##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə10/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

ətinin müvə
qq
ə
ti itm
ə
si  


 arterial t
ə
zyiqin enm
ə
si (kollaps)  


 m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin z
ə
d
ə
l
ə
nm
əsi (qıcolmalar

huşun itmə
si)  


 novokainin t
ə
tbiq olunan yerd
ə
 nekrozun 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  


 
anafilaktik şok
  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 2, 4 

 
89 
C) 2, 3, 4 
D) 2, 3, 5 
E) 1, 3, 4  
2. Infiltrasion anesteziyada istifad
ə
 olunan madd
ə
l
ə
ri t
ə
yin edin:  


 omnopon m
ə
hlulu  


 5% - li qlukoza  


 5% - li sambrevin  


 0, 5 - 0, 25% - li novocain m
ə
hlulu  


 dikain m
ə
hlulu  
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 2  
3. 
Yerli anesteziyanın üstün cə
h
ə
tl
ə
rini t
ə
yin edin:  
1 - 
operasiya zamanı xə
st
ə
 h
ə
kim il
ə
 
söhbə
t ed
ə
 bilir  


 
ürə
yin f
ə
aliyy
əti artır
  


 
xüsusi ə
m
əliyyat hazırlığı lazım gə
lmir  


 x
ə
st
ə
 
çox tez yuxuya gedir
  


 
yerli narkozun ağırlaşmaları çox qorxulu deyil
  
A) 1, 3, 4 
B) 1, 2, 3 
C) 2, 4, 5 
D) 3, 4, 5 
E) 1, 3, 5 
4. Narkozdan sonra x
ə
st
ənin çarpayıda düzgün və
ziyy
əti hansıdır
?  
1 - 
Başı yana əyilmiş

yastıq üzə
rind
ə
  
2 - 
Uzanıqlı

yastıqsız
  

 
90 
3 - 
Üzü aşağı

yastıq üzə
rind
ə
  
4 - 
Başı yana əliymiş və
ziyy
ə
td
ə

yastıqsız
  
5 - 
Üzü aşağı

yastıqsız
.  
A) 
B) 5  
C) 1  
D) 4  
E) 3  
5. Yerli keyitm
ə
d
ə
n sonra 
ə
m
ə
liyyat sah
ə
sind
ə
 
qanaxmanı saxlamaq mə
qs
ə
diyl
ə
 n
ə
 
edilm
ə
lidir?  
1 - 
Palatanın havasını dəyişdirmə
k  
2 - 
Ə
m
ə
liyyat sah
ə
sin
ə
 
buz qovuğunu qoymaq
  
3 - X
ə
st
ə
y
ə
 yuxug
ə
tirici d
ə
rman verm
ə
k  
4 - X
ə
st
ənin çarpayıda və
ziyy
ə
tini d
əyişdirmə
k  
5 - X
ə
st
ə
ni sakitl
əşdirmə
k  
A) 
B) 2  
C) 4  
D) 3  
E) 1  
6. 
Ağciyə
r, 
ürək reanimasiyası zamanı qapalı masajı və
 t
ə
n
əffüs iki adamla yerinə
 
yetiril
ə
rs
ə
 nisb
ə
t nec
ə
 
olmalıdır
?  
1 - 5:1 (bir saniy
ə
 ara verm
ə
kl
ə
 edil
ə
n h
ə
r 5 basmadan sonra 1 d
ə
f
ə
 n
ə
f
ə
s verilir)  
2 - 8:2 (8 d
ə
f
ə
 basmadan sonra 2 d
ə
f
ə
 n
ə
f
ə
s verilir)  
3 - 15:1 (15 d
ə
f
ə
 basmadan sonra 1 d
ə
f
ə
 n
ə
f
ə
s verilir)  
4 - 10:3 (10 d
ə
f
ə
 basmadan sonra 3 d
ə
f
ə
 n
ə
f
ə
s verilir)  
5 - 3:2 ( 3 d
ə
f
ə
 basmadan sonra 2 d
ə
f
ə
 n
ə
f
ə
s verilir)  
A) 1  
B) 2  

 
91 
C) 5  
D) 4  
E) 3  
7. 
İnhalyasion anesteziyada də
rman madd
ə
l
ə
ri hara yeridilir?  
1 - D
əri altına
  
2 - T
ə
n
əffüs yoluna
  
3 - 
Dil altına
  
4 - 
Selikli qişalara
  
5 - 
Ə
z
ə
l
ə
 daxilin
ə
  
A) 
B) 3  
C) 2  
D) 4  
E) 1  
8. 
Yerli anesteziyanın üstün cə
h
ə
tl
əri hansıdır
?  
1 - T
ə
n
əffüs orqanalrının fə
aliyy
əti artır
  
2 - 
Ə
m
əliyyat hazırlığı lazım gə
lmir  
3 - 
Yalnız ə
m
ə
liyy
ə
t sah
ə
si anesteziya edilir  
4 - 
Ürə
yin f
ə
aliyy
əti artır
  
5 - T
ə
n
əffüs pozğunluğu zamanı istifadə
 oluna bil
ə
r  
A) 3, 4 
B) 2, 3  
C) 1, 4  
D) 2, 5  
E) 4, 5  
9. Reanimasiya t
ə
dbirl
ərinin düzgün aparılmasının ə
sas 
ə
lam
əti hansıdır
?  
1 - 
Yuxu arteriyası üzə
rind
ə
 n
əbz vurğuları hiss olunur
  
2 - X
ə
st
ə
nin r
ə
ngi 
avazıyır
  

 
92 
3 - B
ə
b
əyin işığa reaksiyası bə
rpa olunur  
4 - 
Göz bə
b
ə
kl
əri genişlə
nir  
5 - 
Göz bə
b
ə
kl
əri daralır
  
6 - T
ə
n
əffüs bə
rpa olunur  
7 - Periferik n
ə
bzi olmur  
A) 3, 4, 6, 7 
B) 2, 3, 4, 5  
C) 4, 5, 6, 7  
D) 1, 3, 5, 6  
E) 2, 4, 6, 7  
10. 
Ə
m
əliyyatdan sonrakı dövrdə
 x
ə
st
ə
 ilkin olaraq harada yerl
əşdirilir
?  
1 - 
Reanimasiya şöbə
sind
ə
  
2 - 
Ümumi palatada
  
3 - 
Ə
m
əliyyatdan sonrakı
 palatada  
4 - X
ə
st
əxanadan çıxarılır
  
5 - T
əcrid palatasında
  
A) 4, 5 
B) 2, 3  
C) 1, 3  
D) 3, 5  
E) 2, 4  
11. D
ərialtı inyeksiyadan sonra inyeksiya yeri bə
rkidikd
ə
 
hansı tədbir görülmə
lidir?  
1 - B
ə
rkiy
ə
n nahiy
ə
y
ə
 isitqac qoymaq  
2 - b
ə
rkiy
ə
n nahiy
ə
y
ə
 40% - li spirtl
ə
 isidici kompres qoymaq  
3 - b
ə
rkiy
ə
n nahiy
ə
y
ə
 
buz qovuğu qoymaq
  
4 - b
ə
rkiy
ə
n nahiy
ə
y
ə
 soyuq kompres qoymaq  
5 - b
ə
rkiy
ə
n nahiy
ə
y
ə
 isti kompres qoymaq  
6 - b
ə
rkiy
ə
n nahiy
ə
y
ə
 
yod sürtmə
k  

 
93 
A) 2, 4, 5, 6 
B) 2, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 4, 5, 6  
E) 1, 2, 5, 6  
12. 
Ə
z
ə
l
ə
 daxilin
ə
 
inyeksiyalar hansı mə
qs
ə
dl
ə
 edilir?  
1 - B
ə
zi d
ə
rman madd
ə
l
ə
rinin d
əri altına vurulması ağrılı olur
  
2 - d
əri altına vurduqda qan damarlarını
, sinirl
ə
ri z
ə
d
ə
l
ə
m
ə
k t
əhlükə
si olmur  
3 - 
ə
z
ə
l
ə
 daxilind
ə
 d
ərmanın tə
siri te
z başlayır
  
4 - d
ərmanların tez və
 
tam sorulmasına şərait yaradır
  
5 - d
ərialtı piy toxuması şişib
, b
ə
rkiy
ə
 bil
ə
r  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 2, 3  
E) 2, 3, 4  
13. 
Narkozun klinik gedişi hansı dövrə
 
bölünür

Ardıcıllıqla göstə
rin  
1 - Narkozd
an ayılma dövrü
  
2 - 
Oyanma dövrü
  
3 - C
ərrahi yuxu dövrü
  
4 - Analgeziya v
ə
 
huşun saxlanılması dövrü
  
A) 4, 2, 3, 1  
B) 1, 2, 3, 4  
C) 3, 1, 4, 2  
D) 2, 4, 3, 1  
E) 1, 3, 2, 4  
14. 
Suda boğulan şə
xs
ə
 
ilk tibbi yardım hansı ardıcıllıqla göstə
rilm
ə
lidir?  
1 - 
Ürəyin açıq masajı
  

 
94 
2 - 
Sudan çıxarmaq
, n
ə
f
əs yollarını və
 m
ə
d
ə
ni sudan azad etm
ə
k  
3 - 
Ağciyə
rl
ərin süni ventilyasiyası
  
4 - 
Ürəyin qapalı masajı
  
5 - 
Ağız boşluğundan yad cismlə
ri xaric edilm
ə
si  
6 - D
ərman müalicə
si  
A) 1, 4, 5, 3 
B) 2, 3, 4, 1  
C) 1, 2, 3, 5  
D) 4, 5, 6, 2  
E) 2, 5, 3, 4  
15. D
ərialtına iynə
 
vurmaq qaydalarını ardıcıllıqla yazın
.  
1 - iyn
əni çıxartdıqdan sonra iynə
 yerini spirtl
ə
 silir v
ə
 azca masaj edirl
ə
r  
2 - d
ə
rini spirtl
ə
 silirl
ə
r  
3 - 
sağ ə
ll
ə
 
şprisi götürür
, iyn
ə
ni v
ə
 
porşeni 
tuturlar  
4 - sprisd
ə
 
hava qabarcığı qalmışsa məhlulun hamısını dərinin altına buraxmayıb 
azca sprisd
ə
 
saxlayırlar
  
5 - iyn
əni üçbucağın qaidə
sin
ə
 45

bucaq altında 1
 - 2 sm d
ə
rinliyin
ə
 c
əld batırırlar 
yavaş
 - 
yavaş mə
hlulu yeridirl
ə
r  
6 - d
ərmanı yeritdik
d
ə
n sonra iyn
əni tez çıxarırlar
  
7 - sol 
ə
ll
ə
 d
ərini üçbucaq şə
klind
ə
 
bükürlə
r  
A) 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5 
B) 1, 4, 6, 7, 5, 2, 3  
C) 2, 7, 3, 5, 4, 6, 1  
D) 3, 4, 6, 7, 1, 2, 5  
E) 1, 6, 5, 4, 3, 2, 7  
16. 
Yanğın zamanı ilk tibbi yardımı ardıcıllıqla göstə
rin:  
1 - 
yanmış adamı od tutmuş zonadan də
rhal k
ə
nar etm
ə
k  
2 - odun t
ə
sirini k
ə
sm
ək (üstünə
 
qalın bir şey atıb alovu söndürmə
k)  
3 - 
paltarını və
 
ayaqqabını çıxarmaq lazımdır
  

 
95 
4 - d
ə
riy
ə
 
yapışmış alt paltarı zorla qoparmaq olmaz
  
5 - z
ə
r
ər çəkmiş çılpaq adamı steril döşək ağına bürümə
k, 
şoka qarşı adi tə
dbirl
ə

görüb xə
st
əxanaya çatdırmaq
  
A) 3, 1, 5, 4, 2 
B) 5, 3, 1, 2, 4  
C) 5, 4, 1, 2, 3  
D) 4, 3, 2, 1, 5  
E) 2, 1, 3, 4, 5  
17. 
Anesteziyanın hansı formaları var

Uyğunluğu tapın
.  


 
ümumi
  
II 

 yerli  
III 

 inhalyasion  
IV - qeyri - inhalyasion  
1 - venadaxilin
ə
 vurulan narkoz  
2 - t
ə
n
əffüs yolu ilə
 veril
ə
n narkoz  
3 - b
ə
d
ənin müə
yy
ə
n hiss
ə
sinin keyl
əşdirilmə
si  
4 - x
ə
st
ənin süni surə
td
ə
 
yatırılması

şüurun

ağrı hissinin tamamilə
 itm
ə
si  
A) 

 4, II 

 3, III 

 2, IV - 1  
B) 

 2, II 

 1, III 

 3, IV - 4  
C) 

 1, II 

 2, III 

 4, IV - 3  
D) 

 3, II 

 4, III 

 1, IV - 2  
E) 

 2, II 

 4, III 

 1, IV - 3  
18. 
Sınıqlarda ümumi ağırlaşmalara aiddir: Uyğunluğu tapın
  
1 - 
piy emboliyası
  
2 - osteomielit  
3 - 
yalançı oynaqlar
  
a - 
sınıq yerindən mikrobların keçmə
si n
ə
tic
ə
sind
ə
 
inkişaf edir
  
b - 
sınıq zamanı sümük qırıntıları birləşmir

bunların arasında ə
z
ə
l
ə
l
ə
r, 
yumşaq 
toxumlar inkişaf edir və
 
sınmış hissə
 daim h
ə
r
ə
k
ə
td
ə
 olur  

 
96 
c - piy hiss
ə
cikl
əri dağılmış
 
qan damarlarına daxil olur
  
A) 
düzgün uyğunluq yoxdur
 
B) 1 - a, 2 - c, 3 - b  
C) 1 - c, 2 - b, 3 - a  
D) 1 - c, 2 - a, 3 - b  
E) 1 - b, 2 - c, 3 - a  
19. 
Narkozun hansı növlə
ri var? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - inhalyasiyon  
2 - qeyri - inhalyasiyon  
a - vena, 
ə
z
ə
l
ə
 daxilin
ə
 
sümük daxilinə
 v
ə
 s. vurulan narkotik madd
ə
l
ə
rl
ə
  
b - n
ə
f
ə
s yolu il
ə
 veril
ə
n narkoz  
A) 
bütün cavablar doğrudur
 
B) 1 - a, 2 - b  
C) duzgun variant yoxdur  
D) 1 - b, 2 - a  
E) h
ər iki uyğunluq doğrudur
  
##num=13//level=1// sumtest=23 //name=Qa
naxmalar, qan və qanəvəzedicilərin 
köçürülməsi. // 
 
1. Birincili qanaxma n
ə
y
ə
 deyilir?  
A) 
ə
m
əliyyatdan sonrakı qanaxma
 
B) tez - 
tez baş verə
n daxili qanaxmalar  
C) t
əkrarlanan öz
 - 
özünə
 qanaxma  
D) 
böyük sahə
l
ə
rd
ə
 kapilyar qanaxmalar  
E) damar z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
s
i zamanı də
rhal qanaxma  
2. 
Bu göstə
ril
ən qanaxma növlə
rind
ə

ə
n t
əhlükəlisini göstə
rin. 
Ardıcıllığı göstə
rin:  
1 - arterial qanaxma  
2 - kapilyar qanaxma  
3 - venoz qanaxma  

 
97 
4 - 
öz
 - 
özünə
 qanaxma  
5 - parenximatoz qanaxma  
A) 1, 3, 5, 4, 2  
B) 3, 4, 2, 1, 5 
C) 5, 3, 2, 4, 1 
D) 2, 3, 5, 1, 4 
E) 1, 2, 3, 4, 5  
3. 
Parenximatoz qanaxma hansıdır
?  
A) kapilyar qanaxma 
B) burundan qanaxma  
C) 
daxili üzvlə
rd
ə
ki qanaxma  
D) xarici qanaxma  
E) d
ərialtı qanaxma
  
4. 
Qanaxmanın müvə
qq
əti dayandırılma üsulları hansılardır
?  
1 - qan axan yeri tamponada etm
ə
k  
2 - 
damara tikiş qoymaq
  
3 - t
əzyiqedici sarğı qoymaq
Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə