Cilt: 3, Sayı: 3-4/Ağustos-Eylül 1995Yüklə 384.47 Kb.
Pdf просмотр
tarix23.12.2016
ölçüsü384.47 Kb.

23 

Perinatoloji Dergisi • Cilt:3, Sayı: 3-4/Ağustos-Eylül 1995 • 28-30

 

OLGU SUNUMU 

Hellp Sendromu ve Akut Böbrek

 

Yetmezliği 

Füsun G.VAROL, Turgut YARDIM, Ali YÜCE, Nuray TÜRKYILMAZ Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

ÖZET 

HELLP SENDROMU VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 1993-1994 yıllarında izlenen 2 HELLP Sendromu ve akut böbrek yetmezliği olgusu incelenmiştir. Bu preeklampsi ve eklampsi ile çok az görülen komplikasyonu 

gösteren hastaların travay, doğum ve postpartum dönemde yakın takibinin önemi vurgulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: 

Akut böbrek yetmezliği, HELLP Sendromu

 

SUMMARY


 

HELLP SYNDROME AND ACUTE RENAL FAILURE

 

Two cases with HELLP Sendrome and acute renal failure, who were treated in Department of Obstetrics and Gynecology of Trakya University, School of Medicine between 1993-1994, are presented. The importance of close observance of pa-

tients with this pregnancy-related unusual complication throughout labor, delivery, and postpartum period is emphasized.

 

Key Words: 

HELLP Sendromu, acute renal failure

 

ELLP Sendromu, hemoliz, karaciğer enzimlerinde artış, düşük trombosit sayısı ile tanımlanan 

şiddetli preeklampsi ve eklampsilerde görülen 

bir patolojidir. HELLP sendromunun preek-lampsideki 

insidansı % 4-14 arasındadır.

 

Akut renal yetmezlik, preeklampsi ve eklampsi ile seyreden patolojilerde oldukça nadir olarak ortaya çı-

kan bir komplikasyondur (1,2). Özellikle HELLP 

Sendromu ile birlikte olan akut renal yetmezlik vaka-

ları daha çok olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir.

 

Akut renal yetmezlik, renal fonksiyonların birden azalması ve azotemi tablosu ile seyreden ciddi bir kli-

nik durumdur. Oligüri oldukça sık görülen bir semp-

tom olduğu halde, tanı için mutlak kriter değildir. 

Akut renal yetmezlik, böbreklerde akut tubuler nek-

roz ve bilateral kortikal nekroz ile birlikte olabilir.

 

HELLP Sendromu ile görülen akut renal yetmezli-ğin patogenezi tam olarak açıklığa kavuşmuş değil-

dir. Ablatio plasenta ve dissemine intravasküler koa-

gülopati (DİC) gibi komplikasyonlar ile görülen pre-

eklampsi ve eklampsi vakalarında daha sık ortaya çı-

kan akut böbrek yetmezliğinde, maternal-perinatal 

morbidite ve mortalite yüksektir (3). Ayrıca, bu hasta-

larda gebelik sonrasında renal patolojiler de devam 

etmektedir (4,5). HELLP Sendromu ve ilgili patolojile-

rin daha sonraki gebeliklerde tekrarlama riski yük-

sektir (6). HELLP Sendromu ile birlikte gelişen akut 

böbrek yetmezliği hasta ve hekim açısından, o anda-

 

Yazışma adresi- Füsun G. Varol, Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Edirne.

 

ki gebelik, sonraki gebelik ve yaşam kalitesi açısın-dan çok dikkatli incelenmesi gereken bir durumdur.

 

Bu yazıda, kliniğimizde, 1993-1994 yılları arasın-da, HELLP Sendromu ile birlikte görülen iki akut re-

nal yetmezlik olgusu gözden geçirilmiş ve bu konu 

literatür ışığında tartışılmıştır.

 

HASTALAR VE METOD

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD'na, acil olarak getirilen 14 kompli-

kasyonlu,  şiddetli preeklampsi-eklampsi olgusu ara-

sından HELLP Sendromu ile birlikte görülen iki akut 

renal yetmezlik olgusu ele alınmış ve incelenmiştir.

 

İlk olgu 29 yaşında, 34-36 haftalık gebeliği olan primigravida, kliniğimize tansiyon arteriyel yüksekli-

ği, uykuya eğilim, gözlerde sararma, nefes alamama, 

idrar çıkaramama şikayetleri ile getirildi. Kliniğe geli-

şinden hemen sonra tabloya konvülsiyon da eklenen 

hastaya laboratuvar bulguları da göz önüne alınarak, 

Eklampsi+HELLP Sendromu+DIC+Akut böbrek yet-

mezliği tanısı kondu. İdrar çıkışı 20cc/saat'in altında 

idi. Trombosit 47000/mm3, hemoglobin 5.0 gr/dl, 

SGOT 52 Ü, SGPT 47 Ü, Kreatinin 5.4 mg/dl, Fibrin 

yıkım ürünleri 1/20 de (+). Hastada acil olarak abdo-

minal doğuma karar verildi. Operasyon sırasında ve 

sonrasında toplam 2 ünite kan transfüzyonu yapılan 

hastadan, 1900 gr ağırlığında, 47 cm boyunda disma-

tür görünüşlü, 1., 5., 10. dakika Apgarı 1-3 arasında 

değişen daha sonra exitus olan erkek bir bebek do-

ğurtuldu. Ayrıca, plasenta arkasında orta derecede 

hematom mevcuttu. Postoperatif dönemde fasya altı

 F.G. Varol ve ark., Hellp Sendromu ve Akut Böbrek Yetmezliği 

29

  

hematom gelişmesine rağmen, bu hematom daha 

sonra spontan olarak drene oldu. Hastanın renal 

fonksiyonlarının düzelmesi üzerine dializ indikasyo-

nu konulmadı. Hasta postoperatif 15. gün şifa ile ta-

burcu edildi. Daha sonraki kontrollerinde maternal 

hipertansiyon ve böbrek patolojisine rastlanmadı 

(Tablo 1).

 

İkinci olgu 29 yaşında (gravida 4), iki sezaryen operasyonu geçirmiş, dietle regüle diabetes mellitus 

ve süperimpoze preeklampsisi olan 34-35 haftalık ge-

belikti. Hastanın ağrıları başlaması üzerine, şuuru yarı 

kapalı acil olarak getirilen hastada fetal kalp aktivitesi 

mevcut değildi. Geçirilmiş iki sezaryen operasyonu 

ve makat presentasyonu indikasyonu ile operasyona 

alınan hastadan 2800 gr ağırlığında, 48 cm boyunda, 

II. derece masere, kongenital anomalisi bulunmayan, 

erkek bebek doğurtuldu. Operasyon sırasında ve he-

men sonrasında 2 ünite kan transfüzyonu yapılan 

hastada, postoperatif 12. saatte, HELLp Sendromu ve 

anüri ile seyreden akut böbrek yetmezliği gelişti. La-

boratuvar bulguları: hemotokrit % 37, trombosit 

4l000/mm3, SGOT 99Ü, SGPT 93Ü, alkali fosfataz 

250 Ü, kreatinin 6.8 mg/dl, üre 97 mg/dl, LDH 1980 

Ü. Azotemi, bozulan elektrolit değerleri nedeniyle, 

nefroloji servisinde hemodializ uygulanan hasta daha 

sonra şifa ile taburcu edildi (Tablo 1).

 

TARTIŞMA 

Bu yazıda, şiddetli preeklampsi ve eklampsinin ol-

dukça az rastlanan tablolarından biri olan HELLP 

Sendromu ve akut böbrek yetmezliğini birlikte göste-

ren iki vaka tartışıldı. Bu tablo, birinci olguda (gerçek 

preeklampsi) antepartum dönemde, ikinci olguda 

(süperimpoze) postpartum dönemde gelişmiştir. Akut 

renal yetmezlik, preeklampsi ve eklampsinin çok na-

dir komplikasyonlarından biridir. Özellikle HELLP 

Sendromu ile seyreden akut böbrek yetmezliği daha 

çok olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir. Sibai'nin 

(1) 32 olguyu içeren akut renal yetmezlik ile seyre-

den HELLP Sendromu serisi ve sonuçları en dikkat 

çekenlerden biridir. Bu seride, bildirilen olguların 

26'sı gerçek preeklampsi zemininde gelişirken, 6 olgu

 

kronik hipertansiyon üzerinde gelişmiştir. Ayrıca, HELLP Sendromunda akut böbrek yetmezliği insidan-

sı % 7.3 olarak bildirilmiştir. Bu hastaların % 53'e ab-

dominal yolla doğurtulmuştur. Normal doğum ile do-

ğurtulan hastalardan 5'i karaciğer rüptürü, ciddi intra-

abdominal kanama, ligamentum latum yaprakları ara-

sında hematom nedeniyle laporatomi gerektirmiştir. 

Maternal ölüm % 13 olguda bildirilmiş, % 31 olguya 

ciddi renal yetmezlik nedeniyle dializ yapılmıştır. Pe-

rinatal ölüm ise % 34 olarak bildirilmiştir.

 

Sunduğumuz her iki olguda da, abdominal yolla doğum gerçekleştirilirken, maternal ölüm görülme-

miştir. Bir olgu inutero mort fetalis ile gelirken, diğer 

olgunun bebeği, ilk 24 saatte kaybedilmiştir. Birinci 

hasta, doğum sonrasında hızla iyileşirken, ikinci hasta 

persistan anüri ile seyreden bilateral kortikal nekroz 

nedeniyle dializ gerektirmiştir.

 

HELLP Sendromu ve akut böbrek yetmezliğinin görüldüğü durumlarda kardiovasküler, pulmoner, 

merkezi sinir sistemi gibi birçok sistemi içeren organ 

hasarı da söz konusudur. Ayrıca, bu gebelikler abla-

tio plasenta, fetüs ölümü, dissemine intravasküler ko-

agülasyon, postpartum hemoraji ve sepsis gibi komp-

likasyonlar ile karşı karşıyadır. Sunduğumuz her iki 

olguda da DIC ve fetüs ölümü görülürken, bir olguda 

postpartum hemoraji ve ablatio plasenta mevcuttu.

 

HELLP Sendromu ile birlikte görülen akut renal yetmezlik konusunda 1993-1994 yıllarına ait, literatür 

gözden geçirildi. İspanya'dan bildirilen bir olgu sunu-

munda, HELLP Sendromunun erken tanısında, hap-

toglobin seviyesinin orta derecedeki hemolizin erken 

tanınmasında ve ilgili patolojilerin önlenmesinde ya-

rarlı olabileceği vurgulanmıştır (7).

 

Çin'den bildirilen 19 hastayı içeren şiddetli preek-lampsi ve akut böbrek yetmezliği olgularının yalnızca 

3'ünde HELLP Sendromu ile birlikte akut böbrek yet-

mezliği görülmüştür (8). Preeklampsi sonrası gelişen 

akut böbrek yetmezliği insidensi % 0.91 ve eklampsi 

insidensi % 11.3 olarak bildirilmiştir. Fakat bu yazıda, 

HELLP Sendromu ile birlikte görülen akut böbrek 

yetmezliği insidansı bildirilmemiştir. Bir yıl içersinde 

gördüğümüz 14 komplike-şiddetli preeklampsi olgu-

su arasından 2'si HELLP Sendromu ile birlikte akut re-

nal yetmezlik olguları olduğu düşünülürse, bu duru-

mun insidansının daha yüksek olduğu kanısına varı-

labilir. Ancak, bu vakalar çevre sağlık kuaımlarından, 

hastanemize acil olarak sevk edilen medikal veya 

obstetrik açıdan komplikasyon içeren şiddetli preek-

lampsi veya eklampsi olgularıdır.

 

HELLP Sendromu ve akut renal yetmezlik patoge-nezinde endotel hasarı, vasospazm, trombosit akti-

vasyonu, EDRF (endothelium-derived relaxing factor) 

salınımının azalması sayılabilir (9). Tedavide, hipovo-

lemi ve dissemine intravasküler koagülapatinin düzel-

tilmesi için gerekli kolloid ve kristalloid infüzyonları-

nın verilmesi büyük önem taşır. Bu amaçla kan trans-

füzyonları kullanılabilir. Bu sendromu ile ilgili komp-

likasyonların önlenmesinde ve tedavisinde heparin, 

düşük dos aspirin, tromboksan sentetaz inhibitörleri, 

prostasiklin infüzyonları denenmiştir (10-13). Özellik-

 


30 

Perinatoloji Dergisi • Cilt:3, Sayı:3-4/'Ağustos-Eylül 1995

 

le, HELLP Sendromu doğumdan 72 saat geçmesine rağmen düzelmemişse, taze dondurulmuş plazma ile 

plazma değişimleri önerilebilir (14). Hastalarımızın te-

davisinde, elektrolit ve sıvı dengeleri düzenlenerek 

gebeliklerin sonlandırılması ön planda yer aldı. Ge-

nellikle, gebeliğin sonlandırılmasından sonra, klinik 

tabloda önemli bir iyileşme sağlanmaktadır. Hiperka-

lemi, hipermagnezemi, aşın volum yüklenmesi, se-

rum kreatinin düzeyinin artması durumlarında dializ 

uygulanır.

 

Sonuç olarak, HELLP Sendromu ile seyreden akut böbrek yetmezliği, hem anne hem de fetus açısından 

yakın takip ve tedavisi gereken çok ciddi bir durum-

dur.

 

KAYNAKLAR 1.

 

Sibai BM, Ramadan KM: Acute renal failure in pregnancies comp 

licated by hemolysis, elevated liver enzymes, ad low platelets. Am J 

Obstct Gynecol 168: 1682-90, 1993. 

2.

 

Sibai BM, Villar MA, Mabie BC: Acute renal failure in hypertensi 

ve disorders of pregnancy. Pregnancy outcome and remote progno 

sis in thirty-one consecutive cases. Am J Obstet Gynecol 162: 7777- 

83, 1990. 3.

 

Sibai BM, Taslimi MM, El Nazer A, Anion E, Mabie BC, Ryan 

GM: Maternal-perinatal outcome associated with the syndrome of 

hemolysis, elevated liver enzymes, and low plateletsin severe preec- 

lampsia-cclampsia. Am J Obstct Gynecol 155: 501-9, 1986. 

4.

 

Briggs JD, Kennedy AC, Young LN: Renal function after acute 

tubular necrosis. Br Med J 3: 513-516, 1967.

 

5. 

Riff DP, Wilson DM, Dunca G: Renocortical necrosis: partial re 

covery after 49 days of oliguria. Arch Intern Med 119: 618-621, 

1967. 

6.

 

Sullivan C A, Magann EF, Perry KG, Roberts WE, Blake PG, 

Martin JN: The recurrence risk of the syndrome of hemolysis, ele 

vated liver enzymes, and low platelets (HELLP) in subsequent ges 

tations. Am J Obstet Gynecol 171: 940-3, 1994. 

7.

 

Delgado-Mejia D, Villa VF, Panduro JG, Guzman-Sanchez A, 

Velasco-Briseno  A:  Acute  kidney  failure  associated  with  the 

HELLP Syndrome. A case report. Ginecol Obstet Mex 62: 292-5, 

1994. 

8.

 

Chung Hua Fu. Acute renal failure in severe   pregnancy induced 

hypertension: a report of 19 cases. 28 (5): 281-3,1993. 9.

 

Sibai BM, Villar MA, Mabie BC: Acute renal failure in hypertensi 

ve disorders: Pregnancy outcome and remote prognosis in thirty- 

one consecutive cases. Am J Obstct Gynecol  162  (3):  777-83, 

1990. 10.

 

Stratta P, Canvase C, Dogliani M: Acute renal failure in precc- 

lampsia-eclampsia. Gynecol Obstct Invest 24: 225-31, 1987. 

11.

 

Brain MC, Kuah KB, Dixon HG. Heparin treatment of hemolysis 

and trombocytopenia in preeclampsia: report of a case and a review 

of the literature. J Obstet Gynecol Br Commonw 74: 702-11, 

1967. 12.

 

Van Asche FA, Spitz B. Tromboxane synthetase inhibition in 

pregnancy-induced hypertension. Am J Obstet Gynecol 159: 1015- 

8, 1988. 

13.

 

Fox JJ, Sutdiffe NP, Walker JJ, Allison MEM. Postpartum ec 

lampsia and acute renal failure: treatment with prostacyclin. Br J 

Obstet Gynecol 98: 400-2, 1991. 

14.

 

Martin JN Jr, Files JC, Blake PG, Norman PH, Martin RW, 

Hess W, Morrison JC, Wiser WL: Plasma exchange for preec 

lampsia.  1.  Postpartum use for persistently severe preeclampsia- 

eclampsia with HELLP Syndrome. Am J Obstet Gynecol 162: 126- 

37,1990. 

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə