯ НУ

ОДЕЛИРО

БЛИНОВ Ве

ерситет им. Мim.org 

следовательно

леотидных па

ным  по  разм

ных пар, и его

ше 100 микр

й  отрицатель

ых глобул. ДН

функцией  кот

ормации  леж

октамер  белк

и ДНК. 


елок отображ

туре с кодом

вое ядро нукл

азличных  кри

ен,  наприме

[4, 5], а при ф

соединяется 

етрасомы и г

белка, которы

НК на них пр

аны  на  гисто

нуклеосом, о

гистонов H3-

дства  ДНК  к

ранскрипцию

нуклеосом  яв

сом  применя

ания  ДНК  с 

YOUNG RES

        18-19 A

УКЛЕОСО

ОВАНИЯ 

ениамин, Ш

М.В.Ломонос

ости  нуклеот

ар, что соотв

меру  считает

о длина може

ометров. Мо

ьный  заряд, 

НК в ядре нах

торого  являе

жит  взаимод

ков  гистонов жены в виде

м 1KX5 PDB

леосомы обр

исталлически

ер,  в  активн

формировани

гистон H1. П

гексасомы [6]

ый нуждаетс

роисходит бе

онах.  Было  п

один из котор

-H4  имеет  б

к  гистонам 

ю.  


ляется  важны

яется множес

гистонами,  и

SEARCHER

April 2014, B

М МЕТОД

ШАЙТАН Але

сова 


тидов  в  лин

ветствует дли

тся  геном  ре

ет достигать 

олекулы ДНК

и  поэтому 

ходится не в 

ется  упаковк

действие  ДН

на  который 

 

е вторичной 

[1]. 

разует цилинд

их  структур 

но  транскриб

ии структуры

При сборке н

]  

ся в матричноез каких-либо

показано,  что

рых подразум

большое  знач

и  вероятност

ым этапом  н

ство  разнооб

исследовать RS 

aku, Azerbai

ДАМИ 

ексей 

нейной  молек

ине 2 метра, е

едкого  расте

100 метров, 

К – относител

не  способн

свободном в

ка  генетичес

НК  с  белкам

как  на  кату

структуры. 

др диаметром

нуклеосом  [1

бируемых  ге

ы более высок

нуклеосом inv

ой РНК. Акти

о препятстви

о  существует

мевает полно

чение,  так  ка

ть  прохожде

на  пути  изуче

разных  экспе

крупномасш

ijan 

куле 


если 

ения 


при 

льно 


ы  к 

виде, 


ской 

ми  и 


ушку 

м 65 


1-3]. 

енах 


кого 

vitro 


ивно 

ий, в 


т,  по 

ое, а 


ак  в 

ения 


ения 

ери-


штаб-

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  Qafqaz University                                   18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

ные движения, а также влияние гистонных модификаций на сродство ДНК к гистонам. Такие эксперименты техни-

чески сложны и ресурсоемки. В то же время, современные суперкомпьютеры позволяют производить вычислитель-

ные  эксперименты,  предоставляя  исследователю  своеобразный  «вычислительный  микроскоп»,  позволяющий  наб-

людать явления на атомистическом уровне.На текущий момент исследований были исследованы микросекундные 

траектории  движения  нуклеосом  и  их  интермедиатов,  выявлены  крупномасштабные  перестройки  в  гистонах, 

исследованы сайты посадки гистона H1.  

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [7].  Список литературы 

1. 


Davey, C.A., et al., Solvent mediated interactions in the structure of the nucleosome core particle at 1.9 angstrom 

resolution. J Mol Biol, 2002. 319(5): p. 1097-1113. 

2. 

Richmond, T.J., Hot papers - Crystal structure - Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 angstrom resolution by K. Luger, A.W. Mader, R.K. Richmond, D.F. Sargent, T.J. Richmond - Comments. Scientist, 1999. 

13(23): p. 15-15. 

3. 

Vasudevan, D., E.Y.D. Chua, and C.A. Davey, Crystal Structures of Nucleosome Core Particles Containing the '601' Strong Positioning Sequence. J Mol Biol, 2010. 403(1): p. 1-10. 

4. 


Thiriet, C. and J.J. Hayes, Replication-independent core histone dynamics at transcriptionally active loci in vivo. 

Genes & Development, 2005. 19(6): p. 677-682. 

5. 

Studitsky, V.M., D.J. Clark, and G. Felsenfeld, Overcoming a Nucleosomal Barrier to Transcription. Cell, 1995. 83(1): p. 19-27. 

6. 


Zlatanova, J., et al., The Nucleosome Family: Dynamic and Growing. Structure, 2009. 17(2): p. 160-171. 

7. 


Воеводин Вл.В., Ж.С.А., Соболев С.И., Антонов А.С., Брызгалов П.А., Никитенко Д.А., Стефанов К.С., 

Воеводин Вад.В. , Практика суперкомпьютера "Ломоносов". Открытые системы., 2012. 7.  

 

SiYARIİLETKENİ ÜZERİNDE ’’SPINCOATING’’ YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN 

Al/MEH-PPV/p-SiMETAL/POLİMER/YARI İLETKEN SCHOTTKY DİODLARIN 

DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Ahmet ASİMOV, Ahmet KIRSOY 

Uludağ Üniversiteti fizikasimov@gmail.com, admkirsoy@yahoo.com 

TÜRKIYE 


 

Schottky diyotlar fizik alanında teorik ve deneysel olarak önem taşıyan araştırma konularından biridir. Karakteristik-

lerinin çoğunun bilinmesi ve yapılışlarının kolay olması nedeniyle, Schottky diyotların önemi ve kullanım alanları her geçen 

gün artmaktadır. [1-2]. Polimerler ile metallerin üstün özellikleri bir araya getirilerek iletkenlik özelliği taşıyan polimerlerin 

elde edilmesi mümkün olmuştur.  İletken bir polimerin temel özelliği polimerin omurgası (ana zincir) boyunca konjuge 

(ardışık sıralanmış) çift bağların olmasıdır. Özellikle MEH-PPV polimeri fiziksel ve elektriksel özelliklerinden, kolay ve 

ucuz üretiminden dolayı daha fazla önem kazanmıştır. Günümüzde polipirol, polianilin, politiyofen gibi polimer çeşitleri 

daha fazla araştırılmaktadır. Polimerlerin elektrik endüstrisinde kullanımları, moleküler hareketlilik ve relaksasyon süreleri 

ile ilgili dielektrik özelliklerin incelenmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Dielektrik sabiti (Permitivite ya da 

elektriksel geçirgenlik) bir alanın etkisi altında dış elektrik bölgede ne kadar enerji saklandığını ve malzeme içerisinde ne 

kadar enerji kaybolduğunu gösterir.  

Bu çalışmada Al/MEH-PPV/p-Si Schottky diyotun oluşturulması için (100) doğrultusunda büyütülmüş, 380 mm kalın-

lığındaki, p-Si kristali kullanıldı. Numune hazırlama sırasında kullanılacak malzemeler bir takım kimyasal temizlemeden 

geçirildi. Nümunenin ön yüzeyine spincoater cihazı ile MEH-PPV isimli iletken polimer 1200 rpm döndürme hızıyla 60 san 

döndürülerek kaplandı. Sonra polimer kaplanmış ön yüzeye yaklaşık 2000 A kalınlığında %99.99 saflıkta saf Al 

buharlaştırılarak Al/MEH-PPV/p-Si Schottky diyotlar oluşturuldu. (Şekil 2). Hazırlanan Schottky diyotlarının C-V ve G/ω-

V ölçümleri HP-4192A LF Empedans Analiz-metre (500 kHz ve 1000 kMHz) yardımıyla bilgisayar ile kontrol edilerek 

gerçekleştirildi. Bu ölçümleri kullanarak diyodundielektrik parametrelerini bulabiliriz. Frekans değerlerinin yüksek 

seçilmesiyle, düşük frekanslarda meydana gelebilecek olan ara yüzey durumların etkisi ortadan kaldırılmış oldu. Grafikten 

görüldüğü gibi kapasitans ve iletkenliğin değerleri voltajın artmasıyla, artmaktadır ve bir pik vermektedir. Özellikle pikin 

aşağı frekansta olduğunu görmekteyiz. Bunun başlıca sebebi frekans değeri arttıkça arayüzey halleri a.c sinyali 

izleyemediklerinden dolayı, arayüzey halleri kontak kapasitesine herhangi bir katkıda bulunmazlar ve bu yüzden Sekil 1. 

den de görüleceği gibi frekans arttıkça kapasite değeri azalmıştır. Al/MEH-PPV/p-Si Schottkydiyodun voltaja bağlı 


II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  Qafqaz University                                   18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

dielektrik sabiti ε

ı

, dielektrik kaybı  εıı

, tanjan kaybı tanδ ve elektrik iletkenliği  σ

ac

 gibi parametreleri C-V ve G-w ölçümlerinden hesaplandı. Kompleks geçirgenlik asağıdaki gibi tanımlanabilmektedir [3]: ε*= ε′-jε′′ burada, ε′ : Dielektrik 

sabiti, ε′′: Dielektriksel azalma, j; -1’in hayali köküdür. Dielektrik sabiti (ε′), çesitli frekanslarda, güçlü tüketim bölgesinde 

ölçülen kapasitans değerleri kullanılarak hesaplanmış ve hesaplamalarda aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır [4-6]: ε′=C

0x

/C Dielektrik kayıp (ε''), çesitli frekanslarda ölçülen iletim değerlerinden asağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır: ε′′=G/C

0

w. Kayıp açı (tanδ),  ε′ ve ε′′ değerlerinin oranı asağıdakisekilde ifade edilebilir. Yani tanδdegeri,  ε'' değerinin  ε' değerine 

oranıdır. Tanδ=  ε''/  ε‘ Arayüzey tabakası olan Polimerin elektrik iletkenliği aşağıdaki formülden bulunabilir. σ

ac

=  ε''wε


Kompleks İmpedans ve kompleks geçirgenlik arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. M*

=1/ε*=M'+jM''= (ε'/ (ε'+ ε'')) + jε''/( ε'+ 

ε'')).Tecrübi neticeler gösterdi ki, dielektrik sabiti(ε'), dielektrik itkisi(ε''), tangens itkisi (tanδ) ve elektrik keçiriciliği(σ

ac

) ve elektrik modülü (M) kimi parametrlertezlik ve gerginliyingüclü bir funksiyasıdır.  ε' veε'' değerleri artan tezlikle 

azalmaktadır. Dielektrik sabitinin (ε') değerleri, 1 MHz tezlikde0,5 V üçün 1,8 ve 5 V üçün 1,7 olaraqtapılmışdır. 

 

Şekil 1. Diyodun farklı frekanslarda (500 kHz ve 1MHz ) kapasitans-gerilim ve dielektrik sabiti-gerilim grafikleri. 

 

  

Şekil 2. “Spin coater VTC-100” ve MEH-PPV polimerinin kimyasal ve diyot’un şematik yapısı. 

KAYNAKLAR 

[1]  Rhoderick, E. H. and Williams R. H., “ Metal-Semicondutor Contacts 2

nd

 ed. ”, Oxford University Press, Oxford, 257 (1988).  

[2]. Lam Y.W, Lam H.C., “Dielectricandinterface-statemeasurements of metalspin-on-oxide-siliconcapacitors”, J. Phys. D: 

Appl. Phys. 9: 1477-1487  

[3].  Chelkowski A.,DielectricPhysics, Elsevier, Amsterdam, 313 (1980). 

[4]   M. Popescu, I. Bunget, Physics of Solid Dielectrics, Elsevier, Amsterdam, 1984.  

[5] F. Yakuphanoglu, M. Okutan, Q. Zhuang, Z. Han, “Thedielectricspectroscopyandsurfacemorphologystudies in a 

newconjugatedpolymerpoly(benzobisoxazole-2,6-diylvlnylene)”, Physica B, 365, 13–19,  

[6]   İyibakalar G., Oktay A., Ocak 2007, Bazı polimerlerin dielektirik özelliklerinin frekansla değişimlerinin incelenmesi

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 

 

  
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə