“Mən fəxr edirəM ki, AzərbAycAnlıyAM!”Yüklə 2.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə11/11
tarix25.12.2016
ölçüsü2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

пчелиный клуб Arı topası. Yuvada arı 

ailəsinin  qışda  istilik  yaratmaq  üçün  sıxla-

şıb topa əmələ gətirməsi

пчелиный расплод Arı sürfəsi. Arıla-

rın şan qovuqcuqlarındakı inkişafının sürfə 

və gəlincik mərhələri

пчелиный  рой  Arı  beçəsi.  Təbii  ço-

xalma  üçün  arıların  pətəkdən  uçub  gedən 

cavan arı ailəsi

пчелиный яд Arı zəhəri. Arıların zəhər 

vəzilərinin ifraz etdiyi bioloji aktiv maddəпчеловодство  Arıçılıq.  Bal  arılarının 

yetişdirilməsi,  çoxaldılması,  saxlanması, 

onlardan entomofil kənd təsərrüfatı bitkilə-

rinin  tozlandırılmasında  istifadə  edilməsi, 

arıçılıq məhsullarının istehsalını və emalını 

əhatə edən kənd təsərrüfatı sahəsiпчеловодство медового направления 

Bal istehsalı üzrə ixtisaslaşmış arıçılıqпчеловодство  опылительного  нап-

равления Entomofil kənd təsərrüfatı bitki-

lərini  tozlandırmasi  üzrə  ixtisaslaşmış  arı-

çılıq

пчеловодство разведенческого нап-

равления Arı  ailəsi  və  ana  arı  yetişdirmə 

üzrə ixtisaslaşmış arıçılıqпчеловодческий  комплекс  Arıçılıq 

kompleksi.  Arıçılıq  məhsulları  istehsalı  və 

emalı üçün xüsusi texnoloji bölməyə malik 

arıçılıq fermasıпчеловодческие  продукты  Arıçılıq 

məhsulları. Bal arılarından alınan məhsullar: 

bal,  mum,  vərəmum,  arı  zəhəri,  arı  südü, 

çiçək tozu, güləm, ana arı, arı beçəsi və s. пчеловодческое  хозяйство  Arıçılıq 

təsərrüfatları.  Bal  arılarının  yetişdirilməsi, 

saxlanması,  arıçılıq  məhsullarının  istehsalı 

və  dövriyyəsi  ilə  qanunvericilikdə  nəzərdə 

tutulmuş qaydada məşğul olan subyektlər

Рабочая  пчела  İşçi  arı.  İnkişaf  etmiş 

cinsiyyət  üzvünə  malık  lakin  mayalana 

bilməyən dişi arılar

Районирование пород и популяции 

пчел  Arı  cinsləri  və  populyasiyalarının 

rayonlaşdırılması.  Müəyyən  coğrafi  iqlim 

və  balyığma  şəraitinə  daha  yaxşı  uyğunla-

şan və yüksək məhsuldarlıq göstəriciləri ilə 

fərqlənən  arı  cinsləri  və  populyasiyalarının 

ölkə ərazisində müvafiq bölgələr üzrə yerləş-

dirilməsinə və saxlanmasına dair bölgüsü 

Распечатывание  сотов  Şan  möhürü-

nün  açılması.  Möhürlü  ballı  şanların  mö-

hürünün kəsilib kənar edilməsi 

Роевой маточник Beçə ana yuvası. Arı 

ailəsinin  beçəverməyə  hazırlıq  dövründə 

arıların  şanda  ana  yetişməsi  üçün  qurduğu 

şan qovuqcuğuсвита пчелиной матки Ana arı dövrə-

sində  olan  və  ananı  yemləyən,  ona  qulluq 

edən bir qrup arı 

свищевой  маточник  Anası  ölmüş 

ailədə  yeni  ana  yetişdirmək  üçün  arıların 

şanda qurduğu ana qovuqcuğu

семья воспитательница Bəsləyici ailə. 

Mayalanmamış ananı yetişdirən arı ailəsi семья  рекордистка  Rekordçu  ana. 

Başqa arı ailələrinə nisbətən müəyyən vaxt bAyTArlıq

   Elmi-praktik jurnal

70

ərzində daha çox bal toplayan arı ailəsi сигнальные движения пчел Arıların 

işarə  hərəkətləri.  Kəşfiyyatçı  arıların  uçuş 

arılarını nektar və çiçək tozu mənbəyini və 

uçuş  istiqamətini  bildirən  şan  üzərindəki 

xüsusi rəqs hərəkətləri 

сила  пчелиной  семьи  Arı  ailəsinin 

gücü. Ailədəki arıların kiloqramlarla çəkisi, 

yaxud iki yanaşı çərçivəarası dolusu arıların 

miqdar göstəricisi слет  пчел Arıların  pətəyi  tərk  etməsi. 

Arı  ailəsinin  pətəkdə  yaşama  şəraitinin 

pisləşməsi  nəticəsində  pətəyi  tərk  edərək 

uçub getməsiсотовый  мед  Şan  balı.  Möhürlü  şan 

qovuqcuqlarındakı balсотовый  пакет  Şanlı  paket.  Sürfə  və 

şanla  birlikdə  arı  ailəsini  göndərmək  üçün 

paket

трутень Arı ailəsinin erkək fərdi

трутневая  ячейка  Erkək  arı  qovuq-

cuğu.  Erkər  arı  yetişdirmək  üçün  arıların 

qurduğu şan qovuqcuqları

трутовочный  расплод  Erkək  arı  sür-

fəsi.  Mayalanmamış  yumurtadan  inkişaf 

edən arı sürfəsi 

улей  лежак Yatıq  pətəklər. Yuva  göv-

dəsi  uzadılmış  və  çərçivələri  bir  cərgədə 

düzülmüş pətəklər

улочка  пчел  Çərçivəaralığı  arı.  İki 

yanaşı çərçivənin arası dolusu arıульевая вставная доска Pətəkdə yuvanı 

boş  hissədən  ayırmaq  üçün  yaxud  pətəyi 

iki hissəyə bölmək məqsədilə işlədilən ara-

kəsmə taxtasıульевая магазинная наставка Pətək 

üstlüyü. Adi pətək gövdəsindən alçaq olan, 

arıların  oraya  bal  yığması  üçün  nəzərdə 

tutulan kiçik pətək gövdəsiульевая  разделительная  рещетка 

İşçi arıların o tərəf bu tərəfə keçə biləcəyi, 

ana və erkər arıların keçə bilməyəcəyi göz-

cükləri olan arakəsmə çərçivəульевые  скрепы  Pətək  bərkidiciləri. 

Pətəkdəki  arıları  köçürərkən  pətəyin  ayrı-

ayrı hissələrinin bərkidiciləri

улья Pətək. Arı ailəsinin saxlan dığı, da-

şına bilən taxta qutu, səbət və s. Экстракционный  воск  Mum  za-

vodlarında mum cecəsinin benzinlə ekstrak-

siyasından alınan arı mumu

Энтомофильные растения Entomofil 

bitkilər. Cücülərlə (həşəratlarla), o cümlədən 

arılarla tozlanan bitkilər

яйценоскость  пчелиной  матки 

Ana arının yumurtaqoyma qabiliyyəti. Mü-

əyyən  vaxt  ərzində  ana  arının  qoyduğu 

yumurtaların miqdarı71

Elmi-praktik jurnal   bAyTArlıq

SUNY Dawnştate Tibb mərkəzinin tədqi-

qatcıları əmindirlər ki, onlar nə vaxtsa beyinin 

müəyyən  molekullarını  məhv  edərək 

arzuolun maz  xatirələri  aradan  götürə 

biləcəklər.

İnformasiyanın  qorunub  saxlanması  və 

canlandırmaq  ücün  beyin  neyronlarından  - 

bərabərhüquqlu  hüceyrlərdən  istifadə  olu-

nur  və  alimlər  bu  hüceyrələrdən  hansıları-

nın  yaddaşın  funksiyalarını  idarə  etdiyini 

aydınlaşdırmağı qərara alıblar .

Onlar aşkar edirlər ki, M-zeta proteinki-

naza  molekulları  yüksək  keyfiyyətli  və 

mürəkkəb xatirələrə cavab verir, hərəkət və 

hadisələr  haqqında  xırdalıqları  təfsilatı  ilə 

yadda  saxlayır,  ancaq  bu  məlumatların 

istifadəsinə təsir göstərmir.

Alimlər  belə  hesab  edirlər  ki,  M-zeta 

proteinkinaza molekullarının məhv edilməsi 

yolu  ilə  yorucu  xatirələrin  silinməsinin 

mənşəini tapmaq mümkündür və bu barədə 

Plos Biologi jurnalında məlumat vermişlər. 

Tədqiqatın müəllifləri fiziologiya və farma-

kologiya üzrə adyunkt – professor Andre A. 

Fenton,  fiziologiya,  nevrologiya  və  farma-

kologiya  professoru  Tod  S.  Sektor,  fəlsəfə 

doktoru,  fiziologiya  və  farmakologiya  pro-

fessoru  Piter  Sirano  bu  barədə  cıxış 

etmişlər.

“Xoşbəxtlikdən  bu  ferment  hər  hansı 

ancaq  qabiliyyətə  deyil,  yalnız  yüksək 

səviyyəli xatirələrə, məlumatlara cavab ve-

rir.  Əgər  tədqiqatlar  bizim  nəticələrin  düz-

gün olduğunu təsdiq etsə, gələcəkdə yadda-

şın 


silinməsinin 

müalicəsinin 

yeni 

üsullarının aşkarlanmasını gözləmək olar” – deyə, A.Fenton qeyd etmişdir.

Yaddaşın  silinməsi  ilə  depressiya, 

qorxu,  düşkünlük,  zədəsonrası  sindromla-

rıni  özündə  birləşdirən  ağrılı  xatirələrdən 

azad olmaq olar. 

“Biz belə hesab etdirik ki, yaddaşın təsir 

mexanizminin  bir  coxları  tərəfindən  bir-

birindən  asılı  olmayaraq  sərbəst  olaraq 

qiymətləndirilməsi  göstərilsədə,  M-zeta 

proteinkinaza bir necə müxtəlif yaddaşların 

fəaliyyət  göstərməsini  növ  tənzimləyir”  –  

deyə, T.Sektor xəbər vermişdir.Bu maraqlıdır

AliMlər inSAn yAddAŞındAn xOŞAGəlMəz 

xATirələri SilMəyi Öyrənəcəklər

bAyTArlıq

   Elmi-praktik jurnal

72

Alimlər  belə  bir  təçrübə  aparmışlar. Belə  ki,  23  yaşdan  80  yaşadək  olan  insan-

lara  10  saniyə  ərzində  bacardıqca  barmaq-

larla  cox  döyəcləmək  təklif  olunmuşdur. 

Neurobioloju  of  Aging  jurnalının  verdiyi 

məlumata görə bu hərəkətlərdən sonra iştirak-

çıların  beyninin  skan  olunması  aparılmış, 

və oradakı mielinin (sinir tellərinin qişasına 

daxil  olan  maddələr  qarışığıdır)  səviyyəsi 

müəyyənləşdirilmişdir.

Məlum  olmuşdur  ki,  39  yaşdan  sonra 

mielinin  miqdarı  və  reaksiyanın  sürəti  yaş 

artdıqca azalır.

UCLA-nın  psixiatriya  professoru,  apa-

rıcı  tədqiqatçı  Corc  Bartskosun  nəticələri 

çox  təəssüratlandırıcı  adlandırmış  və  belə 

demişdir: “Artrit və xəstəliklərini nəzərə al-

masaq,  bu,  hətta  ən  yaxşı  atletləri  təqaüdə 

çıxmağa vadar edən əsas ola bilər, yaş art-

dıqca  isə  insanlar  gənclikdəkindən  daha 

asta hərəkət edərlər”.

Sinir  zəncirlərinin  mielinlə  dolğunluğu 

orta  yaşadək  çoxalır  və  zirvəyə  çatdıqdan 

sonra 39 yaşda azalmağa başlayır.

Bartskous bəzi başqa alimlər kimi hesab 

edir  ki,  beynin  qocalması  birbaşa  mielinin 

miqdarının  azalması  ilə  bağlıdır.  Mielinin 

miqdarının  funksiyaya  təsiri  beynin  qocal-

masının  ləngidilməsinin  və  hətta  qarşısını 

almaq  üçün  metodiki  göstəriş  hazırlamağa 

kömək edə bilər.

Mielinin  miqdarının  kəskin  azalması 

sağlam  insanlarda  orta  yaşda  baş  verdiyi 

üçün,  həkimlərin  bir  necə  il  ərzində 

təcrübələrinə əsasən onlar prosesə təsir edə 

bilər  və  beynin  qocalmasını  və  bununla 

bərabər  yaşla  əlaqədar  beynin  degenerativ 

pozulmasını təxirə sala bilərlər.Bu maraqlıdır

inSAn beynı 39 yAŞdAn SOnrA qOcAlMAĞA bAŞlAyır


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə