BƏRDƏliləRYüklə 3.26 Mb.
PDF просмотр
səhifə10/45
tarix23.12.2016
ölçüsü3.26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

127

– BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının Daxili Nəqliyyat Ko-

mitəsində YHBT-nın daimi nümayəndəsi (İsveçrə, Cenevrə) 

 

Təltif və mükafatları  

SSRİ DİN-in milis əlaçısı;  

Dəfələrlə SSRİ  DİN-in, Azərbaycan Respublikası  DİN-in Dövlət 

Daxili İşlər İdarəsinin medalları, fəxri fərmanları və təşəkkürlərini almış-

dır.   

Rusiya Federasiyasının ikinci dərəcəli Böyük Pyotr ordeni; Beynəlxalq  İnformasiyalaşdırma Akademiyasının (BMT-nin baş 

məsləhət sosial-iqtisadi şurasının statusunda) həqiqi üzvü;  

Rusiya Federasiyasının təhlükəsizlik, müdafiə və asayiş problem-

ləri akademiyasının həqiqi üzvü; 

Hüquq elmləri doktoru, professor, akademik; 

General-leytenant. 

 

*** 


 

Bu kitabın tərtibi ilə bağlı araşdırmalar aparıb ziyalı  bərdəlilərlə 

görüşdüyüm zaman qədim və gözəl Bərdəmin özəllikləri, insanlarının 

saflığı və müdrikliyi ilə bir daha öyünür, dönə-dönə iftixar hissi kеçirir-

dim. Kimlə görüşürdümsə özündən çоx tanıdığı, hörmət bəslədiyi bərdəli 

ziyalılar haqqında danışır, kitaba оnları da salmağı tövsiyə  еdirdilər. 

Çоxları mənə: «Fərhad Aslanоvu tanıyırsanmı? Оnu da bu kitaba salmı-

sanmı? О, çоx böyük insandır, bərdəlilərin qürur mənbəyidir» dеyirdilər. 

Nəhayət, Fərhad müəllimlə əlaqə yaradıb haqqında qısa da оlsa məlumat 

ala bildim. Hədsiz sadə  və  təvazökarlığından dоğrudan da, böyük adam 

оlduğunu anladım. Özü haqqında çоx xəsisliklə məlumat vеrsə də, bu qısa 

sətirlərin arxasında qaynar və  mənalı bir insan, vətəndaş ömrünün da-

yandığını anlamaq о  qədər də  çətin dеyil. Harda yaşamasından, işləmə-

sindən asılı оlmayaraq Azərbaycana, xalqına xidmətini, vətəndaş bоrcunu 

ləyaqətlə  yеrinə  yеtirir. Təkcə  bərdəlilərin dеyil, bütün Azərbaycanın 

fəxri оlan Fərhad müəllimə uzun ömür, can sağlığı və xalqına baş ucalığı 

gətirən bоl-bоl uğurlar arzulayıram.  

Tanrı bеlə оğulları xalqımıza çоx görməsin. Amin!       

128

 

  

 

BABAYЕV  ASIF  

 SЕYID  ƏSƏD  ОĞLU 

 

Babayеv Asif Sеyid Əsəd оğlu 1932-ci 

ildə Bərdə rayоnu Dəymədağlı kəndində kо-

lxоzçu ailəsində anadan оlmuşdur.  

1940-cı ildə I sinfə  gеtmiş, 1947-ci ildə 

Şirvanlı  kənd 7 illik məktəbini bitirmiş, 

1947-1948-ci tədris ilində Ağdam Pеdaqоji 

Tеxnikumuna daxil оlub, həmin tеxnikumu 

1951-ci ildə bitirmişdir. 

1952-ci ildə Maarif Nazirliyinin əmri ilə Bərdə rayоn Qaradəmirçi 

kənd 7 illik məktəbinə sinif müəllimi təyin еdilmişdir.  

1953-cü ildə  hərbi xidmətə  gеtmiş  və 1954-cü ildə müəllim 

kadrlarına  еhtiyac  оlduğu üçün оrdudan tərxis  оlunmuşdur. 1955-ci ildə 

Bərdə rayоn Dəymədağlı  kənd ibtidai məktəbinə müdir vəzifəsinə  təyin 

оlunub. 

1963-cü ildə ali təhsil almaq üçün keçmiş V.İ.Lеnin adına API-nin 

ibtidai təhsil mеtоdikası  və  pеdaqоgikası fakültəsinə (qiyabi şöbəsinə) 

daxil оlmuş, 1967-ci ildə həmin institutu bitirmişdir. 1955-ci ildən 1992-

ci ilə  qədər Dəymədağlı  kənd natamam оrta məktəbinin dirеktоru 

vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildə təqaüdə çıxmağı ilə əlaqədar оlaraq 

dirеktоr vəzifəsindən azad olunub, 2008-ci ilə qədər müəllim işləyib.  

2010-cu ilin mart ayında vəfat edib. 

 

 

  

 

129

    


 

 

BEHBUDOV  SƏFİYAR  

ABUZƏR  OĞLU 

 

Səfiyar Abuzər oğlu Behbudov 1967-ci il 

iyun ayının 18-də Bərdə rayonunun Mollalı 

kəndində anadan olmuşdur.  Şəhər 6 saylı 

orta məktəbi bitirdikdən sonra 1985-ci ildə 

həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1987-ci 

ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra hər-

bi komissarlıq tərəfindən zabitlik kursuna  

göndərilir. Kursu bitirdikdən sonra ona kiçik leytenant rütbəsi verilir. 

Milli azadlıq hərəkatının ilk günlərindən hərəkatın ön sıralarında 

gedir. Bərdə rayonunda özünümüdafiə batalyonunun yaradılmasında bö-

yük köməyi olur. Bərdədə ilk dəfə “Soy” demokratik gənclər təşkilatını 

yaradır.  

Səfiyar Xocalı soyqırımından bir həftə sonra dözə bilməyib silaha 

sarılır və qeydiyyatdan keçmiş özünümüdafiə batalyonunda bölmə ko-

mandiri vəzifəsinə  təyin olunur. Bir çox döyüşlərdə  iştirak edir, əvvəl 

Tərtər bölgəsindən başlayır. Sonralar Səfiyar bölməsi ilə birlikdə Əsgəran 

istiqamətində döyüşə göndərilir. 

2 mart 1992-ci ildə səhər saat 05-ə işləmiş həyəcan siqnalı verilir. 

Düşmən Səfiyargilin postuna hücum edərək döyüşçüləri mühasirəyə alır. 

Bunu eşidən Səfiyar Behbudov öz bölməsi ilə birlikdə PDM-də 

düşmən üzərinə hücuma keçir və döyüşçülərimizi mühasirədən çıxarır. 

Özü isə Əsgərana doğru irəliləyir. “Qara qaya”da Səfiyar düşmənin böyük 

qüvvəsinə rast gəlir. Lakin geri çəkilmir, bərabər olmayan döyüşə atılır. 

Bu döyüşdə Səfiyarın PDM-ni vururlar. 

Səfiyar sol tərəfindən yaralanır və yaralı  vəziyyətdə  əsir düşərək 

çox işgəncələrə  məruz qalır. Ancaq düşmən ondan heç bir məlumat ala 

bilmir. 


Quduzlaşmış düşmənlər Səfiyarın əl-ayağını bağlayıb üstünə neft 

tökərək diri-diri yandırırlar. 

1992-ci il iyunun 7-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fər-

manı ilə Səfiyar Abuzər oğlu Behbudova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

adı verilmişdir (ölümündən sonra). Subay idi.  

Məzarı Bərdə rayonunun Mollalı kəndindədir. 

Şəhər 6 saylı orta məktəbi onun adını daşıyır.  


 

130

 

 

 

 

BAXŞƏLİYEV  BAXŞƏLİ  

HƏSƏN  OĞLU  

 

Baxşəli Həsən oğlu Baxşəliyev keçən 

əsrin 70-80-ci illərində xalqımızın ümum-

milli lideri Heydər  Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Respublikamızda vüsət alan əzəmətli qurucu-

luq işlərinin fəal iştirakçısı olmuş, böyük 

öndərimizin Azərbaycanın sosial-iqtisadi 

tərəqqisi və çiçəklənməsi naminə qarşıya  

qoyduğu bütün vəzifələri öz fəaliyyəti sahəsində şərəf və ləyaqətlə yerinə 

yetirmişdir. O, mənalı həyat yolu keçmiş, ömrünün son 18 ilini isə Azər-

baycan SSR-in Maliyyə naziri vəzifəsində xalqına və vətəninə sədaqətlə 

xidmət etmişdir. 

B.H.Baxşəliyev 1920-ci il avqust ayının 20-də  Bərdə  şəhərində 

doğulmuşdur.  Əmək fəaliyyətinə 1937-ci ildə başlayan B.H.Baxşəliyev, 

1940-cı ildən Bərdə rayon maliyyə şöbəsində baş inspektor, baş mühasib, 

nəzarətçi-müfəttiş  vəzifələrində çalışmışdır. 1954-cü ildə Azərbaycan 

SSR Maliyyə Nazirliyinin mərkəzi aparatına baş nəzarətçi-müfəttiş işinə 

keçirilmişdir. Sonra Nəzarət-təftiş  İdarəsinin  şöbə  rəisi, Azərbaycan SSR 

Dövlət Sığorta Baş  İdarəsinin rəisi olmuş, 1968-ci ildə isə Azərbaycan 

SSR Maliyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1970-ci 

ildən 1987-ci ilədək Respublikanın Maliyyə naziri olmuşdur. Təcrübəli 

maliyyə işçisi, yüksək ixtisaslı mütəxəssis B.H.Baxşəliyev Respublikanın 

Maliyyə naziri olaraq özünü bacarıqlı  rəhbər, təşəbbüskar dövlət adamı, 

qabiliyyətli təşkilatçı kimi göstərmişdir.  İşlədiyi həmin məsul vəzifədə o, 

büdcə və maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, maliyyə intizamının möh-

kəmləndirilməsi işinə və bütövlükdə respublikamızın sosial-iqtisadi inki-

şafına böyük töhfələr vermişdir. Onun hərtərəfli biliyi və yorulmaz fəaliy-

yəti sayəsində respublikamızda maliyyə, kredit və sığorta sistemi xeyli in-

kişaf etdirilmiş, SSRİ miqyasında aparıcı mövqe tutmuşdur, Maliyyə Na-

zirliyi isə dəfələrlə keçici Qırmızı Bayraq almış və Sosialist Yarışmasının 

qalibi elan edilmişdir. Respublikada yüksək ixtisaslı maliyyəçi kadrların 

hazırlanması sahəsində  də B.H.Baxşəliyevin  əvəzsiz rolu və böyük zəh-

məti olmuşdur. 

 

  

131

B.H.Baxşəliyev respublikanın ictimai-siyasi həyatında da fəal işti-

rak etmiş, dörd çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir.  

Respublika zəhmətkeşləri arasında xalq elçisi kimi böyük nüfuz qazan-

mışdır. Onun uzunmüddətli məhsuldar fəaliyyəti ölkənin yüksək mükafat-

ları ilə – 2 “Qırmızı  Əmək Bayrağı” ordeni, “Xalqlar Dostluğu”, “Şərəf 

Nişanı” ordenləri və SSRİ medalları ilə qeyd edilmişdir. Ona həmçinin 

“Azərbaycan SSR əməkdar iqtisadçısı” fəxri adı verilmişdir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

132

 

 

 

BAXŞƏLİYEVA  GÖVHƏR  

BAXŞƏLİ  QIZI 

 

Baxşəliyeva Gövhər 26 noyabr 1954-cü 

ildə  Bərdə  şəhərində doğulub. 1972-ci ildə 

Bakı şəhəri 212 saylı orta məktəbi bitirdik-

dən sonra elə  həmin il Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb 

bölməsinə daxil olub. 1977-ci ildə ADU-nu 

fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, Azərbay-

can Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İns- 

titutuna işə qəbul olunub, baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi 

işçi, “Şərq filologiyası” şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb. 

1993-cü ildən G.Baxşəliyeva  Şərqşünaslıq  İnstitutunun elmi işlər 

üzrə direktor müavini, 1997-ci ildən direktoru vəzifəsində çalışır. 1984-cü 

ildə namizədlik, 1996-cı ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. 

Filologiya elmləri doktoru, professordur. Beynəlxalq Elmlər Akademiya-

sının həqiqi üzvüdür. Klassik və müasir ərəb  ədəbiyyatı,  ərəbdilli Azər-

baycan ədəbiyyatı, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi əlaqələr və mən-

bəşünaslıq üzrə mütəxəssisdir. 

Onun  əsərləri keçmiş sovet respublikalarında və  ərəb ölkələrində 

elmi ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb, haqqında mətbu-

atda bir neçə məqalələr yazılıb, tədqiqatlarda əsərlərinə istinadlar edilib. 3 

monoqrafiya, 5 kitab (“Əbdüssəlam əl-Üceyli. Həyat və yaradıcılığı”, B., 

Elm, 1989, 5,7 ç.v.; “Bir Məcnun vardı”, B., Yazıçı, 1990, 4 ç.v.; Əbülfərəc 

əl-İsfahani. “Nəğmələr kitabı”,  ərəbcədən tərcümə  və  şərhlər. B., Elm, 

1994, 17,75 ç.v.; “Əbülfərəc əl-İsfahaninin “Nəğmələr kitabı” və klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatı”. Monoqrafiya, B., Elm, 1998, 12 ç.v.; “İlahi eşq 

dastanları”, B., Maarif, 2001, 23,75 ç.v.; “Hamıdan ucadır alimin yeri”, 

B., 2003, 20,3 ç.v.; Əbülfərəc əl-İsfahani. “Məcnun ləqəbli Qeys ibn Mü-

ləvvəh və ərəbdilli Azərbaycan şairləri haqqında hekayətlər”. Ərəbcədən 

filoloji tərcümə, müqəddimə, tədqiqat,  şərhlər və göstəricilər, B., Elm, 

2007, 23,5 ç.v.; “Müasir Suriya hekayəsi”. B., 2007, 20 ç.v.) və 85 elmi 

məqalə və məruzələrin müəllifidir. Şərq filologiyası və mənbəşünaslıq sa-

həsində bir çox əsərlərin elmi redaktorudur. Bir sıra elmi dərgilərin redak-

toru və ya redaksiya heyətinin üzvüdür. “Azərbaycan şərqşünaslığı” jur-

nalının baş redaktorudur. 

G.B.Baxşəliyeva Azərbaycan  şərqşünaslıq elmini dəfələrlə xarici 

ölkələrdə (Rusiya Federasiyası (Moskva, Sankt-Peterburq, Mahaçqala, 


 

133

Simferopol  şəhərləri),  İran, Türkiyə, Birləşmiş  Ərəb  Əmirlikləri, Misir, 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya 

və s.) ləyaqətlə təmsil edib, elmin aktual problemlərinə dair məruzələrlə 

çıxış etmişdir. Xarici mətbuatda bir sıra məqalələri nəşr olunmuşdur. 

G.B.Baxşəliyeva  şərqşünas kadrların hazırlanmasında yaxından 

iştirak etmiş, onun bilavasitə rəhbərliyi ilə on bir namizədlik dissertasiyası 

müdafiə olunmuşdur. 10.01.02. – “Türk xalqları ədəbiyyatı” və 10.01.03 

– “Dünya ədəbiyyatı” ixtisasları üzrə Müdafiə Şurasının sədridir. Şərqşü-

naslıq sahəsində respublikada aparılan elmi işlərin koordinasiyası üzrə 

Problem Şurasının sədridir. 

O, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuş, Bakı Dövlət Universite-

tinin  Şərqşünaslıq fakültəsində  ərəb  ədəbiyyatı  fənni üzrə xüsusi kurs 

aparmışdır. 

G.B.Baxşəliyeva elm təşkilatçısı kimi də xeyli işlər görmüşdür. 

Onun  İnstituta rəhbərlik etdiyi dövrdə  şərqşünaslıq elminin ən müxtəlif 

sahələrinə aid onlarca tədqiqat hazırlanıb çap olunmuş, bir sıra beynəlxalq 

və respublika elmi konfrans və simpoziumları keçirilmiş, institutun pers-

pektiv inkişaf planları işlənib hazırlanmışdır. Qədim tarixi ənənələri olan 

Azərbaycan şərqşünaslığı onun direktorluğu dövründə yeni inkişaf mərhə-

ləsinə qədəm qoymuşdur. İnstitutun profili və aparılan elmi tədqiqatların 

başlıca istiqamətləri genişlənmiş, Şərq ölkələrinin tarixi, iqtisadiyyatı, ic-

timai-fəlsəfi fikri, filologiyası, Azərbaycanın  Şərq ölkələri ilə tarixi-mə-

dəni  əlaqələrinin aktual problemləri,  Şərq-Qərb qarşılıqlı münasibətləri 

kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. 

G.B.Baxşəliyeva 1997-ci ildə  Şərqşünaslıq  İnstitutunun çətin bir 

dövründə direktor olmasına baxmayaraq, öz vəzifəsinin öhdəsindən uğurla 

gəlmişdir. Onun fəaliyyəti nəticəsində 1990-cı illərin  əvvəllərində baş 

vermiş kadr axınının qarşısı alınmış və istedadlı gənc kadrların cəlb olun-

ması ilə institutun elmi potensialı möhkəmləndirilmişdir. Eyni zamanda 

institutda şərqşünaslığın ənənəvi klassik istiqamətləri ilə yanaşı Azərbay-

can elminin müasir tələblərinə uyğun olaraq yeni tədqiqat sahələrinin in-

kişafına diqqət yetirilməyə başlanmışdır. Bu məqsədlə institutun struktu-

runda dəyişikliklər aparılmış, yeni şöbə  və elmi qruplar yaradılmışdır. 

G.B.Baxşəliyevanın rəhbərliyi ilə son illərdə institutun beynəlxalq elmi 

əlaqələri xeyli genişlənmişdir. ABŞ, Almaniya, Hollandiya, Çin, Rusiya, 

Türkiyə, Ərəb ölkələri, İran, Özbəkistan, Qazaxıstan və s. bu kimi bir sıra 

xarici ölkələrdəki şərqşünaslıq mərkəzləri ilə fəal elmi mübadilələr həyata 

keçirilmişdir. 

G.B.Baxşəliyeva 5 noyabr 2000-ci ildə 57 saylı  Bərdə-Ağcabədi 

seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikasının II çağırış Milli Məclisinə 

deputat seçilmişdir. 2001-ci ilin iyun ayından 2005-ci ilin dekabr ayına-

can Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədr müavini olub. Milli 


 

134

Məclis sədrinin müavini kimi sosial qanunvericiliyə kuratorluq edib. 

2005-ci ilin noyabr ayında III çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisinə üzv seçilib. Milli Məclisin Elm və Təhsil məsələləri üzrə daimi 

komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin  İslam 

Konfransı Təşkilatı Parlament İttifaqında nümayəndə heyətinin rəhbəridir. 

İKT Pİ  İcraiyyə komitəsinin üzvüdür. O, bir sıra səfərlərdə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edib (Mi-

sir Ərəb Respublikası, Almaniya Federativ Respublikası, Norveç Krallığı, 

Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya), çoxsaylı görüşlər keçirib, Azərbaycanın 

nailiyyətləri, üzləşdiyi problemlər və  gələcək  əməkdaşlıq perspektivləri 

haqqında geniş fikir mübadiləsi aparıb. Azərbaycan Parlamentini bir sıra 

beynəlxalq sessiya və konfranslarda təmsil edib (Qərbi Avropa İttifaqının 

Parlamentlərarası Assambleyasının 51-ci sessiyası, Paris, may, 2005; Bər-

paolunan enerji ehtiyatlarından istifadə, Bonn, may, 2004; Uşaq haqlarının 

müdafiəsinə  həsr olunmuş ümumdünya qadın parlamentarilərin konfransı, 

Roma, oktyabr, 2004; Beynəlxalq davamlı enerji günləri çərçivəsində 

keçirilən və enerji təhlükəsizliyinə  həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, 

mart, 2006, Avstriya, Uels ş.; 2006-cı il Aprelin 8-13 İstanbulda İKT Par-

lament  İttifaqının VIII sessiyası  və konfransı; 2006-cı il 6-11 sentyabr 

Liviya–Azərbaycan Parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri kimi Li-

viyaya səfər; İKT Parlament İttifaqının IX sessiyası və konfransı, Qahirə, 

fevral, 2007; İKT Parlament İttifaqının X sessiyası, Malaziya, Kuala–

Lumpur, 2008; İKT Parlament İttifaqının fövqəladə sessiyası,  İstanbul, 

sentyabr, 2008; İKT Parlament İttifaqının XI sessiyası, Niger, Niamey ş, 

fevral, 2009; BMT-nin “Sivilizasiyaların alyansı”, II forum, İstanbul, 

aprel, 2009 və s.) 

 

  

135

 

 

 

BAXŞƏLİYEV  ADİL  

BAXŞƏLİ  OĞLU 

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu 1952-ci ildə 

Bərdə şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə na-

mizədlik dissertasiyasını, 1990-cı ildə doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. A.B.Baxşəli-

yev akademik C.Abdullayev adına Elmi-Tədqi-

qat Kardiologiya İnstitutunun direktoru vəzifə- 

sində çalışır. Eyni zamanda o, Azərbaycan Tibb Universitetinin kliniki 

farmakologiya kafedrasının müdiridir. 2004-cü ildə professor elmi adını 

almışdır. 

1981-ci ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Elmi Kardioloji mər-

kəzdə aspiranturanı bitirmişdir. 1990-cı ildə Moskva şəhərində N.İ.Piro-

qov adına II Moskva Dövlət Tibb İnstitutunda doktoranturanı bitirmişdir. 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu 1975-ci ildə N.Nərimanov adına 

Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini fərqlənmə 

ilə bitirmişdir. 1976-cı ildən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutunun terapiya I kafedrasında böyük laborant vəzi-

fəsində işləmişdir. 1977-78-ci illərdə adı çəkilən institutun mərkəzi elmi-

tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçisi vəzifəsində işləyib. 1978-1981-

ci illərdə Moskva şəhərində Ümumittifaq Elmi Kardioloji mərkəzdə 

“Daxili xəstəliklər” ixtisası üzrə məqsədli aspiranturada oxuyub və 1981-

ci ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. 1981-ci 

ildən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İns-

titutunun terapiya I kafedrasında assistent vəzifəsində çalışmışdır. 1984-

1985-ci illərə qədər Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun “arterial hi-

pertoniya”  şöbəsinin müdiri vəzifəsində  işləyib. 1985-1990-cı illərdə 

Moskva şəhərində N.İ.Piroqov adına II Moskva Dövlət Tibb İnstitutunda 

“kardiologiya” ixtisası üzrə doktoranturada olub və 1990-cı ildə doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1990-91-ci illərdə Azərbaycan Tibb 

İnstitutuna konkursdan keçdikdən sonra müalicə-profilaktika fakültəsinin 

“Daxili xəstəliklər I” kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur və 

1992-ci ildən “klinik farmakologiya” kafedrasının müdiri vəzifəsində ça-

lışır. 1998-ci ildən C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İns-

titutunda direktor vəzifəsində işləyir. 

A.B.Baxşəliyev 110-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 12 

metodik tövsiyənin, 7 tədris vəsaitinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 

22 namizədlik dissertasiya işi başa çatdırılmış, 4 doktorluq, 12 namizədlik 

dissertasiyası yerinə yetirilir.  

136

 

 

 

ƏFƏNDİYEV FİKRƏT  

ŞƏRİF OĞLU 

 

Əfəndiyev Fikrət Şərif oğlu 1926-cı il may 

ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Bərdə 

rayonunun Lənbəran kəndində müəllim ailə-

sində anadan olmuşdur. 

F.Ş.Əfəndiyev əmək fəaliyyətinə 1943-cü 

ildə başlamışdır. O, doğma kəndində klub 

müdiri, rabitə  şöbəsinin müdiri və yerli 

məktəbdə müəllim işləmişdir. 

F.Ş.Əfəndiyev 1947-ci ildə keçmiş S.M.Kirov adına Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. Burada oxuyar-

kən o, ictimai işlərdə fəal iştirak etmişdir. 1952-ci ildə universiteti bitir-

dikdən sonra F.Ş.Əfəndiyevi partiya işinə irəli çəkmişlər. O, Bakı Vilayət 

Partiya Komitəsi təşviqat bölməsinin təlimatçısı, Azərbaycan KP MK təb-

liğat və  təşviqat  şöbəsinin təlimatçısı, Azərbaycan KP Balakən Rayon 

Komitəsinin ikinci katibi olmuşdur. 1957-ci ildə onu Balakən Rayon İc-

raiyyə Komitəsinin sədri seçmişlər. 1958-1962-ci illərdə F.Ş.Əfəndiyev 

Vartaşen (Oğuz) Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1962-ci ildən isə 

Nuxa Kolxoz-Sovxoz Ərazi-İstehsalat  İdarəsində Azərbaycan KP MK-nın 

partiya təşkilatçısı, Ağdaş İstehsalat İdarəsi partiya komitəsinin katibi ol-

muşdur. F.Ş.Əfəndiyev 1965-ci ildən Ağdaş Rayon Partiya Komitəsinin 

birinci katibi seçilmişdir. 1980-ci ildən isə F.Ş.Əfəndiyev Qasım İsmayı-

lov (indiki Goranboy) Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir. 

1981-ci ildən Azərbaycan Respublikası  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 

kadrlar şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. 1990-cı ildən ömrünün so-

nuna kimi Azərbaycan Respublikası Maddi Mədəniyyət Abidələrinin Mü-

hafizə  Cəmiyyətinin sədr müavini vəzifəsində çalışmışdır. Beş çağırış 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. F.Ş.Əfəndiyev bir sıra 

orden, medal və fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. F.Ş.Əfəndiyev partiya-

nın işləməyə göndərdiyi bütün vəzifələrdə özünü qabiliyyətli, təşəbbüskar 

rəhbər işçi, zəhmətkeşlərin ehtiyac və istəklərinə həssaslıqla, qayğı ilə ya-

naşan bacarıqlı  təşkilatçı kimi göstərmişdir. F.Ş.Əfəndiyev Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinin deputatı olduğu illərdə xalqın ən ləyaqətli elçisi kimi 

təmsil etdiyi rayonların çox mühüm sosial və iqtisadi problemlərinin həl-

linə çalışmış və buna əsasən nail olmuşdur. Onun əmək fəaliyyətinin əsası 

Zərdab rayonu ilə bağlı olmuşdur. O bu rayonda 13 il birinci katib vəzifə- 

137

sində çalışmışdır. Fikrət müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyətinin nəticəsində 

rayonda mədəni məişət obyektləri, yeni müasir tipli tarla düşərgələri, 

kolxoz idarə heyətləri üçün yeni malikanələr, mədəni-maarif, səhiyyə, 

təhsil müəssisələri tikilmişdir. Küçələrin asfaltlaşması, kəndarası yolların 

çəkilməsi işi başa çatdırılmışdır. Torpaqların şoranlaşmasına qarşı tədbirlər 

həyata keçirilmişdir. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yaradılmış Kürsa-

hili park bu gün də zərdablıların istirahət güşəsinə çevrilmişdir. Rayonda 

pambıq, taxıl, barama, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı xeyli artmış-

dır. Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin abidəsi də hə-

min illərdə qoyulmuşdur. Onun gecə-gündüz yorulmadan fəaliyyəti nəti-

cəsində Kür çayı bəndlərlə möhkəmləndirilməsəydi bəlkə də təbii fəlakət 

nəticəsində rayon indi də təhlükə altında qalardı. 1978-ci ildə Zərdab ra-

yonunun təbii fəlakətlə üzləşdiyi bir dövrdə Fikrət Əfəndiyev böyük işlər 

görmüşdür. Belə ki, həmin vaxt Zərdab rayonunda Kür çayının daşması 

nəticəsində bir çox evlər su altında qalmışdır. Düz bir ay ərzində o, rayo-

nun rəhbəri kimi gecə-gündüz bu daşqının qarşısının alınmasında Kürün 

sahillərində olmuşdur. O dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyası  Mər-

kəzi Komitəsinin birinci katibi H.Ə.Əliyev Zərdab rayonuna gəlmişdir. O, 

vəziyyətlə yerində tanış olaraq öz göstəriş  və  sərəncamlarını rayon 

rəhbərinə vermişdir. H.Ə.Əliyev o dövrdə Zərdab rayonunda görülən işləri 

çox bəyənmişdir. Zərdab şəhərilə Gəlmə kəndini birləşdirən Qarasu çayı 

üstündəki piyadalar körpüsü bilavasitə Fikrət müəllimin gərgin əməyi və 

layihəsi nəticəsində inşa edilmişdir. “SU-19” deyilən qəsəbə, yeni tipli 

ikimərtəbəli mərkəzi kitabxana, neçə-neçə kənd klubu, məktəb, xəstəxana 

və s. yaşayış binaları Fikrət müəllimin adı ilə bağlıdır. Bu və ya digər xe-

yirxah  əməllərin nəticəsidir ki, bütün zərdablılar ona bu gün də  rəhmət 

oxuyurlar. 

Əfəndiyev Fikrət  Şərif oğlu 1998-ci il noyabr ayının 10-da Bakı 

şəhərində vəfat etmişdir. 


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə