«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqındaYüklə 0.57 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix26.05.2017
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3

BETULACEAE S.F.GRAY 

TOZAĞACI FƏSİLƏSİ 

Corylus colurna L. 

Ağacvari fındıq, ayı fındığı         

Alnus subcordata C.A. Mey. 

Ürəkvariyarpaq qızılağac 

Betula raddeana Trautv. 

Rade tozağacısı 

BRASSICACEAE BURNETT. 

XAÇÇİÇƏKİMİLƏR FƏSİLƏSİ 

Physoptychis caspica (Habl.) V. Boczantzeva 

(=Ph. gnaphalodes (DC.) 

Boiss.) 


Quru bozqovqaç 

Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) 

Rupr. 

Barmaqvari qovqaç BUXACEAE DUMORT. 

ŞÜMŞƏT FƏSİLƏSİ 

Buxus colchica Pojark. 

Kolxida şümşadı 

CAMPANULACEAE JUSS. 

ZƏNGÇİÇƏKLİLƏR FƏSİLƏSİ 

Campanula coriacea P.H. Davis 

(=C.radula auct.) 

Şüalı zəngçiçəyi CELASTRACEAE R. BR. 

GƏRMƏŞOV FƏSİLƏSİ 

Euonymus velutina Fisch. et C.A.Mey. 

Məxməri gərməşov 

 

 

“kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi 

Qaydaları”na

 

3 nömrəli əlavə

 

 

 

CITES

 

KÖKÜNÜN KƏSİLMƏSİ 

TƏHLÜKƏSİ OLAN VƏHŞİ FAUNA 

VƏ YABANI FLORA NÖVLƏRİNİN 

BEYNƏLXALQ TİCARƏTİ 

HAQQINDA KONVENSİYA

 

 

 

CONVENTİON ON

 

İNTERNATIONAL TRADE IN

 

ENDANGERED SPECIES OF

 

WILD FAUNA AND FLORA

 

İCAZƏ/SERYİFİKATI

 

PERMIT/ CERTIFICATE

 

№ AZ 000000

 

  1.

 

İXRAC 

EXPORT


 

 

  

 

   

 

  

 

   

 

 

TƏKRAR-İXRAC 

RE-EXPORT

 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

İDXAL 

IMPORT


 

2.

 -dək qüvvədədir

 

Valid until 

 

   

 

 

  

  

 

 

BAŞQALARI 

OTHER


 

  

 

 

 

  

 

3. İdxal edən (adı və ünvanı) 

Import (name and address)

 

 

  

 

  

4. ixrac edən/təkrar-ixrac edən (adı, ünvanı, ölkə)

 

Exporter (name and address, country) 

3a. İdxal edən ölkə

 

Country of import 

 

 Xahiş edənin imzası

 

Signature of the applicant 

5. Xüsusi şərtlər

 

Special conditions 

 

 6. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

 

Ministry of Ecology and Natural Resources ,of Republic ofAzerbajan 

In  compliance with requirements

 

 

 Bütün idxal və ixrac edilən nümunələr baytarlıq normativlərinə cavab 

verməlidirlər.

 

Canlı  heyvanlar  üçün  bu  icazə  yaxud,  sertifikat  yalnız  nəqliyyat şəraiti  canlı  heyvanların  daşınması  üçün  Qərarlara,  yaxud  hava 

nəqliyyatı  IATA  Canlı  heyvanlar  üçün  normativlərə  tabe  olduğu 

halda həqiqi hesab olunur.

 

For  live  Animals  This  permit  or  certificate  is  only  valid  if  the transport conditions confound to the Guidelines for Transport of live 

Animals  or In  the  case  of  air  transport  To  the  :ATA  live  Animals 

Regulations

 

 ünvan: AZ0033 bakı, Moskva pros. 

50

 tel:

 

  

 

 address: 50 Moscow avenue, 

AZ0033 BAKU

 

 

 tel: +994(12) 41 53 76, 38 74 19

 

fax: +994(12) 41 58 11, 92 59 07 

 

 5a.  Göndərişdə  məqsəd  (arxaya 

bax)


 

Purpose  of  the  transacition  (see 

reverse)

 

5b. Təhlükəsizlik möhürü 

Security stamp N

 

7/8. Elmi adı (cinsi və növü) və heyvanın, yaxud bitkinin hamıya məlum 

adı


 

Scientific name (genus and species) and 

common name of animal or plant

 

9. Nümunələrin təsviri, tanımaq üçün nişanları 

yaxud nömrələri 

(yaşı/əgər canlıdırsa 

cinsiyyəti)

 

Description of specimeus, inclding 

identifying marks or 

numbers (age/sex if live)

 

10. əlavə № və mənbə 

(arxaya bax)

 

Appendix No. And source (see reverse)

 

11. miqdarı (ölçü vahidliyə)

 

Quantity (including unit)

 

11a. Ümumilikdə ixrac olunan/ 

kvota


 

Total exporled/ 

Quota

 

A 

7/8.


 

9.

 10.

 

11. 

11a.


 

12. Törəndiyi ölkə *

 

      Country of origin * 

İcazə №


 

Prmit No


 

Tarix


 

Date


 

12a. Axırıncı təkrar-ixrac ölkəsi

 

Country of last re-export 

 

 Sertifikat № -si

 

Certificate No 

 

 Tarix

 

Date 

 

 12b. Əməliyyat № 

*** yaxud əldə 

olunma tarixi ***

 

No. Of the operation **or 

date of 


acquisition***

 

  

 

 B

 

7/8. 

9.

 10.

 

11. 

11a.


 

12. Törəndiyi ölkə *

 

      Country of origin * 

İcazə №


 

Prmit No


 

Tarix


 

Date


 

12a. Axırıncı təkrar-ixrac ölkəsi

 

Country of last re-export 

 

 Sertifikat № -si

 

Certificate No 

 

 Tarix

 

Date 

 

 12b. Əməliyyat № 

*** yaxud əldə 

olunma tarixi ***

 

No. Of the operation **or 

date of 


acquisition***

 

  

 

 C

 

7/8. 

9.

 10.

 

11. 

11a.


 

12. Törəndiyi ölkə *

 

      Country of origin * 

İcazə №


 

Prmit No


 

Tarix


 

Date


 

12a. Axırıncı təkrar-ixrac ölkəsi

 

Country of last re-export 

 

 Sertifikat № -si

 

Certificate No 

 

 Tarix

 

Date 

 

 12b. Əməliyyat № 

*** yaxud əldə 

olunma tarixi ***

 

No. Of the operation **or 

date of 


acquisition***

 

  

 

 D

 

7/8. 

9.

 10.

 

11. 

11a.


 

12. Törəndiyi ölkə *

 

      Country of origin * 

İcazə №


 

Prmit No


 

Tarix


 

Date


 

12a. Axırıncı təkrar-ixrac ölkəsi

 

Country of last re-export 

 

 Sertifikat № -si

 

Certificate No 

 

 Tarix

 

Date 

 

 12b. Əməliyyat № 

*** yaxud əldə 

olunma tarixi ***

 


No. Of the 

operation **or 

date of 

acquisition***

 

 

  

 

* Nümunələrin təbii mühitindən götürüldüyü, ağılda çoxaldığı yaxud süni sürətində çoxaldığı ölkə (yalnız təkrar-ixrac olunan halda) ** Yalnız Əlavə 1-ə aid olan, ağılda, yaxud süni sürətdə kommersiya məqsədi ilə çoxaldılan nümunələr

 

*** Konvensiyadan əvvəlki nümunələr üçün 

* country in which the specimens were taken from the wild? Bred in captitiy or artificially (only in case of re-export)

 

** Only for specimens of Appendeix-1 species bred in captivity or  artificially propagated (only in case of re-export) 

*** For pre-Convention specimens

 

13. Bu icazə 

      This permit is ussued by:

 

 

  

 

  

tərəfindən verilmişdir.

 

 

 Yer

 

place 

 

 Tarix

 

Date 

 

 Təhlükəsizlik ştampı, imza və rəsmi möhür

 

Security stamp, siguature and official seal  

 

14. İxracın təsdiqi 

     Export endorsement:

 

15. Yükləmək üçün qaimə/Hava nəqliyyatı biletinin nömrəsi 

       Bill of lading/Air Waybill Number

 

 

  

 

  

 

 Bölgü

 

Block 

Miqdarı


 

Quantity


 

A

  

 

B 

 

 C

 

  

D

  

 

İxracı olunan port 

Port of export

 

 

 Tarix

 

Date 

 

 İmza

 

Signature 

 

 Rəsmi ştamp və vəzifəsi

 

Oficial stamp and title 

 

  

 

İcazə/sertifikat formasında göstərilən kodların izahı 

(sertifikatın arxa tərəfi)

 

  

5A BƏNDİ ÜÇÜN KODLAR (CODES FOR BOX 5A) T 

Kommersiya 

Commercial 

Z 

Zooparklar 

Zoos 

G 

Nəbatat bağları 

Botanical gardens 

Q 

Sirklər və səyyar sərgilər 

Circuses and traveling exhibitions 

S 

Elm 


Scientific 

H 

Ov məhsulu 

Hunting trophies 

P 

Fərdi istifadə 

Personal 

M 

Bio-tibbi tədqiqatlar 

Bio-medical research 

E 

Təhsil 


Education 

N 

Vəhşi 


təbiətə 

reintroduksiya 

(təkrar 

köçürmə) və ya introduksiya (köçürmə) 

Reintroduction or introduction into the wild 

B 

Qeyri-sərbəst  artırılmış  və  ya  süni 

yetişdirilmiş 

Breeding in captivity or artificial propagation 10-cu BƏND ÜÇÜN KODLAR (CODES FOR BOX 10) 

W 

Təbiətdən götürülən nümunələr 

Specimens taken from the wild 

R 

Ferma üsulu ilə yetişdirilən nümunələr 

Specimens originating from a ranching operation 

D 

Konvensiyanın  7-ci  maddəsinin  4-cü 

paraqrafının  və  «Kökünün  kəsilməsi 

təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabam flora 

Appendix  I  (Appendix  1  of  the  Rules)  animals 

bred  in  captivity  for  commercial  purposes,  or 

Appendix  I  (Appendix  1  of  the  Rules)  plants 


növləri 

nümunələrinin 

beynəlxalq 

ticarətinin  tənzimlənməsi  Qaydaları»nın 

müddəalarına  uyğun  olaraq  ixrac  edilən 

və  Konvensiyanın  I  və  Qaydaların  1 

nömrəli  əlavələrinə  daxil  edilmiş,  lakin 

kommersiya  məqsədləri  ilə  qeyri-sərbəst 

münitdə 

artırılmış 

heyvanlar 

və 


yetişdirilmiş  bitkilər,  onların  hissələri  və 

derivatları 

artificially propagated for commercial purposes as 

well  as  parts  and  derivatives  thereof,  exported 

under  the  provisions  of  Article  VII,  paragraph  4, 

of the Convention and of the "Rules on Regulation 

of  International  Trade  in  Endangered  Species  of 

Wild Fauna and Flora" A 

Konvensiyanın  7-ci  maddəsinin  5-cİ 

paraqrafının  və  «Kökünün  kəsilməsi 

təhlükəsi olan vəhşi fauna və  yabanı flora 

növləri 

nümunələrinin 

beynəlxalq 

ticarətinin  tənzimlənməsİ  Qaydaları»nın 

müddəalarına  uyğun  otaraq  ixrac  edilən 

və 


Konvensiyanın 

11.11 


saylı 

Qətnaməsinin  «a»  paraqrafına  müvafiq 

olaraq  süni  yetişdirilmiş  bitkilər,  onların 

hissələri  və  derivatları  (qeyri  kommersiya 

məqsədləri  ilə  süni  yetişdirilmiş  və 

Konvensiyanın 

1,11 

və 


III, 

habelə 


Qaydaların  1  və  2  nömrəli  əlavələrinə 

daxil edilmiş növlərin nümunələri) 

Plants  that  are  artificially  propagated  in 

accordance 

with 

Resolution Conf. 

11.11, 


paragraph  "a",  as  well  as  parts  and  derivatives 

thereof,  exported  under  the  provisions  of  Article 

VII,  paragraph  5  of  the  Convention  and  of  the 

"Rules  on  Regulation  of  International  Trade  in 

Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora" 

(specimens  of  species  included  in  Appendix 

I(Appendix  1  of  the  Rules)  that  have  been 

propagated 

artificially 

for 


non-commercial 

purposes  and  specimens  of  species  included  in 

Appendices II, III and Appendix 2 of the Rutes) 

C 

Konvensiyanın 

7-ci 

maddəsinin 5-ci 

paraqrafının  və  «Kökünün  kəsilməsi 

təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora 

növləri 


nümunələrinin 

beynəlxalq 

ticarətinin  tənzimlənməsİ  Qaydaları»nın 

müddəalarına  uyğun  olaraq  ixrac  edilən 

və Konvensiyanın 10.16 saylı Qətnaməsinə 

müvafiq  olaraq  qeyri-sərbəst  şəraitdə 

artırılmış  heyvanlar,  onların  hissələri  və 

derivatları  (qeyri  kommersiya  məqsədləri 

ilə süni olaraq artırılmış və Konvensiyanın 

1,11  və  III,  habelə  Qaydaların  1  və  2  №-li 

əlavələrinə 

daxil 


edilmiş 

növlərin 

nümunələri) 

Animals  bred  in  captivity  in  accordance  with 

Resolution Con£ 10.16 (Rev.), as well as parts and 

derivatives thereof, exported under the provisions 

of Article VII, paragraph 5 of the Convention and 

of the "Rules on Regulation of International Trade 

in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora" 

(specimens  of  species  included  in  Appendix  I 

(Appendix  1  of  the  Rules) that  have  been  bred  in 

captivity  for  non-commercial  purposes  and 

specimens of species included in Appendices II, III 

and Appendix 2 of the Rules) F 

Qeyri-sərbəst  şəraitdə  artırılmış  (F1  və 

sonrakı  nəsillər),  lakin  Konvensiyanın 

10.16 saylı Qətnaməsində  nəzərdə tutulan 

«qeyri-sərbəst 

şəraitdə 

artırılmış» 

anlayışının  tələblərinə  cavab  verməyən 

heyvanlar, onların hissələri və derivatları 

Animals  born  in  captivity  (Fl  and  subsequent 

generations)  that  do  not  fulfill  the  definition  of 

"bred  in  captivity"  in  Resolution  Conf.  10.16 

(Rev.), as well as parts and derivatives thereof 

U 

Naməlum mənbələr (əsaslandırılmalıdır) 

Source unknown (must be justified) 

I 

Müsadirə  olunmuş  və  ya  götürülmüş 

nümunələr 

Confiscated or seized specimens 

  

“kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi 

Qaydaları”na

 

4 nömrəli əlavə

 

 

 


Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növləri nümunələrinin 

əldə edilməsi haqqında Şəhadətnamə

 

 Azərbaycan respublikasında CİTES-in inzibati orqanı (Azərbaycan 

Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi)

 

 

 

 

 

Şəhadətnamə                            AZ № 000000

 

 

 

  

Verilir ___________________________________________________________________________

 

(fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsi barədə məlumatlar) 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(hüquqi şəxsin rekviztləri)

 

 

 ______________________________________________________

məhkəməsinin “___” ___________200__il tarixli

 

     (müsadirə barədə qərar qəbul edilmiş orqanın adı) 

 

 qərarı ilə müsadirə olunmuş________________________________________________________

 

(nümunənin Azərbaycan və latın dillərində adı, CİTES-in müvafiq əlavəsinin №-si) 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

(nümunənin təsviri – canlı, hissə, derivat, fərdi nişanın olması və s.) 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

  

CİTES nümunəsini əldə etməsinin qanuniliyini təsdiq edir.

 

 

  

 

Nümunədən istifadənin xüsusi şərtləri_______________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________

 

  

 

   

Qeyd: Nümunənin məhv olduğu (İtirdiyi) hallarda şəhadətnamə 2 həftə müddətində   

CİTES-in Azərbaycan Respublikasındakı inzibati orqanına qaytarılmalıdır. 

Sahibi dəyişdiyi hallarda Şəhadətnamə dəyişdirilir. 

 

 

  

 

 Tarix____________________________                  İmza__________________________________

 

                                                                                                                                      (soyadı, vəzifə) 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 


 

 

  

 

  

Каталог: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> Health problems related to breeding
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə