Naxçivan döVLƏt universiteti 1967Yüklə 4.47 Mb.
Pdf просмотр
səhifə24/24
tarix29.12.2016
ölçüsü4.47 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ƏDƏBİYYAT 
1.
 
Qənbərov X.Q., Salayev Ə.A. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi. Bakı, 
2009, 72s 
2.
 
ГОСТ 28888-90, Молочко маточное пчелиное. Технические условия. 2010, 13 с 
3.
 
Омаров  Ш.М.  Апитерапия:  продукты  пчеловодства  в  мире  медицины.  Феникс, 
Ростов на Дону, 2009. -351 с 
4.
 
www.medovyi.spas
 23 с 
5.
 
www.pchelomatca.ru с. 27  
 
 
ABSTRACT 
Yunis Rustamli 
About the teaching of the expertise of royal jelly of queen bee 
About  the  teaching  of  the  expertise  of  royal  jelly  of  queen  bee.  The  author  deals  with  the 
rules  of  making,  keeping  and  packing  up  as  well  sending  sample  to  laboratory  and  cheking  up  of 
royal jelly of queen bee for teaching of expertise in the article. The indicators of organoleptical and 
physico-chemical  of  royal  jelly  of  queen  bee  are  defined,  the  external  appearance  complication 

164 
 
colour  of  royal  jelly  queen  bee  is  defined  as  visually.  And  its  smell  is  defined  by  smelling. 
Mechanical  combination,  the  ratio  of  bulk  of  dry  substances  and  beeswax  the  oxdation  of  yield, 
fluorescent,  the  concentration  of  hydrogen  ions  of  the  1  %  the  ratoi  of  bulk  of  water  solution  of 
royal jelly of quee bee, decen acids, crude protein, the ratio of bulk of renewable sugar and sucroze, 
antimicrobial  activity,  the  contamination  with  non-patogenic  microbes  and  biological  activity  of 
yield  are  defined  according  to  the  requirements  of  standards.  The  results  of  definitions  are 
commented  on  detailed  to  the  students  and  are  noted  appropriately.  The  results  are  estimated  on 
totality and are reasoned about the quality of royal jelly of queen bee. 
 
 
РЕЗЮМЕ 
Юнис Рустамли 
О преподовании экспертизы молочка маточного пчелиного 
 
 Автором  статья  посвящено  для  преподования  экспертизы  молочка  маточного 
пчелиного,  его  получению,  хранению  и  упакованию,  а  так  же  для  отправки  проб  в 
лаборатории  и  правил  контроля.  В  лаборатории  пчеловодства  вначале  определяют 
органолептические,  а  затем  физико-химические  показатели  пчелиного  маточного  молочка. 
Запах  определяют  путем  нюханивании.  Внешний  вид,  консистенция  и  цвет  определяется 
визуально.  Механические  примеси,  массовая  доля  сухих  веществ  и  воска,  окисляемость 
продукта,  флюоресценция,  концентрация  водородных  ионов  (рН)  водного  раствора 
маточного  молочка  с  массовой  долей  1  %,  массовая  доля  деценовых  кислот,  сырого 
протеина,  восстановливающих  сахаров  и  сахарозы,  антимикробная  активность, 
обсемененность  продукта  непатогенными  микробами  и  биологическая  активность 
определяется  по  правилам  стандарта.  Результаты  проведенных  испытаний  комментируется 
студентам всесторонне и отмечается как указано. Результаты оцениваются в совокупности и 
выдвигается предположение о качестве пчелиного маточного молочка. 
 
 
 
NDU-nun Elmi Şurasının 26 noyabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə çapa tövsiyə 
olunmuşdur (protokol № 04) 
         Məqaləni çapa təqdim etdi: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
B.Məmmədov 
 
 
 
 
 
 

165 
 
MÜNDƏRİCAT
 
BİOLOGİYA 
1.
 
Saleh Məhərrəmov. Qalxanək-dirçək bitkilərinin antihelmint təsirləri..................................3 
2.
 
Əliyar İbrahimov, Fatmaxanım Nəbiyeva, Musa Piriyev.
 
Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Albizzia julibrissin Durazz. - növünün introduksiyası, morfobioloji 
xüsusiyyətləri və  təsərrüfat əhəmiyyəti...................................................................................6 
3.
 
Еtibar Məmmədov, Könül  Bayramova.
 
Xirdabuynuzlu heyvanlarda avitellinozun 
yayılma xüsusiyyətləri............................................................................................................14 
4.
 
Afaq Əliyeva.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Boraginaceae  Adams. fəsiləsinə daxil 
olan  Göyək (Echium L.) cinsinin növləri haqqında...............................................................17 
5.
 
Mehri  Seyidbəyli.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli bitki mənşəli antihelmint 
preparatların tətbiqi və onların xüsusiyyətləri........................................................................22 
6.
 
Qadir Fərhadov. İlbizlərin fassiolanın  yayılmasında rolu
…………………………….......…
27 
7.
 
Hilal Qasımov.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında brassicaceae burnett  
fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkiləri.............................................................................32 
8.
 
Əzizə Hüseynova.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmiş bəzi kəklikotu 
növləri
…………………………………………………………………………….............…………
40 
9.
 
Fəridə Səfərova.
 
Naxçıvan MR  otlaqlarının zəhərli bitkilərinin inkişaf dinamikasına  
təsir edən bioekoloji və antropogen  amillər
………………………………………………….…
45 
10.
 
Ləman Novruzova.
 
Naxçıvan MR florasında yayılan bəzi asterçiçəklilərin  istifadə 
perspektivləri……
……………………………………………………………………
……...……49 
11.
 
Şəfa Məhərrəmova. Sərtqanadlılar dəstəsinin başqa yırtıcı növləri və onların xeyirli 
fəaliyyəti………………………………………………………………………………….…55 
12.
 
Vüsalə İsmayılova. Şagirdlərin tərbiyə prosesinə müxtəlif aspektdən yanaşmalarda  
biologiya  fənninin  rolu……………………………………………………………………57 
13.
 
М.Г.Алиева.
 
Сезонный цикл развития колонии polistes  gallicus l.(hymenoptera, 
vespidae)  в условиях  Нахчыванской Автономной Республики………………………61 
 
TİBB ELMLƏRİ 
 
14.
 
Malikəjdər İbrahimov.
 
Anemiyali xəstələrdə ürəyin işemik xəstəliyinin gedişi  
və müalicəsi………………………………………………………………………………..65 
15.
 
Adil Məmmədov.
 
Dayaq-hərəkət aparatı yad cisimləri sahəsində yeniliklərimiz………..69 
16.
 
Malik Əliyev.
 
Son onillikdə (2001-2010-ci illər)  Naxçıvan Muxtar  
Respublikasında səhiyyənin  inkişafı  haqqında……………………………………75 
17.
 
Mətləb İbrahimov.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni doğulmuş uşaqlarda 
anadangəlmə inkişaf qüsurlarının qarşısının alınma yolları………………………………85 
18.
 
Gültəkin Əliyeva, Günel Nəzərli.
 
Dölyani  mayedəki  dəyişikliklərin  klinik 
dəyərləndirilməsi…………………………………………………………………………..90 
19.
 
Zöhrab Qarayev, Rauf Cəfərov. Şahbuz inzibati rayonu ərazisində yaşayan yerli  
əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin epidemiologiyası……………………………97 
20.
 
Elnur Əlizadə, A.M.Esen. Sağ koroner arter kronik toptan tikanikliklarinin başarili 
 
perkütan rekanalizasyonundan sonra sağ ventriküler işlevlerinin ekokardiyografik 
değerlendirmesi…
………………………………………………………………………..100 
 
 
 

166 
 
KİMYA 
 
21.
 
Yasin Babayev, Zərifə Nəcəfova, Pərvin Quliyev.
 IN-GE-TE üçlü sisteminin  
likvidus səthində baş verən proseslər……………………………………………………..109 
22.
 
Akif  Mərdanlı, Tofiq Əliyev, Fərman Xudaverdiyev. Naxçıvan MR-in      
             torpaqlarında  vanadiumun miqdarı………………………………………………………115 
23.
 
Bəhruz Məmmədov. Metalların ətraf mühitdə yayılmasının bioloji-gigiyenik   
aspektləri…………………………………………………………………………………..122 
24.
 
Firdovsi Qasımov.
 
Oliqonitroanilinin sintezi…
……………………………………………
..129 
 
 
COĞRAFİYA 
 
25.
 
Mübariz Nuriyev, Əli Həsənov, Hilal Qasımov.
 
Darıdağ mineral suyu həyat üçün bioloji 
stimulyator ehtiyatıdır………………………………………………..……………………131 
26.
 
Nazim Bababəyli, Əli Qurbanov, Yaqub Bababəyli.
 Naxçıvançayın bəzi  hidroloji  
xüsusiyyətlərinə  dair...........................................................................................................136 
27.
 
Səxavət Salahov.
 
İstisu-Kəlbəcər bölgəsinin termal suları barədə xatirələr…
……….……
141 
 
 
METODİKA 
 
28.
 
Valeh Əlixanov.
 
Yeniyetmə boksçuların məşq prosesində baş verən fizioloji  
dəyişikliklər………………………………………………………………………………..145 
29.
 
Həsən Qənbərov. Culfa rayonu ərazisində qoyunların fassiolyozuna qarşı anthelmint 
preparatların müqayisəli təsirinin öyrənilməsi....................................................................156 
30.
 
Yunis Rüstəmli. Ana arı südünün ekspertizasının tədrisinə dair........................................160 
 
 
 
 
 
        
      
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 
 
                             
 
 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə