Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇Yüklə 4.15 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/19
tarix16.02.2017
ölçüsü4.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 

Kipl

əşdirmə

 

Boru k


əmə

rinin 


əlavə

 

seksiyalarının tikintisinin səb

əb olduğu tor

p

ağı


n ki

pləşmə


sinin t

ə

sirri 


CQBKG üzr

ə

 Ə

MSSTQ-


nin son  variantında  analoji  bölmə

d

ə  t

əsvir  edilmiş  təsirlə

r

ə

 oxşar 

olacaq: daha də

qiq des

ə

k, onla

r

ın dren

aj

 x

üsusiyy


ətlə

rini d


əyişdirir; havalanm

a  s


ə

viyy


ələ

rini 


azaldır 

ki,  bu  da  anaerobik  v

ə

  ya  su ilə

 

doymuş mühitlərin 

yaranm


as

ı

na  sə

b

əola


 

bilər; 


v

ə

 sə

th a


xınla

r

ı v

ə

 yerli

 da


ş

q

ınlara s

ə

bə

ola bi

r. Kipləşmə

nin eyni 

zama

nda ek


ol

o

giyaya 

ikinci d


ə

r

əc

əli


 t

ə

sirləri ola

 bi


r ki, bu da bitk

i örtüyün

ün yenid


ə

n b


ə

rpa 


olunm

a 

qabiliyyə

tini 

aza


l

d

ır (ba

xBölmə

 10.7.3), k

ə

nd t


ə

s

ərrüfat

ı məhsuld

a

rlığı


 v

ə

 əlaqə

dar h


ə

yat 


şə

raitin


ə

 nfi 

t

əsir 

edir (bax: Bölmə

 10.13.3). 

 

Torpağın xüsusiyyə

tl

ə

ri 

 

CQBKG  marşrutunun  xeyli  hissəsind

ə

 olduğu  kimi  əlavə

  boru k


əməri  seksiyasının  bə

zi 


ərazilə

rind


ə,  xüsusə

n d


ə

 

palçıq  vulkanlarının  olduğu  ərazid

ə

 (palçıq  vulkanının  qılıcı 

(KG3.5-


4.7) daxil olmaqla) torpağın üst qatının qalınlığı azdır (5sm

-d

ən az). Bu 

ərazilə


rd

ə

 torpağın üst qatının götürülmə

si v


ə

 

torpağın üst qatı ilə 

alt qatının bir

-birind

ən ayrılması xeyli daha ç

ətin  olacaqdır.  Lakin,  Kəmə

r Sah

ə

si qə

rb

ə 

doğru  irəlilə

dikc

ə

 torpağın  üst  qatının 

qalınlığı  ümumilikdə

 

artır.  KS  boyunca  torpağın  üst  qatının  dəqiq  qalınlığı  tikinti-

öncə


si 

t

ədqiqat vasit

əsilə


 t

əsdiqlə


n

ə

cə

k. 


 

Əlavə


  boru k

əməri  seksiyalarının  tikintisinin  digər  potensial  təsirlə

ri (

torpağın  strukturunun v

ə

 bəslə

yic


i maddələrin miqdarının dəyişmə

sin


ə, torpağın münbitliyinin itmə

sin


ə

 v

ə 

torpağın 

toxum  fondunun  səmə

r

əliliyinin  itməsin

ə

 gətirib  çıxaran  torpağa  tə

sir)  CQBKG üzr

ə

 

ƏMSSTQ-

nin son variantında analoji bölmə

d

ə

  təsvir edilən potensial təsirlə

r

ə 

oxşardır (bu 

məlumat üçün həmin bölmə

y

ə 

istinad edilməlidir).

 

 

Eroziya v

ə

 

torpağın korlanması

 

KS-in  haz

ırlanm

as

ıo  cümlə


d

ə

n  bitki ö

rtüyünün  k

ə

nar


l

a

şd

ı

rılm

as

ı,  torpa

ğı

n  üst  qatı

n

ıT

əsirlər v

ə

 Təsirazaltma Tədbirləri (Planlaşdırılmış Fəaliyyətlə

r)  


10-9 

 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

şumla

nm

ası

pilləli  i

şlənmə


 

torpağı


n struktur  v

ə

 sabitliyini  pozacaq.  Bu  xüsu

s

ən d

ətorpaq

la

rı

n daha z


ə

if yap


ışma və

 dik ya


m

ac

lar 

ol

an yerrd

ə, xüsus

ə

n də

 

palçıq vulkanının qılıcında (CQBKG KG 3.5

-4.7)  eroziya  riskini art

ı

ra 


bilə

r. 


Eroziya riski daha çox

  rütub


ətli

 

hava şə

raitind


ə

  su  a


xınla

r

ın

ı

n  yaranm

as

ı  zamanı  daha  yüks

əola  bilə

r  v


ə

  n


əqliyy

at 


vasit

ələ


rinin h

ə

rə

k

əti 

ilə


 daha da arta bi

r.   

zə

rd

ə 

tutulan  əlavə

  boru k

əməri seksiyası boyun

ca torpa

ğı

n  eroziya  sə

viyy


ələ

rinin  i


l

kin 


v

ə

ziyyə

tinin 


qiymətlə

ndiri


lmə

si h


ə

yata keçiri

lmiş 

v

ə n

ə

ticələr Fəsil 7

-d

ə t

əqdim olunm

u

ş

dur. 1-d

ə

n  7-yə

  q


ə

d

ər  eroziya  kateqoriyas

ı  müə


yy

ə

n  olunmuş

  v


ə

  bun


lard

an  da  4-cü  eroziya 

kateqoriyas

ı yük


s

ə

k eroziya kimi 

t

əsnif olunur (C

ə

dvəl 

7-2-y


ə

 

baxın). Nəz

ə

rdə

 

tutulan əlavə 

boru k


əməri sesksiyası boyunca torpaql

ar

ın eroziya t

ə

snifatı 

C

ədv

əl

 7-3-də

 t

əqdim edi

lir.


 

Əyüks

ə

k eroziya riski olan

 sah


ələ

Bölmə 10.3.2-d

ə

 hə

ssas sah


ələ

kimi siyah

ı

ya alınmış

d

ır.  

 z

ə

rdə

 

tutulan ərsinləmə 

stansiyasının tikintisi üçün torpağın üst qatının və

  s

əthaltı qatın qazılması  tələb  olunacaq.  Layihənin  layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklə

r n


ə

tic


ə

sind


ə

 

ərsinləmə 

stansiyasının  ə

hat

ə

 zonası  azaldılaraq  CQBKG  üzrə

 

ƏMSSTQ-nin son 

variantında  qeyd  edilmiş  3200m

2

–d

ə2,432m


2

-

ə 

endirilmişdir  (

bu, n

ə

zə

rd

ə 

tutulan 


t

əhlükəsizlik  çə

p

əri  daxilində 

qapalı  ə

razidir)

.  Torpaqlar  yerli  miqyasda  tə

krar istifad

ə

 edilə

c

ək v

ə

 ona görə

 d

ə 

öz ilkin mə

nb

ə

yindən daimi kənarlaşmış olacaq.

 

 Əlavə

  boru k


əməri seksiyalarının tikintisinin digər potensial təsirlə

ri (f


əal eroziya müşahidə

 

ediləərazilə


rd

ə

 torpağın sabitliyi, torpağın üst qatının daşınması və

 

saxlanılması və ikinci 

d

ər

ə

cəli təsirlə

r) CQBKG üzr

ə

 

ƏMSSTQ-

nin son variantında  analoji  bölmə

d

ə

  təsvir edilə

potensial təsirlər

ə

 oxşardır (bu məlumat üçün həmin bölmə

y

ə 

istinad edilməlidir).

 

 

Daşqın 

Əlavə


  boru k

əməri  seksiyalarının  tikintisi  nə

tic

ə

sində

 

daşqınlara  təsirlər CQBKG üzr

ə

 Ə

MSSTQ-


nin son variantında analoji bölmə

d

ə t

əsvir edilən potensial təsirlə

r

ə

 oxşardır; daha 

d

əqiq des

ə

k, Layihə

  f


əaliyyətləri ilə

 

əlaqəli olmayan təbii daşqınların baş verməsi torpağın birbaşa  eroziyasına  və

 

torpağın  itkisinə  s

ə

bəb  ola  bilə

r v


ə

  çi


rkləndiriciləri  özünə

  c


əlb  edə

 

bilər ki, bu da öz növbəsind

ə

 torpağın münbitliyinin uzun

 

müddət itməsin

ə

 gətirib çıxara bilə

və

 

bitki örtüyünün bərpasına və  k

ə

nd tə

s

ərrüfatı təyinatlı torpaqlardan  istifadəy

ə

 potensial 

ikinci d


ə

r

əc

əli təsirlə

r

ə

 sə

b

əb ola bilər. 

 

Artı

q alt torpaq qat

ı

 v

ə

 da

ş materialları

n at

ılması

 

Əgə


r  torp

ağı


alt


 

qatı


 

torpağı


n  üst  qat

ı

nı

alt

ı

nda uyğun

 

şəkild

ə

  yayılmamışdı

rsa  v


ə

 

əgər h

ə

r hansı bir

 da


ş

 

material tikintid

ə

n sonra kə

nar


l

a

şd

ı

rılmamış

d

ırsa, torp

ağı


n strukturu, 

məhsuld


a

rlığı


  v

ə

  toxum

 

ehtiyatlar

ı

na nfi  t


ə

sir


r  yarana  bi

r.  Bu  da  sonradan  bitki örtüyün

ün b


ə

rpas


ı

 v

ə k

ə

nd tə

s

ərrüfat

ı

 məhsuld

a

rlığına t

ə

sir edə

 

bilər. KS 

daxilində

 yenid

əyay

ılbilmə

y

ən  d

 mater

i

alı v

ə

  artı

qalan 

torpağı


alt qatı


n

ı

n  sahə

d

ən  k

ə

narda tə

sdiq 


ol

un

mu

ş

  qrunt karxanal

a

rı v

ə

  qrunt  boş

a

ld

ılma


s

ı  çuxurla

r

ı

na  atılma

s

ı  düzgün planl

a

şd

ı

rılm

azsa,  bu, 

torpağı

n  strukturu, hs

uldar

lığı 


v

ə

  həmin

  torpaq


la

r

ın  qar

ış

dığı 

sah


ənin tox

u

m ehtiyatlar

ına mə


nfi t

ə

sir göstə

r

ə 

bilə


r.  

 

Torpağın çirklənm

ə

si 

Çirk


lənmiş

  torpaq


l

bağlı  t

ə

sirr  bu 


bölmə

d

ə  a

ş

ağı

da 


verilə

nr  n

öqteyi


-n

ə

zə

rind


ə

əhat

ə

 olun

ur: 


 

 Çirklənmiş sahələ

rd

ə tikintinin h

əyata keçirilmə

si  Boru  k

əmə


rinin  tikintisi  v

ə

  ya  istism

ardan  ç


ıxarma

  f


əaliyyətləri  zam

a  q

ə

za hallarında torpağı

n çirk


nsi. 

 

Əvvəlcədən mövcud olan çirklənmə

 

7.3-


cü bölmə

d

ə  t

əsvir edildiyi kimi nə

z

ə

rdə

 

tutulan əlavə  boru k

əməri seksiyasının Kəmə

Sah


əsi  boyunca beş çirklənmə

  sah


əsi aşkar edilib; onlardan  üçü qeyri

-

tullantı sahələrin

ə

 atılmış tullantıların olduğu ərazi, biri sement lövhələ

rinin 


qırıntıları olduğu ə

razi v


ə

  biri is

ə

 

qazma şlamı və 

qazma məhlulları olduğu güman edilə

ə

razidir. Tikinti zam

an

ı ra

st gəl


in

əçirk

lənmiş


 torpaq

l

arla bağlı

 iki cür t

əsir ola bilə

r: 


T

əsirlə


r v

ə

 Təsirazaltma Tədbirləri (Planlaşdırılmış Fəaliyyətlə

r)  


10-10 

 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

  

Tikinti  işçi  heyətinin  sağlamlığı  və 

əmə


yinin t

əhlükəsizliyinə

 

olan  risklər (bu da 

məlumat verilən ƏMSSTQ ə

hat

ə

 dairə

sind


ə

n k


ənarda qalır)

  

Çirk


ndiric


i maddələ

rin d


aha g

e

niş ətraf 

mühitə


 yay

ılma


s

ı

 riski.  

Boru  k


əmə

ri v


ə

 

ərsin

ləmə


  stansiyas

ının  tikinti  müddə

tind

ə

 m

ü

əyy

əol

u

nmamış  çirk

n 

sahələ

rin


ə

 

rast gəlmə riski var: 

  

zə

rd

ə  tut

ulan


  CQBKG  KS-nin 

mövcud


  neft boru  k

əmərlə


ri  i

  kə

si

şməsi 

sah


ələ

rind


ə

bunlar

ın da yeraltı

 s

ızmala


r

ı

 ola bilə 

zə

rd

ə 

tutulan boru kəməri marşrutunun su axarları ilə

 k

əsişdiyi yerlər (

əlavə


 boru 

k

əməri  seksiyası  üçün  isə 

Pirsaat  çayı),  çay  yatağındakı  çöküntülə

rd

ə

 çirkləndiricilərin (xüsusə

n d


ə

 

ağır metallar) toplana biləc

ə

yi yer  

Boru  kəmə

rinin  KS  boyunca  v

ə

 

giri

şıxış  yolla

r

ı  boyunca poten

sial  PHS  (l

akin 

h

ələ d

ə

 aşkar olu

n

mamış) sah

ələ


ri 

 Qarayara i

 yoluxmuş mal

-qaran


ı

n basd


ı

r

ılmış ola bildiyi sah

ələ


rd

ə 

Çirk


lənmiş

 

torpağıtamlığı pozulduğu

 

zaman


 

çirklə


ndirici 

mad


d

ələ


r daha 

g

eniş

 

ətraf 

mühitə


 

yay


ıla

 

bilər.  Bu  daha 

ə

vvəl

  t


əmiz

 

olan 

yeral


t

ı

  və

  ya  s


ə

th  suyu 

nb

ələrinin  h

əmin


  sudan 

istifad


ə

  ed


ə

nr,  fauna  v

ə

 flora

  üz


ə

rind


ə

 

mümkün  ikinci  d

ə

rə

c

əli  t

əsirlə


ilə


  çirk

nsin


ə

 

sə

b

əb ola bilər.  

 

Tikinti zamanı çirklənmə

 

Əlavə


  boru k

əməri  seksiyalarının  tikintisi  nə

tic

ə

sində

 

çirklənməy

ə

  təsirlə

r CQBKG üzr

ə

 

ƏMSSTQ-

nin  son  variantında  analoji  bölmə

d

ə

  təsvir  edilə

n t


əsirlə

r

ə 

oxşardır;  daha  də

qiq 

des


ə

k, tor


paqlar,  səth  yaxud  qrunt  suları  yanacaq,  neft  və

 

kimyəvi  maddələr, t

əhlükəli 

tullantılar və

 

çirkab sular ilə 

çirklə


n

ə

 bilə

r. 


 

S

əth sularının tikinti sahələrind

ən sızan çöküntülə

r vasit

əsi ilə


 

çirklənməsi haqqında Bölmə

 

10.5-d


ə

 

məlumat 

verilir


 

Torpaql

ar

ıçirklənmə

sind

ə

n  yaranan  ikinci  də

r

əc

əli  tə


sir

rə

  (v


ə

  qrunt  v

ə

  s


ə

th  su


l

ar

ın

ı

n) a

ş

ağı

dak


ılar aiddir

  

Qurudakı  flora  və 

faunanın  mə

hvin

ə

  və

 

ya  artım  səviyy

əsinin  azalmasına  sə

b

əolan təsirlə 

Makrofauna v

ə

 

balıqlara təsirlərlə n

ə

ticələ

n

ən torpaqlardan su mənb

ələ


rin

ə

 sızma

  

G

əlir mənb

əyinin itirilmə

sin

ə

 sə

b

əb olan məhsul hasilatının azalması 

 G

əlir mə


nb

əyinin itirilmə

sin

ə

 sə

b

əb olan mal-

qaranın ölmə

si  İ

ç

məli suyun çirk

nsi d


ə

 

daxil olmaqla, sa

ğlamlığa


 

olan tə


sir

r.  

Bu t


əsirlə

r daha sonra 10.7.3, 10.12.3 v

ə

 10.13.3 bölmələ

rind


ə

 

müzakirə 

olunur
10.3.3.2 

Boru kə

m

ərinin istismarı

 

CQBKG boru k

əmə

ri isti


sm

arda o


lduğu

 za


man

 boru k


əmə

rinin KS-n

ə

 

(o cümləd

ə

n nə

z

ərd

ə

 tutulan əlavə

 boru k


əməri seksiyasına) daimi

 n

əzar

ə

t CQBKG tə

r

əfind

ə

n hə

yata ke


çirilə

c

ək. 

T

əhlük

əsizl


ik p

atrul


 

x

idti d


ə

 Az


ərbaycan Hökumə

ti 


İxrac Boru Kəmə

rrinin T

əhl


ük

əsizliyi 

İ

dar


ə

si (


İ

BKT


İ

)  t


ə

r

əfind

ə

n  təmin olu

nacaq. BTC v

ə

  CQBK 


əməliyya

t  i


şçilə

ri  t


ə

r

əfind

ə

n  KS boyunca  h

ə

rə

k

ət  et

yə

fövqəlad

ə

 hallar

  isti


sna olmaqla, icazə

 

verilmir.  

 

Ərsin

ləmə


  stansiyas

ı

nda  atıl

d

ığı  zaman  torp

aql


ara  poten

sial


  t

ə

sirri  o


l

an  kiçik  h

ə

c

md

ə

 çirkab  v

ə

 tullantı

 

sular

ı

nı

n  at


ılma

s

ı  z

ə

rurə

ti 


yarana bilə

r.  Ç


ox

  kiçik  h

əcmlə

rd

ə  çirkab  s

ul

arı 

yarana  v

ə

  ço


x

  kiçik  h

əcmlə

rd

ə  ki

m

yə

vi 


mad

d

ələrd

ə

n  (i

şətd

ə

  istifadə

 

olunan  t

əmizlə


yici 

kimyə


vi 

mad


d

ələ


ri)  istifad

ə

  ol

una bi


r.  Bun


dan  başqa,  sa

h

ələrd

ə

 ol

a

n  betonla

nmış 


sah

ələ


rd

ə

n bə

zi s


əth axı

nt

ılar

ı

 yarana bilə

r. 


T

əsirlə


r v

ə

 Təsirazaltma Tədbirləri (Planlaşdırılmış Fəaliyyətlə

r)  


10-11 

 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

10.3.3.3 Təsirə

 

dair xülasə

  

ə

h

əmiyyətin qiymətləndirilməsi

 

Əlavə


  boru k

əməri  seksiyalarının  və

  n

ə

zə

rd

ə 

tutulan  əlavə

 

işlərin  ümumi  təsirlərinin 

ə

həmiyyə

ti n


ə

z

ərd

ən  keçirilib  və

 

onların  Azərbaycanda CQBKG boru k

əmərinin  qalan 

hiss

ə

sində

ki t


əsirlə

rin 


ə

h

əmiyyətin

ə

 oxşar olduğu

 

qiymətləndirilib. Ona görə d

ə, bu məlumat 

üçün CQBKG üzr

ə

 Ə

MSSTQ-


nin son variantındakı Cə

dv

əl 10-4-

ə

 baxın.

 

 Aşağıdakı  bölmə

d

ə 

ə

hatə

 

olunan  nəz

ə

rdə

 

tutulmuş  təsirazaltma  tədbirlərind

əə

vv

əl  və 

sonra Layih

ənin  layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklə

r n


ə

tic


ə

sind


ə

 

torpağın  və  qruntun 

v

əziyy

ə

tinə

 sah


ə

y

ə 

xas yaxud əlavə

 t

əsirlə


rin 

ə

həmiyyə

ti C


ə

dv

əl 10-2-d

ə

 qiymətləndirilib.

 

 Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXaddendum
SCPXaddendum -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXaddendum -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
ESIAs -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXaddendum -> Fəsil 7 Ətraf mühi̇ti̇n i̇lki̇n vəzi̇yyəti̇ cqbk nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə