AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fəLSƏFƏ VƏ HÜquq institutu islam tariX, FƏLSƏFƏ VƏ HÜquqYüklə 5.04 Kb.
Pdf просмотр
səhifə49/49
tarix21.04.2017
ölçüsü5.04 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

Quran və hədislərin təfsiri:
Alleqoriya
Əhəd xəbər
İsrailiyyat
Hafiz
Hurufi-Müqəttəə
Qiraət
Məcaz
Möhkəm ayələr
Müfəssir 
Mühəddis
Mütəşabih ayələr 
Mütəvatir xəbərlər
Nasslar
Nəsx və Mənsux
Ravilər
Təfsir
Şəzz
Bəzi Quran və hədis təfsirçiləri:
Beydavi Abdulla
Bəyhəqi Əhməd
İbn Həcər Əcgəlani
İbn Xəldun
İbn Kəsir 
Qurtubi Məhəmməd
Məvərdi Əbülhəsən
Təbərani Süleyman
Təbəri Məhəmməd
İbn Qüteybə
XVIII. PEYĞƏMBƏRLƏR VƏ
BAŞQA SEÇİLMİŞ İNSANLAR
Ümumi anlayışlar:
Mücəddid
Nəbi 
Övliya
Peyğəmbər
Rəsul
Saleh (II)
Vəli
Quranda adları çəkilən
peyğəmbərlər:
Adəm
Davud
Əlyəsə
Əyyub
Harun
Hud
İbrahim
291
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

İdris
İlyas
İsa
İshaq 
İsmail 
Loğman 
Lut
Məhəmməd
Musa
Nuh
Saleh (I)
Süleyman
Şüeyb
Üzeyr
Yaqub
Yəhya
Yunus
Yusif
Zəkəriyyə
Zülkifl
Zülqərneyn
Başqa peyğəmbərlər, padşahlar,
möminlər:
Bilqeys
Habil
Həcər
Xızır
İmran
İşmoil 
Kalib ibn Yukna
Qabil
Məryəm (I)
Şəmun
Şəya 
Şit
Talut
Taruh
Yuşa ibn Nun
XIX. PEYĞƏMBƏRLƏRİN
MÖCÜZƏLƏRİ
Buraq
İnşiqaqül-Qəmər
İsra və Merac 
Mənn və Səlva
Möcüzə
XX. MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN
AİLƏ ÜZVLƏRİ VƏ ONLARIN 
SOYLARI
Ümumi anlayışlar:
Əhli-Beyt 
Ələvilər (I)
Şəriflər
Seyidlər
Məhəmməd peyğəmbərin soyundan
bəziləri:
Cəfər Sadiq
Əli ibn Məhəmməd
Əli ibn Musa
Əli Zeynül-Abidin
Fatimə bint Məhəmməd
Hüseyn ibn Əli 
Məhəmməd ibn Əli
Məhəmməd ibn Həsən
Musa ibn Cəfər
Ruqiyyə bint Məhəmməd
Ümm Külsüm bint Məhəmməd
Zeynəb bint Məhəmməd
Məhəmməd peyğəmbərin həyat
yoldaşları və kənizləri:
Aişə bint Əbu Bəkr
Cüveyriyə bint Haris
Həfsə bint Ömər
Xədicə bint Hüveylid
Məryəm (II)
292
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

Məymunə bint Haris
Reyhanə
Səfiyyə bint Hüyəyy
Səudə bint Zəma
Ümm Sələmə 
Ümm Həbibə bint Əbu Süfyan
Zeynəb bint Cəxş
Zeynəb bint Hüzeymə
XXI. MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN
ÇAĞDAŞLARI VƏ QOHUMLARI
Abdullah ibn Əbdülmüttəlib
As ibn Vail
Abdullah ibn Übey
Əbdülmüttəlib 
Əbu Cəhl
Əbu Ləhəb
Əminə bint Vəhb
XXII. MƏHƏMMƏD PEYĞƏM-
BƏRİN SƏHABƏLƏRİ
Ümumi anlayışlar:
Ənsarlar
Əshabül-Kiram
Əshabüs-Süffə
Əshabüs-Şəcərə
Mühacirlər
Səhabələr
Bəzi səhabələr:
Abbas ibn Əbdülmüttəlib
Abdullah ibn Abbas
Abdullah ibn Əmir
Abdullah ibn Məsud 
Abdullah ibn Ömər
Abdullah ibn Rəvaha
Abdullah ibn Salam
Abdullah ibn Ümm Məqtum
Abdullah ibn Zeyd
Abdullah ibn Zübeyr
Bərа ibn Əzib
Bilal Həbəşi
Büreydə ibn Hüseyb
Cabir ibn Abdullah
Dihyə ibn Xəlifə
Əbbad ibn Bişr
Əbban ibn Səid
Əbdürrəhman ibn Əvf
Əbu Bəkr Siddiq
Əbu Dücanə
Əbu Dərda
Əbu Əyyub Ənsari
Əbu Hüreyrə
Əbu Musa Əşəri
Əbu Səid Xudri
Əbu Süfyan ibn Hərb
Əbu Übeydə
Əbu Zər Gifari
Əli ibn Əbu Talib 
Əmir ibn As 
Əmmar ibn Yasir
Ənəs ibn Malik
Ərqəm ibn Əbu Ərqəm
Əsəd ibn Zürarə
Fəzl ibn Abbas
Həmzə ibn Əbdülmüttəlib
Həsən ibn Sabit
Hüzeyfə ibn Yəmən
Xalid ibn Valid
Müaz ibn Cəbəl
Müsab ibn Ümeyr
Nüman ibn Müqərrin
Osman ibn Əffan
Ömər ibn Xəttab
Səd ibn Əbu Vəqqas
Səd ibn Übədə
Səid ibn Zeyd
Səlman Farisi
Suraqa ibn Malik
Süheyb Rumi
293
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

XXIII. MƏHƏMMƏD PEYĞƏM-
BƏRİN SƏHABƏLƏRİNİN
ARDICILLARI
Ümumi anlayışlar:
Sələflər
Tabiunlar
Təbəət-Tabiunlar
Ardıcılların bəziləri:
Həsən Bəsri
Məhəmməd ibn Sirin 
Nafi ibn Hürmüz
Səid ibn Cübeyr 
Səid ibn Müseyyib
İbn Şihab Zühri
XXIV. FİQH
Ümumi anlayışlar:
Adət
Ayətullah
Batil
Bidət
Caiz
Cənazə
Əcr
Əhd
Əshabi-Rəy 
Əshabül-Hədis
Fasid
Fəqih
Fərz
Fəsad
Fətva 
Fidyə
Fiqh
Ğina
Halal
Haram
Xitan
İctihad
İxtilaf
İqtə
İnnin
İslam
Kəffarə 
Qazi (II)
Məkruh
Məzar
Məzhəb
Möhtəkirlik 
Mübah
Müctəhid
Müfti
Müqəllid
Münkər
Müstəhəb
Nəzir
Rüxsət
Rükn
Savab
Səhih
Şərt
Surət
Təkfir 
Təqiyyə
Təqlid
Təsvir
Təziyyə
Vacib 
Vəsvəsə
Təmizlənmə bölümü:
Dəstəmaz
Cənabət
Cima
Hamam
Heyz
Hədəs
İstibra
İstihazə
İstinca
Qüsul
294
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

Məsh
Misvaq 
Nəcasət
Nifas
Təharət
Təyəmmüm
İbadətlər bölümü:
Azan
Cümə namazı
Dua
Duha
Etiqaf
Əcr
Əsr
Fəcr
Hacət namazı
Xof namazı
Xütbə
İftitah
İqamə
İmsak
İstixarə
İşa
Qəza (I)
Qəza (II)
Qiblə
Qiyam
Qiyamül-Leyl
Qunut
Məğrib
Müəzzin
Nafilə
Nafilə namazları
Namaz
Niyyət
Rükət
Rüku
Səcdə
Səcdəyi-Səhv
Sübh
Təhəccüd
Təhiyyətül-Məscid
Təkbir
Təravih
Təşəhhüd
Vəz
Vitr
Zöhr
Müamilələr bölümü:
Ariyə
Bəyy
Hədiyyə
İcab
İcarə
İqalə
Lukat
Mal
Məfkuf
Müamilə
Vəqf
Vəsi
Vəsiyyət
Vergilər bölümü:
Cizyə
Fitrə zəkatı
Xüms
Xərac
Sədəqə
Üşr
Zəkat
Cəzalar bölümü:
Diyət
Əfv 
Ğurra
Hədd 
Qisas
Rəcm 
Təzir 
Üqubət
295
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

Evlilik və boşanma:
İddə
İlə 
Mehr
Məhrəm 
Mütə
Nikah 
Talaq
Təcdidün-Nikah 
Təəddüdüz-Zəvcət 
Zihar
Oruc, həcc və qurban:
Ehram (I), (2)
Əqiqə 
Ərəfat
Ərəfə 
Əyyamül-Təşriq
Həcc
İftar
İhsar 
Qurban 
Mina
Naib
Oruc
Səfa və Mərva
Sühur
Tavaf
Ümrə
Vəqfə
Vida həcci 
Zəbh
Fiqh məzhəbləri: 
Cəfəri
Hənbəli 
Hənəfi
Maliki 
Şafii
Zahiri
Zeydi
Figh məzhəblərinin yaradıcıları:
Cəfər Sadiq
Davud Zahiri
Əbu Hənifə
Əhməd ibn Hənbəl 
İbn Həzm
Malik ibn Ənəs
Şafii Məhəmməd ibn İdris
Zeyd ibn Əli
Bəzi fəqihlər və onların ardıcılları:
Əbu Yusif
İbn Abidin
İbn Cövzi
Küleyni Məhəmməd
Mustafa Səbri Əfəndi
Şeybani Məhəmməd
Şeyx Səduq
Fiqh metodları:
İcma
İstihsan
İstislah 
Qiyas
Örf
Rəy
XXV. KƏLAM, FƏLSƏFƏ,
METAFİZİKA
Ümumi anlayışlar:
Batin
Beytül-İzzət
Cədəl
Dəhrilər
Dünya 
Elm
Əcəl
Ədl
Əhd
296
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

Ərş
Fani
Fəlsəfə
Hüccət
İradə
İslam
Kəlam (I)
Qeyb
Qəza və Qədər
Lövhi-Məhfuz
Nəfs
Səbəblər
Sidrətül-Müntəha
Təəssüb
Təfəkkür
Tənasüh
Təslis
Uqnum
Vəd və Vəid
Vəhy
Zahir
Kəlam məktəbləri:
Cəbrilər
Əşərilər
Qədərilər
Maturidilər
Mücəssimilər 
Mürciilər
Mütəzililər
Bəzi kəlamçılar:
Bağdadi Əbdülqahir
Bakillani Əbu Bəkr
Əbülhəsən Əşəri
Əbu Mənsur Maturidi
İbn Qəyyim Cövziyyə
Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab
Nəsəfi Hafizəddin
İbn Teymiyyə
Vəsil ibn Əta
Zəməxşəri Mahmud
XXVI. MƏNƏVİYYAT VƏ SUFİLİK
Abid
Arif
Beyət
Bərəkət
Cazibə
Cəlvət
Cəm
Dərviş
Ehsan
Eşq
Fəna
Hal
Xəlvət
Xirqə
İhsan
İxlas
İqan
İlham
İnsani-Kamil
İtminan
Kəlimeyi-Şəhadət
Kəramət 
Qeyb və Hüzur
Qəbz və Bəst
Qütb
Məhv və İsbat
Mərifət
Mürid
Nəkib (II)
Rabitə
Ribat
Sahv
Səma
Silsilə
Sufilik
Sukr
Şeyx
Şəfa
Təkkə
Təriqət
Təsəvvüf
Vəcd
297
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

Vəhdəti-Şühud
Vəhdəti-Vücud
Vəsilə
Vicdan
Vird
Zahid
Zakir
Zikr
Ziyarət
Zühd
Bəzi sufi şeyxləri:
Bəyazid Bistami
Cəlaləddin Rumi
Cüneyd Bağdadi
Əhməd Fəruqi
Gijduvani Əbdül-Xaliq
İbn Ərəbi
Qəzali Məhəmməd
Quşeyri Əbdül-Kərim
Nəqşibənd Bəhaəddin
Şah Neymətullah Vəli
Sufi təriqətləri:
Bayramilər
Bədəvilər
Bəktaşilər
Çiştilər
Dəsukilər
Xəlvətilər
Kubravilər
Qədirilər
Qələndərilər
Məlamətilər
Mövləvilər
Neymətullahilər
Nəqşibəndilər
Rifailər
Sənusilər
Sührəvərdilər
Şazililər
Ticanilər
Yəsəvilər
XXVII. TƏRİQƏTLƏR, DİNİ
AXINLAR, HƏRƏKATLAR
Babilər 
Bəhailər
Xaricilər
Qadiyanilər 
Qızılbaşlar
Münafiqlər (I)
Müsəlman qardaşları
Sələfilər
Sufilər
Sünnilər
Şiələr 
Vəhhabilər
Xarici təriqətləri:
Əcrədilər
Əzraqilər
İbadilər
Nəcdilər
Məymunilər
Süfrilər
Yəzdilər
Şiə təriqətləri:
Druzlar
Ələvilər (II)
İmamilər
İsmaililər
İsna-əşərilər
Qeysanilər
Qərmətilər
Qurabilər
Müstəlilər
Nizarilər
Səbailər
Zeydilər
298
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞU

XXVIII. İSLAHATÇILAR, MAAR-
İFÇİLƏR VƏ SİYASƏTÇİLƏR
Əbduh Məhəmməd
Əfqani Camaləddin
Xomeyni Ruhulla 
İqbal Məhəmməd
Qütb Səid
Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab 
Məvdudi Əbül-Əla
Nursi Səid
Riza Məhəmməd Rəşid
XXIX. MÜSƏLMAN TƏQVİMİ,
MÜQƏDDƏS GÜNLƏRİ VƏ 
BAYRAMLARI
Aşura
Bəraət gecəsi
Cümə
Əşhurül-Hurum
İdəyn
Hicri təqvim
Qəndillər
Məhərrəm
Milad
Mövlud
Müqəddəs gecələr
Ramazan
Rəcəb
Rəqaib
Şəvval
Zülhiccə
299
LÜĞƏTİN MÖVZULAR ÜZRƏ QURULUŞUПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə