Az ərbaycan Respublikasının dövlət qurumları r ə hb ə rl ə rininYüklə 188.41 Kb.
Pdf просмотр
tarix31.01.2017
ölçüsü188.41 Kb.

Az

ərbaycan Respublikasının dövlət qurumları

 r

ə

hb

ə

rl

ə

rinin  

28 yanvar - 12 fevral 2016- il tarixl

ə

rind

ə

 

şə

h

ə

r v

ə

  

rayonlarda ictimaiyy

ətin nümayə

nd

ə

l

ə

ri il

ə

 

görüş 

 

QRAFİKİ

 

 

S/n 

A

dı, soyadı

 

V

ə

zif

ə

si 

Şə

h

ə

r, 

rayon 

Qeyd 

 

28 yanvar 2016-

cı il

 

1.    Yaqub Eyyubov  

Baş nazirin birinci müavini 

 

Mingəçevir

 

  

2.    Ziyaf

ət Əsgə

rov 


Milli M

ə

clisin sədr müavini

 

Lə

nk

əran 

 

 3.    Fikr

ə

t Mə

mm

ədov  

Ə

dliyyə

 naziri  

Qobustan 

V

ət

əndaşların 

q

əbulu günüdür 

4.   


Əbülfə

s Qarayev  

M

ə

də

niyy


ə

t v


ə

 turizm naziri  

Siy

ə

zə

Və

t

əndaşların q

əbulu günüdü

5.   


Şahin Mustafayev

 

İqtisadiyyat naziri 

Xaçmaz


 

 

  

29 yanvar 2016-

cı il

 

6.   Ə

li H


ə

s

ənov  

Baş nazirin müavini, Qaçqınların və

 

M

əcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlə


t Komit

ə

sinin sə

dri 


Bakı şə

h

əri 

Qubadlı, Şuşa, 

Z

əngilan rayonları ictimaiyy

ə

ti nümayə

nd

əl

ə

rinin iştirakı ilə

 

7.   Valeh Ələ

sg

ərov 

Milli M


ə

clisin s


ədr müavini

 

Samux  

 

8.    Zakir Qaralov  

Baş prokuror 

 

Xızı


 

V

ət

əndaşların 

q

əbulu günüdür 

9.    K


ə

mal


ə

ddin Heyd

ə

rov  


 

Fövqə


lad

ə

 hallar naziri  Naftalan 

V

ət

əndaşların 

q

əbulu günüdür 

10.  


Hüseynqulu Bağırov 

 

Ekologiya və

 t

əbii s

ə

rvə

tl

ər naziri  

Saatlı


 

V

ət

əndaşların 

q

əbulu günüdür 

11.   K


ə

r

əm H

ə

sə

nov  


 

Ə

mlak Mə

s

əl

ə

ləri Dövlə

Komitə

sinin s


ə

dri  


Hacıqabul

 

Və

t

əndaşların q

əbulu günüdür

 

12.   M


ə

leyk


ə

 Abbaszad

ə

  

 T

ə

lə

b

ə Q

əbulu üzrə

 

Dövlə


Komissiyasının sə

dri  

Bil


ə

suvar 


V

ə

təndaşların 

q

əb

ulu günüdür, 

C

əbrayıl rayon ictimaiyy

ə

ti nümayə

nd

əl

ə

rinin iştirakı ilə

 

 30 yanvar 2016-

cı il

 

13.  Abid Şə

rifov  


Baş nazirin müavini 

 

Şəki 

 

 14.   Novruz M

ə

mmə

dov 


Prezident Administrasiyası 

r

əhb

ərinin müavini,

 Xarici 

ə

laqə

l

əşöbəsinin müdiri 

 

Abşeron


 

 

15.   Səlim Müslümov

 

Əm

ə

k və

 

əhalinin sosial müdafiəsi 

naziri 


Ağsu

 

 16.   M

ə

də

t Quliyev 

Dövlə

t T


əhlükə

sizliyi Xidm

ə

tinin 


r

ə

isi Zaqatala 

 


 

01 fevral 2016-

cı il

 

17.  Samir Şə

rifov  


Maliyy

ə

 naziri G

ə

ncə

 

 18.   Ziya M

ə

mmə

dov  


N

ə

qliyyat naziri Ucar 

 

19.   Fazil Mə

mm

ədov 

Vergil


ə

r naziri 

Şə

mkir 


 

 

 02 fevral 2016-

cı il

 

20.  Əli Əhmə

dov 


Baş nazirin müavini 

 

Yevlax  

21.  


Ə

li H


ə

s

ənov 

Prezidentin İctimai

-siyasi m

ə

sə

l

əl

əüzrə

 

köməkçisi, İctimai-siyasi 

m

əs

ə

lə

l

ər şöbəsinin müdiri 

Quba 


 

22.  


Natiq Əliyev

 

Energetika naziri Balak

ə 

23.   Ramin Quluzad

ə

 

Rabitə

 v

ə 

yüksə


k texnologiyalar 

naziri 


Astara 

 

 03 fevral 2016-

cı il

 

24.  İsmə

t Abbasov 

Baş nazirin müavini 

 

Ağcabədi 

 

25.   Bahar Muradova  Milli M

ə

clisin sədr müavini

 

Füzuli 

 

26.   Fikrə

t M


ə

mm

ədov  

Ə

dliyyə

 naziri  

Şabran

 

 27.   Cavid Qurbanov 

“Azə


rbaycan D

ə

mir Yolları” QSC

-

nin sə

dri 


K

ə

lbə

c

ə(G

ənc

ə 

 

04 fevral 2016-

cı il

 

28.  Zeynal Nağdə

liyev 


Prezident Administrasiyası 

r

əhb

ərinin müavini,

 Regional 

idar


ə

etm


ə

 v

ə 

yerli özünüidarə

etm

ə

 orqanları ilə

 

iş şöbəsinin müdiri 

Sumqayıt


 

ŞİHB


-nin hesabat 

yığıncağı

 

29.   S


əlim Müslümov

 

Əm

ə

k və

 

əhalinin sosial müdafiəsi 

naziri 


Kürdə

mir 


 

30.   Azad R

ə

himov 


G

ə

nclə

r v


ə

 idman naziri 

G

ə

də

b

ə 

31.  Elman Rüstə

mov 


M

ə

rkəzi Bankın İdarə

 Hey


ə

tinin 


s

ə

dri Neftçala

 

 32.  

Ə

hməd Əhmə

dzad


ə

 

“Meliorasiya və Su T

ə

sərrüfatı” 

ASC-nin s

ə

dri 


Qax 

 

 05 fevral 2016-

cı il

 

33.   Kə

mal


ə

ddin Heyd

ə

rov  


Fövqə

lad


ə

 hallar naziri  

Salyan 

 

34.  Şahin Mustafayev

 

İqtisadiyyat naziri 

Göyçay


 

 

35.   Heydər Əsə

dov 


K

ə

nd tə

s

ərrüfatı naziri 

Goranboy 

 

36.  


Mikayıl Cabbarov

 

Tə

hsil naziri 

Beyl

ə

qan  

37.  


Aydın Əliyev

 

Dövlət Gömrük Komitəsinin s

ə

dri Ağdaş

 

  

 

06 fevral 2016-

cı il

 

38.  Samir Şə

rifov  


Maliyy

ə

 naziri Sabirabad 

 

39.   Tahir Budaqov Dövlə

t Statistika Komit

ə

si s


ə

dri 


Masallı

 

 40.   Elman Mehdiyev 

Dövlət Sosial Müdafiə

 Fondunun 

s

ədri 

Lerik 


 

41.  


Vüqar

 

Gülməmm

ə

dov Hesablama Palatasının sə

dri 


Oğuz

 

  

 

08 fevral 2016-

cı il

 

42.  Ə

li H


ə

s

ənov  

Baş nazirin müavini, Qaçqınların və

 

M

əcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlə


t Komit

ə

sinin sə

dri 


Ağdam

 

Xocalı, Xocav

ə

nd, Laçın

 rayon


ları

 

ictimaiyyə

ti 


nümayə

nd

əl

ə

rinin iştirakı ilə

 

43.  Fuad Ələ

sg

ərov 

Hüquq mühafizə

 

orqanları ilə 

iş 


şöbə

sini


n müdiri

 

Tə

rt

ə 

44.  Hüseynqulu Bağırov 

 

Ekologiya və

 t

əbii s

ə

rvə

tl

ər naziri  

Daşkə


s

ə 

 

09 fevral 2016-

cı il

 

45.   Heydər Əsə

dov 


K

ə

nd tə

s

ərrüfatı naziri 

Tovuz 


 

46.  


Elçin Quliyev

 

Dövlət S

ə

rhə

d Xidm


ə

tinin r


ə

isi 


Qusar 

 

47.  Rövnə

q Abdullayev 

ARDNŞ

-nin prezidenti Şamaxı

 

  

10 fevral 2016-

cı il

 

48.   Ramil Usubov Daxili işlə

r naziri 

B

ə

rdə

 

 49.   Yav

ə

r Camalov Müdafiə

 s

ənayesi naziri 

Şirvan


 

 

50.  Hicran Hüseynova

 

Ailə, Qadın və

 

Uşaq Problemləri 

üzrə


 

Dövlə


t Komit

ə

sinin sə

dri 


Z

ə

rdab  

51.   K


ə

r

əm H

ə

sə

nov 


Ə

mlak M


ə

s

əl

ə

ləri Dövlə

Komitə

sinin s


ə

dri 


C

ə

lilabad  

 

11 fevral 2016-

cı il

 

52.   Kə

mal


ə

ddin Heyd

ə

rov  


Fövqə

lad


ə

 hallar naziri  

Q

ə

bə

l

ə 

 

53.   Tahir Budaqov Dövlə

t Statistika Komit

ə

si s


ə

dri 


Yardımlı

 

 54.   S

əttar Mehbalıyev

 

Az

ərbaycan H

əmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyasının sə

dri 


Göygöl

 

  

12 fevral 2016-

cı il

 

55.  Oqtay Şirə

liyev  


S

ə

hiyyə

 naziri 


Qazax 

 

56.  Mikayıl Cabbarov

 

Tə

hsil naziri 

Ağstafa

 

 57.   Fazil M

ə

mmə

dov 


Vergil

ə

r naziri İsmayıllı

 

 58.  

Mübariz Qurbanlı

 

Dini Qurumlarla İş üzrə 

Dövlə


Komit


ə

sinin s


ə

dri 


İmişli

 

  

 

 

Каталог: store -> files
files -> Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında
files -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 23 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
files -> Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri
files -> Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir
files -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
files -> Ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016
files -> Ming əçevir şə
files -> Dairə Dairənin adı Namizədin soyadı Toplanılan səslər faizi
files -> 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Zəhərli maddələrin


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə