8 tn(end) tnazirler qxd Azərbaycan xalqının həqiqi tarixi hələ yazılmayıbdırYüklə 112 Kb.
PDF просмотр
səhifə7/13
tarix18.05.2017
ölçüsü112 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Mirzə İbrahimov «uşağın
şüurunu hərəkətə gətir ‑
məyi, ona düşünməyi,
mühakimə ilə iş görməyi
öyrətməyi» məktəbin və
müəllimin əsas vəzifəsi
hesab edirdi
Mirzə İbrahimovun xalq
maarifinin təşkili və idarə
edilməsi sahəsindəki
fəaliyyəti, zəngin
pedaqoji fikirləri maarif
və pedaqoji fikrimizin
inkişafında mühüm yer
tutur

MƏMMƏD HƏMİD OĞLU 
ƏLƏKBƏROV (ƏLƏKBƏRLİ)
(1899–1959)

Məmməd Həmid oğlu Ələkbərov (Ələkbərli) 1899‑cu ildə
Lənkə randa anadan olub.
1909‑cu ildə atası Məşədi Həmidin ölümündən sonra
qohumlarının himayəsində yaşayıb, Lənkərandakı «Behcət»
rus‑tatar (Azərbaycan – red.) məktəbində oxuyub, lakin təhsili ‑
ni başa vura bilməyib.
1920‑ci ilə qədər əmisi oğlunun balıq təsərrüfatında
çalışıb. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra
müəllim hazırlığı kursunu bitirərək Astraxanbazardakı (indiki
Cəlilabad) I dərəcəli məktəbə müəllim göndərilib.
1921‑ci ildə Lənkəran şəhərindəki 5 nömrəli məktəbdə
çalışmağa başlayıb. 1923–1926‑cı illərdə Pedaqoji İnstitutda
(Bakı) oxuyub. Ali təhsilli mütəxəssis kimi Məmməd Ələkbə ‑
rov Balaxanıda, Borçalının Başkeçid bölgəsində müəllimlik
edib. Quba Qəza Xalq Maarifi Şöbəsinin müdiri işləyib.
1928‑ci ildə Xalq Maarifi Komissarlığı aparatına işə qəbul
olunub, metodist, məsul icraçı, ibtidai və orta məktəb idarəsi
rəisinin müavini vəzifələrində çalışmaqla yanaşı, Azərbaycan
Dövlət Elmi Tədqiqat Məktəblər İnstitutunda, Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda əvəzçilik qaydasında işləyib.
1939–1943‑cü illərdə Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitu ‑
tunun direktor müavini vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Sonra
Azərbaycan Xalq Maarifi Komissarlığında kadrlar idarəsinin
rəisi təyin olunub.
Məmməd Həmid oğlu Ələkbərov 1946‑cı ildə Azərbay ‑
can xalq maarifi komissarı təyin olunub, 6 il bu vəzifədə
çalışıb, dövrün və ictimai qurumun qarşıya qoyduğu vəzifələri
yerinə yetirmək üçün bilik və bacarığını əsirgəməyib.
Məmməd Ələkbərov ötən əsrin 50‑ci illərində Nazirlər So ‑
veti sədrinin müavini, Azərbaycanın ilk mədəniyyət naziri olub.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası möv ‑
zusunda məqalələr yazıb. «Natamam orta və orta məktəblərdə
yazı işləri» (1940), «İbtidai məktəbdə oxu metodikası» (1940)
və s. kitabları nəşr edilib.
O, «Əməkdar müəllim» fəxri adına la yiq görülüb, 1950‑
ci ildə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 
Məmməd Ələkbərov 1959‑cu ildə vəfat edib.  
95
Məmməd Həmid oğlu
Ələkbərov (Ələkbərli)
1899‑cu ildə Lənkəranda
anadan olub
Xalq maarifi komis sarı
vəzifəsində çalışıb
(1946–1952)
Məmməd Ələkbərov ötən
əsrin 50‑ci illərində
Nazirlər Soveti sədrinin
müavini, Azərbaycanın
ilk mədəniyyət 
naziri olub

AZƏRBAYCANIN 
XALQ MAARİFİ 
NAZİRLƏRİ

MEHDİ MƏMMƏD OĞLU 
MEHDİZADƏ
(1903–1984)

Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 1903‑cü ildə Cəbrayıl
qəzasının Daşkəsən kəndində anadan olub.
1914‑cü ildə təlim rus dilində olan ibtidai məktəbdə
oxuyub. 1920‑ci ildə Daşkəsən kənd qiraət komasının müdiri
kimi fəaliyyət göstərib. Cəbrayıldakı pedaqoji kursu bitirdik ‑
dən sonra doğma kəndində çalışıb.
1923‑cü ildə Mehdi Mehdizadənin müdir olduğu birinci
dərəcəli məktəbdə Azərbaycan Xalq Maarifi Komissarlığı tərə ‑
fin dən yoxlama aparılıb. Bir qədər sonra səmərəli fəaliy yət lə ‑
ri nə görə qəzanın 6 nəfər müəllimi mükafatlandırılıb ki, onlar ‑
dan biri də gənc pedaqoq Mehdi Mehdizadə olub.
1923‑cü ildə Mehdi Mehdizadə qəza xalq maarifi şöbəsi ‑
nin icazəsi ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun hazır ‑
lıq kursuna daxil olub, sonra fizika‑riyaziyyat fakültəsin də
oxuyub. Ali təhsilli fizika‑riyaziyyat müəllimi kimi Cəbrayıl
qəzasının Qaryagin (indiki Füzuli) şəhərindəki ikinci dərəcəli
məktəbdə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib.
Qəza metodbürosuna sədrlik ona tapşırılıb. Məktəblərdə
ümum pedaqoji və metodik istiqamətlərdə iş aparıb,  qəza
məktəb lərində  çalışan müəllimlərin fəaliyyətinin səmərəliliyini
artırmaq üçün bilik və bacarığını əsirgəməyib.
1930‑cu ilin martında Azərbaycan SSR Xalq Maarifi
Komis sarlığı İctimai Tərbiyə Baş İdarəsinin elmi katibi,  daha
sonra xalq maarifi komissarının birinci müavini Ayna Sulta ‑
99
Mehdi Məmməd oğlu
Mehdizadə 1903‑cü ildə
Cəbrayıl qəzasının
Daşkəsən kəndində
anadan olub
1952–1954‑cü illərdə xalq
maarifi komissarı və
1961–1980‑ci illərdə isə
xalq maarifi naziri
vəzifəsində çalışıb
Mehdi Mehdizadə tələbə
yoldaşları ilə birlikdə (1925)

novanın köməkçisi təyin edilən Mehdi Mehdizadə Azərbaycan
Dövlət Elmi Tədqiqat Məktəblər İnstitutunun aspiranturasına
daxil olub. Elə həmin vaxtdan ali məktəbdə – Azərbaycan
Dövlət  Pe da  qo ji İnstitutunda elmi‑pedaqoji fəaliyyətə başlayıb,
pedaqo gika tarixinə,  müasir təlim‑tərbiyə məsələlə rinə aid
məqalə lər lə dövri mətbuatda çıxış edib.
1941‑ci ildə ibtidai təhsilin məzmununa həsr olunmuş
namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1941–1945‑ci illər mü ‑
hari bəsində iştirak edən Mehdi Mehdizadə ordudan tərxis
olun duqdan sonra APİ‑yə qayıdıb, burada kafedra müdiri,
dekan, elmi işlər üzrə direktor müavini, direktor (rektor – red.)
vəzi fələrində  çalışıb.
100
1941‑ci ildə ibtidai
təhsilin məzmununa
həsr olunmuş
namizədlik
dissertasiyası 
müdafiə edib
Mehdi Mehdizadə
ordudan tərxis olun ‑
duqdan sonra APİ‑yə
qayıdıb, burada ka ‑
fedra müdiri, dekan,
elmi işlər üzrə direktor
müavini, direktor
(rektor – 
red.)
vəzifələrində çalışıb
Xalq maarifi naziri Mehdi
Mehdizadə YUNESKO‑nun
toplantısında  (1960)
Xalq maarifi naziri Mehdi
Mehdizadə SSRİ nümayəndə
heyətinin tərkibində
YUNESKO‑nun toplantısında

1956‑cı ildə pedaqoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi alıb,
onun elmi‑pedaqoji fəaliyyəti müxtəlif respublikaların gör ‑
kəm li alimləri tərəfindən yüksək dəyərləndirilib.
1941, 1958–1959‑cu illərdə onun yaxından iştirakı və
həmmüəllifliyi ilə iki hissədən ibarət «Pedaqogika» dərs vəsaiti
hazırlanıb nəşr olunub. Mehdi Mehdizadənin əsərlərinin əksə ‑
riyyəti bilavasitə təlimin təşkili, dərsin qurulması və aparılması
Onun yaxından iştirakı və
həmmüəl lifliyi ilə iki
hissədən ibarət
«Pedaqogika» dərs
vəsaiti hazırlanıb
Azərbaycan xalq maarifi
naziri Mehdi Mehdizadə
rayon maarif şöbələrinin
müdirləri ilə birlikdə
Şəkildə (soldan).
Birinci sıra: 2. Alməmməd
Alməmmədov – əməkdar müəllim, 
4. Mehdi Mehdizadə – xalq maarifi
naziri, 7. Hüseyn Hüseynov –
əməkdar müəllim və başqaları
101
Xalq maarifi naziri Mehdi
Mehdizadə Azərbaycan
müəllimlərinin IV qurultayının
nümayəndələri arasında (1960)

məsələlərinə, məktəb və pedaqoji fikir tarixinin araşdırılma ‑
sına, Azərbaycanda ümumi təhsilin uğurlarının elmi‑pedaqoji
təhlilinə həsr olunub.
1952‑ci ildə Azərbaycanın xalq maarifi komissarı təyin
olu nan Mehdi Mehdizadə  iki ildən sonra yenidən APİ‑yə qa ‑
yıdıb, müəl lim və elmi‑pedaqoji kadrların hazırlanmasında bir
pe da qoq, alim, elmi rəhbər, opponent kimi bilik, bacarıq və kö ‑
məyini əsirgəməyib.
1961‑ci ildə respublikanın xalq maarifi naziri seçilərək,
səmərəli fəaliyyət göstərib. SSRİ PEA‑nın həqiqi üzvü olan
(1967) Mehdi Mehdizadə təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqə lə ‑
rin inkişafı sahəsində böyük işlər görüb, YUNESKO‑nun təhsil
üzrə komitələrindən birinin üzvü olub. «Azərbaycan mək ‑
təbi», «Советская педагогика», «Народное образование» və
başqa jurnallarda, SSRİ‑nin digər respublikalarının pedaqoji
mətbuat səhifələrində məqalələrlə çıxış edib.
Akademik Mehdi Mehdizadənin  «Azərbaycanda sovet
məktəbinin tarixinə dair xülasələr» («Azərbaycan və rus dillə ‑
102
Mehdi Mehdizadə
təhsil sahəsində
beynəlxalq əlaqələrin
inkişafı sahəsində
böyük işlər görüb
Mehdi Mehdizadə xalq
maarifinin inkişafına həsr
olunmuş müşavirədə çıxış
edərkən (1974)
Şəkildə (soldan):
3. Zəhra Əliyeva – Xalq Maarifi
Nazirliyi Baş məktəblər idarəsinin
rəisi, 4. Mehdi Mehdizadə – xalq
maarifi naziri, 5. Həmid Fərzəlibəyli –
Gəncə Pedaqoji İnstitutunun kafedra
müdiri, professor və başqaları
Xalq maarifi naziri Mehdi
Mehdizadə SSRİ Pedaqoji Elmlər
Akademiyasının sessiyasının
iştirakçıları arasında (1972)

103
rin də, Bakı:1959; Moskva, 1962), «Azərbaycan xalq maarifi yeni
yüksəlişdə» (Bakı, 1967), «Azərbaycan xalq maarifinin sürətli in ‑
kişafı» (Azərbaycan və rus dillərində, Bakı, 1980), «Ümum təh ‑
sil məktəblərində təlim‑tərbiyə prosesinin  yolları» (Ba kı, 1982)
kimi irihəcmli monoqrafiyaları və yüzdən artıq mə qa ləsi Azər ‑
baycan pedaqogika elminin inkişafında sanballı yer tutur.
Alimin «Ümumtəhsil məktəblərində təlim‑tərbiyə pro ‑
sesinin təkmilləşdirilməsi yolları» monoqrafiyası məktəblilərin
fəal həyat və idrak mövqeyi məsələlərini, onlarda ictimai və
əmək fəallığının formalaşdırılması yollarını,  təlim metodla rı ‑
nın təkmilləşdirilməsi və şagirdlərin müstəqil işinin səmərəli
təşkili təcrübəsini əks etdirir.
Onun elmi əsərlərinin bir qismi Azərbaycanda 1920‑ci ilə
qədərki məktəb quruculuğu məsələlərinə, təhsilin təşkilinə,
Akademik Mehdi
Mehdizadənin irihəcmli
monoqrafiyaları və
yüzdən artıq məqaləsi
Azərbaycan pedaqogika
elminin inkişafında
sanballı yer tutur
Xalq maarifi naziri Mehdi
Mehdizadə ziyalılarla birlikdə
Qazax rayon Baş Salahlı kənd
orta məktəbinin 100 illik yubiley
mərasimi (1975)

ayrı‑ayrı pedaqoqların pedaqoji fəaliyyətinin öyrənilməsinə
həsr edilib. Mehdi Mehdizadə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda,
eləcə də bütün Qaf qaz da fəaliyyət göstərən, təlim rus dilində
olan məktəblərin açılma sını çar Rusiyasının siyasi məqsədləri,
istilaçılıq niyyəti ilə əlaqələndirib, eyni zamanda, rus məktəb lə ‑
rinin mütərəqqi rolunu da göstərib.
Onun ən böyük xidmətlərindən biri Azərbaycanda mək ‑
təb tarixinin 1920‑ci ildən sonrakı dövrünün öyrənilməsi ilə
bağlıdır. Xüsusilə ötən əsrin 20–30‑cu illərindəki təhsil quru cu ‑
luğu axtarışları,  birinci və ikinci dərəcəli məktəblə rdən va hid
əmək politexnik məktəblərə doğru inkişaf, müxtəlif təlim me ‑
todlarının tətbiqi, kompleks proqramlar və digər mühüm
pedaqoji məsələlərin həlli onun tədqiqatlarının aparıcı qol ‑
larını təşkil edir.
Azərbaycan müəllimlərinin qurultaylarının üçünün (VII,
VIII və IX) keçirilməsi Mehdi Mehdizadənin  xalq maarifi ko‑
missarı və xalq maarifi naziri olduğu illərə təsadüf edir. Həmin
qurultaylar xalq maarifi naziri və alim kimi onun pedaqoji
sahədə dərin bilik və təhlil qabiliyyətini bir daha sübuta yetirir.
1980‑ci ildə təqaüdə çıxan akademik sırf elmi yaradıcı lıq ‑
la məşğul olub, «Məktəb və məktəbli şəxsiyyətinin hərtərəfli in ‑
kişafı»  adlı irihəcmli əsərini tamamlayıb nəşr üçün SSRİ Pe da qo ‑
ji Elmlər Akademiyasına təqdim edib. Bunlarla kifayət lənməyib,
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitu tunda elmi
məsləhətçi kimi elmi tədqiqat problemlərinin seçil mə si və plan ‑
laşdırılmasında yaxından iştirak edib, gənc alim lərə məsləhətlər
verib, məzmunlu mühazirələr oxuyub, SSRİ PEA‑nın müxtəlif
komissiyalarına rəhbərlik işini uğurla yerinə yetirib.
Mehdi Mehdizadənin əməyi yüksək qiymətləndirilb. O,
Lenin ordeni, üç dəfə «Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni, dörd
dəfə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri
104
Mehdi Mehdizadənin ən
böyük xidmətlərindən
biri Azərbaycanda
məktəb tarixinin 1920‑ci
ildən sonrakı dövrünün
öyrənilməsi ilə bağlıdır
Azərbaycan müəllim ‑
lərinin qurultaylarının
üçünün (VII, VIII və IX)
keçirilməsi Mehdi
Mehdizadənin  xalq
maarifi komissarı və
xalq maarifi naziri
olduğu illərə təsadüf
edir
Xalq maarifi naziri Mehdi
Mehdizadə Ümumittifaq ali
məktəb, elmi idarə və maarif
işçiləri Həmkarlar
Komitəsinin 
VIII qurultayının
Azərbaycandan olan
nümayəndələri arasında (1977)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra: 
1. Məsmə Atakişiyeva – Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı, Bakı şəhər 37 nömrəli
məktəbin müəllimi, 2. Tamilla
Axundova – SSRİ Ali Sovetinin
deputatı, 3. Mehdi Mehdizadə – xalq
maarifi naziri,  4. Maral Şirinova –
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı. 
İkinci sıra: 4. Şahin Səfərov –
«Azəbaycan müəllimi» qəzetinin baş
redaktoru, 7. Zahid Şöyübov – SSRİ xalq
müəllimi və başqaları

fərmanı ilə və müxtəlif medallarla təltif edilib, «Əməkdar elm
xadimi» fəxri adına layiq görülüb. Akademik xalq maarifinin
inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə SSRİ PEA‑nın təsis
etdiyi medal ilə də təltif edilib.
Görkəmli alimin əsərləri Azərbaycan pedaqoji elminin
qiymətli incisi kimi bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlayır. 
Akademik Mehdi Mehdizadə 1984‑cü ildə vəfat edib.
105
Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
Baş katibi Leonid İliç Brejnev
Bakıya səfəri zamanı
Azərbaycan KP MK‑nın birinci
katibi Heydər Əliyevlə birgə
təhsil sərgisinə baxarkən (1978)
Şəkildə (soldan): 1. Heydər Əliyev –
Azərbaycan KP MK‑nın 
birinci katibi, 2. Leonid İliç Brejnev –
SSRİ Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi, 
3. Mehdi Mehdizadə – xalq maarifi
naziri, 5. Sergey Kozlov – Azərbaycan
KP MK‑nın ikinci katibi və başqaları

RƏHİM KƏRƏM OĞLU 
RƏHİMOV
(1920–2009)

Rəhim Kərəm oğlu Rəhimov 1920‑ci ildə Naxçıvan MR
Şərur rayonunun Qıvraq kəndində anadan olub.
1941‑ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun fizika‑
riyaziyyat şöbəsini bitirib. 1941–1942‑ci illərdə Naxçıvan MR‑in
Qarabağlar kənd orta məktəbində müəllim işləyib, hərbi xid ‑
mətini başa vurduqdan sonra isə Nehrəm kənd orta məktəbinə
direktor təyin olunub.
1944‑cü ildə Azərbaycan KP MK‑nın nəzdində birillik par ‑
tiya məktəbinə oxumağa göndərilib. Sonra Azərbaycan KP‑nin
Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsində təlimatçı, Culfa ra yon
Partiya Komitəsinin ikinci katibi və Naxçıvan Vilayət Par ti ya
Komitəsinin Təbliğat və Təşviqat Şöbəsinin müdiri və zi fə lərində
(1945–1948) çalışıb. 1948–1959‑cu illərdə Naxçıvan MSSR Nazir ‑
lər Sovetinin sədrinin birinci müavini və Naxçıvan MSSR
Nazirlər Sovetinin sədri vəzifələrində işləyib. 1949–1952‑ci illər ‑
də Sov.İKP MK yanında Ali Partiya Məktəbində təhsil alıb.
1959–1961‑ci illərdə Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatının
İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında oxu ‑
yub. 1962‑ci ildə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
1959‑cu ilin mart ayında Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəhim Rəhimovu xalq maarifi naziri təyin edib. 1961‑ci ilin
fev ra  lına qədər bu vəzifədə çalışıb, respublikamızda elmin və
təhsilin inkişafı üçün əhəmiyyətli işlər görməyə nail olub.
107
Rəhim Kərəm oğlu
Rəhimov 1920‑ci ildə
Naxçıvan MR Şərur
rayonunun Qıvraq
kəndində anadan olub
Xalq maarifi naziri
vəzifəsində çalışıb
(1959–1961)
Təhsil naziri Misir Mərdanov və
Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq
Təsərrüfatını İdarəetmə
İnstitutunun rektoru 
Rəhim Rəhimov (2000)

1961–1981‑ci illərdə Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsində
kollegiya üzvü və şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərib. Son ralar
Azərbaycan Tex no logiya Universitetinin rektoru (1981–1986),
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəz dində Xalq
Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun rek toru (1986–2001) olub.
2001‑ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində kafedra müdiri vəzifəsində çalışıb.
Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (IV ça ğı ‑
rış) və SSRİ Ali Sovetinin (V çağırış) deputatı olub. Azərbaycan
KP MK‑nın üzvü seçilib. Azərbaycan Texnologiya Universi te ‑
tinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində
Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun yaradılmasında
Rəhim Rəhimovun xüsusi əməyi vardır.
Əzmkarlığı, dəqiqliyi, işgüzarlığı ilə fərqlənən Rəhim
Rəhimov «Böyük Vətən müharibəsi», «Qırmızı Əmək Bayrağı»
ordenləri və 10‑dan artıq medalla təltif olunub. SSRİ Təhsil
Nazirliyi və Azər baycan SSR‑nin Təhsil Nazirliyi tərəfindən
Fəxri fər manlara layiq görülüb.
1999‑cu ildə Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin «İlin
fəxri ziyalısı» diplomu ilə təltif edilib. Respublika Ağsaqqallar
Şurasının üzvü olub.
Azərbaycan SSR‑in əməkdar iqtisadçısı, professor Rəhim
Rəhimov 2009‑cu ildə vəfat edib.
108
Azər baycan
Respublikası Nazirlər
Kabineti nəzdində Xalq
Təsər rüfatını İdarəetmə
İnstitutunun rek toru
(1986–2001) olub
2001‑ci ildən 
ömrünün sonuna qədər
Azər baycan  Dövlət
İqtisad Universitetində
kafedra müdiri
vəzifəsində işləyib

ELMİRA MİKAYIL QIZI
QAFAROVA
(1934–1993)

Elmira Mikayıl qızı Qafarova 1934‑cü ildə Bakıda
anadan olub.
Bakı şəhərindəki 23 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb.
1958‑ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologi ya fa ‑
kül təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra aspiran ‑
tu rada oxuyub. 1961‑ci ildə Elmira Qafarova dissertasiya
mü dafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi
alıb. 1961–1970‑ci illərdə Azərbaycan KP MK‑nın təlimatçısı,
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı MK‑nın katibi
və birinci katibi vəzi fələrində çalışıb.
1970–1980‑ci illərdə Azərbaycan KP MK mədəniyyət şö ‑
bəsinin müdir müavini, Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin katibi
işləyib.
Elmira Qafarova 1980‑ci ildə xalq maarifi naziri təyin
edilib, 3 il bu vəzifədə çalışıb.
Sov. İKP MK‑nın Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azər ‑
 baycan KP MK‑nın birinci katibi Heydər Əliyevin rəhbər liyi
altında həmin illərdə respublika məktəblərinin maddi‑texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, təlimin məzmununun təkmil ‑
ləş diril məsi,  pedaqoji kadrlarla təminatın yaxşılaş dırıl ma sı
istiqamətlərində görülən işlərdə xalq maarifi naziri kimi təşki ‑
latçılıq bacarığını əsirgəməyib. Respublika üzrə müxtəlif elmi‑
111
Elmira Mikayıl qızı
Qafarova 1934‑cü ildə
Bakıda anadan olub
Xalq maarifi naziri
vəzifəsində çalışıb
(1980–1983)
Elmira Qafarova Azərbaycan
KP MK‑nın plenumunda
Şəkildə (soldan): 
Birinci sıra:  1. Heydər Əliyev –
Azərbaycan KP MK‑nın birinci katibi, 
2. Elmira Qafarova – xalq maarifi naziri, 
3. Həsən Həsənov – Azərbaycan KP MK‑
nın katibi, 4. Həsən Seyidov – Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin sədri və başqaları

praktik konfransların təşkilində, məktəblərdə pedaqoji mühi ‑
tin yaxşılaşdırılmasında xüsusi fəallıq göstərib.
Elmira Qafarovanın təşəbbüsü ilə Estetik tərbiyə üzrə
Respub lika Tədris‑Metodik Mərkəzi yaradılıb. Bununla bağlı
nazirliyin işçiləri Zaqafqaziyanın mərkəzi şəhərlərinə dəfələrlə
ezamiyyəyə göndərilib və nəhayət, mərkəzin səmərəli fəaliy ‑
yəti təmin olunub.
Həmin dövrdə müəllimlərin təltif olunması mərasimləri
xüsusilə yaddaqalan olurdu. 1981‑ci ildə Azərbaycanda orden‑
112
Elmira Qafarova ilk qadın
kosmonavt Valentina
Tereşkova ilə görüşdə (1970)
Şəkildə (soldan): 1. Nəbi Xəzri – xalq
şairi, 3. Elmira Qafarova – Azərbaycan
Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı
MK‑nın birinci katibi, 4. Valentina
Tereşkova – Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
8 mart – Beynəlxalq Qadınlar
Günü münasibətilə keçirilən
bayram tədbiri (1970)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra:
2. Səidə İmanzadə  – professor, 3. Qurban
Xəlilov – Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin sədri, 5. Heydər Əliyev
– Azərbaycan KP MK‑nın birinci katibi, 
6. Elmira Qafarova – Azərbaycan Lenin
Kommunist Gənclər İttifaqı MK‑nın
birinci katibi, 7. Əli İbrahimov –
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri,
8. Şamama Həsənova – Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı, 9. Züleyxa Hüseynova – ali
və orta ixtisas təhsili naziri və başqaları

medallara layiq görülmüş 305 maarif işçisinin Siyasi‑Maarif
Evin də təltif olunması mərasiminə Heydər Əliyev də qatılıb və
onlara orden, medalları şəxsən özü təqdim edib. Təh  sil sahəsin ‑
də də milli kadrların irəli çəkilməsinə xüsusi önəm verən Hey ‑
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə «SSRİ xalq müəllimi» fəx ri adı na
nami zədlər arasında azərbaycanlılara xüsusi yer verilirdi.
Orta məktəbi bitirənlərin qızıl, gümüş medalla təltif
edilməsi adi məsələlərdən biri olsa da, Elmira Qafarova bunu
113
Elmira Qafarova Azərbaycan SSR
KP MK‑nın birinci katibi Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən
təhsilə həsr olunmuş respublika
müşavirəsində (1981)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra:
1. Qurban Xəlilov – Azərbaycan SSR Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin sədri, 2. Elmira
Qafarova – xalq maarifi naziri, 3. Heydər
Əliyev – Azərbaycan KP MK‑nın birinci
katibi, 4.Həsən Seyidov – Azərbaycan SSR
Nazirlər Sovetinin sədri, 5. Qurban Əliyev
– ali və orta ixtisas təhsili naziri, 6. Həsən
Abdullayev – Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının prezidenti.
İkinci sıra: 1. Vaqif Hüseynov – Bakı Şəhər
Partiya Komitəsinin katibi, 2. Həsən
Həsənov – Azərbaycan KP MK‑nın katibi, 
3. Cahangir Müslümzadə – Azərbaycan
LKGİ MK‑nın birinci katibi, 4. Zakir Bağırov
– mədəniyyət naziri və başqaları
Bakıdakı 23 nömrəli orta
məktəbdə görüş (1981)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra:
1. Elmira Qafarova – xalq maarifi naziri, 
2. Vladimir Yaqotkin – SSRİ xalq maarifi
nazirinin müavini, 3.Valeriya
Kurdyumova – Bakı şəhər 23 nömrəli
məktəbin direktoru və başqaları

xeyli sərtləşdirib, bu işə nəzarəti gücləndirib. Eləcə də qəbul
olunmuş qərara əsasən uşaqlar valideynlərinin müəllim işlə ‑
diyi məktəblərdə təhsil ala bilməzdilər.
Müsbət haldır ki, Elmira Qafarovanın dövründə xarici
ölkələrlə təhsil sahəsindəki əlaqələr də xeyli canlandı. Xaricdə
işləməyə gedən azərbaycanlı gənclərin sayı artdı. Azərbaycana
Polşadan, Macarıstandan, Vyetnamdan, Bolqarıstandan, Fin ‑
lan  di ya dan və başqa ölkələrdən nümayəndələr səfər edirdi.
Elmira Qafarovanın incəsənət işçiləri ilə sıx əlaqəsi var
idi. Ən tanınmış mədəniyyət və incəsənət işçiləri nazirliyə tez‑
tez gəlirdilər.
114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə