##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə9/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

r  
IV - 
zoonoz infeksiyaları vasitə
sil
ə
  

 
79 
1 - 
yoluxmuş ev
 - v
ə
 v
əhşi heyvanlardan keçə
n yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə
r  
2 - x
ə
st
ə
 
insanın ifrazatı və
 
basil daşıyanlar
  
3 - 
keçiricilə
r vasit
ə
sil
ə
 - bir
ə
, bit, g
ə
n
ə

ağcaqanadlarla
  
4 - x
ə
st
ə
 
insan aşqırdıqda

öskürdükdə

danışdıqda tüpürcə
k v
ə
 
selik damcıları ilə
  
A) I - 2; II 

 4; III - 1 ; IV - 3 
B) I - 4; II 

 2; III - 3 ; IV - 1  
C) I - 1; II 

 3; III - 2; IV - 4  
D) I - 3; II 

 1; III - 4 ; IV - 2  
E) I - 1; II 

 4; III - 2; IV - 3  
18. 
Anginanın hansı formaları var

Uyğunluğu tapın
.  


 kataral  
II 

 follikulyar  
III 

 lakunar  
1 - 
badamcıqlarda çoxlu dairəvi sarımtıl nöqtə
l
ə
rin 

 irinl
əşmiş folikulların olması
  
2 - 
boğazda adi ağrı və
 
göynə
m
ənin olması
  
3 - 
badamcıqların sə
thind
ə
 
yarığa bə
nz
ə
r d
ə
likl
ə
rd
ə
 (lakunalarda) 
sarımtıl
 - 
ağ 
r
ə
ngd
ə
 
ə
rpl
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
A) I - 3; II 

 1; III - 2 
B) I - 1; II 

 3; III - 2  
C) I - 3; II 

 2; III - 1  
D) I - 1; II 

 2; III - 3  
E) I - 2; II 

 1; III - 3  
19. X
ə
st
ə
l
ərin huşu hansı və
ziyy
ə
td
ə
 ola bil
ə
r? 
Uyğunluğu tapın
.  
1 - stupor  
2 - sopor  
3 - komatoz  
a - 
bihüş
  
b - 
kütlük
  
c - donub qalma  

 
80 
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a 
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c  
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a  
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
E) 1 - c; 2 - a; 3 

b  
20. N
ə
bzin xass
ə
l
ə
rin
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın
.  
1 - n
ə
bzin tezliyi  


 n
ə
bzin ah
ə
ngi  


 n
əbzin dolğunluğu
  
4 - n
ə
bzin g
ə
rginliyi  
a - arterial t
ə
zyiq n
ə
 q
ə
d
ər yüksə
k olarsa, n
ə
bz bir o q
ə
d
ə
r g
ə
rgin olar  
b - n
əbzin yüksə
kliyind
ə
n v
ə
 onun g
ə
rginliyind
ən asılı olur

dolğunluq yaxşı olduqda 
barmağın altında yüksə
k n
əbz dalğası tutulur
  
c - bir d
ə
qiq
ə
d
ə
 n
əbz dalğalarının miqdarıdır
  
d - n
ə
bzin ritmi dem
ə
kdir  
A) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d 
B) 1 

 b; 2 - c; 3 - d; 4 - a  
C) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b  
D) 1 - c; 2 - d; 3 

 b; 4 - a  
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d  
##num=11//level=1// sumtest=19 //name=Aseptika və antiseptika. // 
 
1. Antiseptikaya aid olan t
ə
dbirl
ər sistemini ayırd edin:
  
1 - profilaktik  
2 - mexaniki  
3 - dezinfeksiyaedici  
4 - kimy
ə
vi  


 fiziki  
A) 1, 2, 3 

 
81 
B) 1, 3, 5  
C) 2, 3, 4 
D) 2, 4, 5  
E) 3, 4, 5  
2. 
Yaranın yuyulmasında istifadə
 olunan kimy
ə
vi antiseptik m
ə
hlulunu t
ə
yin edin:  
1 - sirk
ə
 m
ə
hlulu  
2 - su  
3 - xloramin  
4 - formalin  
5 - hidrogen - peroksid m
ə
hlulu  
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 4  
3. Mexaniki antiseptika t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 aiddir:  
1 - antiseptik madd
ə
l
ə
rin istifad
ə
si  
2 - 
pambıq
 - t
ənzif sarğıların tə
tbiqi  
3 - 
yaraların 1
 - 
lı cərrahi işlə
m
ə
si  
4 - quruducu t
ə
sir
li poroşoklardan
, tamponlardan istifad
ə
si  


 qan
ə
v
ə
zedicil
ərin köçürülmə
si  
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 1  
4. 
Ekzogen infeksiyaların növlə
rini t
ə
yin edin:  
1 - hava  

 
82 
2 - hematogen  
3 - 
qabarcıq
 - 
damcı
  
4 - kontakt  
5 - implantasion  
A) 1, 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 2, 3, 4, 5 
D) 1, 3, 4, 5 
E) 1, 2, 4, 5  
5. 
Endogen infeksiyanın yayılma yollarını müə
yy
ə
n edin:  
1 - kontakt  
2 - 
qan damarları vasitə
sil
ə
  
3 - hava  
4 - limfogen  
5 - 
damcı
  
A) 1, 2 
B) 2, 4  
C) 3, 5 
D) 2, 5 
E) 1, 4  
6. 
Antiseptikanın növlə
rini t
ə
yin edin:  
1 - 
tetanusa qarşı zədabın vurulması
  


 fiziki antiseptika  


 
ağrılarda şok ə
leyhin
ə
 t
ə
dbirl
ə
r  


 bioloji antiseptika  


 qan v
ə
 qan
ə
v
ə
zedicil
ərin köçürülmə
si  
A) 2, 5 
B) 1, 2 

 
83 
C) 3, 5 
D) 2, 4 
E) 1, 3  
7. 
Bioloji antiseptikaya aid olan üsullarını tapın:
  
1 - vaksinl
ə
rin z
ərdabların vurulması
  
2 - 
yaranın açıq yolla müalicə
si  


 
yaranın müalicə
sind
ə
 
lazer şüasindan istifadə
si  


 
qanın köçürülmə
si  


 antibiotikl
ərin işlə
dilm
ə
si  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 3, 4 
C) 2, 4, 5 
D) 1, 4, 5 
E) 3, 4, 5  
8. St
erilizasiyanın mə
qs
ə
dini t
ə
yin edin:  
1 - 
sarğı və
 
tikiş materiallarının mikroorqanizmlə
rd
ə
n azad edilm
ə
si  


 c
ə
rrahi 
ə
m
əliyyat otağının havasının mikrobsuzlaşdırılması
  


 
mikrobları yarada mə
hv etm
ə
k  


 c
ə
rrahi al
ə
tl
ərin mikrobsuzlaşdırılması
  


 v
ə
r
əmin profilaktikası
  
A) 2, 3, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 1, 2, 4  
D) 3, 4, 5  
E) 1, 3, 5  
9. 
Sterilizasiyanın üsullarını tə
yin edin :  


 qaynatmaqla  


 
ütülə
m
ə
kl
ə
  

 
84 


 quru hava il
ə
  


 
şotka ilə
 t
ə
mizl
ə
m
ə
kl
ə
  


 isti buxarla 
yüksə
k t
əziq altında
  
A) 1, 3, 5 
B) 1, 2, 4 
C) 2, 3, 5 
D) 2, 4, 5 
E) 3, 4, 5  
10. 
Biksin düzgün yığımın qaydalarını tə
yin edin:  


 
sarğı otağına lazım olan bütün materiallar bir biksə
 
yığılır
  
2 - 
ə
m
əliyyat ağları və
 operasiya geyiml
ə
ri bir biks
ə
 
yığılır
  


 t
ə
nzifd
ən hazırlanmış sarğı materialları bikslə
r
ə
 qat - 
qat yığılır
  


 irinli operasiyalarda istifad
ə
 
olunmuş alə
tl
əri bir başa biksə
 
yığılır
  


 
bir neçə
 
ə
m
əliyyata lazım olan sarğı materialları

ə
m
əliyyat ağları bir biksə
 
yığılır
  
A) 1, 3 
B) 2, 3  
C) 2, 4 
D) 3, 5 
E) 4, 5  
11. 
Ə
m
ə
liyyat sah
ə
sind
ə
 
işlə
dil
ə
n antiseptik madd
ə
l
ə
rini t
ə
yin edin:  


 
süleymani mə
hlulu 1:1000 nisb
ə
tind
ə
  


 xloramin 2% m
ə
hlulu  


 yodun spirtli 5 - 10% - li m
ə
hlulu  


 0, 1 

 0, 05% - li kalium permanqanat m
ə
hlulu  


 96% - li spirt  
A) 3, 4 
B) 1, 5 
C) 2, 4 

 
85 
D) 1, 2 
E) 3, 5  
12. 
Bioloji antiseptikanın orqanizmə
 t
ə
sirini t
ə
yin edin:  


antibakterial t
əsir göstə
rir  

–immunitet yaradır
  


 
yaraların dibi və
 k
ənarları tə
mizl
ə
nir  


 yarada toksinl
ə
ri v
ə
 
parçalanma məhsullarını neytrallaşdırır
  


 
orqanizmin immunnobioloji qüvvəsini artırır
  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 4, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 1, 2, 5 
E) 1, 2, 3  
13. 
Hava infeksiyasının profilaktikası hansı yolla həyata keçirilir:
  
1 - baxilin geyilm
ə
si  
2 - al
ə
tl
ərin dezinfeksiyası
  
3 - 
maskanın geyilmə
si  
4 - avto
klavlaşdırma
  
5 - n
ə
m t
ə
mizl
ə
nm
ə
  
6 - ultrab
ənövşəyi şüalanma
  
A) 1, 3, 5, 6  
B) 2, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 2, 4, 5, 6  
E) 1, 2, 4, 5  
14. 
Qanaxması olan açıq sınıqlar zamanı ilk tibbi yardıma aiddir ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 
yaralıya ağrıkə
sici vurulur  
2 - 
ə
vv
ə
lc
ə
 
qanaxma dayandırılır
  

 
86 
3 - 
yaranı steril sarğı ilə
 
örtür
  
4 - 
bundan sonra sümüklə
ri t
ə
rp
ə
nm
əz hala salırlar
  
A) 4 , 3, 2, 1 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 3, 4, 2, 1  
D) 2, 3, 1, 4  
E) 1, 4, 2, 3  
15. 
Qanaxması olan açıq sınıqlar zamanı ilk tibbi yardıma aiddir Ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 
yaralıya ağrıkə
sici vurulur  
2 - 
ə
vv
ə
lc
ə
 
qanaxma dayandırılır
  
3 - 
yaranı steril sarğı ilə
 
örtür
  
4 - 
bundan sonra sümüklə
ri t
ə
rp
ə
nm
əz hala salırlar
  
A) 3, 1, 2, 4 
B) 3, 4, 1, 2  
C) 4, 3, 2, 1  
D) 2, 3, 1, 4  
E) 1, 2, 3, 4  
16. 
Ə
z
ə
l
ə
 daxilin
ə
 iyn
ə
 
vurmaq qaydalarını ardıcıllıqla yazın
.  
1 - 
şprisi sağ ə
ld
ə
 tuturlar, x
ə
st
ə
nin b
ə
d
ə
nin
ə
 perpendikulyar 90
0
 
buçaq alrında 
vururlar  
2 - d
ə
rini spirtd
ə
 
isladılmış pambıq tamponla tutub iynə
ni c
əld çıxarırlar
  
3 - 
sarğı nahiyə
sini x
ə
yal
ə
n 4 yer
ə
 
bölüb

yuxarı kvadratı spirtlə
 silirl
ə
r  
4 - iyn
ə
 vurulacaq yerin 
ətrafındakı də
rini sol 
ə
ll
ə
 
dartırlar
  
5 - d
ərmanı sağrıya vurduqda xə
st
ə
 
qarnı üstə

yaxud böyrü üstə
 
uzanır
  
A) 2, 5, 4, 1, 3, 
B) 5, 3, 4, 1, 2  
C) 2, 5, 3, 2, 1  
D) 5, 2, 1, 4, 3  
E) 3, 2, 1, 4, 5  

 
87 
17. 
Antiseptikanın
 
hansı növlə
ri var? 
Uyğunluğu göstə
rin.  


 mexaniki  
II 

 fiziki  
III - bioloji  
IV - kimy
ə
vi  
1 - antibiotikl
ə
r, sulfanilamidl
ə
rd
ə
n istifad
ə
  
2 - 
yaraların I
 - li c
ərrahi işlə
m
ə
si  
3 - vaksinl
ə
rin, z
ərdabların vurulması
  
4 - 
yara möhtəviyyatının xaric edilmə
si  
5 - 
qan köçürülmə
si  
6 - yod, spirt, hidrogen peroksidd
ə
n istifad
ə
  
A) I - 5 ; II - 3; III - 1, 2; IV - 4, 6 
B) I - 3 ; II - 1; III - 2, 5; IV - 4, 6  
C) I - 4 ; II - 2; III - 1, 5; IV - 3, 6  
D) I - 2 ; II - 4; III - 3, 5; IV - 1, 6  
E) I - 6 ; II - 5; III - 4, 6; IV - 2, 3  
18. 
Yara hansı yollarla yoluxur

Uyğunluğu göstə
rin.  
I - ekzogen infeksiya yolu  
II - endogen infeksiya yolu  
1 - limfogen yolu  
2 - 
yaraya düşə
n yad cisiml
ə
rl
ə
 (torpaq, paltar v
ə
 s)  
3 - t
ə
mas yolu il
ə
  
4 - orqanizmin daxilind
ə
 
olan mikrobların yaraya düşmə
si  
5 - hava - 
damcı yolu ilə
  
6 - hematogen yolu il
ə
  
A) 

 2, 3, 5; II 

 1, 4, 6  
B) 

 1, 2, 3; II 

 4, 5, 6  
C) 

 1, 4, 6; II 

 2, 3, 5  

 
88 
D) 

 3, 4, 6; II - 1, 2, 5  
E) 

 1, 3, 6; II 

 3, 4, 6  
19. Kimy
ə
vi antiseptikada n
ə
d
ə
n istifad
ə
 olunur? 
Uyğunluğu tapın
.  


 kimy
ə
vi dezinfeksiyaedicil
ə
r  
II 

 antiseptik madd
ə
l
ə
r  
III - kimy
ə
vi terapevtik madd
ə
l
ə
r  
1 - antibiotikl
ə
r  
2 - spirtl
ə
r  
3 - hidrogen peroksid m
ə
hlulu  
4 - s
ə
thi aktiv madd
ə
l
ə
r  
5 - xloramin m
ə
hlulu  
6 - sulfanilamidl
ə
r  
7 - xlorlu 
ə
h
ə
ng  
A) 

 2, 1; II 

 3, 5, 7; III 

 4, 6 
B) 

 4, 3; II 

 1, 5, 7; III 

 2, 6  
C) 

 5, 7 ; II 

 2, 3, 4; III 

 1, 6  
D) 

 7, 6; II 

 4, 5, 7; III 

 2, 1  
E) 

 5, 4; II 

 2, 7, 6; III 

 1, 3  
##num=12//level=1// sumtest=19 //name=Ağrısızlaşdırma. Tibbi köçürmə 
mərhələlərində reanimasiya. // 
 
1. 
Yerli anesteziya zamanı mövcüd olan ağırlaşmaları tə
yin edin:  
1 - 
görmə
 qabiliyy
Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə