##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə8/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

ə
l
ə
r
ə
 
göstə
ril
ən tibbi yardımın etaplarını ardıcıllıqla 
göstə
rin:  
1 - z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
 
zonasından kə
narda t
əşkil edilmiş ixtisaslaşdırılmış yardım
  
2 - 
radioaktiv şüalanma zonasında ilk tibbi yardım
  
3 - 
İ
. T. Y. D - d
ə
 
göstə
ril
ə
n (OPM - d
ə
) ilk h
əkim yardımı
  
A) 3, 2, 1 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 1  
D) 1, 3, 2  
E) 3, 1, 2  
16. Sinir iflicedici z
ə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ə
rl
ə
 z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
d
ə
 
ilk yardım

Ardıcıllığı 
gözlə
yin:  
1 - T
ə
n
əffüs yolunu köpüklü selikdə
n t
ə
mizl
ə
m
ə
k  
2 - 
Ürə
k d
ərmanları –
 kordiamin, efedrin verm
ə
k  
3 - D
əri üzə
rin
ə
 
düşə
n z
ə
h
ə
ri kimya 
ə
leyhin
ə
 f
ə
rdi paketd
ə
ki maye il
ə
 silm
ə
k  

 
70 
4 - Z
ə
h
ə
rl
ə
n
ən şə
xs
ə
 
ə
leyhqaz geydirilir  
5 - Antidotlardan istifad
ə
 olunur  
A) 3, 2, 4, 5, 1 
B) 4, 3, 5, 1, 2  
C) 3, 4, 1, 5, 2  
D) 1, 2, 3, 4, 5  
E) 2, 1, 5, 3, 4  
17. Peyv
ə
nd vurulark
ən hansı reaksiyalar ola bilə
r? 
Uyğunluğu göstə
rin.  


 yerli  
II 

 
ümumi
  
1 - 
temperaturun qalxması
  
2 - peyv
ə
nd vurulan nahiy
ə
d
ə
 
qızartı və
 
şişkinlik
  
3 - 
üşütmə
, hals
ızlız
, z
ə
iflik  
4 - 
aseptika qaydaları pozulduqda peyvə
nd nahiy
ə
sind
ə
 abses  
A) I - 2, 4; II 

 1, 3  
B) 

 1, 2; II 

 3, 4  
C) I - 3, 4; II 

 1, 2  
D) I - 1, 3; II 

 2, 4  
E) I - 2, 3; II 

 1, 4  
18. 
Ümumtə
sirli z
ə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ə
rl
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
 
hansı formada baş verir

Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
yüngül
  
2 - orta  
3 - 
ağır
  
a - k
əskin qıcolmalar baş verir

huş itir
, t
ə
n
əffüs və
 
ürək dayanması ölümə
 s
ə
b
ə

olur  
b - orqanizm
ə
 az z
ə
r
ər daxil olduqda baş verir

ağızda metal dadı

ürə
kbulanma, 
qulaqlarda küy

baş ağrısı ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir  
c - qan t
əzyiqi artır
, x
ə
st
ənin huşu zə
ifl
ə
yir, t
ə
n
əffüs tezləşir

ətraflarda qıcolmalar 
baş verir
  

 
71 
A) 1 - c, 2 - b, 3 - a 
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c  
C) 1 - b, 2 - c, 3 - a  
D) 1 - a, 2 - c, 3 - d  
E) 1 - c, 2 - a, 3 - b  
19. 
Şüa xə
st
ə
liyini
n hansı növlə
ri var? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - k
əskin şüa xə
st
ə
liyi  
2 - 
xroniki şüa xə
st
ə
liyi  
a - az dozalarla t
əkrar şüalanmalar nə
tic
ə
sind
ə
  
b - 
radiasiyanın birdə
f
əlik böyük dozası ilə
 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir  
A) 1 - b, 2 - a  
B) 1 - a, 2 - b  
C) 
düzgün uyğunluq yoxd
ur  
D) h
ər iki uyğunluq düzgündür
  
E) 
düzgün cavab qeyd olunmamışdır
  
20. 
Şüa xə
st
əliyinin inkişafında hansı döğvrlər ayırd edilir

Uyğunluğu tapın
  
1 - 
I dövr
  
2 - 
II dövr
  
3 - 
III dövr
  
a - 
gizli dövrdür
, x
ə
st
əliyin bütün ə
lam
ə
tl
ə
ri yox olur, 
yalançı sağ
alma 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir  
b - 
şüalanmadan bir neçə
 
saat sonra başlayır

baş ağrısı
, n
ə
bzin tezl
əşmə
si 
t
ə
ng
ə
n
ə
f
ə
slik, qusma, qanda limfositl
ərin azalması
  
c - x
ə
st
ə
liyin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri son d
ə
r
ə
c
ə
 
şiddə
tl
ə
nir, 
temperatur yüksə
lir, 
selikli qişalarda 
xoralar 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir, 
ölümə
 d
ə
 s
ə
b
ə
b olur  
A) 1 - b, 2 - a, 3 - c  
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c  
C) 1 - c, 2 - a, 3 - b  
D) 1 - a, 2 - c, 3 - b  
E) 1 - c, 2 - b, 3 - a  

 
72 
21. K
əskin şüa xə
st
əliyi ağırlığına görə
 4 d
ə
r
ə
c
ə
y
ə
 
bölünür: Uyğunluğu göstə
rin:  
1 - 
yüngül də
r
ə
c
ə
  
2 - 
orta ağırlıqda də
r
ə
c
ə
  
3 - 
ağır də
r
ə
c
ə
  
4 - 
çox ağır də
r
ə
c
ə
  
a - 400 - 600R  
b - 100 - 200R  
c - 200 - 400 R  
d - 600 R - d
ən çox şüa
  
A) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b 
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d  
C) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d  
D) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - c  
E) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d  
##num=10//level=1// sumtest=20 //name=Yoluxucu xəstəliklər. // 
 
1. 
Bağırsaq infeksiyalarına hansılar aiddir
?  
A) Tulyaremiya, leptospiroz 
B) Pnevmoniya, plevrit  
C) Bruselyoz, malyariya  
D) S
əpkili yatalaq, dabağ 
 
E) Dizenteriya, qar
ın yatalağı
, botulizm  
2. 
Qarın yatalağı xə
st
ə
liyinin 
ə
sas infeksiya m
ə
nb
əyi hansılardır? 
 
1 - X
ə
st
ə
 insan  
2 - 
Ev heyvanları 
 
3 - 
Çöl quşları 
 
4 - Bakteriya g
ə
zdir
ə
nl
ə
r  
5 - G
ə
miricil
ə
r  
A) 2, 3 

 
73 
B) 2  
C) 3, 4  
D) 1, 4  
E) 1, 5  
3. 
Skarlatinanın törə
dicisi 
hansıdır
?  
1 - 
göbə
l
ə
kl
ə
r  
2 - viruslar  
3 - 
loffler çöplə
ri  
4 - stafilakokklar  
5 - streptokokklar  
A) 5  
B) 1  
C) 2  
D) 4  
E) 3  
4. Difteriya x
ə
st
əliyinin törə
dicisi n
ə
dir?  
1 - streptokokklar  
2 - 
loffler çöplə
ri  
3 - 
göbə
l
ə
kl
ə
r  
4 - viruslar  
5 - Bor
de Janqu çöplə
ri  
A) 
B) 2  
C) 5  
D) 3  
E) 4  
5. 
Skarlatinaya yoluxmuş uşaqlar necə
 
gün izolə
 edilir?  
1 - 
1 gün
  

 
74 
2 - 1 ay  
3 - 
7 gün
  
4 - 
10 gün
  
5 - 
30 gün
  
A) 
B) 1  
C) 2  
D) 4  
E) 3  
6. Dizenteriyada infeksiya m
ə
nb
əyi bunlardan hansıdır
?  
1 - bit, bir
ə
, g
ə
n
ə
  
2 - v
əhşi və
 ev - 
quşları
  
3 - qansorucular  
4 - iri v
ə
 
xırda mal –
 qara  
5 - x
ə
st
ə
 insan, bakteriya g
ə
zdir
ə
nl
ə
r  
A) 
B) 1  
C) 5  
D) 3  
E) 4  
7. 
Göyöskürə
yin 
ə
sas 
ə
lam
ə
tl
əri hansıdır
?  
1 - 
ürə
k bulanma, qusma  
2 - 
öskürək tutmaları
  
3 - 
başda
, beld
ə
 
ağrılar
  
4 - 
temperaturun yüksə
lm
ə
si  
5 - d
əri üzrə
rind
ə
 s
ə
pgil
ə
r  
6 - ishal  
7 - hipoksiya  

 
75 
8 - kataral 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
A) 3, 6, 7 
B) 1, 2, 3  
C) 4, 5, 6  
D) 2, 7, 8  
E) 2, 4, 5  
8. Qrip x
ə
st
əliyi hansı ağırlaşmalar verə
 bil
ə
r?  
1 - pnevmoniya  
2 - 
dalağın partlaması
  
3 - haymorit  
4 - 
bağırsağın deşilmə
si  
5 - qanaxma  
6 - otit  
A) 2, 4, 6 
B) 1, 3, 6  
C) 4, 5, 6  
D) 2, 3, 4  
E) 1, 2, 3  
9. 
Qripin profilaktikasında istifadə
 
olunan preparatlar hansıdır
?  
1 - Remantadin  
2 - interferon  
3 - oksalin m
ə
lh
ə
mi  
4 - tetrasiklin  
5 - penisillin  
6 - 
“B” qrupu vitamini
  
A) 4, 5, 6 
B) 3, 4, 5  
C) 1, 2, 3  

 
76 
D) 1, 3, 4  
E) 2, 4, 5  
10. Botulizm x
ə
st
ə
liyinin infeksiya m
ə
nb
əyi bunlardan hansıdır
?  
1 - his
ə
 
verilmiş ə
t, 
balıq
  
2 - x
ə
st
ə
 insan  
3 - t
ə
r
ə
v
ə
z konservl
ə
ri  
4 - viruslar  
5 - ev - 
qaydası ilə
 
hazırlanmış tə
z
ə
 
quru balıq
  
A) 1, 3, 5  
B) 3, 4, 5  
C) 2, 3, 4  
D) 2, 4, 6  
E) 1, 4, 5  
11. Botulizmin 
ə
sas 
ə
lam
ə
tl
əri hansılardır
?  
1 - z
ə
iflik, t
ə
krar qusma, q
ə
bizlik  
2 - 
qanlı bəlğə
m, 
qanlı öskürə
k  
3 - udma pozulur, nit
qi anlaşılmaz olur
  
4 - d
əri üzə
rind
ə
 hemorragik s
ə
pgil
ə
r  
5 - 
diploniya (iki görmə
)  
A) 2, 4, 5 
B) 2, 3, 4  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 3, 5  
E) 1, 2, 3  
12. 
Botulizm profilaktikası nə
dir?  
1 - 
qapaqları qabarmış bankalardakı konservlə
rd
ə
n imtina  
2 - 
müntə
z
ə
m idman  
3 - ev - 
üsulu ilə
 
hazırlanan tə
z
ə
 
duzlanmış balıq
  

 
77 
4 - 
ə
t v
ə
 
balığın qaynadılması və
 
kiçik tikə
l
ə
rl
ə
 
qızardılması
  
5 - peyv
ə
ndl
ərin vurulması
  
6 - alkoqol q
ə
bulu  
A) 3, 4, 5 
B) 2, 3, 5  
C) 4, 5, 6  
D) 2, 4, 5  
E) 1, 3, 4  
13. 
Göy öskürə
k x
ə
st
ə
liyinin 
ə
lam
ə
tl
ərini ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 
Gözdə
 
qansızmalar

burun qanaxmaları müşahidə
 olunur  
2 - 
öskürək şiddə
tl
ə
nir  
3 - t
ə
dric
ə
n az - 
az öskürmə
k  
4 - subfebril temperatur  
5 - 
Öskürək şiddə
tl
ə
nm
ə
kl
ə
 
xüsusə
n gec
ə
l
ər tutmalar şə
kilind
ə
 olur  
A) 5, 4, 3, 2, 1 
B) 1, 2, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 2, 1, 5 
D) 3, 2, 4, 1, 5  
E) 4, 3, 2, 1, 5  
14. 
Kataral anginanın ə
lam
ə
tl
ərini ardıcıllıqla yazın
  
1 - 
boğazda quruluq və
 
göynə
m
ə
  
2 - udma h
ə
r
ə
k
əti zamanı boğazda ağrılar
  
3 - temperatur yuks
ə
lir  
4 - 
badamcıqlar bir qə
d
ər şiş
ir v
ə
 
qızarır

üzəri sarıyaçalan selikli ekssudat ilə
 
örtülür
  
A) 2, 4, 1, 3 
B) 3, 1, 2, 4  
C) 1, 2, 3, 4  
D) 3, 2, 1, 4  

 
78 
E) 4, 3, 2, 1  
15. 
Qızılca xə
st
ə
liyinin ilk 
ə
lam
ə
tl
ə
ri. 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - Yanaqlarda, 
diş ətinin selikli qişasında mannı yarmasına oxşayan sə
pgil
ə

ə
m
ə
l
ə
 
g
ə
lir  
2 - S
ə
pkil
ə
r solur, itir, d
əri qabıq verir
  
3 - 
Ümumi hal pozulur

süstlük və
 
iştahsızlıq olur
  
4 - 
Zökə
m, 
quru öskürə
k, 
göz yaşarması

işıqdan qorxma ə
lam
ə
tl
əri müşayiə
t edilir  
5 - B
ə
d
ə
n h
ə
rar
ə
ti 38 - 39`a q
ə
d
ər artır
.  
A) 5, 3, 4, 1, 2  
B) 1, 2, 5, 4, 3  
C) 2, 3, 4, 1, 5  
D) 4, 5, 1, 2, 3  
E) 3, 2, 1, 5, 4  
16. 
Su çiçə
yi x
ə
st
ə
liyin
ə
 xas olan 
ə
lam
ə
tl
əri ardıcıllıqla göstə
rin.  
1 - 
üzə
rind
ə
 qartmaqlar 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir  
2 - b
ə
d
ə
n h
ə
rar
ə
ti 

 38 - 39
0
 
qalxır
  
3 - 
sonra şə
ffaf maye il
ə
 
dolmuş sudurlara çevrilir
  
4 - 
qartmaqlar tökülür və
 yerind
ə
 
çapıq qalmır
  
5 - d
ə
rid
ə
 
qırmızı lə
k
ə
l
ə

ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir  
A) 5, 4, 1, 2, 3 
B) 1, 4, 3, 2, 5  
C) 3, 4, 2, 5, 1  
D) 2, 5, 3, 1, 4  
E) 4, 3, 2, 1, 5  
17. Yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ərin yayılma yollarına 
aiddir. 
Uyğunluğu tapın
.  


 hava - 
damcı yolu
  
II 

 
bağırsaq infeksiyaları vasitə
sil
ə
  
III 

 
transmissiv yolla yayılan yoluxucu xə
st
ə
likl
ə
Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə