##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
III 

 kimy
ə
vi terapevtik madd
ə
l
ə
r  
1 - 
insanın bə
d
ə
n s
ə
thind
ə
 olan mikroorqanizml
ə
r
ə
 t
əsir göstə
rir  
2 - 
xarici mühidlə
 
olan mikrobları mə
hv edir  
3 - 
insanın orq
anizmi daxilind
ə
 
olan mikroblarla mübarizə
d
ən ötrü tə
tbiq edilir  
4 - Antibiotikl
ə
rdir  
5 - 
Sulfanilamid preparatları
  
6 - d
ə
rid
ə

selikli qişalarda olan mikroblara tə
sir edir  
7 - 
yaraların sə
thind
ə
 
olan mikrobları kə
nar edir  
8 - 
binaların
, mebelin, x
ə
st
ə
y
ə
 qulluq 
əşyalarının dezinfeksiyasında işlə
nir.  
A) I - 3, 4; II 

 1, 5, 6; III 

2, 4, 6 
B) I - 1, 2; II 

 2, 3, 4; III 

6, 7, 8  
C) I - 2, 8; II 

 1, 6, 7; III 

3, 4, 5  
D) I - 6, 7; II 

 4, 5, 6, III 

1, 2, 3  
E) 

 5, 6; II 

 2, 6, 7; III 

1, 5, 6  
16. 
Aşağıdakılardan neçə
si v
ə
 
hansı yodun xassə
l
ə
rin
ə
 aiddir? 
Uyğunluğu tapın:
  


 1  

 
32 


 2  


 3  


 4  


 5  
a - antiseptikdir  
b - iltihab 
ə
leyhin
ə
 t
əsir göstə
rir  
c - 
ə
m
əliyyat aparılan sahəni mikrobsuzlaşdırır
  
d - 
revmatizmin müalicə
sind
ə
 istifad
ə
 olunur  
e - yara 
ətrafını mikrobsuzlaşdırır
  
f - 
irinli yaraların

yanıqların müalicə
sind
ə
 
işlə
nir  
g - 
gec sağalan yara və
 
xoraların müalicə
sind
ə
 t
ə
tbiq olunur  
A) 3 (e, f, g) 
B) 4 (e, f, g, a)  
C) 5 (a, d, e, f, g)  
D) 4 (a, b, c, e)  
E) 5 (b, c, d, f, g)  
17. 
Bunlardan neçə
si v
ə
 
hansı sulfanilamid preparatlarına aiddir

Uyğunluğu tapın:
  


 1  


 2  
3 - 3  
4 - 4  
5 - 5  
a - streptosid  
b - sulfadimezin  
c - urosulfan  
d - bisillin  
e - morfin hidroxlorid  
f - promedol  

 
33 
A) 3 (c, d, e) 
B) 3 (c, d, e)  
C) 4 (a, c, d, e)  
D) 5 (a, b, c, d, e)  
E) 3 (a, b, c)  
##num=5//level=1// sumtest=20 //name=Tənəffüs sisteminin xəstəlikləri, bədən 
hərarəti, nəbz, arterial təzyiq, tənəffüs, onların təyini. // 
 
1. 
Qan hayxırma nə
dir?  
1 - 
öskürək zamanı al qan və
 ya qanl
ı bəlğəm ifrazı
  
2 - q
ə
hv
ə
 
xıltı şə
klind
ə
 qusma  
3 - 
paslı bəlğəm ifrazı
  
4 - 
köpüklü bəlğə
m  
5 - b
əlğə
md
ə
 
nöqtə
l
ə
r v
ə
 
saplar şə
klind
ə
 
qanın olması
  
A) 1  
B) 5  
C) 4  
D) 2  
E) 3  
2. 
Tibbi bankaları hansı nahiyə
y
ə
 qoymaq olmaz?  
1 - 
onurğaya
  
2 - 
döş qə
f
ə
si
nin aşağı hissə
sin
ə
  
3 - 
kürək altı nahiyə
y
ə
  
4 - 
döş qə
f
ə
sinin yan t
ə
r
ə
fin
ə
  
5 - 
onurğa ə
trafi nahiy
ə
y
ə
  
A) 
B) 3  
C) 5  
D) 4  

 
34 
E) 1  
3. 
Bronxial astma tutması zamanı xə
st
ə
 
hansı mə
cburi v
ə
ziyy
ət alır
?  
1 - 
ə
ll
ə
rin
ə
 dayaq ver
ə
r
ə
k oturur  
2 - 
ayaqlarını qaldırır
  
3 - 
sağ tə
r
əfi üstə
 
uzanır
  
4 - 
başı aşağı əyilmiş şə
klind
ə
 oturur  
5 - horizontal v
ə
ziyy
ə
td
ə
  
A) 
B) 4  
C) 1  
D) 2  
E) 5  
4. 
Ağciyər qanaxması zamanı xə
st
ə
y
ə
 
hansı və
ziyy
ə
t verilm
ə
lidir?  
1 - 
yarım oturaq və
ziyy
ə
t verib, 
ayaqlarını aşağı sallamalı
  
2 - x
ə
st
ə
 
uzandırılmalı
  
3 - x
ə
st
ə
 
böyrü üstə
 
uzandırırlmalı
  
4 - x
ə
st
əni otuzdurulmalı
  
5 - x
ə
st
ənin başı aşağı sallanmalı
  
A) 
B) 3  
C) 4  
D) 1  
E) 2  
5. 
Hansı növ qanaxmalarda al
 - 
qırmızı köpüklü qan müşahidə
 edilir?  
1 - 
Düz bağırsaq qanaxması
  
2 - 
burun qanaxması
  
3 - 
ağ ciyər qanaxması
  
4 - m
ə
d
ə
 
qanaxması
  

 
35 
5 - 
uşaqlıq qanaxması
  
A) 
B) 3  
C) 5  
D) 4  
E) 1  
6. 
Hansı preparatların tə
n
əffüs sistemi xə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 istifad
ə
si m
ə
qs
ə
d
ə
 
uyğun 
deyil?  
1 - antibiotikl
ə
r  
2 - b
əlğə
mg
ə
tiricil
ə
r  
3 - m
ə
d
ə
 fermentl
ə
ri  
4 - iltihab 
ə
leyhin
ə
 preparatlar  
5 - vitaminl
ə
r  
A) 
B) 1  
C) 2  
D) 3  
E) 4  
7. 
Bronxial astmanın xarakterik ə
lam
ə
tl
əri hansıdır
?  
1 - tez - 
tez baş verə
n, 
ə
ziyy
ə
tli v
ə
 
daimi xarakterli öskürə
k  
2 - 
plevra boşluğunda iltihab mayesi toplanır
  
3 - 
uzaqda durduqda fışıltılı nə
f
ə
sverm
ə
 
eşidilir
  
4 - 
döş qə
f
əsinin sanki sıxılması
  
5 - bird
ə


 bir
ə
 
baş verən tutmalar şə
klind
ə
 
boğulma
  
6 - b
ə
d
ə
n temperaturu 38 - 39 d
ə
r
ə
c
ə
y
ə
 
çatır
  
7 - 
döş qə
f
əsinin müə
yy
ə
n bir yerind
ə
 bird
ə
n - bir
ə
 
baş verən ağrı
  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 2, 3, 5, 7  
C) 1, 3, 4, 5  

 
36 
D) 2, 4, 5, 6  
E) 1, 5, 6, 7  
8. 
Bronxial astma tutması zamanı ilk tibbi yardım:
  
1 - antibiotik yeritm
ə
li  
2 - oksigen verm
ə
li  
3 - vitamin yeritm
ə
li  
4 - 
ayaqlarına isti vanna etmə
li  
5 - 
otağı tə
miz hava il
ə
 t
ə
min etm
ə
li  
6 - x
ə
st
ə
 
onun halını yaxşılaşdıran və
ziyy
ə
td
ə
 
olmalı
  
A) 1, 2, 3 
B) 4, 5, 6  
C) 3, 4, 5  
D) 2, 4, 6  
E) 3, 5, 6  
9. Bronxial astma n
ə
 il
ə
 xarakteriz
ə
 olunur?  
1 - 
boğulma tutması ilə
  
2 - 
qıcolma ilə
  
3 - 
göyə
rm
ə
 il
ə
  
4 - 
yüksə
k h
ə
rar
ə
tl
ə
  
5 - 
ə
ziyy
ə
tli v
ə
 
daimi xarakterli öskürə
k il
ə
  
6 - n
ə
f
ə
s ala bilm
ə
m
ə
k qorxusu il
ə
  
A) 3, 4, 5 
B) 2, 3, 4  
C) 1, 5, 6  
D) 2, 3, 6  
E) 3, 4, 6  
10. T
ə
ng
ə
n
ə
f
ə
sliyi olan x
ə
st
ə
y
ə
 
yardım edə
rk
ə
n n
ə
 etm
ək lazımdır
?  
1 - 
bayırdan tə
miz hava g
ə
lm
əsi üçün nə
f
əsliyi açı
r  

 
37 
2 - x
ə
st
ənin başının və
 
kürəyinin altına bir neçə
 
yastıq qoyur
  
3 - x
ə
st
ənin üstündən ağır örtüyü götürür
  
4 - x
ə
st
ə
y
ə
 
oksigen balışı verir
  
5 - t
ə
ng
ə
n
ə
f
əsliyi aradan qaldıran də
rmanlar verir  
A) 2, 4, 5 
B) 2, 3, 4  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 4, 5  
E) 1, 2, 3  
11. Bronxolitik madd
ə
l
ər hansı tə
sir
ə
 malikdir?  
1 - 
bronxların spazmını aradan qaldırır
  
2 - 
bronxial astma tutmalarını aradan qaldırır
  
3 - 
bronxial astma tutmalarının qarşısını alır
  
4 - 
bronxların divarını qıcıqlandırır
  


 
qızdırmasalıcı təsir göstə
rir  
6 - 
ağ ciyər toxumasında mayenin miqdarını artırır
  
A) 1, 2, 3  
B) 4, 5, 6  
C) 2, 4, 6  
D) 3, 4, 6  
E) 3, 5, 6  
12. 
Plevritin hansı formaları var
?  
1 - krupoz  
2 - quru  
3 - 
ocaqlı
  
4 - ekssudativ  
5 - k
ə
skin  
6 - xroniki  

 
38 
A) 1, 2 
B) 2, 4  
C) 4, 5  
D) 5, 6  
E) 1, 5  
13. 
Plevrit hansı ə
lam
ə
tl
ə
rl
ə
 xarakteriz
ə
 olunur?  
1 - 
plevra boşluğuna maye ya
 
irin yığılması
  
2 - 
gün ə
rzind
ə
 
sidik ifrazının azalması
  
3 - h
ə
rar
ətin yüksə
lm
ə
si  
4 - bird
ə
n - bir
ə
 
baş verən tutmalar şə
klind
ə
 
boğulma
  
5 - d
ə
rind
ə
n n
ə
f
əs aldı
qda v
ə
 verdikd
ə

öskürdükdə
 
şiddətli ağrı
  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 3, 5  
E) 2, 3, 5  
14. K
əskin bronxit zamanı hə
kim
ə
 q
ə
d
ər yardım

Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - Bronxolitin v
ə
 
gülxətmi kökünün də
ml
ə
m
ə
si verilir  
2 - Sin
ə
 nahiy
ə
sin
ə
 xardal ka
ğızı qızdırıcı plastır qoyulur
  
3 - Yataq rejimi t
ə
yin edilir  
4 - 
İsti südlə
 
borjom ya sodalı süd içirdilir
  
5 - 
Çox isti maye verilir
  
A) 3, 2, 1, 5, 4 
B) 1, 2, 3, 5, 4  
C) 4, 5, 3, 2, 1  
D) 1, 3, 2, 4, 5  
E) 3, 5, 4, 2, 1  
15. 
Ağciyə
rl
ərin iltihabı (pnevmoniyanın ə
lam
ə
tl
ə
ri) . 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  

 
39 
1 - 
Ürəyin işi zə
ifl
ə
yir, arterial t
əzyiq düşür
  
2 - 
İştahanın azalması baş verir
  
3 - 
Döşdə
 
ağrılı öskürək başlanır
  
4 - 
Üşütmə
 
müşahidə
 edilir  
5 - 
Sidiyin miqdarı azalır

tünd qırmızı rə
ngli olur  
A) 5, 4, 3, 2, 1 
B) 2, 3, 1, 5, 4  
C) 3, 4, 5, 1, 2  
D) 4, 3, 1, 2, 5  
E) 3, 4, 1, 2, 5  
16. Qrip x
ə
st
əliyinin müalicə
sind
ə
 
görülə
n t
ə
dbirl
ə
r. 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - Qida kalorili, vitaminl
ə
rl
ə
 z
əngin olmalıdır
  
2 - X
ə
st
ə
y
ə
 
çoxlu isti maye verilmə
lidir  
3 - Ya
taq rejimi gözlə
m
ək lazımdır
  
4 - X
ə
st
ənin üstü isti örtülmə
li, 
ayaqlarına isitqac qoyulmalıdır
  
5 - X
ə
st
ə
 isti, 
işıqlı

yaxşı ventilyasiya olan otaqda yerləşdirilmə
lidir  
A) 3 5 4 2 1  
B) 1 2 3 4 5  
C) 5 4 1 2 3  
D) 3 2 1 4 5  
E) 5 2 4 3 1  
17. T
ə
n
əffüs ü
zvl
ə
rinin x
ə
st
ə
likl
ə
rin
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın
  
1 - bronxit  
2 - bronxial astma  


 pnevmoniya  
4 - plevritl
ə
r  
a - 
plevranın kəskin iltihabıdır
  
b - 
ağ ciyə
rl
ərin iltihabıdır
  

 
40 
c - 
bronxların iltihabıdır
  
d - 
tutmalar şə
klind
ə
 
boğulma ilə
 t
əzahür edir
  
A) 

b; 2 - c; 3 - a; 4 - d 
B) 

 c; 2 - d; 3 - b; 4 - a  
C) 

 a; 2 - b; 3 - c; 4 - d  
D) 

 d; 2 - a; 3 - b; 4 - c  
E) 

 c; 2 - b; 3 - d; 4 - a  
18. 
Pnevmoniyanın əsas formalarına aiddir: Uyğunluğu tapın
.  


 krupoz  


 
ocaqlı
  
a - 
ağ ciyə
rin pay
cıqlarında gedə
n iltihab prosesidir  
b - plevra v
ə
r
ə
q
ə
l
ərinin iltihabıdır
  
c - 
plevra boşluğunda iltihab mayesi toplanmasıdır
  
d - 
ağ ciyər toxumasının irinli dağılmasıdır
  
e - 
ciyərin bütov
 - 
bir payında gedə
n iltihab prosesidir  
f - 
qırtlağın və
 n
ə
f
ə

borusunun iltihabıdır
  
A) 

 f; 2 - c 
B) 

 d; 2 - c  
C) 

 e; 2 - a  
D) 1

 b; 2 - f  
E) 

 c; 2 - e  
19. K
ə
skin bronxitin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
 s
ə
b
ə
bl
ə
rin
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın
.  
1 - fiziki - kimy
ə
vi amill
ə
r  


 fiziki iqlim amill
ə
ri  


 infeksion x
ə
st
ə
likl
ə
r  
a - soyuq v
ə
 
qızmar hava
  
b - n
ə
f
ə
sl
ə
 udulan z
ə
r
ə
rli qazlar  
c - amonyak, xlor v
ə
 b. z
ə
h
ə
rli madd
ə
l
ərin buxarları
  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə