Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si


C dv l 8-2:  hali: Az rbaycan, 2005–2011 (Min n f rl )Yüklə 3.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/15
tarix25.12.2016
ölçüsü3.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

C dv l 8-2:  hali: Az rbaycan, 2005–2011 (Min n f rl ) 
Onlardan 
C mi  halinin Faizi 
Kimi 
ll r 
C mi  hali 
Ki i 
Qad n 
Ki i 
Qad n 
H r 1000 
Ki iy  
Qad nlar n 
Say  
2005 8447.4 
4156.2 
4291.2 
49.2 
50.8 
1032.5 
2006 8553.1 
4213.5 
4339.6 
49.3 
50.7 
1029.9 
2007 8666.1 
4274.9 
4391.2 
49.3 
50.7 
1027.2 
2008 8779.9 
4336.8 
4443.1 
49.4 
50.6 
1024.5 
2009 8922.4 
4414.4 
4508.0 
49.5 
50.5 
1021.2 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-8 
2010 8997.6 
4455.5 
4542.1 
49.5 
50,5 
1019.4 
2011 9111.1 
4517.1 
4594.0 
49.6 
50.4 
1017.0 
2012 
9235.1 4583.5 4651.6 
49.6  50.4  1014.9 
kil 8-1: H r 1000 N f r  T bii Art m  
M nb : Az rbaycan Respublikas n n Dövl t Statistika Komit si  
halinin  ks riyy ti (2011-ci ild  olan c mi 9,1 milyon  halid n 6,2 milyon) i l y c k 
ya dad r
1
, v  C dv l 8-3-d  göst rildiyi kimi 2005-2011-ci ill rd  i l m k qabiliyy tind  olan 
xsl rin say  14% artm d r. G ncl rin (5-19 ya ) say  2005-ci ild n b ri 14% azalm d r ki, 
bu da g l c kd  i  bazar na daxil olan i çil rin say n n azalaca n  bildirir. Haz rda mövcud 
olan meyl göst rir ki, Az rbaycana g l n miqrantlar n say   n z r çarpacaq d r c d  
artmasa, g l n ill rd  i l k ya l   halinin say  a a  dü
c k v  bu, i çi qüvv sinin ölçüsün  
t sir ed  bil r.  
C dv l 8-3:  hali Ya  Qruplar na  sas n (Min n f rl ) 
Ya  
Qruplar  
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
0–4  572.7 584.2 601.7 624,4 640.9 670.1 712.5 
5–9  731.7 700.7 665.0 655.4 648.2 634.8 626.1 
10–14 893.7 868.4 843.9 803.6 763.9 725.8 693.8 
15–19 927.6 936.5 945.3 937.4 922.5 905.2 875.6 
20–24 809.9 833.7 873.8 900.3 925.8 939.2 946.2 
25–29 661.5 699.4 736.2 771.1 794.5 819.9 843.2 
1
l k ya  qad nlar üçün: 18-62; ki il r üçün:18-67. 
0
2
4
6
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
200
200
200
200
200
201
D
y
r
halinin t bii 
Do um 
Ölüm 
10.9
11.6
11.7
11.6
11.3
12.5
17.8
18
17.8
17.2
18.5
6.3
6.2
6.3
6.2
5.9
6
17.2
l

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-9 
Ya  
Qruplar  
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
30–34 625.2 617.6 626.7 635.8 659.4 684.4 712.8 
35–39 666.1 661.2 654.5 647.5 634.0 624.9 618.3 
40–44 684.4 678.3 673.3 664.6 668.9 664.6 663.3 
45–49 577.5 616.4 640.4 663.8 678.6 680.1 674.1 
50–54 363.5 391.4 422.3 459.6 510.9 555.8 600.9 
55–59 223.1 260.3 282.7 305.8 323.8 348.1 372.6 
60–64 163.1 140.8 136.7 151.3 180.2 209.7 244.2 
65–69 237.8 235.8 217.1 193.8 161.5 138.5 120.7 
70–74 158.0 162.5 175.6 182.2 192.4 195.0 194.0 
75–79 93.5  104.4 106.0 112.6 113.1 116.4 119.7 
80 v  
yüks k 
58.1 61.5 64.9 70.7 78.4 85.1 93.1 
l k 
ya da 
5502.5 5646.6 5804.4 5932.8 6065.3 6167.9 6285.9 
C mil  8447.4 8553.1 8666.1 8779.9 8897.0 8997.6 9111.1 
M nb : Az rbaycan Respublikas n n Dövl t Statistika Komit si  
2009-cu il  halinin siyah ya al nmas   a a dak  milli etnik/milliyy t bölümünü göst rdi: 
az rbaycanl  91,6%, l zgi 2,0%, erm ni 1,3%, rus 1,3%, tal  1,3% v  
kil 8-2-d  
göst rildiyi kimi çox az sayda olan avarlar, türkl r, tatarlar v  tatlar da daxil olmaqla dig r 
etnik/milli qruplar.  
Az rbaycanl
 
L zgil r 
Erm nil r 
Ruslar 
Tal lar 
Avarlar 
Türkl r 
Tatarlar 
Tatlar 
Ukraynal lar 
Saxurlar 
Gürcül r 
Y hudil r 
Kürdl r 
Qr zlar 
Udinl r 
X nal qlar 
Dig r mill tl r 
kil 8-2: Etnik Qruplar Üzr   hali, 2009 
M nb : Az rbaycan Respublikas n n Dövl t Statistika Komit si  
C dv l 8-4 CQBKG LTMQ c-n yerl
diyi bölg l rd  
halini t svir edir. Bütün 
bölg l r/b l diyy l rd  2005-2011-ci ill rd  
halinin art m  mü ahid  edilmi dir. Daha 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-10 
çoxsayl  
h r 
halisinin oldu u Yevlax v  Hac qabul bölg l ri istisna olmaqla, bu 
bölg l rd   halinin  ks riyy ti k ndl rd  ya ay r.  
C dv l 8-4: B l diyy l r v   laq dar Bölg l r Üçün  halinin Say : 2005-2011 
(Min n f rl ) 
qtisadi v   nzibati Bölg l r 
2005 
2009 
2010 
2011 
A stafa bölg si 
77.3
80.2
80.6
81.4
h r  halisi
19.9
20.2
20.2
20.2
K nd  halisi
57.4
60.0
60.4
61.2
Tovuz bölg si 
150.3 157.5 159.0  160.7 
h r  halisi
26.1
26.9
27.0
27.3
K nd  halisi 
124.2 130.6 132.0  133.4 
mkir bölg si 
181.6 190.7 193.1  196.1 
h r  halisi
63.5
66.5
67.2
68.1
K nd  halisi 
118.1 124.2 125.9  128.0 
Samux bölg si 
51.4
53.6
54.0
54.6
h r  halisi
18.4
20.3
20.5
20.7
K nd  halisi
33.0
33.3
33.5
33.9
Goranboy bölg si 
91.2
95.1
96.2
96.2
h r  halisi
19.6
20.1
20.3
20.5
K nd  halisi
71.6
75.0
75.9
75.7
Yevlax bölg si 
112.6 117.6 118.4  119.6 
h r  halisi
61.2
64.7
65.1
65.5
K nd  halisi
51.4
52.9
53.3
54.1
Ming çevir 
h ri 
95.2
96.0
96.9
97.8
A da  bölg si 
94.4
98.4
99.3
100.6
h r  halisi
30.4
32.8
33.0
33.2
K nd  halisi
64.0
65.6
66.3
67.4
Hac qabul bölg si 
61.7
65.7
66.5
67.3
h r  halisi
32.2
33.8
34.1
34.5
K nd  halisi
29.5
31.9
32.4
32.8
Ucar bölg si 
74.7
77.9
78.8
79.8
h r  halisi
17.0
16.8
16.9
17.0
K nd  halisi
57.7
61.1
61.9
62.8
Kürd mir bölg si 
98.9
103.6 104.6
105.7
h r  halisi
20.8
21.1
21.1
21.2

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-11 
qtisadi v   nzibati Bölg l r 
2005 
2009 
2010 
2011 
K nd  halisi
78.1
82.5
83.5
84.5
M nb : Az rbaycan Respublikas n n Dövl t Statistika Komit si  
Qeyd: C dv ld ki bölg l r a kar edilmi  LTMQ c-   hat  ed n a kar edilmi  bölg l rdir  
LMTQ c-da t dqiqat apar lm  bütün bölg l rd  qad nlarla ki il rin say  dem k olar ki, 
b rab rdir. Ancaq Yevlax bölg sind  ki il r  nisb t n daha çox qad n var (C dv l 8-5).  
C dv l 8-5: 2011-ci ilin  vv lin  Bölg l r Üzr   V  Cinsl r Üzr   halinin Say  
(Min n f rl ) 
qtisadi v  
nzibati 
Bölg l r  
C mi 
Ki i 
Qad n 
h r 
yerl ri 
Ki i 
Qad n 
K nd
yerl ri 
Ki i
Qad n 
Az rbaycan 
Respublikas  
9111.1 4517.1  4594.0  4829.5 2379.1 
2450.4 4281.6 2138.0 2143.6 
A stafa bölg si 81.4 
40.0 
41.4 
20.2 
9.9 
10.3  61.2 
30.1 
31.1 
Tovuz bölg si 160.7  80.7 
80.0 
27.3  13.5  13.8 133.4 67.2 
66.2 
mkir bölg si 196.1  98.7 
97.4 
68.1 
34.1  34.0  128.0  64.6 
63.4 
Samux bölg si 54.6 
27.1 
27.5 
20.7 
10.3  10.4  33.9 
16.8 
17.1 
Goranboy 
bölg si 
96.2 47.9  48.3  20.5 10.2 
10.3 
75.7 37.7  38.0 
Yevlax bölg si 119.6  56.5 
63.1 
65.5 
30.0  35.5  54.1 
26.5 27.6 
A da  bölg si 100.6  50.0 
50.6 
33.2  16.1  17.1 67.4  33.9 
33.5 
Ucar bölg si 79.8 39.7  40.1  17.0  8.3 8.7 62.8 31.4  31.4 
Kürd mir 
bölg si 
105.7 52.6  53.1 
21.2  10.5 10.7 84.5  42.1 42.4 
Hac qabul 
bölg si 
67.3 33.1  34.2  34.5 16.8 
17.7 
32.8 16.3  16.5 
M nb : Az rbaycan Respublikas n n Dövl t Statistika Komit si  
8.3.2 
M cburi Köçkünl r (MK)  
Az rbaycan v  Erm nistan aras nda Da l q Qaraba la ba l  münaqi
  n tic sind  yüz 
minl rl  etnik az rbaycanl  köçm y   m cbur olmu du. Az rbaycan Hökum tinin r smi 
r q ml rin  
sas n münaqi
 209000 qaçq n v  576000 m cburi köçkünün (MK)
2
 
yaranmas  il  n tic l nmi dir. 
2008-ci il Ya ay  Standart n n Ölçülm si T dqiqatlar na gör  (YSÖT)
3
 Az rbaycan 
halisinin t xmin n 11%-i - t xmin n 900560 n f r –özünü m cburi köçkün kimi 
göst rmi dir. 2010-cu ild  MK-n ya ay  
raiti Dünya Bank  ümumi  hali il  müqayis  
edilmi  v  a a dak  n tic l r  ld  edilmi dir:  
MK-n  ks riyy ti h l   d  qeyri-ya ay  binalar nda, m s l n ictimai binalarda,
yataqxanalarda v  müv qq ti s
nacaqlarda ya ay r
MK  sas n k nd sah l rind  deyil, 
h rl rd  ya ay r. Bir çox MK i  axtarmaq
üçün 
h rl r  köçür.
2
 2003-cü il Ölk  üzr  Ümumi D y rl ndirm  (ÖÜD) t r find n q bul edildiyi kimi, MK v  qaçq nlar üzr  statistika 
müxt lif BMT agentlikl rin, o cüml d n dövl t strukturlar n n t qdim etdiyi m lumatdan as l  olaraq f rql n  bil r. 
3
 Dünya Bank  2010: ‘Az rbaycanda Ya ay  
raitinin Qiym tl ndirilm si Hesabat ’:  
http://ddp-ext.worldbank.org/EdStats/AZEstu10.pdf
  

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-12 
sas ya ay   m nzill ri v  xidm tl ri il   t chiz edilm  MK aras nda daha pis
v ziyy td dir. H r üç MK-d n biri istilik sistemind n istifad  ed  bilmir.
MK-n  sas g lir m nb yi dövl t t r find n öd nil n t zminatd r.
MK  aras nda kas bç l q  msal   sas  hali aras nda olan  msalla eynidir (Bölm
8.6.2.3). 
MK  kas bç l q s viyy l ri m nzil növl rin   sas n f rql nir; hökum t yard m ndan
k narda özün   m nzil almaq q rar  vermi  
xsl r aras nda kas bç l q riski daha 
yüks kdir.  ctimai binalarda ya ama MK aras nda kas bç l q riskini orta kas bç l q 
msal ndan a a  sal r (Dünya Bank , 2010).  
Kürd mir bölg sind  bir LTMQ c,  u a MK icmas  hesab olunur v  LTMQ c ilkin t dqiqatlar  
zaman  n z rd n keçirilmi dir. 
8.3.3 
Milli/Regional S viyy  – Miqrasiya  
kil 8-3 2005-ci ild  m nfi xalis miqrasiya balans  (h r 1000 n f r  -0.9 miqrant), 2010-cu 
ild  is  müsb t balans (h r 1000 n f r  1.4 miqrant) oldu unu göst rir. Beyn lxalq 
köçm l rin say  2005-ci ild  olan h r 1000 n f r  2.9 miqrantdan, 2010-cu ild   h r 1000 
n f r  0.8 miqranta azalm d r. Milli iqtisadiyyat n inki af  2008-ci ild n b ri miqrasiya 
balans nda müsb t meyli izah edir. 
Miqrasiya üzr  Beyn lxalq T
kilat n m lumatlar na gör  (MBT, 2012
4
), Az rbaycan üçün 
sas miqrasiya probleml ri i  axtarmaq üçün  halinin k ndl rd n 
h r  ax n  il  ba l d r.  
kil 8-3: 2005–2010-cu ild  Beyn lxalq Miqrasiya (Min n f rl )  
M nb : Az rbaycan Respublikas n n Dövl t Statistika Komit si  
8.3.4 
LTMQ c S viyy si –  hali  
LTMQ c nümun l rind   hali (43 LTMQ c) C dv l 8-6-da göst rilmi dir. T dqiqat edilmi  
LTMQ c Hac qabul, Kürd mir, Ucar, A da , Yevlax, Goranboy, Samux, 
mkir, Tovuz v  
4
 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/780
  

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-13 
A stafa bölg l rind  yerl
ir. Yevlax 
h rind   halinin say   n yüks k (bölg  il  eyni ad  
da yan 
h r) olub (66434), onun ard nca 15000 n f rl  Qovlar g lir.  
LTMQ c s viyy sind   t dqiqat n tic l ri C dv l 8-6-da göst rilmi  LTMQ c-da  halinin 
sas n t bii s b bl rd n (do ulanlar n say  öl nl rd n çoxdur) artmas n  göst rir. Ancaq 
Ramal v  
lik ndd  LTMQ c r hb rl ri yüks k ölüm nisb ti il  ba l   halinin azalmas n  
göst rir.  
C dv l 8-6: LTMQ c Nümun sind   hali (43 LTMQ c), 2012 
Bölg  
LTMQ c 
hali 
Hac qabul Padar 
958 
S
rl
7000
r al
760
K rrar
2512
Çöhranl
1520
Ataki ili
5670
Kürd mir 
X rdapay
7425
T z   ilyan
3000
B rgü ad
6100
Qaracal
3400
lik nd
736
Ucar 
Ramal
800
A da  Orta 
L ki
2760
Yevlax
66,434
N rimanabad
1850
Aran
7099
Yevlax 
Yaldili
1365
Eyvazl lar
562
Cinli Boluslu 
1391 
Yerevanl
280
Muzdurlar
1500
Yolpaq
908
Goranboy 
Alpout (Goranboy) 
1132 
A a  A as b yli
1596
Hacall
1100
Samux
9800
Samux 
Q dilli
374
Qarac mirli
5625
Mahmudlu
3508
Ç p rli
3750
D ll r C yir
5528
D ll r Da bulaq
2238
mkir 
Bayraml
2830

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-14 
Bölg  
LTMQ c 
hali 
Z y m
7881
Düy rli
8242
A a  Ay bl
10,875
Düz Q r ql
6500
Qovlar
15,000
Bozalqanl
4475
Cilovdarl
1359
Q dirli
1588
Tovuz 
A a  Mülkülü 
2398 
A stafa Q raq K s m n
2135
8.3.4.1 Ya  v  cinsin paylanmas  
kil 8-4 göst rir ki, ail  t s rrüfatlar n n t xmin n 25 %-i dörd n f rd n v  t xmin n 20 %-i 
be   n f rd n ibar tdir. Ail   t s rrüfatlar n n t dqiqat   n tic l rin   saslanaraq, LTMQ c 
s viyy sind  orta ail  say  be   n f rd n ibar t kimi götürülmü dür. LTMQ c s viyy sind  
ail  t s rrüfat n n orta say  4-5 n f r hesab edil n orta milli ail  say ndan bir q d r art qd r. 
Cinsl rin paylanmas na g ldikd  is , qad n v  ki il rin say   b rab r nisb td dir ki, bu, 
dem k olar ki, son bir neç  ild  cins qeyri-b rab rliyinin azalmas  mü ahid  olunan milli 
s viyy y  ox ard r; yax n g l c kd  bu nisb tin daha da yax nla mas n n ba  ver c yi 
ehtimal edilir.  
kil 8-4: Ail  T s rrüfatlar n n Strukturu 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-15 
LTMQ c-da respondentl rin 50 %-d n bir q d r çoxu evlidir. Bo anma nisb ti çox a a d r 
(
kil 8-5).  
kil 8-5: Ail  V ziyy ti 
8.3.4.2 Etniklik/bölg   
Az rbaycanda LTMQ c  halisi dem k olar ki, müst sna olaraq müs lmand r (
kil 8-6).  
kil 8-6: Etnik M nsubiyy t v  Dini Bax lar 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-16 
8.3.4.3 Sosial  raiti a r olan qruplar - Xroniki x st l r v  ya  lill r  
Bu sosial 
raiti a r olan qruplar n kommunal xidm tl rd n (qaz, su v  elektrik enerjisi), 
t hsil v  infrastruktur vasit l rd n (yol, kanalizasiya sisteminin çat mazl
) istifad  
bax m ndan  sas xass l ri v  
raitl ri LTMQ c  halisi il  ox ar s viyy d dir (burada v  
sonradan ümumi  hali adlanacaq). Sosial 
raiti a r olan qruplar da yüks k i sizlik v  
g lirin olmamas  il  ba l  ox ar ümumi probleml rl  üzl
ir. Bununla bel , sosial 
raiti a r 
olan qruplar v  ümumi  hali aras nda b zi f rql r vard r ki, onlar a a da müzakir  
edilmi dir.  
8.3.4.4 Ail  t s rrüfat n n v ziyy ti 
Ail   t s rrüfat n n v ziyy ti sosial 
raiti a r olan qruplarda daha pisdir, bel  ki, ümumi 
halinin 20 %-i il  müqayis d  bu qrupun t xmin n 29 %-i evl rinin 20 ild n art q t mir 
olunmad
n  göst rir. Ümumi  hali il  müqayis d  sosial 
raiti a r olan qruplar n evl ri 
z d l nmi  dö
m   v  divarlar  il  daha pis v ziyy td dir. Ümumi  halinin 55 %-i il  
müqayis d  sosial 
raiti a r olan qruplar n t xmin n 65 %-i h mçinin göst rir ki, onlar n 
evl rinin  sasl  t mir  ehtiyac  vard r (
kil 8-7).  
kil 8-7: Evl rin T miri v  V ziyy ti  
8.3.4.5 
sas  h miyy tli t s rrüfat probleml ri 
Ümumi  halinin 53% il  müqayis d  sosial 
raiti a r olan qruplar aras nda respondentl rin 
t xmin n 69 %-i göst rir ki, tibbi qay   sas probleml rd n biridir. Ümumi  halinin 28 %-i il  

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-17 
müqayis d  sosial 
raiti a r olan qruplar n t xmin n 25 %-i  sas t s rrüfat probleminin su 
t chizi oldu unu hesab edir (
kil 8-8).  
kil 8-8:  sas  h miyy tli T s rrüfat Probleml ri 
8.3.4.6 
sas g lir m nb yi  
Sosial 
raiti a r olan qruplar n t xmin n 79 %-d n  sas g lir m nb yi t qaüdl rdir. Sosial 
raiti a r olan qrup üzvl rind n t qaüdl  dolananlar n (g lir m nb yi kimi) nisb ti ümumi 
halinin orta say ndan (t xmin n 45%) dem k olar ki, ikiqat art qd r (
kil 8-9).  

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-18 
kil 8-9:  sas G lir M nb yi  
Qeyd: Burada ümumi  hali dedikd  ümumi LTMQ c  halisi ba a dü ülür.  
8.3.4.7 Ail  t s rrüfatlar n n iqtisadi statusu 
C dv l 8-7 ail  t s rrüfatlar n n/sosial 
raiti a r olan qruplarla müqayis d  ümumi  halinin 
iqtisadi statusunu verir. Ümumi  halinin 29 %-i il  müqayis d  sosial 
raiti a r olan 
qruplar n q rx dörd faizi h tta  rzaq üçün kifay t q d r pulun olmad
n  qeyd edir. C dv l 
8-7-d  göst rildiyi kimi ümumi  halinin 33 %-i il  müqayis d  sosial 
raiti a r olan 
qruplar n iyirmi yeddi faizi  rzaq üçün kifay t q d r pul oldu unu, lakin paltar almaq üçün 
pulun çat mad
n  söyl yir.  
C dv l 8-7: Ail  T s rrüfatlar n n Iqtisadi Statusu 
A a dak  
raitl rd n Hans  Sizin Ail nizin Maliyy  
V ziyy tin  Daha Çox Uy un G lir? 
Sosial 
raiti 
A r Olan 
Qrup 
Ümumi  hali 
H tta yem k üçün pul çat m r, biz borc almal , yaxud qohum v  
dostlardan köm k ist m li oluruq 
44%
29%
Yem k üçün pul kifay tdir, lakin paltar almaqda ç tinlik ç kirik 27% 
33% 
Yem k v  pul üçün pul kifay t edir, lakin televizor v  ya soyuducu 
kimi bahal  davaml  
yalar  alma a imkan m z çatm r 
27%
32%
Vaxta r  olaraq davaml  
yalar  ala bilirik, lakin daha bahal  
eyl ri, m s l n avtomobil, ev alma a, yaxud xaric  s f r etm y  
imkan m z yoxdur 
2%
6%

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-19 
8.3.5 
LTMQ c S viyy si – Miqrasiya  
Ail l rin, dem k olar ki, 90 %-i haz rda ya ad qlar  icmalarda 21 ild n art q ya ayanlard r 
(
kil 8-10), bu da LTMQ c-larda miqrasiya tempinin az oldu unu göst rir. Son 20 il  rzind  
köçmü  miqrantlar n t xmin n 45 %-i daha  lveri li ya ay  
raiti axtarm , t xmin n 22 %-
i ail l rin  daha yax n yer  köçmü , 20 %-i is  hökum td n ev alaraq köçmü dür. Da l q 
Qaraba  münaqi
si ail l rin t xmin n 15 %-inin köçm sin  s b b olmu dur (
kil 8-11).  
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bir ild n az
1 4 il
5 10 il
11 20 il
21 il v ya daha çox
kil 8-10: Mövcud  cmada Ya ama Müdd ti 
kil 8-11: Ya ay  Yerinin D yi dirilm sinin S b bl ri 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-20 
8.3.6 
H ssasl qlar 
T dqiq edilmi  LTMQ c-larda demoqrafiya v  mümkün CQBKG Layih si il  ba l  
h ssasl qlar a a dak  kimidir: 
Ölk y  daxil olan miqrasiyaya h ssasl q - ail l rin, dem k olar ki, 90 %-i mövcud
icmalarda 21 ild n art qd r ya ay r v   hali s viyy si, asta da olsa, sabit 
kild
artm d r. Buna gör   d  icmalar n ölk y  daxil olan miqrasiyalar n yaratd
  q fil
d yi iklikl r  h ssas olaca  ehtimal edilir
LTMQ c-larda dini v  etnik r ngar ngliyin az olmas  il   laq dar ölk y  daxil olan
miqrantlarla v  ya ay  dü
rg l rind  olan xarici i çil rl  dini v  etnik m s l l rl
ba l  g rginlik
LTMQ c-larda sosial 
raiti a r olan ev t s rrüfatlar n n olmas   v  onlar n sosial-
iqtisadi d yi iklikl rin t sirin  qalmas n n daha böyük riski: t s rrüfatlar n 44 %-i
özl rini "çox kas b" v   rzaq alma a imkanlar  olmayan kimi göst rmi dir. Bu qrup
üçün Layih nin t sir riski daha yüks kdir v  Layih   i l ri il  ba l   h r hans   g lir
m nb yinin v  ya ay  t rzinin itirilm si bu qrupa t sir ed c k.
Sosial 
raiti a r olan qruplar ya ay  binalar n n daha pis v ziyy td  olmas ,
s hiyy  qay s n n daha keyfiyy tsiz olmas   v   sas g lir m nb yinin t qaüdl r
olmas  il   laq dar ümumi ictimaiyy t/LTMQ c il  müqayis d  Layih nin t sirin
daha çox m ruz qalacaq.
Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə