##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə20/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
partlayışı
  
4 - G
ə
mi, aviasiya, avtomobil q
əzaları
  
5 - 
Uran şaxtalarından “Radon” qazının sızması
  
6 - Kimy
əvi silahın tə
tbiqi  

 
208 
7 - 
bioloji silahın tə
tbiqi  
A) 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3  
C) 1, 4, 5  
D) 5, 6, 7  
E) 3, 4, 6  
10. 
Fövqə
lad
ə
 
hallar zamanı tibb xidmətinin müə
ssis
ə
l
ə
rin
ə
 aiddir.  
1 - 
baş xə
st
ə
xana  


 
qan köçürmə
 
stansiyaları
  


 sanitar 

 t
ə
s
ərrüfat əmlakı
  


 sanitar epidemioloji stansiyalar  


 profill
əşdirilmiş xə
st
ə
xanalar 

 infeksion, travmatoloji, terapevtik  


 tibbi 
ə
mlak  
A) 2, 3, 4, 5 
B) 1, 2, 4, 5  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 2, 4, 5, 6  
E) 1, 4, 5, 6  
11. 
Mülki müdafiə
 xidm
ət (xüsusi təyinatlı
) d
ə
st
ə
l
ə
rin
ə
 aiddir.  
1 - 
tibbi yardım
 d
ə
st
ə
l
ə
ri  
2 - 
ə
razi d
ə
st
ə
l
ə
ri  
3 - k
əşfiyyat də
st
ə
si  
4 - obyekt d
ə
st
ə
l
ə
ri  
5 - z
ə
r
ə
rsizl
əşdirmə
 d
ə
st
ə
l
ə
ri  
A) 1, 3, 5 
B) 3, 4, 1 
C) 2, 5, 3 
D) 5, 4, 3 

 
209 
E) 4, 5, 2  
12. Z
ə
lz
ə
l
ənin hansı növləri mövcuddur
?  
1 - Tektonik  
2 - Vulkanik  
3 - 
Sualtı
  
4 - Atmosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si n
ə
tic
ə
sind
ə
 
yaranan törə
m
ə
 z
ə
lz
ə
l
ə
l
ə
r  
5 - Hidrosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişilmə
si  
A) 1, 4, 5 
B) 3, 4, 5  
C) 1, 2, 3  
D) 3, 4, 5  
E) 2, 4, 5  
13. 
Udulan dozanın miqdarından asılı olaraq şüa xə
st
ə
liyinin d
ə
r
ə
c
ə
l
ə
rini azalan 
(çoxdan aza

ardıcıllıqla yazın
.  
1 - D > 600 Rad  
2 - 100 - 200 Rad  
3 - D= 400 - 600 Rad  
4 - D = 200 

 400 rad  
A) 2, 4, 3, 1 
B) 1, 3, 4, 2  
C) 3, 4, 2, 1  
D) 4, 1, 2, 3  
E) 1, 4, 2, 3  
14. T
əbii xarakterli Fh hansılardır

Uyğunluğu tapın
  
1 - Metereoloji t
əhlükə
li hadis
ə
l
ə
r  
2 - Geofiziki t
əhlükə
li hadis
ə
l
ə
r  
3 - Hidroloji t
əhlükə
li hadis
ə
l
ə
r  
4 - Geoloji t
əhlükə
li hadis
ə
l
ə
r  
a - 
sürüşmə
, sel, 
torpaq uçqunları
  

 
210 
b - 
daşqın
, subasma  
c - z
ə
lz
ə
l
ə

vulkan püskürmə
si  
d - 
fırtına

qasırğa

quraqlıq

güclü duman
  
A) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 
B) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b  
C) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d,  
D) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a  
E) 1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - a,  
15. 
Müalicə
 - profilaktika v
ə
 
tibb müə
ssis
ə
l
ərinin bazasında hansı də
st
ə
l
ər yaradılır

Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
Ilk tibbi yardım də
st
ə
l
ə
ri  
2 - 
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım də
st
ə
l
ə
ri  
3 - epidemiya 
ə
leyhin
ə
 d
ə
st
ə
l
ə
r  
a - 
əhali arasında sanitar tə
mizl
ə
m
ə
 v
ə
 
epidemioloji yoxlama aparır
  
b - ilk h
əkim yardımı göstə
r
ə
n tibb m
ə
nt
ə
q
ə
sidir  
c - z
ə
d
ə
l
ənmiş şə
xsl
ə
r
ə
 
şə
h
ə
rd
ə
n k
ənar zonada ixtisaslaşdırılmiş yardım
  
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b 
B) 1 - c; 2 - b; 3 - a 
C) 1 - b; 2 - c; 3 - a  
D) 1 - c; 2 - a; 3 - b 
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c  
16. 
Işıq şüalanması adamlara necə
 t
ə
sir edir? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - birinci d
ə
r
ə
c
əli yanıq törə
dir  
2 - ikinci d
ə
r
ə
c
əli yanıq törə
dir  
3 - 
üçüncü də
r
ə
c
əli yanıqlar başverir
  
4 - 
dördüncü də
r
ə
c
əli yanıq törə
dir  
a - 15 kal/sm 

 d
ən artıq işıq impulsundan dəri toxuması kömürləşir
?  
b - 2 - 
4 kal/sm işıq impulsundan dəri qızarır
, bir q
ə
d
ər şişir
  
c - 4 - 
6 kal/sm işıq impulsu nə
tic
ə
sind
ə
 d
ə
rid
ə
 suluqlar 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir  

 
211 
d - 6 - 
12 kal/sm işıq impulsundan bə
d
ə
nin d
ə
risi, d
ərialtı toxumalar ölüb cansızlaşır
  
A) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b 
B) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a  
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d  
D) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c  
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d  
17. Ekoloji xarakterli FH - 
a hansılar aiddir

Uyğunluğu tapın:
  
1 - Atmosferin d
əyişmə
si il
ə
 
ə
laq
ə
dar FH  
2 - Hidrosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si  
3 - Biosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si  
4 - Yerin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si  
a - 
geniş ə
razid
ə
 
yerin bitki örtüyünün məhv olması
  
b - su m
ə
nb
ə
l
ərinin quruması və
 
çirklə
nm
ə
si n
ə
tic
ə
sind
ə
 
içmə
li suya ehtiyac 
yaranması
  
c - 
“ozon” qatının –
 (O
3

pozulması
  
d - yerd
ə
 (torpaqda) 
ağır metallar və
 
başqa zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
rin yol veril
ə
n h
ə
dd
ə

artıq olması
  
A) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d 
B) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d,  
C) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c,  
D) 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b,  
E) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - b,  
18. 
Aviasiya bombasının hansı növlə
ri var? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
Fuqas bombası
  
2 - Q
ə
lp
ə
l
ə
n
ə
n bomba  
3 - Diyirc
ə
kli bomba  
a - 
içə
risin
ə
 5 - 
6 mm ölçülü metal
, yaxud plasti
k kütlə
, iyn
ə
l
ə
r doldurulan t
ərtibatdır
  
b - 
partlayış zamanı yaranan hava dalğası ilə
 z
ə
d
ə
l
ə
yir  

 
212 
c - 
Bombanın qalın metal gövdəsi partlayış anında xırda qırıntılar –
 q
ə
lp
ə
l
ər şə
klind
ə
 
atılır
  
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a  
B) 1 - c; 2 - b; 3 - a  
C) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
D) 1 - a; 2 - b; 3 - c  
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
19. 
Mülki müdafiə
 tibb xidm
ətinin müə
ssis
ə
l
ə
rin
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın
.  
1 - 
Şə
h
ə
rd
ə
n k
ə
nar zonalarda yerl
əşə
n x
ə
st
əxana bazaları
  
2 - 
Aptek müə
ssis
ə
l
ə
ri  
3 - Sanitar - epidemioloji stansiyalar  
4 - 
Qanköçürmə
 
stansiyaları
  
a - 
Ə
haliy
ə
 sanitar gigiyenik v
ə
 epidemiya 
ə
leyhin
ə
 
mübarizə
 xidm
ə
tini yerin
ə
 yetirir  
b - Z
ə
d
ə
l
ə
n
ə
n v
ə
 
yaralıları preparatlarla qan və
 qan 
ə
v
ə
z edicil
ə
rl
ə
 t
ə
min edir  
c - 
Ə
halini d
ə
rman madd
ə
l
ə
ri il
ə
 t
ə
chiz edir  
d - 
Ağır zə
d
ə
l
ənmiş şə
xsl
ə
r
ə
 
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstə
rir  
A) 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b  
B) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c  
C) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - c  
D) 1 - c; 2 - b; 3 - c; 4 - d  
E) 1 - d; 2 - b; 3 - d; 4 - a  
20. 
Mülki müdafiə
nin s
ə
yyar tibb xidm
ə
tin
ə
 ai
ddir: Uyğunluğu tapın
.  
1 - 
Sanitar drujinaları
  
2 - Sanitar drujina d
ə
st
ə
si  
3 - 
Ilk tibbi yardım də
st
ə
si  
4 - 
Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım də
st
ə
si  
5 - S
ə
yyar epidemiya 
ə
leyhin
ə
 d
ə
st
ə
  
a - Ilk h
əkim yardımı göstə
r
ə
n tibb m
ə
nt
ə
q
ə
sidir  
b - Z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
 oc
ağında ilk tibbi yardın göstə
rir  

 
213 
c - Z
ə
d
ə
l
ənmiş şə
xsl
ə
r
ə
 
şə
h
ə
rd
ə
n k
ənar zonada ixtisaslı tibbi yardım göstə
rir  
d - 
Ilk tibbi yardım göstə
rir  
e - 
Əhali arasında sanitariya tə
mizliyi v
ə
 
epidemioloji yoxlama aparır
  
A) 1 - d; 2 - c; 3 - e; 4 - b; 5 - a 
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - e  
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d  
D) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - e  
E) 1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - c  
21. 
Ixtisaslaşmış tibbi yardım üzrə
 
uyğunluğu seçin:
  


 travmatoloji x
ə
st
ə
xana  


 terapevtik x
ə
st
ə
xana  


 psixonevroloji x
ə
st
ə
xana  


 infeksion x
ə
st
ə
xana  
a - yoluxucu x
ə
st
ə
l
ə
r
ə
 t
ə
kmill
əşdirilmiş və
 
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstə
rir  
b - dayaq - h
ə
r
ə
k
ə
t sisteminin mexaniki z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
l
ə
rind
ə
 v
ə
 
yanıqlar zamanı 
x
ə
sar
ətalmışlara tə
kmill
əşdirilmiş və
 
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstə
rir  
c - 
ə
sas
ə
n k
əskin şüa xə
st
ə
liyi olanlara t
ə
kmill
əşdirilmiş və
 
ixtisaslaşdırılmış tibbi 
yardım göstə
rir  
d - burada psixi v
ə
 
ə
s
əb pozğunluğu olan xə
sar
ətalmışlara tə
kmill
əşdirilmiş və
 
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım
 
göstə
rilir  
A) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b 
B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d 
C) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d 
D) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a  
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d  

Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə