«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında


 İcazə/sertifikatı aşağıdakı hallarda inzibati orqan tərəfindən ləğv edilir:   5.1.1Yüklə 0.57 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix26.05.2017
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3

5.1. İcazə/sertifikatı aşağıdakı hallarda inzibati orqan tərəfindən ləğv edilir:

 

5.1.1. ərizəçi tərəfindən müvafiq müraciət edildikdə;

 

5.1.2. Konvensiyanın,  Konvensiya  tərəflərinin  konfransının  qətnamələrinin,  bu 

Qaydaların,  habelə  idxal  edildiyi  ölkənin  qanunlarının  pozulması  ilə  verildiyi 

müəyyən edildikdə;

 


5.1.3. icazə/sertifikatın verilməsində bu Qaydalarla müəyyən edilmiş şərtlərinin 

pozulması baş verdikdə;

 

5.1.4. icazə/sertifikatı itirildikdə;

 

5.1.5. nümunə sahibi dəyişdikdə;

 

5.1.6. nümunə sahibi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə, fiziki şəxs öldükdə;

 

5.1.7. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;

 

5.1.8. idxal edilən nümunənin onun ixrac olunduğu ölkənin qanunvericiliyinin 

pozulması yolu ilə ixrac edildiyi müəyyən edildikdə;

 

5.1.9. Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  nəzərdə  tutulmuş  digər 

hallarda;

 

5.2. icazə/sertifikata aşağıdakı hallarda inzibati orqan tərəfindən xitam verilir:

 

5.2.1. etibarsız hesab edilmiş icazə/sertifıkatı inzibati orqana təhvil verildikdə;

 

5.2.2. beynəlxalq  ticarət  üçün  digər  ölkələrin  inzibati  orqanları  tərəfindən 

verilmiş icazə/sertifikatı qüvvədən düşdükdə;

 

5.2.3. Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  nəzərdə  tutulmuş  digər 

hallarda.

 

 

 VI. Bu Qaydaların pozulması nəticəsində götürülmüş nümunələrdən istifadə

 

  

6.1. Konvensiyanın  tələblərinə  müvafiq  olaraq,  götürülmüş  nümunələr 

saxlanılmaq üçün inzibati orqana verilir.

 

6.2. Məhkəmənin  qərarına  əsasən  və  ya  elmi  orqanın  rəyini  nəzərə  alaraq, 

inzibati orqan nümunələr barədə aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:

 

6.2.1. sahibinə qaytarılması;

 

6.2.2. ixrac  edildiyi  ölkəyə  qaytarılması  (müvafiq  dövlətin  Konvensiya  üzrə 

inzibati orqanı ilə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra);

 

6.2.3. təbii mühitə buraxılması;

 

6.2.4. canlı  nümunələrin  qeyri-sərbəst  şəraitdə  və  ya  süni  olaraq  yaradılmış 

mühitdə saxlanılması və artırılması, cansız nümunələrin isə saxlanmaq üçün dövlət 

və ya bələdiyyə təşkilatlarına, təbiəti mühafizə, elmi, maarifçilik, mədəniyyət və tibbi 

məqsədlər üçün əvəzsiz verilməsi;

 

6.2.5. Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş 

qaydada satılması (bu Qaydaların 6.2.1-6.2.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş 

qərarların həyata keçirilməsi mümkün olmadıqda);

 

6.2.6. öldürülməsi  və  ya  məhv  edilməsi  (canlı  nümunələr  üçün  baytarlıq 

nəzarəti orqanlarının rəyi olduqda).

 

6.3. Nümunələrin 

satışı 

Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq 


qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

 

6.4. Nümunəni  alan  şəxsə  inzibati  orqan  tərəfindən  bu  Qaydaların  4  nömrəli 

əlavəsində  göstərilən  formada  Şəhadətnamə  verilir.  Şəhadətnamə  nümunənin  əldə 

edilməsinin qanuniliyini təsdiq edən sənəddir.

 

Şəhadətnamə nümunənin hər bir nüsxəsinə və ya partiyasına verilir. 

6.5. Nümunənin sahibi dəyişdiyi halda, yeni sahib 3 (üç) həftə ərzində əvvəlki 

sahibin  Şəhadətnaməsini  və  nümunənin  yeni  sahibinə  verilməsi  faktını  təsdiq  edən 

sənədləri inzibati orqana təqdim etməklə öz adına Şəhadətnamə almalıdır.

 

Nümunənin  məhv  olduğu  (itirildiyi)  hallarda  onun  sahibi  2  (iki)  həftə müddətində  bu  barədə  inzibati  orqanı  məlumatlandıraraq  Şəhadətnaməni 

qaytarmalıdır.

 

 

  

 

  

 

 'Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna 

və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin 

tənzimlənməsi Qaydaları"na 

1 nömrəli əlavə 

 

 Azərbaycan üçün xarakterik, nadir və kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı 

flora növləri 

  

  FAUNA (HEYVANLAR) 

  

MAMMALIA (MƏMƏLİLƏR) 

CHIROPTERA 

YARASALAR 

Rhinolophidae 

Nalburun yarasalar fəsiləsi 

Rhinolophus euryale 

Cənub nalburunu 

Miniopteridae 

Uzunqanad yarasalar 

Miniopterus schrebersii 

Adi uzunqanad yarasa 

Molossidae 

Buldoq yarasalar 

Tadarida teniotis 

Bükükdodaq enliqulaq 

RODENTIA 

GƏMİRİCİLƏR 

Hystricidae 

Tirəndazlar 

Hystrix leucura 

Hindistan tirəndazı 

CARNIVORA 

YIRTICILAR 

Hyaenidae 

Kaftarlar 

Hyaena hyaena 

Zolaqlı kaftar 

Mustelidae 

Dələlər 

Vormela peregusna 

Safsar 

Felidae 

Pişikkimilər 

Felis libuca 

Çöl pişiyi 

Lynx linx 

Vaşaq 

Otocolobus manual Manul pişiyi 

Pantera pardus 

Bəbir 

ARTIODACTYLA 

CÜTDIRNAQLILAR 

Bovidae 

Boşbuynuzlular 

Gazella subgutturosa 

Ceyran 

Rupicapra rupicapra Köpgər, qarapaça 

Capra aegagrus 

Bezoar və ya qaya keçisi 

Ovis orientalis 

Muflon, dağ qoyunu 

  


AVES (QUŞLAR) 

  

Pelecaniformes 

Qutankimilər 

Pelecanidae 

Qutanlar 

Pelecanus 

Qutan 

Pelecanus onocrotalus 

Çəhrayı qutan 

Anseriformes 

Qazkimilər 

Anatidae 

Ördəklər 

Cygnus 

Qulələk 

Cygnus olor 

Fısıldayan qulələk 

Anser 

Qaz 

Anser erythropus 

Ağqaş qaz 

Anas (Marmaronetta) 

Ordək (Mərməri) 

Anas (Marmaronetta) angustirostris 

Mərmər cürə 

Galliformes 

Toyuqkimilər 

Phasianidae 

Qırqovullar 

Tetraogallus 

Ular 

Tetraogallus caucasicus 

Qafqaz uları 

Tetraonidae 

Tetralar 

Lyrurus mlocosiewiczi 

Qafqaz tetrası 

Francolinus 

Turac 

Francolinus francolinus 

Adi turac 

Gruiformes 

Durnakimilər 

Rallidae 

Sufərələri 

Crex 

Çivdimdik 

Crex crex 

Adi çivdimdik 

Charadruformes 

Cüllütkimilər 

Charadridae 

Bozcalar 

Vanellochettusia 

Ağquyruq 

Vanellochettusia leucura 

Çökükburun ağquyruq 

Chettusia 

Çökükburun 

Chettusia gregaria 

Çığırqan çökükburun 

Glarolidae 

Haçaquyruqlar 

Glareola 

Haçaquyruq 

Glareola nordmanni 

Bozqır haçaquyruğu 

Laridae 

Qağayılar 

Larus 

Qağayı 

Larus ichtyaetus 

Güləyən gağayı 

Columbiformes 

Göyərçinkimilər 

Pteroclididae 

Bağrıqaralar 

Pterocles 

Bağrıqara 

Pterocles orientalis 

Qaraqarın bağrıqara 

  

REPTILIA   (SÜRÜNƏNLƏR) 

  

Testudines 

Tısbağalar 

Testudinidae 

Quru tısbağaları 

Testudo 

Quru tısbağası 


Testudo greaca 

Aralıq dənizi tısbağası Squamata 

Pulcuqlular 

Sauria 

Kərtənkələlər 

Agamidae 

Kələzlər 

Trapelus 

Düzənlik kələzi 

Trapelus ruderamus 

Xarabalıq kələzi 

Phrunocephalus 

Girdəbaş 

Phrunocephalus helioscopus 

Yovşanlıq girdəbaş kərtənkələsi 

Scincidae 

Ssinklər 

Trachylepis 

Afrika mabuyası 

Trachylepis septemtaeniatus Reuss. 

On Asiya mabuyası 

Ablepharus 

Çılpaqgöz 

Ablepharus bivittatus 

Zolaqlı çılpaqgöz 

Serpentes 

İlanlar 

Colubridae 

Su ilanları 

Elaphe 

Dırmaşan təlxə 

Elaphe longissima 

Eskulap təlxəsi 

Rhynchocalamus 

Rinxokalamus 

Rhynchocalamus melanosephalus 

Qarabaş rinxokalamus 

  

AMFIBIA (SUDA-QURUDA YAŞAYANLAR) 

  

Caudata 

Quyruqlular 

Salamandridae 

Salamandralar 

Tritrus Rafinesque 

Triton 

Tritrus vulqaris 

Adi triton 

Tritrus cristatus 

Daraqlı triton 

Anura 

Quyruqsuzlar 

Pelebatidae 

Sarımsaqiyli qurbağalar 

Pelobates wagler 

Sarımsaqiyli 

Pelobates suriacus 

Suriya sarımsaqiyli qurbağası 

Pelodutes Bonap. 

Xaçlıca 

Pelodutes caucasicus 

Qafqaz xaçlıcası 

Procoela 

Prosöllulər 

Bufonidae 

Quru qurbağaları 

Bufo 

Quru qurbağası 

Bufo bufo 

Adi quru qurbağası 

  

FLORA   (BİTKİLƏR) 

  

ALLIACEAE J. AGARDH. 

SOĞANAQKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Nectaroscordum dioscoridis (Smith.) Stank. 

Dioskorid nektaroskordumu 

Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh. 

Üçfutlu nektaroskordumu 

APIACEAE LINDL.        

KƏRƏVÖZKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

  

Grammosciadium platycarpum Boiss. et 

Hausskn. (=Caropodium platycarpum 

(Boiss. et Hausskn.) Schischk.) 

Oraqmeyvə  qalxanək 

Dorema glabrum Fisch. et C.A.Mey. 

Çılpaq dorema 


Ferula caucasica Korov. 

Qafqaz ilankölgəsi 

Zeravschania pauciradiata (Tamamsch.) M. 

Pimen. (=Peucedanum pauciradiatum 

Tamamsch.) 

Azşüalı zerafşaniya 

Smyrniopsis aucheri Boiss. 

Oşe lələklivəsi 

Stenotaenia macrocarpa Freyn. et Sinth. ex Freyn, 

subsp. daralaghezica (Takht.) Takht. 

(= S. daralaghezica (Takht.) Schischk.) 

İrimeyvə stenoteniyası AQUIFOLIACEAE BARTL. 

ŞUMŞADKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Ilex hyrcana Pojark. 

Hirkan şümşadı 

ARALİACEAE JUSS. 

SARMAŞIQKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Hedera pastuchowii Woronow 

Pastuxov daşsarmaşığı 

ARISTOLOCHİACEAE JUSS. 

ZƏRAVƏNDKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Aristolochia bottae Jaub. et Spach 

Bott zəravəndi DRYOPTERIDACEAE CHING 

AYIDÖŞƏYİKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Dryopteris raddeana (Fomin) Fomin 

Rade ayıdöşəyisi 

ASTERACEAE DUMORT. 

ASTERKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Cladochaeta candissima (Bieb.) DC. 

Parlaq kladoxeta 

Gundelia tournefortii L. 

Turnefor qundeliyası 

Pyrethrum kotschyi Boiss. 

Koçi birəotusu 

Scorzonera grossheimii Lipsch.et Vass. 

Qrossheym təkəsaqqalı 

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 

Gözəl telekiya 

AMARYLLIDACEAE J. ST.-HIL. 

NƏRGİZÇİÇƏYİKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 

Kolxidflora şternbergiyası 

HAMAMELIDACEAE R. BR. 

DƏMİRAĞACKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Parrotia persica (DC.) C.A. Mey. 

Dəmirağac 

HEMIONITIDACEAE PICHI 

SERMOLII 

HEMİONİTİDKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Anogramma leptophylla (L.) Link 

Nazikyarpaq anoqramma 

HYPERICACEAE JUSS. 

DAZI FƏSİLƏSİ 

Hypericum formosissimum Takht. 

Gözəl dazı 

IRIDACEAE JUSS. 

SÜSƏNKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Crocus caspius Fisch. et C.A.Mey. 

Xəzər zəfəranı 

Gladiolus halophilus Boiss. et Heldr. 

Şoranyer qarğasoğanı 

Iris acutiloba C.A.Mey. 

İtikənarlı süsən 

Iris camillae Grossh. 

Kamilla süsəni 

JUGLANDACEAE A. RICH. EX 

KUNTH 

QOZKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex 

I. Iljinsk. 

Qanadmeyvə yalanqoz LILIACEAE JUSS. 

ZANBAQKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Fritillaria grandiflora Grossh. 

İriçiçək laləvər 

Lilium ledebourii (Baker) Boiss. 

Ledebur zanbağı 

Tulipa karabachensis Grossh. 

Qarabağ dağlaləsi 

HYACİNTACEAE BATSCH 

HİASİNTKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Muscari elegantulum Schchian 

Qəşəng ilansoğanı 

Ornithogalum hyrcanum Grossh. 

Hirkan xıncılosu 

Hyacintella atropatana (Grossh.) 

Atropatan (Azərbaycan) zümrüdçiçəyi 


H.Mordak et Zakharyeva (=Scilla 

atropatana Grossh.) MELANTHİACEAE BATSCH 

MELANTASİYAKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Merendera candidissima Miscz. ex 

Grossh. 

Ağaran danaqıran RUSCACEAE HUTCH. 

BİKƏVƏRKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Danae racemosa(L.) Moench 

Budaqlı danaya 

  

  "Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna 

və yabam flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin 

tənzimlənməsi Qaydaları"na 

2 nömrəli əlavə 

  

Azərbaycan üçün xarakterik və mühafizəsinin gücləndirilməsi tələb olunan vəhşi fauna və yabanı flora növləri 

  

  FAUNA (HEYVANLAR) 

  

MAMMALIA (MƏMƏLİLƏR) 

INSECTIVORA 

HƏŞƏRATYEYƏNLƏR 

Soricidae 

Yereşənlər 

Sunsus etruscus 

Cırtdan ağdiş 

CHIROPTERA 

YARASALAR 

Rhinolophidae 

Nalburun yarasalar fəsiləsi 

Rhinolophus hipposideros 

Kiçik nalburun 

Rhinolophus euryale 

Cənub nalburunu 

Vespertilionidae 

Şəbpərələr 

Myotis blythii 

Itiqulaq şəbpərə 

CARNIVORA 

YIRTICILAR 

Mustelidae 

Dələlər 

Lutra lutra 

Çay samuru 

Felidae 

Pişikkimilər 

Felidae chaus 

Qamışhq pişiyi 

PINNIPEDIA 

KÜRƏKAYAQLILAR 

Phocidae 

Əsl suitiiər 

Phoca caspica 

Xəzər suitisi 

ARTIODACTYLA 

CÜTDİRNAQLILAR 

Cervidae 

Dolubuynuzlular 

Capreolus capreolus 

Cüyür 

Cervus elaphus Nəcib maral 

AVES (QUŞLAR) 

Podicipediformes 

Maygülükimilər 

Podicipedidae 

Maygülülər 

Podiceps 

Maygülü 

Podiceps nigrocollis 

Qaraboyun maygülü 

Podiceps auritus 

Qırmızıboyun maygülü 

Podiceps grisegena 

Bozyanaq maygülü                                            


Pellcaniformes 

Qutankimilər 

Phalacrocoracidae 

Qarabatdaqlar 

Phalacrocorax 

Qarabatdaq 

Phalacrocorax pygmaeus 

Kiçik qarabatdaq 

Anseriformes 

Qazkimilər 

Anatidae 

Ordəklər 

Cygnus 

Qulələk 

Cygnus cygnus 

Harayçı qulələk 

Tadorna 

Anqut 

Tadorna tadorna 

Ala anqut 

Tadornaferruginea 

Qırmızı anqut 

Rallidae 

Sufərələri 

Porphyrio 

Soltanquş 

Porphyrio porphyio 

Adi soltanquş 

Coraciiformes 

Göycəqarğakimilər 

Coraciidae 

Göycəqarğalar 

Coracias 

Göycəqarğa 

Coracias garrulus 

Adi göycəqarğa 

Alcedinidae 

Zərricələr 

Alcedo 

Zərricə 

Alcedo atthis 

Balıqcıl zərricə 

Meropidae 

Qızlarquşular 

Merops 

Qızlarquşu 

Merops apiaster 

Qızılı qızlarquşu 

Merops superciliosus 

Yaşıl qızlarquşu 

REPTILIA   (SÜRÜNƏNLƏR) 

Testudines 

Tısbağalar 

Emudidae 

Şirin su tısbağaları 

Emus 

Şirin su tısbağası 

Emus orbicularis 

Bataqlıq tısbağası 

Squamata 

Pulcuqlular 

Saura 

Kərtənkələlər 

Anguidae 

Anquidlər 

Anguis 

Anquis 

Anguis fragilis 

Cılız koramal 

Scinicidae 

Ssinklər 

Ablepharus 

Çılpaqgözlülər 

Ablepharus pannonicus 

Asiya çılpaqgözlüsü 

Lacertidae 

Kərtənkələlər 

Eremias 

Kərtənkələcik 

Eremias Strauxs 

Ştraux kərtənkələciyi 

Lacerta 

Əsl kərtənkələ 

Lacerta praticola 

Çəmən kərtənkələsi 

Darevskia raddei 

Azərbaycan kərtənkələsi 

Darevskia chlorogaster 

Yaşılqarın kərtənkələ 

Serpentes 

İlanlar 

Boidae 

Yatağan ilanlar 

Erux. 

Yatağan 


Erux jaculus 

Qərb yatağanı 

Colubridae 

Su ilanları Coluber 

Təlxə 

Coluber ravergieri 

Rəngbərəng təlxə 

Elaphe 

Dırmaşan təlxələr 

Elaphe dionee 

Naxışlı təlxə 

Elaphe Sauromates 

Dördzolaqlı təlxə 

Eirenis 

Eyrenis 

Eirenis modestus 

Dinc eyrenis 

Viperidae 

Gürzəklər 

Vipera 

Gürzə 

Vipera ursini 

Çöl gürzəsi 

Crotalidae 

Çuxurbaşlılar 

Gloydius 

Qalxansifət 

Gloydius halus 

Adi qalxansifət ilan 

AMFIBIA(SUDA-QURUDA YAŞAYANLAR) 

Procoela 

Prosollfilər 

Hylidae 

Ağac qurbağaları 

Hyla Laurenti 

Ağac qurbağası 

Hyla arborea Limaius 

Adi ağac qurbağası 

Diploasiocolla 

Diploasisollfilər 

Ranidae 

Qurbağalar 

Rana 

Qurbağa 

Rana macrocnemis 

Kiçik asiya qurbağası 

FLORA (BİTKİLƏR) 

CHENOPODIACEAE VENT. 

TƏRƏÇİÇƏKKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Anabasis brachiata Fisch. et C.A.Mey. ex Kar. et 

Kir. 

Şamdanvari öldürgən Salsola tamamschjanae Iljin 

Tamamşyan şorangəsi CUPRESSACEAE RICH. EX BARTL. 

SƏRVKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Juniperus foetidissima Willd. 

Ağıriyli ardıc 

EBENACEAE GUERKE 

EBENA FƏSİLƏSİ 

Diospyros lotus L. 

Qafqaz xurması (xurnik) 

ERICACEAE JUSS. 

ERİKA FƏSİLƏSİ 

Rhododendron caucasicum Pall. 

Qafqaz xınaməli 

Rhododendron luteum Sweet 

Sarı xınaməli 

EUPHORBIACEAE JUSS. 

SÜDLƏYƏNKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Euphorbia grossheimii Prokh. 

Qrossheym südləyəni 

FABACEAE LINDL. 

PAXLALILAR FƏSİLƏSİ 

Albizia julibrissin Durazz. 

Güləbrişin, irək akasiya 

Astragahıs bakuensis Bunge 

Bakı gəyəni 

Astragalus kubensis Grossh. 

Quba gəvəni 

Gleditsia caspia Desf. 

Xəzər lələyi (şeytanağacı) 

FAGACEAE DUMORT. 

FISTIQKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Castanea sativa Mill. 

Adi şabalıd 

Quercus castaneifolia C.A. Mey. 

Şabalıdyarpaq palıd 

GENTDVACEAE JUSS. 

ACIÇİÇƏKKİMİLƏR  FƏSİLƏSİ 

Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh. 

Laqodex acıçiçəyi 

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə