Hacı NərimanoğluYüklə 0.69 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/7
tarix01.04.2017
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

Son söz əvəzi: 

Bütün tarixi xəyanət və namərdliklərlə dolu olan erməni yağıların  əlləri ilə minlərlə günahsız 

insanımızın qanı axıdılmış torpaqlarımıza,  babalarımızın cismi uyuyan, ruhları bizdən incik 

dolaşan yurd yerlərimizə qayıdış bir xalq olaraq bizim ümummilli vəzifəmiz, vicdan borcumuz, 

yeganə amalımız olmalıdır. Erməniçiliyə və himayəçilərinə  yeganə layiqli, ləyaqətli cavabımız  

Yurd  Yerlərimizə  Qayıdışımız olacaqdır. 

 

 

          Hacı  NƏRİMANOĞLU   

“Zəngəzur” Cəmiyyətləri  Birliyinin  sədri 68 

 

  

 

Hacı  Nərimanoğlu Qubadlı rayonunun Saray kəndində doğulub. Dondarlı  kənd orta məktəbi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun filologiya 

fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Sovet 

Ordusu sıralarında Kosmodrom Baykonurda həqiqi 

hərbi xidmətdə olub. Qubadlı rayon komsomol və 

icraiyyə komitələrində, icra hakimiyyətində çalışıb, 

16 ildən çox fasiləsiz “AzərTAc” Dövlət İnformasiya 

Agentliyinin "Zəngəzur"  İnformasiya Mərkəzinin 

direktoru, AzərTAc-da buraxılış redaktoru olub, 

Azərbaycan Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar 

Mərkəzində, AR Sənaye və Energetika Nazirliyində, 

AR Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyində baş  məsləhətçi vəzifəsində 

çalışıb. Hazırda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Bilik Fondunun Aparat rəhbəridir. 

"Zəngəzur" Cəmiyyətləri Birliyinin sədri, 

www.zengezur.com saytının baş redaktorudur. 

Azərbaycan Yazıçılar, Jurnalistlər birliklərinin üzvü, 

12 kitabın müəllifi, AMEA-nın A.Bakıxanov adına 

Tarix  İnstitutunun dissertantı, Qarabağ müharibəsi 

veteranıdır. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

69 

 

Ədəbiyyat 

 

S.N.Qlinka. “Ermənilərin Azərbaycan köçürülməsi”, “Azərbaycan”, Bakı 1995 Sterilized in Tar Cauldron (Katran Kazanında Sterilize.) Image Publications. 2004 

Шаумян С.Г. Избранные произведения. Т. 2. М., 1978 

Денстервиль Л. Британский империализм в Баку и Персии. 1917-1918. Воспоминания. 

Пер. с англ. Б.Руденко. Тифлис, Советский Кавказ, 1925  

Report of the American military mission to Armenia. May. Gen. James G.Harbord, p.32. 

Leonard Ramsden Hartill. Bir ermeninin anılarında Azərbaycan olayları (1918-1922). 

İstanbul, Hasraş A.Ş. Yayınları, 1990  

Nahoylo B., Swoboda V. Soviet Disunion. A History of the Nationalities Problem in the 

USSR. New York, The Free Press, 1990 

Попов  А.  Из  истории  революции  в  Восточном  Закавказье 1917-1918 гг. – Журн. 

“Пролетарская революция”, 1924, №11(34)  

Дипломатический  представитель  Азербайджанской  Республики  при  правительстве 

Грузинской  Республики  М.  Ю.Джафаров – поверенному  в  делах  Армянской 

Республики при правительстве Грузии. 19.10.1918. № 2319. – ARSSA, f. 276, siy. 9, iş 

42, v. 5-7. 

Почетный  председатель  Бакинского  Армянского  Национального  Совета,  Бакинский 

Епархиальный  начальник  Баграт – командующему  союзными  войсками  Бакинского 

района генерал-майору В.М.Томсону. 10/23. 11.1918. – ARSSA, f. 276, siy. 9, iş 3, qutu 

130, v. 71-81. 

МИД Армении – главе американской миссии в Баку. – ARSSA, f. 276, siy. 9, iş 3, qutu 

130, v. 21-26. 

Томас Гольц: "Книга армянского писателя о Ходжалы причинила мне боль 

Качазнуни Ов. Дашнакцутюн больше нечего делать. Баку, 1992, с. 20-21.  

Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – ARMTNA, L-164, v. 172. 

Микоян А. О партии Дашнакцутюн. – Известия Совета Рабочих, Солдатских и   

Матросских Депутатов, 18.05.1918. № 92 (314); ARMTNA, L-164, v. 296. 

Доклад члена Чрезвычайной Следственной Комиссии Новацкого председателю той же 

комиссии о разгроме гор. Кубы и селений Кубинского уезда и насилиях, совершенных 

над жителями упомянутого города и селений. – ARDA, f. 1061, siy. 1, iş 95, v. 5-8. 

FO 371/3301– FO to Derby in Paris, 27.7.1918. 

Azərbaycan Respublikasının SPİH Dövlət Arxivi  

G.X.Markaryan. “Mən və xilaskar”. Gürcüstan. Axalkalaki. 1999 

O.Q.Adamyan: “Dünya ermənilərinin tarixi”. İraq “Əl-Fikr,  əl-Cədid” qəzetinin nəşriyyatı. 

1999 


“Qafqaz. Rus işi və tayfalararası məsələlər” kitabı, "Elm", 1990. 

Guenter Lewy  “The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide” 

(Osmanlı Türkiyesi’nde Ermeni Katliamları: Tartışılan Bir Soykırım)  

Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Halil Metin, M. Eğitim Yayını, 

Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, Mehmet Hocaoğlu, İstanbul 1976  

Bilâl N. Şimşir,  Türkiye'ye Karşı Ermeni Hareketleri. Belgeler 1967.   

Bilâl N. Şimşir,  İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1856-1880) Bilgi 

Yayınevi,Ankara: 1986, 508 sayfa + 32 resim. 

Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi Bilgi Yayınları, Ankara, 2005 

Nejat Göyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Gültepe Yayını, İstanbul, 1983. 

Recep  Şahin, Tarih Boyunca Türk İdarelerinde Ermeni Politikaları, Ötüken Yayıncılık, 

İstanbul, 1988. 

Zori Balayan. “Ocaq”  

L.Z. Sürməliyan. “Xanımlar və cənablar, müraciətim sizədir”   70 

 

A. Lalayan. 1918-20-ci illərdəki qırğınlar haqqında. “İnqlabi Şərq” jurnalı, № 2-3, 1936. Moskva 

M. Vardanyan, “Həyat səhifələri” . 1927  

B. Ananikyan, “Daşnaksütyunun ideyası iflası” 

Ohanes Apresyan, Leonard Ramsden Hartvill- “İnsanlar belədir, 1918-1922-ci illər 

Azərbaycan hadisələri bir erməninin xatirələrində”, ABŞ, İndianapolis, “Bobbs Meril 

Company” nəşriyyatı, 1928.  

Kamran Gürün, Ermeni Dosyası, Remzi Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2005 

Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu 1914-1923 (Devletin Dış Politika Araç Alternatifleri 

Üzerine Bir İnceleme), TTK Yayınları, Ankara, 1991 

İsmail Özçelik, Ermeni Sorunu ve Gerçekler, Gündüz Eğitim Yayınları, Ankara, 2005 

Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987 

Ermeni Tarihine Kısa Bir Bakış 

Bülent Özdemir, “Osmanlı Şehirlerinde Yaşayan İngiliz Konsolosları ve Ermeni Sorunu”  

Remzi Kılıç, “Osmanlı Devleti’nde Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullarında Ermeni 

Milliyetçiliğine Etkileri”, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Hazırlayanlar: M. Metin 

Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan, C. 4, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri, 2009 

Mehmet Güner Demiray, Aile Anılarımda Ermeniler, 26 Temmuz 2005   

“Osmanlı belgelerinde Karabağ”, 660 səhifə, İstanbul 2009, 

 “Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu (1918-20)”, 682 səhifə, Ankara 2001 

 Dr.Sebahattin  Şimşirin “Azerbaycanlıların Türkiyede siyasi ve kültürel faaliyetleri (1920-

1991)”, 

Tahsin Demirayın "Canlı Tarihler" 

Qarabəkir K. İstiqlal hərbimiz. İstanbul, 1938.  

Osmanı devleti ile Azerbaycan Türk hanlıkları arasındakı münasibetlere dair arşiv belgeleri” 

(1575-1918), Ankara, 1993 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti (sənədlər toplusu). VI cilddə  

 “Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası”  

İ.Musayev “Azərbaycanın Naxçıvan və  Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 

dövlətlərin siyasəti (1917-1921)” 

A-do “Qafqazda erməni-türk toqquşmaları (1905-1906-cı illər). 1907, Yerevan 

S. Zavaryan “Sənədli, statistik, topoqrafik izahlarla”, “Qarabağın iqtisadi şəraiti və 1905-

1906-cı illər aclığı”1907-ci il, Sankt-Peterburq 

 İ. Alibekov “Yelizavetpolun qanlı günləri cəmiyyətin mühakiməsi qarşısında” 1906-cı il, 

Tiflis 


Fəxrəddin Kırzıoğlu “Osmanlıların Qafqaz ellərini fəth etməsi (1451-1590)”  

http://www.karabakh.az, www.turansam.org, www.azerbaycankulder.org, www.kultur.gov.tr  

http://www.eraren.org, http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/tehcir/, http://www.mudafaai-

hukuk.com.tr, http://tr.wikipedia.org/wiki/,www.anl.az/, www.1905.az, www.zengezur.com 

www.modern.az, www.azertag.com, KarabakhİNFO.com 

A.Şneyder: “Xatirələr...”. M., “Nauka”, 2000 

Şamaxı:100 il “tam məxfi qrif” altında, Bakı 2014 

Azərbaycan Respublikasının SPİH Dövlət Arxivi, fond 277, siyahı 2, iş 27, vərəq 18).  

“Bolşeviklər 1918-ci il soyqırımı haqqında”). (Azərbaycan tarixi sənədlər və  mətbuat 

materiallarında. Bakı, 1990. 

www.axar.az , “Fransa arxivində ermənilərlə bağlı şok sənəd” məqaləsi). 

“Ermənistan: böyük hiylə – terrorçu xristian dövlətinin sirləri”, (St.Johns Press, 2002)  

İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyi Arxivi. No.. 05043 E 1714  

“CENTRAL ASĠA AND THE CAUCASUS” jurnalı,  2002-ci il 

M.Mehriyan: “Ermənilər”. İsfahan, 1999. 

“Laçın dəftəri”103 kitabı. “Morteza qardaşları” nəşriyyatı. 1995. 

“Mənbələr azərbaycanlıların 1905-1906-cı illər soyqırımı haqqında” 


71 

 

 “Bocкрешниe  души  нашей”. Baнaдзоар. 1996, стp. 260-262). (“Исmopия apмянcкoй лиmepamypы”, Epeвan, 1975). 

“Ermeni belgeleriyle soykırım yalanı: Ovanes Kaçaznuni’nin itirafları”.  

“Erməni soyqırımı” iddiası və gerçək tarix” 

Hacı Nərimanoğlu, “Zəngəzurda doğuldular, Anadoluda əbədiyyətə qovuşdular”, 2013 

Hacı  Nərimanoğlu, “Zəngəzur və Qarabağda ermənilərin törətdikləri qətliamlar Osmanlı-

Türkiyə mənbələrində”, 2014 

Hacı Nərimanoğlu, “Erməni xisləti”, “Azərbaycan” qəzeti, 2012. 31 mart.- S. 7. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 72 

 

  MÜNDƏRİCAT  

Erməni yalanlarını ifşa edən kitab  

Rusların gördükləri və yazdıqları 

Fransızların gördükləri və yazdıqları 

Amerikalıların gördükləri və yazdıqları 

Yəhudilərin gördükləri və yazdıqları 

Gürcülərin gördükləri və yazdıqları 

İngilislərin gördükləri və yazdıqları 

Almanların gördükləri və yazdıqları 

İsveç, yunan, malakan, ərəb, moldovan, kürd, fars yazır 

Ermənilərin etdikləri, gördükləri və yazdıqları 

27 may 1915-ci il tarixli Tercih (Köç) Qanunu  

Ermənilik 

Ədəbiyyat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

TÜRK, YA ERMƏNİ SOYQIRIMI?  

gerçək  tarix rus, ingilis, fransız, amerikan, yəhudi, gürcü, malakan, ərəb, moldovan, kürd,  fars,  

erməni şahidlərin  gözü, sözü ilə 

           

Şərhsiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zəngəzur” Cəmiyyətləri Birliyi  

Bakı şəh., 

www.zengezur.com  

E-mail: info@zengezur.com 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurasının 

“QHT Nəşriyyatı” MMC-də çap edilmişdir. 

Çapa imzalanmışdır: 15.02.2015 

Tiraj:3000 Sifariş: 65 

 

"QHT NƏŞRİYYATI" Bakı şəh., Bakıxanov qəs.,Telman küç.,6 

E-mail:qhtnesriyyati@gmail.com 

Tel.:(+99412) 429 87 85 

www.nesriyyat.com

 


74 

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə