ÇAĞ Öyrətm İşlətmələri Qafqaz Universiteti


Elmi dərəcələr verilməsinə dair attestasiya işinin birinci nüsxəsində Ali AttestasiyaYüklə 445.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/5
tarix01.03.2017
ölçüsü445.99 Kb.
1   2   3   4   5

Elmi dərəcələr verilməsinə dair attestasiya işinin birinci nüsxəsində Ali Attestasiya 

Kоmissiyasına təqdim edilməli оlan sənədlərin siyahısı 

14.9.1.


 

Təşkilatın blankında yazılan və müdafiə şurasının sədri tərəfindən imzalanan qоşma 

məktub. 

14.9.2.


 

İş  yerində  təsdiq  оlunmuş,  üzərində  fоtоşəkil  оlan  kadrların  şəxsi  uçоt  vərəqi  -  1 

nüsxə. 

14.9.3.


 

Elmi dərəcə verilməsi haqqında arayış - nüsxə. 

14.9.4.

 

Dissertasiyanın  mövzusunun  və  elmi  rəhbərin  (məsləhətçinin)  təsdiq  оlunması haqqında prоtоkоldan çıxarış - 1 nüsxə. 

14.9.5.


 

Dissertasiyanın  mövzusunun  müvafiq  elm  sahəsi  üzrə  prоblem  şurasında  qeydə 

alınması haqqında prоtоkоldan çıxarış -1 nüsxə. 

14.9.6.


 

Dоktоrluq  imtahanlarının  verilməsi  haqqında  vəsiqə  (fəlsəfə  dоktоru  elmi  dərəcəsi 

iddiaçıları üçün) - 1 nüsxə. 

14.9.7.


 

Dissertasiya  şurası  iclasının  оnun  sədri  və  elmi  katibi  tərəfindən  imzalanmış 

stenоqramının  birinci  nüsxəsi.  Burada  AAK-ın  əmri  ilə  təsdiq  edilmiş,  həmçinin 

şuranın  tərkibinə  əlavə  daxil  edilmiş  şura  üzvlərindən  müdafiədə  iştirak  edənlər 

adbaad sadalanır, iştirak etməyənlərin iştirak etməməsinin səbəbi qeyd edilir, iclasın 

başlanıb, qurtardığı vaxt эöstərilir. Stenоqrama rəsmi оppоnentlərin rəyləri, aparıcı 

təşkilatın rəyi və həmin rəyin qəbul edildiyi iclasın prоtоkоlu əlavə оlunur. 

14.9.8.


 

Elmi rəhbərin (məsləhətçinin) rəyi - 1 nüsxə. 

14.9.9.

 

Avtоreferata verilən rəylər. 14.9.10.

 

Dissertasiya  işinin  yerinə  yetirildiyi  və  ya  iddiaçının  təhkim  оlunduğu  təşkilatın rəyi  (1  nüsxə),  həmin  rəyin  qəbul  edildiyi  iclasın  prоtоkоlu  (1  nüsxə), 

resenzentlərin  yazılı  rəyləri  (hər  birindən  1  nüsxə)  və  dissertasiya  işinin  ilkin 

müzakirəsinin gedişinin videоçəkilişi yazılmış kоmpakt disklər;  

Təşkilatın  rəyi  kafedra  (labоratоriya,  bölmə,  şöbə)  iclasının  və  ya  seminarın 

prоtоkоlundan  çıxarış  şəklində  tərtib  edilir,  təşkilatın  rəhbəri  tərəfindən  təsdiq 

оlunur və оna təşkilatın gerbli möhürü vurulur.  

 

15.

 

Ali attestasiya komissiyasında dissertasiyalara baxılması 

 

15.1. 

Dissertasiya  şuralarının  işinə  və  dissertasiyaların  müəyyən  edilmiş  tələblərə  uyğunluğu 

üzərində  nəzarətin  və  attestasiyaların  həyata  keçirilməsi  ilə  bağlı  Komissiyanın  rəyasət 

heyətinə  və  kollegiyasına  təklif  və  tövsiyələr  vermək  üçün  Komissiyanın  nəzdində 

ekspert şuraları yaradılır. 

Komissiyanın  kollegiyasının  qərarına  əsasən  ekspert  şurasının  iclaslarına  iddiaçılar, 

dissertasiya  şuralarının  sədrləri,  opponentlər,  elmi  rəhbərlər  və  elmi  məsləhətçilər, 

həmçinin apancı təşkilatın nümayəndələri dəvət edilə bilərlər. 15 

 

Dəvət  olunmuş  iddiaçı  üzürsüz  səbəbə  görə  bir  il  müddətində  ekspert  şurasının  iclasına gəlmədikdə  Komissiya  dissertasiya  işinin  ekspertizasını  dayandırır  və  onu  müdafiənin 

keçirildiyi dissertasiya şurasına geri göndərir. 

İddiaçının  attestasiya  işinin  bütün  materialları  ilə  tanış  olmaq  hüququ  vardır. 

Komissiyanın  ekspert  şurasının  qərarının  surəti  iddiaçının  xahişi  ilə  bir  ay  müddətində 

ona verilir. 

15.2.


 

Komissiyada fəlsəfə doktoru elmi dərəcənin verilməsi üçün təqdim olunan dissertasiya və 

attestasiya işlərinə baxılma müddəti isə dörd aydan çox olmamalıdır. 

Dissertasiyanın  ekspertizasının  keçirilməsi  üçün  daha  uzun  müddət  tələb  olunduğu 

hallarda  müddətin  uzadılması  məsələsi  Komissiyanın  kollegiyası  tərəfindən 

əsaslandırılaraq həll edilir.  

 

16.

 

Dissertasiyaların tərtib edilməsi qaydaları 

   

(Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası  Rəyasət 

Heyətinin 19 sentyabr 2003-cü il tarixli (protokol №12) və 06 iyun 2004-cü il tarixli (protokol 

№11) qərarları ilə edilmiş dəyişikliklərlə). 

 

16.1.


 

Dissertasiyanın strukturu: 

 üz vərəqi; 

 mündəricat; 

 ixtisarların siyahısı (dissertasiyada varsa); 

 giriş; 

 əsas hissə (dissertasiyanın məzmunu); 

 nəticə; 

 istifadə edilmiş ədəbiyyat

 əlavələr.  

 

Dissertasiya çap olunarkən qeyd olunan ardıcıllıq gözlənilməlidir.   

16.2.


 

Əsas tələblər 

16.2.1.


 

Dissertasiyanın mətni makinada (qara lentdən və qara surətçıxaran kağızdan istifadə 

etməklə) və ya kompyuterdə çap olunur. Çap A4 (210x297 mm) formatlı ağ kağızın 

bir  üzündə,  makinada  sətirlər  arasındakı  məsafə  2  interval,  kompyuterdə  isə  1,5 

interval olmaqla yerinə yetirilməlidir. 

16.2.2.


 

 Kompyuterdə yığılan mətn aşağıda göstərilən şriftlərə çap olunmalıdır:  

 

Azərbaycan  dilində  latın  əlifbası  ilə  Az-Times  Lat  -  14,  Az  Tms  97  Lat  -  14, Alk-Az-Tms - 14, A3 Times AzLat - 14, Times Roman AzLat - 14 şriftləri ilə

 rus  dilində  kiril  əlifbası  ilə  Times  New  Roman  Cry  -  14,  Rus  Helviltica  -  14, 

Arial (Cyr) - 14 şriftləri ilə; 

 

ingilis dilində mətn Times New Roman - 14, Arial - 14 şriftləri ilə çap olunur.  Şəkillər və cədvəllər A3 (297x420 mm) formatda da yerinə yetirilə bilər.  

16.2.3.


 

Dissertasiyanın mətni boş sahələrin göstərilən ölçüləri gözlənilməklə çap edilir: sol 

boş sahə - 30 mm, sağ - 10mm, yuxarı və aşağı  - 20 mm (yuxarı və sonuncu sətrə 

qədər). 


16.2.4.

 

Sözlər  arasındakı  məsafəni  nəzərə  almaqla,  sətirdəki  işarələrin  sayı  60-65-dən  az olmamalıdır. Səhifədə sətirlərin sayı 29-31 olmalıdır. 

16.2.5.


 

Dissertasiyadakı  bütün  xətlər,  hərflər,  rəqəmlər  və  işarələr  aydın,  eyni  qaralıqda 

olmalıdır. 


16 

 

16.2.6. 

Dissertasiyanın  mətninə  ayrı-ayrı sözlər,  formullar, şərti  işarələr  qara  mürəkkəb  və 

ya  qara  tuşdan  istifadə  etməklə  əlavə  oluna  bilər.  Əlavə  mətnin  sıxlığı  əsas 

mətnin sıxlığına yaxın olmalıdır. 

16.2.7.

 

Dissertasiyada  çapdan  sonra  aşkar  edilmiş  səhvlər  və  qrafik  yanlışlıqlar  düzəldilə bilər. Hər səhifədə düzəlişlərin sayı ikidən çox olmamalıdır. 

16.2.8.


 

Fəlsəfə  doktoru  dissertasiyasının  həcmi  100-150  səhifə  (şəkillər,  cədvəllər, 

qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna olmaqla) olmalıdır. Humanitar elmlər 

üzrə dissertasiyanın həcmi 20-30 % artıq ola bilər. 

16.2.9.

 

Dissertasiyanın əsas mətni fəsil, yarımfəsil və bəndlərə bölünür. 16.2.10.

 

Fəsillərin  başlıqları  mətnə  simmetrik  şəkildə,  böyük  hərflərlə,  yarımfəsillərin başlıqları  isə  abzasdan  başlayaraq  sətri  hərflərlə  yazılmalıdır  (birinci  baş  hərf 

istisna  olmaqla).  Başlıqların  yazılışında  sözlər  sətirdən  sətrə  keçirilməməli, 

başlığın  sonunda  nöqtə  qoyulmamalıdır.  Əgər  başlıq  iki  cümlədən  ibarətdirsə, 

onları nöqtə qoymaqla bir-birindən ayırmaq lazımdır. 

16.2.11.

 

“Mündəricat”,  “Giriş”,  “Nəticə”,  “İstifadə  edilmiş  ədəbiyyat”,  “əlavələr”  sözləri dissertasiyanın uyğun struktur hissəsinin başlığı kimi qəbul edilməlidir. 

16.2.12.


 

Fəsil  və  yarımfəsil  arasındakı,  eləcə  də  başlıq  və  mətnin  (bəndin)  arasındakı 

məsafə 2 interval olmalıdır. Başlığın altından xətt çəkmək olmaz. 

16.2.13.


 

Hər fəsil yeni səhifədən başlanmalıdır.  

 

16.3.


 

Nömrələmə 

16.3.1.


 

Dissertasiyanın səhifələri ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir. 

Dissertasiyanın  səhifələri  nömrələnərkən  üz  vərəqi  də  nəzərə  alınır.  Üz  vərəqində 

nömrə  çap  edilmir,  ondan  sonra  gələn  səhifə  “2”  rəqəmi,  sonrakı  səhifələrdə  isə 

ardıcıl  nömrələr  səhifənin  yuxarı  sağ  küncündə  çap  edilir.  Səhifələr  (əlavələr, 

arayışlar, aktlar və s. daxil olmaqla) ardıcıl olaraq nömrələnir.  

16.3.2.

 

İstifadə  olunmuş  ədəbiyyat  siyahısına  daxil  olan  bütün  nəşrlər  ərəb  rəqəmləri  ilə ardıcıl nömrələnməlidir. 

16.3.3.


 

Fəsillər  rum rəqəmləri ilə ardıcıl olaraq nömrələnir (məsələn:  I fəsil). Mündəricat, 

giriş və nəticəyə nömrə qoyulmur. 

16.3.4.


 

Yarımfəsil  nömrəsi  bir-birindən  nöqtə  ilə  ayrılan  fəslin  və  yarımfəslin 

nömrələrindən  ibarətdir.  Yarımfəslin  sonunda  nöqtə  işarəsi  qoyulur,  məsələn:  2.5. 

(ikinci fəslin beşinci yarımfəsli). 

16.3.5.

 

Yarımfəslin  daxilində  bəndlər  olduqda  onlar  ardıcıl  olaraq  ərəb  rəqəmləri  ilə nömrələnir.  Bəndi  nömrəsi  bir-birindən  nöqtə  ilə  ayrılan  fəslin,  yarımfəslin  və 

bəndin  nömrəsindən  ibarətdir.  Nömrənin  sonunda  nöqtə  işarəsi  qoyulur,  məsələn: 

2.5.1. (ikinci fəslin beşinci yarımfəslinin birinci bəndi). 

16.3.6.


 

Ayrıca səhifədə yerləşən illüstrasiyalar da (cədvəllər, çertyojlar, sxemlər, qrafiklər) 

dissertasiyanın  səhifələri  kimi  nömrələnir.  Ölçüləri  A4  formatından  böyük  olan 

cədvəllər, şəkillər, çertyojlar bir səhifə kimi qəbul edilir və dissertasiyanın sonunda 

nəticədən sonra onların mətndəki sıra ardıcıllığı ilə yerləşdirilir. 

16.3.7.


 

Dissertasiyanın mətni və cədvəllərə arayış və aydınlaşdırıcı xarakter daşıyan qeydlər 

ardıcıl  olaraq  ərəb  rəqəmləri  ilə  nömrələnməlidir.  Əgər  cəmi  bir  qeyd  varsa,  o 

nömrələnmir, əgər qeydlərin sayı birdən çoxdursa, “Qeyd” sözündən sonra iki nöqtə 

qoyulur və qeydlər nömrələnir. Məsələn: 

Qeyd:  


1. ... 

2. ... 


Qeydlərin çapı üçün şriftin ölçüsü 12, sətirarası məsafə 1 interval olmalıdır.  

 

 17 

 

16.4. 

 İllüstrasiya 

16.4.1.


 

İllüstrasiyalar  keyfiyyətli  olmalıdır.  Şəkillər  həm  qara  tuş  və  ya  qara  mürəkkəblə 

çəkilə bilər, həm də rəngli ola bilər. 

Dissertasiyada ancaq kompyuter və ya cizgi yolu ilə yerinə yetirilmiş şəkillərdən və 

orijinal fotolardan istifadə etmək olar. 

A4 formatından kiçik olan fotolar standart ağ vərəq yapışdırılmalıdır.  

16.4.2.

 

İllüstrasiyalar elə yerləşdirilməlidir ki, dissertasiyanı döndərmədən və ya saat əqrəbi istiqamətində  döndərdikdə  onlara  baxmaq  mümkün  olsun.  İllüstrasiyalar  mətndə 

onlara birinci istinaddan sonra yerləşdirilməlidir. 

16.4.3.

 

İllüstrasiyalar  (cədvəllərdən  başqa)  “Şək.” sözü  ilə  nişanlanır  və  fəslin  daxilində ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir. İllüstrasiyanın nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan 

fəslin  nömrəsindən  və  illüstrasiyanın  ardıcıl  nömrəsindən  və  illüstrasiyanın  ardıcıl 

nömrəsindən ibarətdir. Məsələn: Şək. 1.2 (birinci fəslin ikinci şəkli). 

İllüstrasiyanın nömrəsi və adi illüstrasiyanın altında yerləşdirilir.  

 

16.5.


 

Cədvəllər 

16.5.1.


 

Rəqəmli  materiallar,  adətən,  cədvəl  kimi  tərtib  olunur.  Hər  bir  cədvəlin  başlığı 

olmalıdır. “Cədvəl” sözü və başlıq böyük hərflərlə başlanmalıdır. Başlığın altından 

xətt çəkilməməlidir. 

16.5.2.

 

Cədvəl,  mətndə  onun  ilk  xatırlanmasından  sonra  elə  yerləşdirilir  ki,  dissertasiyanı döndərmədən  və  ya  saat  əqrəbi  istiqamətində  döndərildikdən  sonra  onu  oxumaq 

mümkün olsun. Sətirlərin və sütunların sayı çox olan cədvəlləri hissələrə bölüb bir 

neçə səhifədə yerləşdirmək olar. 

16.5.3.


 

Fəslin  içindəki  cədvəllər  ardıcıl  olaraq  ərəb  rəqəmləri  ilə  nömrələnir  (əlavədə 

verilmiş cədvəllər istisna olmaqla). Cədvəlin nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan 

fəslin nömrəsindən və cədvəlin ardıcıl nömrəsindən ibarətdir. Məsələn: cədvəl 1.2. 

(birinci  fəslin  ikinci  cədvəli).  Əgər  dissertasiyada  cəmi  bir  cədvəl  varsa,  onu 

nömrələmək və “Cədvəl” sözü yazmaq lazım deyildir. 

16.5.4.

 

Əgər  cədvəl  iki  və  daha  çox  səhifədə  yerləşirsə,  “Cədvəl”  sözü  və  onun  nömrəsi cədvəlin  birinci  səhifəsinin  sağ  üst  tərəfində  bir  dəfə  göstərilir;  cədvəlin  qalan 

hissələrinin  müvafiq  yerlərində  “ardı”  sözü  yazılır. Əgər  dissertasiyada  bir  neçə 

cədvəl  varsa,  onda “ardı”  sözünün  qarşısında  cədvəlin  nömrəsi  yazılır. Məsələn: 

cədvəl 1.2-nin ardı. 

Cədvəlin  adı  və  nömrəsi  cədvəlin  üstündə  yerləşdirilir.  Nömrə  sağ  küncdə  çap 

edilir.  

16.5.5.

 

Cədvəllərin  sütun  və  sətirlərin  başlıqları,  onların  içərisindəki  məlumatlar  üçün şriftin ölçüsü 12, sətirarası məsafə 1 interval olmalıdır.  

 

16.6. 

Formullar 

16.6.1.


 

Mətndə  verilən  formullar  (sayı  birdən  artıqdırsa)  ərəb  rəqəmləri  ilə  ardıcıl 

nömrələnməlidir.  Formulun  nömrəsi  bir-birindən  nöqtə  ilə  ayrılmış  fəslin  və 

formulun  ardıcıl  nömrələrindən  ibarətdir. Formulun  nömrəsi  onunla  bir  səviyyədə 

səhifənin sağ tərəfində mötərizənin içində yazılır. Məsələn: (3.1)-yəni üçüncü fəslin 

birinci formulu. 

16.6.2.

 

Formulda  rast  gəlinən  simvolların  qiyməti  və  ədədi  əmsalların  izahı,  onların formuldakı  yerləşmələr  ardıcıllığını  nəzərə  alaraq,  bilavasitə  formulun  altında 

verilir.  Hər  bir  simvolun  və  ədədi  əmsalın  qiyməti  yeni  sətirdə  yerləşdirilməlidir. 

İzahatın birinci sətri “Burada” sözündən başlamalıdır. 

16.6.3.


 

Tənlikləri  və  formulları  mətndən  boş  sətirlər  vasitəsilə  ayırırlar.  Hər  formulun 

üstündə və aşağısında bir-iki boş sətir olmalıdır. Əgər tənlik bir sətrə yerləşməyibsə, 


18 

 

onun  ardı  bərabərlik  (=)  və  ya  plyus  (+),  minus  (-),  vurma  (x),  bölmə  (:) işarələrindən sonra yeni sətrə keçirilə bilər.  

 

16.7. 

Biblioqrafik istinadlar 

16.7.1.


 

Dissertasiyanın  mətnində  istinad  olunmuş  mənbələr  ədəbiyyat  siyahısında  əlifba 

sırası  ilə  yazılmalı  və  nömrələnməlidir.  İstinad  olunmuş  mənbənin  ədəbiyyat 

siyahısındakı  nömrəsi  mətndəki  istinaddan  sonra  kvadrat  və  ya  adi  mötərizədə 

göstərilir. Məsələn: [115] və ya (115). 

16.7.2.


 

Dissertasiyanın  mətnində  böyük  həcmli  kitab(lar)ın  müxtəlif  səhifələrinə  bir  neçə 

dəfə  istinad  olunduğu  halda  ədəbiyyat  siyahısında  bu  mənbə  yalnız  bir  dəfə 

göstərilir, lakin mətndəki istinaddan sonra əsərin siyahıdakı nömrəsi, cild(çoxcildli 

əsərlər  üçün)  və  müvafiq  səhifə(lər)  göstərilir.  Məsələn:  [39,  250-252],  [153,  s. 

2,106]  və  mətnin  digər  bir  yerində  [39,156],  [153,  c.1,  86-91]  və  s.  

Mətnin altında sətiraltı istinadlar məqsədəuyğun deyildir.  

 

16.8. 

Üz vərəqi 

Üz  vərəqi  dissertasiyanın  birinci  səhifəsidir,  nömrələnmir  və  “Dissertasiya  şuraları 

haqqında” əsasnamədəki əlavə 1.5-ə uyğun olaraq tərtib edilir (Bax: Əlavə 5).  

 

16.9. 

Mündəricat 

Mündəricatda  bütün  fəsillər,  yarımfəsillərin  və  bəndlərin  başlıqlarının  dissertasiyanın 

hansı səhifəsindən başlandığı göstərilir.  

 

16.10. 

 Şərti işarələr, simvollar, vahidlər və terminlər siyahısı 

16.10.1.

 

Əgər dissertasiyada spesifik terminologiya, həmçinin geniş  yayılmamış ixtisarlar, yeni simvollar, işarələr və s. istifadə edilirsə, onların siyahısı “İxtisarların siyahısı” 

başlığı altında ayrıca vərəqdə dissertasiyanın əvvəlində verilməlidir. 

16.10.2.

 

Siyahı sütun şəkildə yazılır, sütunun sol tərəfində (əlifba sırası ilə) ixtisarlar, sağ tərəfində isə onun dəqiq açılışı verilir. 

16.10.3.


 

Əgər  dissertasiyada  xüsusi  terminlər,  ixtisarlar,  simvollar,  işarələr  üç  dəfədən  az 

təkrar edilirsə, onda siyahı tərtib edilmir, bunların açılışı isə mətndə onların birinci 

dəfə adı çəkilən kimi verilir.  

 

16.11.


 

 İstifadə edilmiş ədəbiyyat 

16.11.1.


 

Dissertasiya  işində  istifadə  edilmiş  mənbələr  çap  olunduqları  dillərdə  (əvvəlcə 

Azərbaycan,  sonra  türk,  rus,  ingilis,  fransız,  ərəb  və  s.)  əlifba  sırası  ilə,  ardıcıl 

nömrələnərək siyahıda göstərilir. 

16.11.2.

 

İstifadə  edilmiş  ədəbiyyat  siyahısında  son  5-10  ilin  ədəbiyyatına  üstünlük verilməlidir. 

16.11.3.


 

Dissertasiyada  istifadə  olunan  mənbələrin  biblioqrafik  təsvirində  aşağıdakı  şərti 

işarələrdən istifadə edilir: 

. nöqtə 


, vergül 

: iki nöqtə 

/ çəpəki xətt 

// qoşa çəpəki xətt 

( ), [] mötərizə 

16.11.4.


 

İstinad  olunan  mənbənin  biblioqrafik  təsviri  onun  növündən  asılı  olaraq 

verilməlidir.  Siyahıya  daxil  olan  mənbələr  haqqında  məlumat  aşağıdakı  kimi 

göstərilir. 19 

 

16.11.5. 

Kitabların (monoqrafiyaların, dərsliklərin və s.) biblioqrafik təsviri müəllifin və ya 

kitabın  adı  ilə  tərtib  edilir,  müəlliflər  dörd  nəfərədək  olduqda  müəllifin  və  ya 

müəlliflərin  soyadı  və  inisialları  ilə  verilir.  Məsələn:  Qeybullayev  Q.Ə. 

Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1994, 284 s. 

Мамедов  М.Г.,  Кребс  Р.И.  Иммуноферментный  анализ:  теория  и  практика. 

М.: Кристалл, 1999, 109 с. 

Прихожан А.М. Психологический справочник, или как обрести уверенность 

в себе: Кн. Для учащихся. М.: Просвещение, 1994, 191 с. 

Fremel H. History of agriculture development in Europe. Berlin: Springer Verlaq, 

2000, 242 p. 

Müəllifi  göstərilməyən  və  ya  dörddən  çox  müəllifi  olan  kitablar  (kollektiv 

monoqrafiyalar  və  ya  dərsliklər)  kitabın  adı  ilə  verilir.  Məsələn:  Kriminalistika: 

Ali  məktəblər  üçün  dərslik  /  K.Q.  Sarıcalinskayanın  redaktəsi  ilə.  Bakı:  Hüquq 

ədəbiyyatı, 1999, 715 s. 

Умственное  воспитание  дошкольника  /  Под  ред.  Поддьякова.  М.: 

Педагогика, 1972, 288 с. 

Оперативно-розыскная  деятельность:  Учебник  /  Под  ред.  К.К.  Горяинова, 

В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: Инфра-М, 2001, 794 с. 

Çoxcildli  nəşrə  aşağıdakı  kimi  istinad  edilir: Azərbaycan  tarixi:  7  cilddə,  IV  c., 

Bakı: Elm, 2000, 456 s. 

Годфура Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1, М.: Мир, 1992, 496 с.  

16.11.6.

 

Məqalələrin  biblioqrafik  təsviri  iki  hissədən  ibarət  olur.  1.  Məqalə  haqqında məlumat;  2.  Məqalənin  dərc  edildiyi  nəşr  orqanı  haqqında  məlumat.  Bu  hissələr 

bir-birindən  qoşa  çəpəki  xətlə  -“//”  ayrılır  ki,  ondan  əvvəl  və  sonra  bir  interval 

qoyulur.  

Dördədək müəllifi olan məqalələrdə müəlliflərin hamısının soyadları və inisialları 

verilir.  Azərbaycan  və  rus  dilində  olan  istinadlarda  müəlliflərin  hər  iki  inisialı, 

Qərbi  Avropa  dillərində  olan  mənbələrdə  isə  adlarının  yalnız  birinci  hərfi 

göstərilir. Məsələn: 

Vəlixanlı  N.M.  X  əsrin  ikinci  yarısı-XI  əsrdə  Azərbaycan  feodal  dövlətlərinin 

qarşılıqlı  münasibətləri  və  bir  daha  “Naxçıvanşahlıq”  haqqında  //  AMEA-nın 

Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası, 2001, №3, s. 120-129. 

Baxşəliyeva  V.B.,  Qədirzadə Q.Y.  Gəmiqaya  rəsmlərində Ön  Asiya motivlərinin 

izləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, 2002, №9, s. 37-40. 

Rəhmani  S.Ə.,  Əhmədov  M.A.,  Həmişəyev  U.Ş.,  Babaşova  N.M.  Plazmoferez 

zamanı  hemoreoloji  göstəricilərin  dinamikası  //  Azərbaycan  Tibb  Jurnalı,  1993, 

№9-10, s. 30-33. 

Краснопольский  В.И.,  Буянова  С.Н.,  Иоселиани  М.Н.,  Петрова  В.Д. 

Диагностика  и  выбор  хирургической  коррекции  недержания  мочи  при 

пролапсе гениталий у женщин // Акушерство и гинекология, 2000, №1, с.29-

32.  

Liang C., Kriman S. An JR-spectroscopic studi of the effect of imozing irradiation on the struciture of polyutadilne (akrilonitrill) // Polym. Sci., 1999, v. 31, No 123, 

p. 51-60. 

Dörddən  çox  müəllifi  olan  məqalələrdə  ilk  üç  müəllifin  soyadları  və  inisialları, 

sonra isə aşağıdakılar ixtisarlardan biri verilir: 

- “və b.” - Azərbaycan dilində olan nəşrlərdə

- “и др.” - rus dilində olan nəşrlərdə; 

- “et al” - Qərbi Avropa dillərində olan nəşrlərdə. Məsələn: 

Məmmədov  F.X.,  Mahmudov  T.Q.,  Sadıxova  Z.İ.  və  b.  Armourianum  növü  və 

onun seleksiya əhəmiyyəti // Azərbaycan Aqrar elmi, 2003, №1-3, s. 78. 


20 

 

Желудкова  О.Г.,  Русанова  М.Г.,  Ишкова  Т.А.  и  др.  Результаты  лечения хронического гепатита у детей со злокачественными опухолями // Вирусные 

гепатиты, 1999, №2, с. 11-14. 

İqer D., Mollis A., Kniqht A.et al. Automatized proqrammed sinthesis of peptides 

// J. Applic. Biochem., 2001, v. 48, p. 326-329.  

16.11.7.

 

Məqalələr  toplusundakı  və  konfrans  materiallarındakı  mənbənin  biblioqrafik təsviri də iki hissədən ibarət olur. Onlar isə bir-birindən bir çəpəki xətlə- “/” ayrılır 

ki, ondan əvvəl və sonra bir interval qoyulur. Məsələn: 

Məmmədova  G.H.  Azərbaycan  memarlığının  inkişafında  Heydər  Əliyevin  rolu  / 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  H.Ə.Əliyevin  80  illik  yubileyinə  həsr 

olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2003, s. 3-10. 

Qurbanov B.O., N.A.Berdyayevin insan və dövlət fəlsəfəsi / Mədəniyyət dünyası, 

Bakı:  Azərbaycan  Dövlət  Mədəniyyət  və  İncəsənət  Universitetinin  nəşriyyatı, 

2003, s. 9-20. 

Магомедов  А.Г.  Шейх  Шамиль  и  освободительное  движение  в  Дагестане  / 

Материалы  научной  сессии  Института  общей  истории  РАН.  СПб.:  Теза, 

2002, с. 135-147. 

Dadasheva  A.,  Mamedov  M.,  Mikhailov  M.  et  al.  Influence  of  hepatotropic 

carcinogens to  cytokines level in serum of rats. / Hepatocyte transplantation. Int. 

Symp.: Progress in gastroenterology and hepotology. Hannover, 2001, p.12 

16.11.8.

 

Dissertasiyaya  istinad  edilərkən,  əvvəlcə  müəllifin  soyadı,  inisialları, dissertasiyanın  adı  verilir,  iki  nöqtədən  sonra  isə  iddia  olunan  alimlik  dərəcəsi, 

şəhər, nəşr ili və həcmi göstərilir. Məsələn: 

Süleymanov 

S.Y. 


Xlorofil-zülal 

kompleksləri,  xloroplastların  tilakoid 

membranında  onların  struktur-molekulyar  təşkili  və  formalaşmasının 

tənzimlənməsi: Biol.elm.dok. ... dis. Bakı, 2003, 2002. s. 

 Павличкова  Г.Л.  Индивидуализация  педагогической  помощи  на  основе 

учета  акцентуация  педагогической  помощи  на  основе  учета  акцентуаций 

характеров: Дис. … канд.пед.-наук. Владимир, 1992, 141 с. 

Dissertasiyanın  avtoreferatına  da  eyni  qaydalarla  istinad  edilir,  yalnız 

“avtoreferat” sözü əlavə edilir. Məsələn: 

Feyziyev  F.G.  İkilik  xanalı  sistemlərdə  diskret  proseslərin  kvadratik 

optimallaşdırılması (üsullar, alqoritmlər, proqramlar): Fiz.-riyaz. elm. dok. ... dis. 

avtoref. Bakı, 2003, 41 s. 

Влегжанин  А.Н.  Международно-правовые  основы  природоресурсной 

деятельности государств в Мировом океане: Автореф. дис. … док. Юр. Наук. 

Дип. Академия МИД РФ, М., 2002, 39 с.  

16.11.9.


 

Qəzet  materiallarına  istinad  edildikdə,  müəllifin  soyadı  və  insialları,  sonra 

mənbənin adı, qəzetin adı, nəşr olunduğu şəhər, il, gün, ay və ya nömrə göstərlir. 

Məsələn:  

Məmmədov  M.A.  Faciə  janrının  tədqiqi.  “Ədəbiyyat  və  incəsənət”  qəz.,  Bakı, 

1966, 14 may. 

Зотов Г.Б. Тибетские тайны Гитлера. Газ. «Аргументы и факты», 2004, июнь, 

№24.  


16.11.10.

 

Arxiv materiallarına aşağıdakı kimi istinad edilir: Azərbaycan Respublikası MDTA: f. 44, siy.2, iş 26, vv. 3-5 

ЦГИА Российской Федерации: Ф. 19, оп. 3, д. 101, л. 1 

 

 

 


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə