N Ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t uYüklə 6.48 Mb.
Pdf просмотр
səhifə12/12
tarix31.01.2017
ölçüsü6.48 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 
Çapa təqdim edən 
Solmaz Süleymanova – 
«Türkologiya» jurnalının 
baş redaktorun müavini 
 
Məqalənin redaksiyaya 
daxil olma tarixi 
 
 
6.IV.2015 
Təkrar işlənməyə 
göndərilmə tarixi 
 
6.V.2015 
Çapa göndərilmə tarixi 
18.V.2015 
 
__________ 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2015 
 
 
 
 
 
 
X R O N İ K A  
 
 
 
AYDIN MƏMMƏDOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
ELMİ SESSİYA 
 
 
2  fevral  2015-ci  ildə  AMEA-nın  Nəsimi 
adına  Dilçilik  İnstitutunda  unudulmaz  türko-
loq, ədəbi-tənqidçi  ictimai-siyasi xadim Aydın 
Məmmədovun anadan olmasının 70 illik yubi-
leyi  münasibətilə  elmi  sessiya  keçirilmişdir. 
Yubileyin 2 fevral Gənclər Günündə qeyd olun-
ması heç də təsadüfi deyil. Məqsəd A.Məmmə-
dov kimi vətənpərvər alimləri gənc nəslə tanıt-
maqdır. Elmi  sessiyanı  giriş  sözü  ilə  açan  Nə-
simi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru akad. 
Tofiq  Hacıyev  bildirib  ki,  bu  gün  biz  dilçilik 
və  mədəniyyət tarixində  xüsusi çəkisi olan  bir 
alimi  yad  edirik.  Aydın  Məmmədov  həm  öz 
dövrünün,  həm  də  çağdaş  filoloji  fikrimizin, 
millətçiliyin,  türkçülüyün,  vətənsevərliyin  və 
vətəndaşlıq düşüncəsinin öncüllərindən biridir. 
O, Azərbaycanın ədəbi və siyasi həyatında, ye-
ni  ictimai  şüurun  formalaşmasında  önəmli  rol 
oynamışdır. Düzdür, A.Məmmədov elmlər na-
mizədi  kimi  həyatdan  getsə  də,  amma  ən  çox 
istinad  olunan  şəxslərdəndir.  A.Məmmədov 
dilin  fonetikasını  tədqiq  edən,  seçilən  alimlər-
dən  biridir.  A.Şerbak  A.Məmmədovun  fonetika 
sahəsində  olan  elmi  fəaliyyətini  həmişə  yüksək 
dəyərləndirmişdir.  A.Məmmədov  1988-ci  ildə 
«“Kitabi-Dədə  Qorqud”un  birinci  kollokviu-
mu»nu  təşkil  edərək  Türkiyə  ilə  Azərbaycan 
arasında  elmi-mədəni  əlaqələrin  güclənməsinə 
nail olmuşdur. «Azərbaycan filologiya məsələ-
ləri»  adlı  toplunun  çapı  da  onun  adı  ilə  bağlı-
dır. Aydın Məmmədov görkəmli dilçi olmaqla 
yanaşı,  həm  də  istedadlı  ədəbiyyatşünas,  tən-
qidçidir.  AMEA-nın  Rəyasət  Heyətində  Hu-
manitar Bölmənin elmi katibi vəzifəsində  işlə-
yərək  bu  sahədə  çoxlu  işlər  görmüşdür.  Həm-
çinin o, Nəsimi  adına Dilçilik İnstitutunda Ti-
poloji dilçilik şöbəsində də çalışıb. 
«Aydın  Məmmədovun  dilçilik  görüşləri» 
adlı məruzəsilə çıxış edən Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutunun  baş  elmi  işçisi,  dos.  Baba  Məhər-
rəmli  Azərbaycan  dilçiliyinin  ən  istedadlı  nü-
mayəndlərindən  biri  olmuş  türkoloq,  ictimai 
xadim,  ədəbi  tənqidçi,  gözəl  natiq,  publisist, 
tərcüməçi Aydın Məmmədovun unikal yaddaşa, 
fenomenal istedada sahib olmasından bəhs etdi. 
B.Məhərrəmli  vurğuladı  ki,  Aydın  Məm-
mədovun taleyi mənə Rusiya dilçiliyində bir inqi-
lab  edən,  XX  yüzillikdə  nostratik  konsepsiyanı 
təkmilləşdirən  V.M.İlliç-Svitıçın  taleyini  xatırla-
dır. Bu istedadlı rus dilçisi də yaradıcılığının par-
laq vaxtında, 32 yaşında avtomobil qəzası nəticə-
sində dünyaya vida etmişdi. A.Məmmədov da 47 
yaşında – yaradıcılığının çiçəklənən vaxtında av-
tomobil qəzasında həyatını itirdi. Əgər ömür vəfa 
etsəydi,  böyük  alim  Azərbaycan  türkologiyasına 
yeni-yeni unikal elmi əsərlər bəxş edəcəkdi. 

X R O N İ K A  
 
 
104 
 Sonra  B.Məhərrəmli  onun  tədqiqatında 
türk  söz  kökünün  anlautu,  kar-cingiltili  samit 
oppozisiyası, ilk vurğu, ilkin uzanma məsələlə-
ri, kombinator hadisələrin mahiyyəti, reduksiya 
və assimilyasiya problemlərinin çox ətraflı təh-
lil olunmasından da söhbət açdı . 
Tərcümə  Mərkəzinin aparat katibi  Yaşar 
Əliyev  alimin  xalq  qarşısında  fəaliyyətindən 
bəhs  edərək  bildirdi  ki,  A.Məmmədov  Azər-
baycanda  ilk dəfə olaraq Tərcümə  Mərkəzinin 
yaradılmasına nail olmuşdur. Bu gün də fəaliy-
yətini  davam  etdirən  həmin  Tərcümə  Mərkəzi 
A.Məmmədovun kitabının çapını hazırlayır. 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun apa-
rıcı  elmi  işçisi  filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru 
Qurban  Bayramov  «Aydın  Məmmədov  –  yeni 
tənqidçi  tipi  kimi  və  yaxud  gerçəyin  nağılı…» 
adlı  çıxışı  ilə  orijinal  konsepsiya  təqdim  etdi. 
Hər bir insan gerçək bir ömür yaşayır, istedadlı 
insanlar isə gerçək ömürləri ilə bahəm, bir nağıl 
ömrü  də  yaşayırlar.  Aydın  Məmmədov  da  bir 
istedad sahibi kimi belələrindən idi... 
Bu  sətirlərlə  çıxışına  giriş  verən  Qurban 
Bayramov  bildirdi  ki,  A.Məmmədov  fikirlərini 
elmi  gerçəkliyə  çevirməyi  bacaran  alim  idi. 
Onun  tənqidçi  dünyagörüşündə  orijinallıqla 
yanaşı,  o  dövr  üçün  rəngarəng  janrları,  hələ  o 
vaxtlar tənqidimizdə çox az  yazılan ədəbi  janr-
ları  gətirdi,  daha  doğrusu,  bu  janrları  intensiv-
ləşdirə bildi. Məsələn, Aydın Məmmədov nəsr, 
poeziya,  tənqid  barəsində  olan  mühüm  prob-
lemləri ədəbi icmal, esse, düşüncə, portret, mü-
sahibə,  dialoq,  resenziya-monoloq  şəkillərində 
ifadə edirdi. Tənqidçi Aydının ədəbi tənqidinin 
bir  cəhəti  də  nümunəvidir,  bu  da  onun  tənqi-
dinin  ifratçılıqdan,  subyektivlikdən,  açıq,  məq-
sədli tendensiyadan uzaq olmasıdır.  
Prof.  Tofiq  Məlikli  Aydın  Məmmədovla 
bağlı xatirələrini dilə gətirərək onunla olan tələ-
bəlik  dostluğundan  bəhs  etdi.  Bildirdi  ki,  onun 
«Zamanla  səsləşən  şeirlər  sorağında»  (I  və  II 
məqalələr),  «Bugünkü  nəsrimizin  poetik  mən-
zərəsi»,  «Nəsrin  çətin  yolları,  tənqidin  dolan-
bacları», «Ən gənc nəsrimizin poetik mənzərə-
si»,  ümumiyyətlə  «Sözümüz  eşidilənədək» 
kitabında toplanan, həmçinin ora düşməyən bir 
sıra  məqalələri,  icmalları  və  dialoqlarında 
Azərbaycan  poeziyasının,  nəsrinin  yeni  mər-
hələdəki  vəziyyəti,  proqressiv  və  reqressiv 
cəhətləri  ətraflı  təhlil  olunur,  inkişaf  meyilləri 
qiymətləndirilir, dövrün ədəbi həyatı üçün ma-
hiyyətli, mənalı və xeyirli olan inandırıci elmi-
nəzəri mülahizələr irəli sürülürdü. 
Prof.  Sevil  Mehdiyeva  isə  vurğuladı  ki, 
A.Məmmədov  bizim  qoruya  bilmədiyimiz 
alimlərimizdəndir.  Siyasətdə  demokrat  olduğu 
kimi,  ədəbi  tənqiddə  də  azad  fikirli,  demokrat 
idi. Aydın Məmmədovun ədəbi mühitə öz şəx-
si  münasibəti  və  təhlillərində  öz  şəxsi  yozum 
üslubu  vardı.  Güclü  məntiqə,  orijinal  nəzəri 
fikrə malik tənqidçi idi.  
 Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı A.Məm-
mədovun  yubileyinin  daha  geniş  səviyyədə 
qeyd edilməli olmasını  vurğuladı.  Lakin  Nəsi-
mi  adına  Dilçilik  İnstitutu  bu  gün  onu  böyük 
sevgi ilə yada salır.  
Prof.  İsmayıl  Məmmədli  də  görkəmli 
türkoloq,  istedadlı  tənqidçi,  peşəkar  publisist, 
təkrarsız  natiq,  ictimai-siyasi  xadim,  orijinal 
tərcüməçi Aydın Məmmədov haqqında dəyərli 
fikirlər  söylədi,  onu  tanıdığı  illərdə  şahidi 
olduğu bu gün də tarixi əhəmiyyət daşıyan xoş 
və yaddan çıxmaz məqamlara toxundu. O dedi 
ki, A.Məmmədov öz mənalı və şərəfli ömrünü 
doğma  Vətənimizdə  elmin,  mədəniyyətin  dur-
madan inkişaf və tərəqqisinə, xüsusən də ölkə-
mizdə türkoloji dilçiliyə aid tədqiqatların aktu-
al  istiqamətə  səmtləndirilməsi  üçün  böyük 
əmək  sərf  etmiş,  öz  yeniliyi  və  gərəkliliyi  ilə 
elmi  ictimaiyyətdə  rəğbət  doğuran  mülahizə-
lər,  nəzəri  fikirlər  söyləmişdir.  Azərbaycan 
dilçiliyi,  habelə türkologiya  və ümumi  dilçilik 
üçün  həmişə  elmi  dəyər  kəsb  edə  bilən  elmi-
nəzəri baxışlar və prioritet istiqamətlər gələcək 
tədqiqatlara  stimul  kimi  qəbul  olunan  yenilik-
lər  sırasındadır.  Sonra  prof.  İ.Məmmədli  söy-
lədi ki, A.Məmmədovun elmi yaradıcılığı çox-
şaxəli  və  dilçiliyin  ən  gərəkli  problemlərini 

X R O N İ K A  
 
 
105 
əhatə  etmişdir.  Deyək  ki,  fonetika,  fonologiya, 
etimologiya, morfologiya və b. sahələr onun elmi 
araşdırmalarının  əsas  mövzuları  kimi  nəzər-diq-
qəti cəlb edir. 1980-ci illərdə AMEA Nəsimi adı-
na Dilçilik İnstitutunda nəşrə başlayan və bir çox 
sayları  çap  olunan  «Azərbaycan  filologiyası  mə-
sələləri»  toplusu  bilavasitə  Aydın  Məmmədovun 
təşəbbüsü  və rəhbərliyi  ilə  hazırlandı  və  elmi  ic-
timaiyyət  bu  nəşri  hadisə  səviyyəsində  qarşıladı. 
Bu topluda Aydın Məmmədovun bir neçə dəyərli 
elmi məqalələri: «Azərbaycan dilinin erkən tarixi-
nə dair materiallar. Şumer-türk leksik paralelləri», 
«Türk  dillərinə  ilkin  söz  köklərinin  bərpasının 
nəzəri problemləri» göstərdiyimiz bu elmi əsərləri 
Azərbaycan dilinin tarixi üçün son dərəcə gərəkli, 
qiymətli  qaynaqlar  qüvvəsindədir.  A.Məmmə-
dovun  fəaliyyəti  yalnız  dilçiliklə  bağlı  olmamış, 
həm də müasir ədəbi tənqidimizin yeni istiqamətə 
yönəldilməsində  onun  önəmli  xidmətləri  vardır. 
Aydın Məmmədov həm də peşəkar tərcüməçi ki-
mi şöhrət qazanmışdır. 
İ.Məmmədli  sonra  görkəmli  alimin  icti-
mai-siyasi  fəaliyyəti,  onun  Azərbaycan  xalqı-
nın milli-azadlıq hərəkatında fəal iştirakı, Milli 
Məclisin üzvü,  millət vəkili kimi də Respubli-
kamızın  dövlətçilik  işlərində  özünəməxsus 
xidmətlərinin  olmasını  da  vurğuladı.  O  çıxışı-
nın sonunda dedi ki, bu gün 70 illik yubileyini 
qeyd etdiyimiz görkəmli alim, publisist, tərcü-
məçi  və  ictimai-siyasi  xadim  Aydın  Mirsaleh 
oğlu  Məmmədovun  irsi  gələcək  nəsillər  tərə-
findən hər zaman öyrəniləcək, onun elmi yara-
dıcılığı tədqiq olunacaqdır. 
Sonda tədbir iştirakçıları bildirdi ki, XX əs-
rin  sonlarında  Aydın  Məmmədovun  türkoloji 
araşdırmaları  türkologiya  elminə  Azərbaycan 
xalqının  ən  böyük töhfələrindən  biri sayılmalı-
dır. Çünki  Aydın Məmmədovun  elmi  yaradıcılıq 
səviyyəsi Azərbaycan türkologiyasının ən yüksək 
səviyyədə dünya türkologiyasına təqdimatı idi.  
Sonda  elmi  sessiya öz  işini  bitmiş  hesab 
etdi. 
 
TƏRANƏ ŞÜKÜRLÜ –  
AMEA-nın Nəsimi adına  
Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçi, 
 fil.ü.f.d.  
 
 
 
Çapa təqdim edən 
Solmaz Süleymanova – 
«Türkologiya» jurnalının 
baş redaktorun müavini 
Məqalənin redaksiyaya 
daxil olma tarixi 
 
 
3.V.2015 
Təkrar işlənməyə 
göndərilmə tarixi 
 
 
15.V.2015 
Çapa göndərilmə tarixi 
18.V.2015 
 
 
____________
 
 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÖRMƏTLİ TÜRKOLOQLAR!   
 
Nəzərinizə çatdırırıq ki,  keçmiş «Sovetskaya türkologiya» jurnalının varisi olan beynəlxalq 
elmi  «Türkologiya»  jurnalı  AMEA-nın  Nəsimi  adına  Dilçilik  İnstitutunun  nəzdində  öz  nəşrini 
davam  etdirir.  Jurnalda  müasir  türkologiyanın,  tipologiyanın,  nəzəri  və  tətbiqi  məsələlərinnə  və 
eyni  zamanda türk dillərinin tarixinə  aid  məqalələr  dərc  edilir. Türkologiyanın koqnitiv-,  neyro- 
və psixololinqvistik aspektlərinə həsr olunmuş məqalələr də qəbul edilir.  
 
 
e-mail: 
turkologiya2010@mail.ru
 
www.turkologiya.org 
 
«Türkologiya»  jurnalının redaksiyası 
 
 
 
 
MƏQALƏ MÜƏLLİFLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!   
 
 
MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBİ TƏLƏBLƏRİ  
VƏ QAYDALARI 
 
1.  «Türkologiya»  jurnalı  çap  üçün  məqalə,  resenziya,  icmal  və  s.  materialları  Azərbaycan, 
türk,  ingilis,  rus  dillərində  qəbul  və  nəşr  edir.  Məqalələrin  həcmi  –  25,  resenziya  və  digər 
yazıların həcmi isə 12 vərəqdən artıq olmamalıdır (şrift Times New Roman – 14, interval 1,5). 
2.  Məqalələrin mətnləri Azərbaycan, türk və ingilis dillərində latın əlifbası, rus dilində  isə 
kiril əlifbası ilə yığılmalıdır. 
3.  Məqalələrin  sonunda  aydın  şəkildə  elm  sahəsi  və  məqalənin  səciyyəsinə  uyğun  olaraq 
elmi yeniliyi və tətbiqi əhəmiyyəti verilməlidir. 
4.  Mövzu  ilə  bağlı  elmi  mənbələrə  istinadlar  olunmalıdır.  Məqalələrin  sonunda  latın 
qrafikası ilə olmayan ədəbiyyat latın əlifbası ilə verilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında son 5–10 ilin 
elmi  məqalələrinə,  monoqrafiyalarına  və  s.  istinadlara  üstünlük  verilməlidir.  Məqalənin  sonunda  
verilən  ədəbiyyat  siyahısı  əlifba  ardıcıllığı  ilə  deyil,  istinad  olunan  ədəbiyyatların  mətndə  rast 
gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və [1] və ya [1. S.20] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata 

Q A Y D A L A R  
 
 
107 
mətndə  başqa  bir  yerdə  təkrar  istinad  olunarsa,  onda  istinad  olunan  həmin  ədəbiyyat  əvvəlki 
nömrə ilə göstərilməlidir. 
5.  Hər  bir  məqalədə  xülasə  və  açar  sözlər  üç  dildə  göstərilməlidir.  Məsələn,  məqalə 
Azərbaycan və ya türk dillərində olarsa, xülasələr və açar sözlər məqalənin yazıldığı dildən əlavə 
ingilis  və  rus  dillərində  verilməlidir.  Məqalələrin  müxtəlif  dillərdə  olan  xülasə  və  açar  sözlər 
məqalənin məzmununa uyğun olmalı və bir-birindən fərqlənməməlidir.  
6.  Məqalələnin sonunda müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin vəzifəsi, 
elmi dərəcəsi, elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 
7.  Redaksiyaya  daxil  olan  məqalələr  redkollegiya  üzvlərinin  birinə  rəyə  göndərilir.  Mənfi 
rəy alan məqalə redkollegiyanın qərarı ilə digər rəyçiyə təkrar rəyə gondərilə bilər. 
8.  Plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr dərc olunmur.         
 
 
__________ 
 
 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEĞERLİ TÜRKOLOJİ UZMANLARI! 
 
Eski «Sovyet Türkolojisi» dergisi uluslararası bilimsel bir dergi olarak bugün «Türkologiya» 
adıyla  Azerbaycan  Milli  Bilimler  Akademisi  Nesimi  adına  Dil  Araştırmaları  Enstitütesi'ne  bağlı 
olarak  yayımına  devam  etmektedir.  Dergide  çağdaş  Türkoloji  ve  tipolojinin  teorik  ve  uygulama 
problemleri,  ayrıca  Türk  dillerinin  tarihiyle  ilgili  makaleler  yayımlanıyor.  Türkoloji'nin  bilişsel, 
nörölengüistik ve psikolengüistik dallarıyla ilgili yazılar kabul ediliyor. 
 
 
e-mail:  
turkologiya2010@mail.ru
 
www.turkologiya.org 
 
«Türkologiya» dergisi edütörlüğü 
 
 
 
 
MAKALE YAZARLARININ DİKKATİNE! 
 
 
MAKALELERİN DÜZENLENME  
VE YAZIM KURALLARI  
 
1.  «Türkologiya»  dergisi  yayım  için  makale,  eleştirim,  deneme  ve  diğer  yazıları 
Azerbaycan  Türkçesi,  Türkiye  Türkçesi,  İngiliz  ve  Rus  dillerinde  kabul  ederek  yayımlıyor. 
Makalelerin  hacmi  25,  eleştirim  ve  diğer  yazıların  hacmi  ise  12  sayfadan  fazla  olmamalıdır. 
Yazılar 14 punto olmakla Times New Romanla yazılmalı, yazı aralıkları 1,5 olmalıdır. 
2.  Makaleler  Azerbaycan  ve  Türkiye  Türkçesi'nde,  İngilizce'de  Latin  alfabesi,  Rusça  ise 
Kiril alfabesiyle yazılmalıdır. 
3.  Makalenin  sonunda  açık  şekilde  bilim  dalı  ve  konuya  bağlı  olarak  makalenin  bilimsel 
yeniliği ve uygulanmasının önemi hakkında yazılması gerekmektedir. 
4.  Konuyla  ilgili  bilimsel  kaynaklardan  dipnotlar  verilmelidir.  Yazıldığı  dile  rağmen  tüm 
kaynakçaların Latin alfabesiyle verilmesi gerekmektedir (Rus ve diğer Latin alfabesi kullanmayan 
diller).  Makalelerin  sonundaki  kaynaklar  listesinde  son  5–10  yıl  zarfında  yayınlanmış  makale, 
basılmış  kitap  ve  s.  istinat  edilmesi  ön  görülmektedir.  Makalenin  sonunda  verilmiş  kaynaklar 
alfabe sırasına göre deyil, isnat edilen kaynakların yazıda bulunduğu sırasına göre  numaralanmalı 

K U R A L L AR  
 
 
109 
ve  [1]  veya  [1.  S.20]  şeklinde  işaretlenmelidir.  Aynı  kaynağa  başka  bir  yerde  yeniden  isnat 
olunduğu takdirde, o kaynak önceki  sıra numarasıyla gösterilmelidir.  
5.  Herbir makalede üç dilde özet ve anahtar kelimelerin verilmesi şarttır. Şöyle ki, makale  
Azerbaycan  Türkçesi  ve  Türkiye  Türkçesi'yle  olursa,  özetler  ve  anahtar  kelimeler  makalenin 
yazıldığı dil dışında İngilizce ve Rusca da verilmelidir. Makalelerin değişik dillerde yazılmış özet 
ve  anahtar  kelimeleri  (5  söz)  makalenin  konusuna  uymalı  ve  birinin  diğerinden  farklanmamasi 
gerekir. 
6.  Makalenin  sonunda  yazarların  çalıştıkları  kurum  ve  kurumun  adresi,  yazarın  görevi, 
unvanı, elektron posta adresi gösterilmelidir. 
7.  Yayınlanmak  için  gönderilen  makaleler  Deneme  Kurulu
 
üyelerinden  birine 
değerlendirilmek  için  gönderilir.  Olumsuz  değerlendirilen  makale  Değerlendirme  Kurulunun 
kararına göre diğer reyciye tekrar rey için gönderilebilir. 
8.  Göçürme olgusnun belli olduğu durumlarda makalelerin yayınlanması yasaktır.  
 
 
__________ 
 
 
 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEAR  TURKOLOGISTS! 
 
We  inform  You  that  Intermational  scientific  journal  «Turkologiya»  (the  competent 
successor  of    the  journal  «Советская  тюркология»  continue  the  publications  at  the  Institute  of 
Linguistics of the  Azerbaijan  National  Academy of Sciences (ANAS). The  journal  publishes the 
papers on the actual problems of modern Turkology, typology, theoretical and applied issues, the 
history of Turkic languages. 
The papers on cognitive, social, neuro- and psycholinguistics in the turkological aspect are 
also accepted. 
 
 
 
e-mail:  turkologiya2010@mail.ru 
www.turkologiya.org 
  
Editorial Board 
of the journal «Turkologiya» 
 
 
 
 
 
 
TO THE AUTHORSʹ ATTENTION! 
 
 
REGUİMENTS ON THE DESİGN OF THE PAPERS  
AND RULES OF PUBLİCATİON 
 
1.  The  papers  in  the  journal  can  be  typed  in  six  languages  (Azerbaijani,  Turkish,  English 
and Russian). 
2.  The papers in the Azerbaijani, Turkish and English languages must be typed in the Latin 
alphabet,  but  the  papers  in  Russian  must  be  typed  in  the  Cyrillic  alphabet.  With  Times  New 
Roman – 14, the papersʹ intervals between lines – 1,5. 
3.  At the end of the paper the scientific novelty and practical significance of the work must 
be demonstrated. 

R U L E S  
 
 
111 
4.  It  is  necessary  to  refer  to  the  scientific  sources  corresponding  to  the  subject.  The 
preference  must  be  given  to  the  scientific  papers,  monographs  published  for  the  recent  5–10 
years. The  literature  list  given  at the end of the  paper  must  not  be ordered alphabetically;  but  it 
must  be  numbered  by  order  in  the  text  and,  for  instance  marked  [1]  or  [1.  P.20].  In  case  of 
repetition of the same literature in different places of the text, the same literature must be marked 
with the previous number. 
5.  Codes and key words of the UOT or PACS types must be demonstrated in every paper. 
The key words are to be given in three languages. 
6.  In  addition  to  the  paper  language,  the  summary  must  be  in  two  other  languages.  The 
summaries  in  different  languages  of  the  papers  must  exactly  be  the  same  and  correspond  to the 
contents of the paper. 
7.  It  is  necessary  to  note  the  author's  /  authors  workplace  and  address  also  his  or  their  e-
mail address. 
8.  In case of plagiarism, no articles will be published.  
 
 
__________ 
 
 
 
 
 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫE ТЮРКОЛОГИ! 
 
Сообщаем  Вам,  что международный научный журнал  «Тюркология» (правопреемник 
«Советской  тюркологии»)  продолжает  издаваться  при  Институте  языкознания  НАН 
Азербайджана. 
Журнал публикует статьи по актуальным проблемам современной тюркологии, типо-
логии,  теоретическим  и  прикладным  вопросам,  истории    тюркских  языков.  Принимаются 
статьи  и по когнитивной, социо-, нейро- и психолингвистике в аспекте тюркологии.  
 
 
 
e-mail:   
turkologiya2010@mail.ru
  
www.turkologiya.org 
 
Редакция журнала «Тюркология» 
 
 
 
 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ! 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
И ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ 
 
1.  «Тюркология»  принимает  и  публикует  статьи,  рецензии,  обзоры  и  другие 
материалы на азербайджанском, турецком, английском и русском языках. Объём статей не 
должен превышать 25, а объём рецензий и других материалов – 12 машинописных страниц 
(шрифт Times New Roman – 14, интервал – 1,5).  
2.  Тексты  статей  на  азербайджанском,  турецком  и    английском  языках  набираются 
латиницей, а на русском – кириллицей. 
3.  В конце статьи  в доступной форме излагаются её научная новизна и практическая 
значимость.  
4.  В статьях необходимо ссылаться на научные источники, соответствующие их теме. 
Библиографию  на  нелатинской  графике  следует  транслитерировать  латинским  алфавитом. 
В библиографии предпочтение следует отдавать статьям и монографиям, опубликованным 
в  последние  5–10  лет.  Нумерация  источников  в  библиографии  должна  даваться  не  в 

П Р АВ И Л А 
 
 
113 
алфавитном  порядке,  а  по  мере  ссылки  на  тот  или  иной  из  них.  Ссылки  оформляются 
следующим  образом:  [1]  или  [1.  С.20].  Если  один  и  тот  же  источник  встречается  в  тексте 
несколько раз, то он указывается под прежним номером. 
5.  Каждая  статья  должна  быть  снабжена    резюме  и  пятью  ключевыми  словами  на 
трёх  языках (например, если статья на азербайджанском или турецком языке, то резюме и 
ключевые  слова  даются  на  языке  оригинала,  английском  и  русском  языках).  Резюме  с 
именем  автора  (авторов)  и  названием  статьи,  а  также  ключевые  слова  должны  повторять 
друг друга и соответствовать  содержанию статьи. 
6.  В конце статьи должны быть указаны место и адрес работы, должность и научная 
степень автора (авторов), а также адрес его (их) электронной почты. 
7.  Статьи  отсылаются  на  рецензирование  одному  из  членов  редколлегии.  В  случае 
отрицательного отзыва по решению редколлегии статья отправляется другому рецензенту. 
8.  Статьи, содержащие плагиат, публиковаться не будут.  
 
 
__________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
T Ü R K O L O G İ Y A  
 
Beynəlxalq elmi jurnal 
 
 
 
E
E
L
L
M

nə
ş
riyyatı 
 
 
«ELM» REDAKSİYA-NƏŞRİYYAT 
VƏ POLİQRAFİYA MƏRKƏZİ 
 
 
 
 
 
 
Direktor 
H.Abıyev 
Məsul katib 
M.Vasilenko 
İcraçı redaktor 
N.Səfərova 
Kompüter tərtibçisi  S.İbrahimqızı 
 
 
 
Tel: (012) 539 78 90 
(012) 539 78 91 
 
 
 
 
 
 
Formatı 60x90 ⅛. Həcmi 14,25ç.v. Tirajı 400 nüsxə. 
Sifariş №29. Qiyməti müqavilə əsasında. 
 
 
 
 
“Elm” nəşriyyatının mətbəəsində çap edilmişdir. 
(İstiqlaliyyət, 28) Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə