##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə7/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

  
1 - d
ə
riy
ə
 
vazelin sürtmək lazımdır
  
2 - c
ə
ld h
ə
r
ə
k
ə
tl
ə
 alovu sol 
ə
ld
ə
 tutulan bank
anın içə
risin
ə
 
salıb
, d
ə
rhal x
ə
st
ə
nin 
b
ə
d
ə
nin
ə
 kip qoyurlar  
3 - x
ə
st
ə
 yataqda sakit v
ə
 rahat v
ə
ziyy
ə
td
ə
 uzanaraq, b
ə
d
ənin müvafiq sahəsini açır
  
4 - 
bir ucuna pambıq burulmuş çubuğu spirtlə
 
isladıb

sağ ə
ld
ə
 tutub, 
yandırırlar
  
5 - x
ə
st
əni adyalla örtüb
, 10 - 15 d
ə
q sakit qoyurlar  
6 - 
bankaları götürdükdə
n sonra x
ə
st
ənin üstü örtülür və
 o, 
yarım saat sakit halda 
uzanır
  
A) 2, 5, 6, 3, 4, 1 
B) 2, 3, 5, 6, 4, 1  
C) 3, 1, 4, 2, 5, 6  
D) 5, 3, 1, 2, 4, 6  
E) 1, 3, 5, 4, 6, 2  
14. K
əskin nefritin gedişatı
, x
ə
st
ə
liyin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri. 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - 
Üzün ödemi
  
2 - 
Qanlı sidik ifrazatı

sidik miqdarının şiddətli azalması
  
3 - 
Baş ağrısı

halsızlıq

ümumi zə
iflik  

 
61 
4 - Arterial t
əzyiqin yüksə
lm
ə
si  
5 - Bel nahiy
ə
sind
ə
 
ağrılar
  
A) 5, 4, 3, 2, 1 
B) 3, 1, 2, 5, 4  
C) 3, 2, 4, 5, 1  
D) 4, 2, 5, 1, 3  
E) 2, 3, 4, 5, 1  
15. Alkoqolizmin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri. 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - N
əbzin sürə
tl
ə
nm
ə
si  
2 - T
ə
n
əffüsün də
rinl
əşmə
si  
3 - 
Damarların genişlə
nm
ə
si, 
dodaqların gözlərin qızarması
  
4 - 
Müvazinətın pozulması

qıcığa qarşı həssaslığın artması
  
5 - 
Əhvalın yüksə
lm
ə
si, s
ə
rb
ə
stlik, m
ə
stolma  
A) 5, 2, 1, 3, 4  
B) 2, 3, 4, 5, 1  
C) 1, 2, 3, 4, 5  
D) 5, 4, 1, 2, 3  
E) 3, 2, 4, 5, 1  
16. 
Ifrazat üzvlə
ri x
ə
st
ə
likl
ə
rinin 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 aiddir. 
Uyğunluğu tapın:
  
I - 
ödem
  
II 

 sidiyin t
ə
rkibinin d
əyişmə
si  
III - hipertoniya  
IV - azotemiya  
1 - 
qanda azotun miqdarının artması
  
2 - sidiyin t
ə
rkibind
ə
 
zülal
, eritrosit v
ə
 leykositl
ər olması
  
3 - arterial t
əzyiqin qalxması
  
4 - 
ödemlə

ə
vv
ə
l, sif
ə
td
ə
, sonra 
ə
traflarda, 
gövdə
d
ə
 olur  
A) I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3 

 
62 
B) I - 2; II - 4; III - 1; IV - 3  
C) I - 1; II - 3; III - 2; IV - 4  
D) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2  
E) I - 4; II - 2; III - 3; IV - 1  
17. 
Ifrazat üzvlə
rinin x
ə
st
ə
likl
ə
rin
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın
  
I - nefrit  
II 

 piyelit  
III 

 
böyrək daşı xə
st
ə
liyi  
1 - 
böyrə
k l
ə
y
ə
nl
ərinin iltihabıdır
  
2 - 
böyrə
kl
ə
rd
ə
 
daşlar ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
sidir  
3 - 
böyrək yumaqcıqlarının

kanalçıqlarının iltihabıdır
  
A) 

 2; II - 3; III - 1 
B) 

 1; II - 3; III - 2  
C) 

 3; II - 1; III - 2  
D) 

 1; II - 2; III - 3  
E) 

 3; II - 2; III 

 1  
18. 
Sadalananlardan hansı sinir sistemi
 - 
pozğunluqlarının ə
sas s
ə
b
ə
bi ola bil
ə
r? 
Uyğunluğu tapın:
  
I - fiziki amill
ə
r  
II 

 kimy
ə
vi amill
ə
r  
III 

 bioloji amill
ə
r  
IV - alimentar amill
ə
r  
1 - 
aclıq

qidanı
n t
ə
rkibind
ə
 
“B” qrupu vitaminlərin çatışmazlığı
  
2 - viruslar v
ə
 mikroorqanizml
ə
r, h
əşə
rat v
ə
 heyvan z
ə
h
ə
rl
ə
ri  
3 - kimy
ə
vi madd
ə
l
ə
rl
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
l
ə
r  
4 - z
ə
d
ə
, elektroz
ə
d
ə

ionlaşdırıcı şüalar
  
A) 

 1; II - 3; III - 4; IV - 2 
B) 

 3; II - 1; III - 4; IV - 2  
C) 

 2; II - 4; III - 2; IV - 3  

 
63 
D) 

 1; II - 2; III - 3; IV - 4  
E) 

 4; II - 3; III - 2; IV - 1  
19. X
ə
st
ə
likl
ə
rin xarici s
ə
b
ə
bl
ə
rin
ə
 aiddir. 
Uyğunluğu tapın
.  
I. fiziki  
II. Mexaniki  
III. kimy
ə
vi  
IV Bioloji  
1 - 
ə
zilm
ə

sümüklərin sınması

beyin sarsıntısı
, v
ə
 s. 
baş verir
  
2 - isti vurma, 
günvurma
, elektrikin, atmosfer t
ə
zyiqinin t
ə
siri  
3 - 
müxtə
lif z
ə
h
ə
rl
ə
r, z
ə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ə
rin t
ə
siri  
4 - mikroblar, viruslar, parazitl
ə
r, qansoran h
əşəratların tə
siri  
A) 

 4; II - 3; III - 1; IV - 2 
B) 

 3; II - 4; III - 2; IV - 1  
C) I - 2; II 

 1; III - 3; IV - 4  
D) I - 2; II - 3; III - 1; IV - 4  
E) I - 4; II 

 2; III - 1; IV - 3  
##num=9//level=1// sumtest=21 //name=Radiasiya xəsarətləri. Zəhərləyici maddələrlə 
zəhərlənmələr. İmmunitet, peyvənd işi, QİÇS. // 
 
1. 
Cansız vaksinlər hansı üsulla orqanizmə
 yeridilir?  
1 - 
ə
z
ə
l
ə
 daxilin
ə
  
2 - vena daxilin
ə
  
3 - d
əri altına
  
4 - Per os  
5 - d
ə
ri daxilin
ə
  
A) 
B) 3  
C) 2  
D) 1  

 
64 
E) 4  
2. 
Süni passiv immunitet necə
 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir?  
1 - anadang
ə
lm
ə
  
2 - yoluxucu x
ə
st
əliyi keçirdikdə
n sonra  
3 - n
ə
sild
ə
n - n
ə
sil
ə
 
irsi yolla keçmə
 
zamanı
  
4 - vaksinl
ə
rin yeridilm
ə
sind
ə
  
5 - anticisim t
ə
rkibli qan z
ərdabı və
 qamma qlobulinl
ərın yeridilməsi zamanı
  
A) 
B) 5  
C) 3  
D) 2  
E) 4  
3. 
QIÇS insan orqanizminə
 daxil o
lduqdan sonra ilk növbə
d
ə
 
orqanizmin hansı 
sistemini z
ə
d
ə
l
ə
yir?  
1 - Endokrin  
2 - m
ə
d
ə
 - 
bağırsaq
  
3 - immun  
4 - 
ürə
k - damar  
5 - sidik - cinsiyy
ə
t  
A) 
B) 1  
C) 5  
D) 3  
E) 4  
4. 
Temperatur hansı də
r
ə
c
ə
y
ə
 
qalxdıqda xə
st
ənin hüşü pozula bilə
r?  
1 - 37
0
 

 38
0  
2 - 36
0
 - 37
0  
3 - 38, 3
0
 

 38, 5
0  
4 - 40, 5
0
 

 41
0  

 
65 
5 - 38
0
 - 38
0  
A) 
B) 1  
C) 2  
D) 3  
E) 4  
5. 
Ağır xə
st
ə
l
ə
rin d
ə
risini silm
ək üçün hansı mə
hlullardan istifad
ə
 olunur?  


 rivanol m
ə
hlulu  
2 - 10% - 
li naşatır spirti
  
3 - 10% - li kamfora spirti  
4 - furasillin m
ə
hlulu  
5 - xloramin m
ə
hlulu  
A) 3  
B) 5  
C) 1  
D) 4  
E) 2  
6. 
Aşağıda sadalanlardan hansı cansız vaksinlə
r
ə
 aiddir?  
1 - 
difteriyaya qarşı vaksin
  
2 - 
göyöskürə
y
ə
 
qarşı vaksin
  
3 - 
tetanusa qarşı kombinə
 
olunmuş vaksin
  
4 - v
ə
r
ə

ə
leyhin
ə
 vaksin  
5 - 
qızılçaya qarşı olan vaksin
  
6 - hepatit B - y
ə
 
qarşı vaksin
  
A) 2, 4, 6 
B) 4, 5, 6  
C) 2, 3, 4  
D) 3, 4, 5  

 
66 
E) 1, 2, 3  
7. 
Canlı vaksinlə
r
ə
 
hansılar aiddir:
  
1 - 
qızılçaya qarşı vaksin
  
2 - m
ə
xm
ə
r
ə
y
ə
 
qarşı vaksin
  
3 - 
tetanusa qarşı anat
oksin  
4 - 
göy öskürə
y
ə

difteriyaya qarşı vaksin
  
5 - 
“B” hepatitinə
 
qarşı vaksin
  
A) 4, 5 
B) 1, 2  
C) 3, 4  
D) 2, 3  
E) 2, 5  
8. 
Cansız vaksinlə
rin yeridilm
ə
sind
ən sonra hansı reaksiyalar müşahidə
 olunur?  
1 - 
2 gün ə
rzind
ə
 h
ə
rar
ət yüksə
lir  
2 - vaksinin yerind
ə
 
ağrı və
 
şişkinlik ola bilə
r  
3 - 
ürə
k bulanma, qusma  
4 - inyeksiya yerind
ə
 abses  
5 - 
5 gündə
n sonra h
ə
rar
ət yüksə
lir  
A) 2, 5 
B) 4, 5  
C) 3, 4  
D) 1, 2  
E) 1, 5  
9. Peyv
ə
ndl
ər hansı preparatlar ilə
 
aparılır
?  
1 - z
ə
rdablar  
2 - antibiotikl
ə
r  
3 - vaksinl
ə
r  
4 - anatoksinl
ə
r  

 
67 
5 - sulfanilamidl
ə
r  
6 - qamma - qlobulinl
ə
r  
7 - interferon  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 1, 3, 4, 6  
C) 2, 3, 4, 5  
D) 2, 3, 5, 7  
E) 1, 2, 3, 4  
10. Tetanus 
ə
leyhin
ə
 
anatoksin hansı mə
qs
ə
dl
ə
 
işlə
dilir?  
1 - 
ağrıları azaltmaq
  
2 - ilti
haba qarşı
  
3 - sepsis
ə
 
qarşı
  
4 - passiv immunitet yaratmaq  
5 - yaralanmalarda aktiv immunitet yaratmaq  
6 - 
yanıqlarda aktiv immunitet yaratmaq
  
7 - donmalarda aktiv immunitet yaratmaq  
A) 3, 6, 7 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 4, 5  
D) 3, 4, 5  
E) 5, 6, 7  
11. Z
ə
rdab x
ə
st
əliyi zamanı hansı ə
lam
ə
tl
ər baş verir
?  
1 - d
ə
rid
ə
 s
ə
pgi, 
üzün ödemi
  
2 - 
qulaqyanı vəzin şişmə
si, 
yüksə
k temperatur  
3 - 
ətrafların soyuması
, qorxu hissi, 
qıcolmalar

huşun itmə
si  
4 - 
temperaturun qalxması
  
5 - 
yuxarı tə
n
əffüs yollarının katarı
  
6 - t
ə
ng
ə
n
ə
f
ə
slik, 
ürə
k - damar sistemind
ə
 
pozğunluq
  

 
68 
7 - 
bağırsaqda xoraların ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
A) 3, 5, 6, 7 
B) 4, 5, 6, 7  
C) 2, 4, 6, 7  
D) 1, 3, 4, 6  
E) 2, 3, 4, 5  
12. 
QIÇS
 - 
in mümkün olan yoluxma yolu hansıdır
?  
1 - cinsi 
ə
laq
ə
 yolu il
ə
  
2 - yataq d
ə
sti vasit
ə
sil
ə
  
3 - 
infeksiyalaşmış alə
tl
ə
r vasit
ə
si il
ə
  
4 - hava - 
damcı yolu ilə
  


 
QIÇS
 - 
ə
 
yoluxmuş hamilə
 
qadından yeni doğulmuş uşağa
  
6 - 
əl sıxması və
 
qucaqlaşma zamanı
  
7 - 
yoluxmuş qanın köçürülmə
si  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 2, 4, 6, 7  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 3, 5, 7  
E) 1, 2, 4, 6  
13. 
QIÇS əsas simptomları hansıdır
?  
1 - 
çə
kinin izah olunmaz d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
 itirilm
ə
si  
2 - burundan qanaxma, 
ağ ciyər qanaxması
  
3 - 
uzun müddə
tli ishal subfebril temperatur (37
0
)  
4 - 
baş ağrısı
, t
ə
n
əffüsün çə
tinl
əşmə
si  
5 - boyun, 
qoltuq altı və
zil
ərin böyümə
si v
ə
 
ağrı vermə
si  
6 - s
ə
b
ə
bsiz v
ə
 
xroniki göbə
l
ə
k x
ə
st
ə
liyi  
A) 1, 3, 5, 6  
B) 2, 3, 4, 5  

 
69 
C) 1, 2, 4, 5  
D) 3, 4, 5, 6  
E) 2, 3, 5, 6  
14. Radioaktiv madd
ə
l
ə
r m
ə
d
ə
y
ə
 
keçməsi şübhə
si yaranarsa n
ə
 etm
ə
li? 
Ardıcıllıqla 
yazın
:  
1 - bundan 15 - 20 d
ə
q sonra m
ə
d
ə
ni t
ə
mizl
ə
yirl
ə
r (yuyurlar) , 2 - 3 l. 
su içdirib 
qusdururlar  
2 - bu madd
ə
l
ə
ri m
ə
d
ə
d
ə
n k
ə
nar etm
ək üçün adsorbent
 - 
kömür (20
 - 80 q) verib, su 
il
ə
 
içirtmə
li  
3 - yenid
ə
n adsorbent verm
ə
k v
ə
 
işlə
tm
ə
 d
ərmanı içirtmə
k  
A) 2, 3, 1 
B) 1, 2, 3  
C) 3, 2, 1  
D) 2, 1, 3  
E) 1, 3, 2  
15. 
Şüa xə
st
əliyi zamanı xə
st
Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə