Yardılamaq, kömək ləməkYüklə 5.25 Kb.
Pdf просмотр
səhifə7/58
tarix25.03.2017
ölçüsü5.25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58

 
Atarman
: nişançı.
 
Atay
5
 
: bilə bilə, məxsusən, ayrıca, özəl.
 
Atayı
4
.
5
 
: ataylab
6
, bilərək, qəsdən.
 
Ataylap
5
: xisusi.
 
Ataylap
9
: ateyi
9
, özəl olarak, məxsusən, bilərək, bilə 
bilə.
 
Atəş 
: < 
1)
 otuş ; atış 
-2)
 
met
 < daşış, daşlamaq.
 
Atəşləyən 
: çaqqıç, odlayan 
 
Atıç 
: çuxur (cəviz oyununda).
 
Atık  
: dik, tikan, dikkilqan, çevik, atılqan, tetik, 
ərsəl, qıvraq, yığcam, dərili toplu.
 
Atık 
: adlanmış, təsmiyə.
 
Atık
9
 
: yarın.
 

 
sözün özü 
 
 
20
Atıq 
: qıvraq, yığcam, 
dərkin
14,
 çivik, zirək,
 dərili 
toplu
 
Atılqan  
: atık, dik, 
dərkin
14,
 çivik, zirək,
 tikan, 
dikkilqan, çevik, tetik, ərsəl, qıvraq, yığcam, dərili 
toplu. 
 
Atılqan  
: batırğay, batırıl, igitgin, ürəkli, cəsurca, 
ürəklə, mərdana.
 
Atılmak 
: bökmək 
8
, tavusmak, oqlamak, sıçramak.
 
Atılmaq 
: silahla vurulmak. 
 
Atkar  
: ata bindirmək, hazırlamaq, başarmak, icra 
etmək.
 
Atkarlı 
: başarcaklı, edərmən, hazırlı. 
 
Atkım
5
 
: icra komitəsi.
 
Atqarmak  
: arındalmaq, qutarmaq.
 
Atqı
9
  
: bəcər, başar, dart, çal, oyna, icra.
 
Atqıç 
: atqıçı: iyi nişançı.
 
Atqıç
9
 
: ataç, pamuk, yün didən araç.
 
Atqır  
: atqıç , atqıcı, iyi nişancı, iyi ot atan, ovçi, 
kəsgin qılınc\ atqır yaraq: atışlı tüfəh.
 
Atqırcan:
 deyişgən, özgərmil
4
, duruksuz
5

özgərişçan, biqarar. 
 
Atqırmaq
: atqarmaq, icra etmək, başarmaq, 
arındalamaq, qutarmaq, hazırlıq, ata bindirmək.
 
Atqızmaq
: attırmak, vurdurmak, icra etmək, 
bəcərmək\ atqı
9
: icra.
 
Atlab 
: ötləb, keçmək.
 
Atlamak 
: yola salmaq, hazırlamak. 
 
Atlatmaq 
: sıçratmaq, irgətmək.
 
Atmak 
: açılmak, atəş açmak\ tanğ atdı: səhər 
açıldı\ göz atmak 
 
Atmaq  
: çabmaq, çapmaq, çıpmaq, vurmaq 
 
Atmaq  
: çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək 
(boya), boyamaq, sarmaq, dolamaq, süpürmək, 
qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, 
əzmək, dağıtmaq.
 
Atmaq  
: daşlamak, bırakmak, vurmaq\ bomba 
daşlamaq.
 
Atmar 
: əldə oynanan aşıq: topaq.
 
Atmışıncı
: atmışlı\ atmışıncı illər: atmışlı illər.
 
Atmosfer
: havayuvarı.
 
Atnaş  
: atandaş
5
 , 
qaraş, qarşıdaş, dənqdəş, 
dəngəş, tingəş, tinqdəş
7
, bəsdəş
8
, bəsəş, bəsiş, 
yarıştaş, yaraş, rəqib 
 
Atom enerjisi
: çəkirdək ərkəsi.
 
Atom 
: öğəcik.
 
Atomixasya
: tozalama.
 
Atomizator
: tozayıcı.
 
Attı - çaplı
10
 
: şanlı şöhrətli.
 
Av 
: ovlanan şey.
 
Av 
: topar, saraylı, toplanma yeri.
 
Av(ğ) atmak:
 ok atmak, avlamak.
 
Ava
8
 
: ağı
 
Avadan  
: görməgəy, gözəl, unayli , unğaylı
 
Avadanlık
: bəzək
 
Avağ : 
naz 
Avananak 
: budal, bön - bön: anayi, gic, qarışmış.
 
Avant-qard  
: çavuş, öncü, carçı, sırada birinci 
 
Avara  
: aylak, yalkav
3
.
7
.
 
Avara 
: < ev ara ?.
 
Avara 
: aylak, yalkav
3
.
7.
 
 
Avatmaq
: acıtmaq(ağıtmaq).
 
Avay
9
 
: yavaş, diqqət, avaylap
9
: yavaşca, diqqətlə\  
avaysız: dincsiz
 
Avaylap
9
: yavaşca, diqqətlə. 
 
Avaysız
9
: dincsiz, diqqətsiz. titik.
 
Avdan
4
 
: aymak, sektör, kəsiş, bölük, qol, əl, dəsdə.
 
Avı 
: ağı, zəhər, acı.
 
Avıl
4
 
: şəhər, kəd.
 
Avılı 
: ağılı, zəhərli\ avılı qaz: ağılı qaz\ avılı yara: 
acılı ; sιzlayan yara\ avıli yel: ağılı yel, şiddətli yel\ 
avılı söz: acıdan ; iğnəli ; toxunan söz.
 
Avındırmak  :
 ağındırmak, avratmak, ağrιtmaq, 
dövmək, avışdırmaq
8
, incitmək, xorlamak  acıtmaq, 
zəhərləmək.
 
Avınmaq      :
 ağınmak, avramak  , avışmaq
8
 
(avutmak: cuvatmak, yuvatmak) 
 
Avınmaq
: ağınmaq, ağrιmaq, acınmaq, acı duymaq, 
sızlamaq, zəhərlənmək, avışmak
8
, narahat olmaq.
 
Avlak 
: avın bulunduğu yer. av yeri.
 
Avlamaq:
 anqtamak, haklamak, izləmək, sonlamak, 
ayaklamak, axtarmaq.
 
Avlamaq
: çevrələmək.
 
Avlaşmaq
: bir yerə toplaşmaq.
 
Avlu 
: hörügə
13
 
Avluz 
: quşanmış, mahasirə olunmuş.
 
Avmaq 
: toplaşmaq, sağlıklı olmaq.
 
Avnışmaq: qaynaşmaq, bir birinə alışmaq. 
Avratmak 
: çeynəmək, dövmək.
 
Avşın 
: ovşın, ışıq
 
Avuç 
: sıkım
9
, alakan
4
.
 
Avul 
: kənd, ''av''  kəlməsi topluğu ;  yığılmağı ; 
cəmlənməyi göstərir. 
 
Avul
5
 
: obalar topluluğu. 
 
Avunak 

1)
 təsəlli  
2)
 gəbə heyvan, ayalak.
 
Avunmak
9
: təsəlli tapmak, özünü yığmak, sevinmək. 
 
Avunmaq
14
: alışmaq, öyrənmək. 
Avuncasız: ürkək, alışmamış. yadırqan. 
Avundurmaq: öyrətmək, alışdırmaq. 
Avutmaq
: savutmaq (sevitmək), oyalamaq, 
məşqullamaq, təsəlli vermək, yatıtmaq\ savunmaq: 
acısı keçmək, sevinmək\ avunc: söndürücü\  
avunma: vax keçirmə, təsəlli, məşğuliyət, əğləndiri: 
bükülmə.
 
Avutmaq: büyümək, ovsunlamaq. 
Ay + 
: kəlimə başında gəlib ; onun anlamın 
gücləndirir: ay + aydın: ap aydın, ay + qara: qap 
qara.
 
Aya 
: ovucun içi. 
Ay ağιlι  
: haləsi < alqasi. halqası. ağlası.
 
Ay parçası
: aydaq, aytəkin, aybəniz, aypara.
 
Ay təkin 
: ayday.
 
Aya 
: düz, açık,  yuvarlakça
9
, avucun içi, tarazı 
kəpəsi.
 
Aya 
: kəf, aramak. 
 
Ayağ axsatm
ak: fikirləşmək, uslanmak, düşünmək.
 
Ayağa 
: sona, dibə 
 
Ayağı ağır  
: gəvrəli, gövrəli, iki qat, hamilə.
 
Ayağlamak 
: hazırlamak (işlər ayağlanır ; ayağ tutur 

 
sözün özü 
 
 
21
) qutarmak, bitirmək.
 
Ayak (əyri +)
: çayşık, çaşırık, paytak.
 
Ayak bağı 
: yük olmak, əngəl olmak.
 
Ayak 
: əsa
 
Ayak 
: qab\  qara ayak: boyasız qab\  and ayak: 
and içilirkən içilən qab\ bata ayak: (fatıhə 
çanağı)dua çanağı\ ayakçı: sağar, qımızçı.
 
Ayak 
: yoldaş\ ayaksiz: kimsəsiz.
 
Ayak
9
 

- 1)
 ayak qabı 
-2)
 ayak özü.
 
Ayakbastı
: toprak bastı.
 
Ayakçı  
: sağar, qımızçı.
 
Ayakkı 
: sonki.
 
Ayakla 
: bitir\ ayakın: ayakan: qutaran.
 
Ayaklamak
: anqtamak, avlamaq, haklamak, izləmək, 
sonlamak, axtarmaq.
 
Ayaklamak
: bitirmək, qutarmak, başa çattırmak, 
basmak, əzmək. ayağa ; sona ; dibə ; başa 
çattırmak.
 
Ayaklamaq
: bitirmək.
 
Ayaklı 
: iti, hizli, qıvraq.
 
Ayaksız 
: sonsuz, izsiz, etgisiz, təsirsiz, əsərsiz, 
nəticəsiz. 
 
Ayaq dirəmə
k: ayaq dayamaq, qarşι çıkmaq, daş 
atmaq.
 
Ayaq 
: son\ ay ayağı: ay sonunda\ ayaq bağı
8

əngəl\ ayaq basmaq: gedmək, bir yerə girmək, 
başlamaq: yeddi yaşιna ayaq basdι: yetişdi, ərişdi.
 
Ayaqa qaldır
maq: bastırmaq, yavaş yerimək.
 
Ayaqan
4
: saklanyan, gözlənilyən.
 
Ayaqça
14
: aşağ, alt. engin. 
Ayaqdaş
: yoldaş.
 
Ayaqqabçı
: kovuşçi, qonduraçı, itikçi3, etikçi4, 
ötükçi5
 
Ayaqsız 
: qonarsız, sonsuz.
 
Ayal 
: yavaşla, gözlə, bəklə\ ayaldama: 
yavaşlama, gecikmə\ ayaldatmaq: bəklətmək\ 
ayalık: gecikmə, geclik.
 
Ayalak 
: avunak, gəbə (heyvan).
 
Ayalamaq
: açmaq.
 
Ayalamaq
: avuclamaq, yığmaq, avuc boyda(ya avuc 
kimi) alətlə qar kürəmək, avucla  götürmək. 
 
Ayaldama
: duracak, durak, duralğa, toktalış, bəkit
6
.
9.
 
Ayalmaq
: yavaşlamaq, gözləmək, bəkləmək, 
əylənmək, açılmaq.
 
Ayama 
: konyə, takma ad.
 
Ayama
8
 !
: qayğırma !  düşünmə ! saklanma !
 
Ayamaq 
: hörmət etmək, acımaq, saymaq\səndən 
ayabayt: əsirgəməz,səni aybayt: sənə 
acımıyor\aybay: acımadan\ ayabay: büsbütün, 
tam\ayabaqan kop5: ğayət çok.
 
Ayamaq 
: qorumaq, savurmaq( avucun içinə almış 
kimi olub qorumaq ) , sayqιlamaq,  məhəbbət 
etmək, oğsalamaq, süpürmək, ay ışığınıda gəzinti.
 
Ayamaq
8
: ayavlamaq, qayğırmaq\ ayama: qayğırma.
 
Ayan 
: < oyan (?).
 
Ayan 
: aydın, ay+yan, bəlli, apaçık, ortada, gizlisi 
saklısı yok.
 
Ayan 
: gəzən
 
Ayan 
: gəzən.
 
Ayanamaq
: aydınlamaq, açıqa vurmaq, tanıtmaq, 
ifşa etmək, açıklamaq, ay
 
Ayanıç 
:  acıma\ ayanıçlı: acıtıcı\ ayanıçın: həzin 
səslə.
 
Ayanq
4
 
: əyan, aşkar
 
Ayanmak
9
: əsirgəmək, acımak.
 
Ayanmaq
: qarşı çıkmaq
 
Ayanmaq
: özünü saklamaq\ qorumak, çəkinmək\ 
ayanma: saklanma. 
 
Ayanmastın
9
: tənbəllik.
 
Ayant 
: alan
 
Ayar  
: çağım, çağlam
8
,  çəkim, varsayım, təxmin\ 
göz çağımiylə: çəkimilə: dəngəsilə
 
Ayar 
: gözü açıklık, uzağı, ilərini görmək çıkarı. 
ayarlamak, alt - üst eləmək, ehtiyat eləmək, 
yavaşlamak\ ayarla: gözlə, çara tap.
 
Ayardılı 
: ağır, yavaş, ihtiyatlı, bacaraklı
 
Ayarıt  
: ayık, aykın, çarık, çarıv
4
.
5
, açıq, aydın, 
yaktı, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot. 
 
Ayarlamak
: kökləmək.
 
Ayarlamaq 
: kayarlamaq.
 
Ayarlamaq
: gözü açıklık, uzağı ; ilərini görmək çıkarı. 
ayarlamak, alt - üst eləmək, ehtiyat eləmək, 
yavaşlamak\ ayarla: gözlə, çara tap.
 
Ayaş 
: dos.
 
Ayavlı  
: ayaz, ayıq, çevik, əl ayaqlı, çalışqan, 
qoruvlı, diqqətli, özənli, iti, açık, aydın, təmiz. 
 
Ayavsız:
 güvənsiz, gözü kor, qədir bilməz, nankor.
 
Ayayan 
: qədirdan\ ayavlı: gözü açıq\ ayavsız: 
güvənsiz.
 
Ayaz 

1)
 quru yel 
2)
 anqzaq, quru soyuq, quraq 
savuq, yelli ayaz\ ayaz qarmaq, ayaz almaq, ayaz 
vurmaq, ayaz aparmaq.
 
Ayaz 
: ayav, ayıq, qoruvlı, diqqətli, özənli, iti, əl 
ayaqlı, çalışqan, çevik.
 
Ayaz 
: təmiz, açık, aydın. 
 
Aybar4 
: görkəm.
 
Aybat 
: dikəmək\ arbı: böyümək\ arbın: çok, bərk 
çok\ arbış\ arbıt:böyümə\ arbıt: böyütmək, 
artırmaq, gücləndirmək\ arbaş: savaşmak, 
üstünləmək\ arbaştır: üstündür\ arbay: ürpərmiş, 
dikəlmış.
 
Aybəniz 
: məhvəş, aydaq, aypara, aytəkin, aybəniz, 
ay parçası.
 
Ayda 
: məhvəş, aydaq, aypara, aytəkin, aybəniz, 
ay parça.
 
Ayda 
: sürmək, qovmaq, tə'qibetmək\ aydalqan 
yer: sürülmüş topraq.
 
Aydaç
4
 
: sürüş
 
Aydaçı 
: sürücü.
 
Aydaq  
: ayday, ay parçası, aypara, aytəkin, 
aybəniz, məhvəş.
 
Aydalı
5
 
: omuz.
 
Aydamak
4
: sürmək
 
Ayd
amaq: dolanmaq, sürmək (əkin aydamaq: əkin 
sürmək. yer aydamaq: toprak sürmək.
 
Aydanınq ols
un: duan qəbul.
 
Aydarmaq:
 dublə etmək, çevrimək, dolamaq.
 
Ayday 
: ay təkin
 

 
sözün özü 
 
 
22
Ayday 
: aydaq, ay təkin, ay parçası, aypara, 
aytəkin, aybəniz, məhvəş.
 
Aydıl
8
 
: söyləniş, tələffüz\ bu söz nəcür aydılır: 
söylənir.
 
Aydım
8
 
: oxumaq, şarkı.  
 
Aydın 
: aykın, arçan, aylın, açıq, açğun, yaktı, yarıt, 
anğıt, çarıv
4
.
5
. carık, çarık,açıq. rovşən, anğıt. 
 
Aydınq 
: yəqin, ayıq, açıq, anıq, bəlli, açık.
 
Aydınlaşmaq
: anlaşmak.
 
Aydınlatmaq
: çalmaq, parıldatmaq, açmaq, 
canlandırmaq, doğmaq.  
 
Aydınlık 
: anıklık, açıklık, aşıklık, eniklik
9
, düşünüklük, 
yazuv
3
.
4.5.6.7.8., 
yazık
9.
 
Aydınlık 
: ayğıtlı, yağtlık carıklık, anıklık.
 
Aydış  : söyləv, söyləş. 
Ayğak 
: tanqış, göstəriş, könük, dəlalət, illət, dəlil, 
könük, qanıt, niqiz\ ayğaklamaq: kanıklamaq, 
dəlölləmək. 
 
Ayğak
9
: kuşkulu, oyanık.
 
Ayğakamaq 
: kanıkmak (illət, ayğak, könük, qanıt, 
niqiz).
 
Ayğakçı
9
:
 casus, xəbərçi.
 
Ayğaktav:
 kanıkmak, dəlilləmək. 
 
Ayğır 
: əsrək, həşəri
 
Ayğıt 
: aydınq, bəlli, sərik, rovşən, kekit.
 
Ayğıtlı 
: arçan, aydın, rovşən
 
Ayğιr  

1)
 ərkək at  
2)
 tuxumluk at , damızlık at 
3)
 
cüssəli, güclu (at kimi) sürən, 
 
Ayi
9
 
: ana, annə\ ayım: abla, bayan, xanım.
 
Ayıq  
: <> açıq, aydınq, yəqin, açıq, anıq, bəlli.
 
Ayıl - qışlak
5
: kət – küy.
 
Ayıl- qışlak
5
 
: kət - küy.
 
Ayıl sayıl etm
ək: sayıl etmək, tanımak, anqşırmak, 
ayılmak, sayğarmak, başğalamak, öz başına 
etmək, ayrı  başqa qoymak, ayırmak, ısırdənq 
etmək, müşəxxəs etmək
 
Ayıl sayıl
: mümtaz, müşəxxəs.
 
Ayıldaş
5
 
: yakdaş
3
, yerləş
4
, eldaş
8
, yutdaş, həmşəhri
 
.
 
Ayılğa 
: avılğa, köy, kənt 
 
Ayılğan 
: qorxulu, edərmənç, imənç.
 
Ayılğanç
: qorkulanç, qorkunç, imənçi, hopli xofli.
 
Ayılmək 
: səpilmək. 
 
Ayım 
: bayan, xanım, xoca bikə, bay bikə.
 
Ayımbat
5
: qiymət, güc, zor. 
 
Ayınqalmak
 
: baynalmak, baynımak, qutulmak, 
sağalmak, anık almak.
 
Ayır (ayırmaq
): bağış, təxsis.
 
Ayırbasmaq:
 çalışma, pul alιşma, almaştırış, 
dəyişmək 
 
Ayırbastav
: dəyişmək, almaştırış, pul çalışma, pul 
alιşma
 
Ayırma  
: çeşitləmə, seçmə, dəyişmə, aralama, 
araşdırma  
 
Ayırmak:
 aralamak, arıdlamak 
 
Ayırmak
: sayıl etmək, sayğarmak, tanımak, ayıl sayıl 
etmək, anqşırmak, başğalamak  öz başına etmək, 
ayrı  başqa qoymak, ısırdənq etmək, müşəxxəs 
etmək
 
Ayırmaq:
 bağışlamaq, təxsis etmək 
 
Ayırmaq:
 çəşitləmək, fərq qoymaq, seçmək 
 
Ayırmaq
: açırmaq, ayırd etmək, açmak, 
apuşmaq. 
 
Ayırmaq
: çəşitləmək, seçmək, fərq qoymaq.
 
Ayış 
: deyiş,  aytış, söz, danşıq. 
 
Ayıtmak 
: aymaq, demək, bayan etmək, aydınlamak, 
ayırd etmək,  açmak, bəlirmək, çıkarmak\ sormaq
ka
 
Aykanlı 
: barəsində, bağasındə, üzərində, 
dövrəsində.
 
Aykın 
: ot, çarık, çarıv
4
.
5
, açıq, aydın, yaktı, yarıt, 
anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık aylın 
 
Aykırı : < 
arqurı : ayqıri, əyri, qarşı, çarpaz, əgic, 
yanakı\ Arqurmaq
14
: qabağa çıkmaq. qarşı 
qoymaq.
 
Ayqalmak
: kəsəldən,  xəstəlikdən, naxoşlukdan, 
açılmak. qalxmak. 
 
Ayqın - bayq
ın: çok bitgin, vurqun, aşık, hayran.
 
Ayqır 
: ılxını qoruyan ; noxda qıran ; minik 
verməyən at, asav at.
 
Ayquçi

: danışman, müşavir 
Ayla 
: ay ağılı, ay evi, ay çevrəsindəki ışığ 
çəmbəri, halə.
 
Aylağ 

- 1)
 dənizin quru yerə girən yeri  (xəlic) 
-
 
2)
 
girdə, çəmbərli yer.   
 
Aylak
8.14
 
: avara, işsiz, bekar, yalkav
3.7
. başı boş.
 
Aylak 
: yaylak, meydan, açıklık, ışıklık.
 
Aylama
8
 
: sallancak, salıncak, kuf, çalamaq
8.
 
Aylamaq:
 bağlamaq, yaylamaq, oramaq, sarιmaq, 
sarmaq, danqamaq, fırlamaq, fırlatmaq. 
 
Aylamaq
8
: döndürmək, dolamaq, çevirmək, 
çulqamaq, çevrəmək, çevrələmək, dövrələmək, 
devrələmək, aylamaq
8
, örtmək, hörmək, 
çəkmək(duvar).
 
Aylan
3
.
7
:
 dayrə, dolayı, tügərək
7
, ov
8
, tüngərək
3

sənbər
4
, çənbər
9.
 
Aylan
3
.
7
 
: dayirə, tüqərək
7
, sənbər
4
, cəmbər
9.
 
Aylan
5
 
: civar, qırax.
 
Aylan
7
.
8
 
: dönəm, döngə, boğum
3
, burul
3
.
9
, çevrin
8

mərhələ.
 
Aylançaq
: aylavlı, dolançak, dolanbaç, aylanlı, 
burumı çox, girdab, aylanıb tavlanıb, burğan, 
burği.aylanıb tavlanıb kəvlənib duran su.
 
Aylanıb - tolq
anmak
4
: duyqulanmak
2.
 
Aylanış 
: aylanq çaylanq, gəzələnc, gəzim, iki bağa 
yeriyib. 
 
Aylanış 
: oylanış, düşünmə.
 
Aylanışmaq 
: çalışmaq, işləmək.
 
Aylanq çayla
nq: gəzələnc, aylanış gəzim, iki bağa 
yeriyib, azacık gəzib dolanmak, vellənmək\ aylanq 
çaylanq etmək: dolan bac. 
 
Aylanmaq
: fırlanmaq, girdəmək, dəyrə çəkmək, 
dolanmak, geri dönmək\ gəlmək, qayıtmak, 
kəvlənib duran su 
 
Aylav  
: aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, 
barmaqlıq, ayman, gərmi, avlı 
 
Aylav 
: at çapılyan ; burumu çox meydan.
 
Aylav 
: burlağ, burğuş, tavlav, park.
 
Aylav
4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə