Az ə rbaycan Respub likasıYüklə 242.95 Kb.
Pdf просмотр
tarix22.04.2017
ölçüsü242.95 Kb.

İş

 

№ 2

-1(107)-316/2016   

                                            

 

 

Sur

ə

t                       

 

 

 

 

                         

 

Az

ə

rbaycan Respub

likası

 

adından

 

 

        

Q Ə R A R

 

 

        15 noyabr 2016-cı il

                          

                                                  

Şəki şə

h

ə

ri 

 

       

Şəki Apellyаsiya Mə

hk

ə

m

əsinin İnzibati

-

İqtisadi Kollegiyası

 

 

Giriş hissə

 

 

Hakimlə

r R


əhimov Kamil İsmayıl oğlu (sə

drlik ed


ə

n v


ə

 m

əruz

əçi), Abbasov Gündüz Qasım 

oğlu

 v

ə R

əfiyev Rövşən Rafiq oğlu

ndan ibar

ə

t tə

rkibd


ə

,  


 

i

ddiaçı M

ə

mmədov Faiq Şikar oğlunun cavabdeh Respublika Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına

 

qarşı 2008-ci  ild

ən  II qrup  müharibə

 

ə

lilliyi  tə

yin  edilm

əsi öhdəliyinin  qoyulması

  bar


ə

d

ə 

iddiası 


üzrə

 inzibati 

işə

 

açıq məhk

ə

mə

 

iclasında baxaraq 

aşağıdakı qərarı qə

bul etdi. 

 

T

ə

sviri hiss

ə

 

 

         Ştatlı  hə

rbi  h


əkim  komissiyasının  13.05.2008

-ci  il  tarixli  q

ərarında  göstə

ril


ə

n  diaqnozda 

M

ə

mmədov  Faiq  Şikar  oğlunun  aldığı  hərbi  travmalar  onun  funkisyasının  pozulmaması  kimi 

qiym


ə

tl

əndirilmişdir.  Ona  görə  d

ə

 ona  Qarabağ  ə

lili  kimi  d

ə

r

əc

ə

  təyin  olunmamış,  ümumi 

ə

saslarla  III  qrup ə

lillik  d

ə

r

əc

əsi  verilmişdir.  06.04.2015

-ci  il  tarixd

ə

  Mingəçevir  şə

h

ər  M

ə

rkə

zi 


x

ə

sə

t

əxanası  tər

ə

findən  Tibbi  Sosial  Ekspert  Komissiyasına  Göndəriş  veri

l

ərk

ə

n  xə

st

əliyin 

başlama  tarixi  06.09.1992

-

ci  il  göstərilmiş,  xəst

əliyin  xroniki  gedişli  olması  və

  n

ə

ticə

 

etibarı  ilə 

funksiyasının  kəskin  pozulması  diaqnozu  verilmişdir.  Sonradan  iddiaçının  tə

qdim  etdiyi 

şə

hadə

tnam


ə

 v

ə 

forma 088 arayışı əsasında ona  II 

qrup 

ə

lillik  də

r

əc

ə

si təyin olunmuşdur. 

 

İddiaçı  Şəki  İnzibati-

İqtisadi 

M

ə

hkə

m

əsin

ə

 müraciə

t  ed


ə

r

ək  cavabdeh  Respublika  Tibbi 

Sosial Ekspert Komissiyasının üzə

rin

ə

 iddiaçı 

M

əmm

ədov Faiq Şikar oğluna

 2008-ci ild

ə

n II qrup müharibə

 

əlilliyi t

ə

yin edilməsi ö

hd

əliyinin qoyulması barəd

ə

 qə

rar q


ə

bul edilm

ə

sini 


xahiş etmişdir. 

 

İddiaçı  M

ə

mmədov  Faiq  Şikar  oğlu 

birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

əsinin  iclasında  verdiyi 

izahatında  iddia  tələbini  müdafiə  edərək  bildirmişdir  ki, 

Az

ərbaycan  Respublikasının  ərazi 

bütövlüyü  uğru

nda  ged

ən  döyüşlə

rd

ə

 əsir  düşmüş,  orada  işgə

nc

əl

ə

rə

  m


ə

ruz  qalaraq  x

ə

sar


ə

almışdır.  Buna baxmayaraq  ona  2008-ci  ild

ə

 II  qrup  ümumi  ə

saslarla 

ə

lillik  də

r

əc

əsi  verilmişdir. 

Sonradan  2015-ci  ild

ə

 ona  Qarabağ  ə

lili  kimi 

ə

lillik  də

r

əc

əsi  verilmişdir.  Hal

-

hazırd


a  o,  2008-ci 

ild


ə

n  2015-ci  il

ə

d

ək  ona  t

əyin  edilmiş  müavinə

ti 

ə

ldə

  etm


ə

k  ist


ə

diyini  v

ə

  bu  s


ə

b

əbd

ə

n  də

  iddia 


t

ə

lə

binin t


ə

min edilm

ə

sini m


ə

hk

əm

ə

dən xahiş

 

etmişdir. 

İddiaçı 


M

ə

mmədov  Faiq  Şikar  oğlunun  nümayə

nd

əsi  M

ə

mmə

dov  M


ə

mm

əd  Nağdalı  oğlu 

birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

əsinin  iclasında  verdiyi  izahatında  iddia  tələbini  müdafiə  edərək 

bildirmişdir ki, Respublika Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının 

2015-ci il tarixli q

ərarı ilə

 

iddiaçıya II qrup Qarabağ ə

lili kimi 

ə

lillik d


ə

r

əc

əsi verilmişdir, sə

b

əb olaraq onun döyüşlərd

ə

 aldığı xə

sar


ə

tin 


k

ə

skinləşməsi göstərilmişdir. Cavabdehin bu hə

r

ək

ə

ti tam qanunsuzdur. Belə

 

ki, iddiaçıya II qrup Qarabağ  ə

lili  kimi 

ə

lillik  də

r

əc

ə

si  2008-ci  ildə

 

ümumi  əsaslarla 

ə

lillik  də

r

əc

ə

si  verilə

n  zaman 

verilm

əli  idi.  İddia  təl

ə

binin  tə

min  edilm

ə

si  bar


ə

d

ə  q

ə

rar  qə

bul  edilm

ə

sini  m


ə

hk

əm

ə

dən  xahiş

 

etmişdir.  

Cavabdeh  Respublika  Tibbi  Sosial  Ekspert  Komissiyasının  nümayə

nd

ə

si  Rə

himov  Elxan 

Nem

ət  oğlu birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsinin  iclasında  verdiyi  izahatında  iddia  tələbinə etiraz 

ed

ər

ə

k bildirmişdir ki,

 

iddiaçı 2002

-ci ild

ə

 Rusiya Federasiyasında avtomobil qəzasına düşmüş və

 

hə

min q


əzada sağ tə

p

əgicgah nahiy

əsinin 11 kv.sm örtülməmiş sümük deffekti, qapalı kə

ll

ə

 beyin travması,  sağ  subdral  hemotomaya  görə

 

aparılmış  sağ  gicgah    nahiyəsinin    trepo

nasiyası, 

hemotomanın  boşaldılması  diaqnozu  ilə

  2008-ci  ild

ə

 

müayinə 

edilmiş  və

   

müayinə


  n

ə

ticə

sind


ə

 

ona  III  qrup  ümumi  əsaslarla 

ə

lillik  də

r

əc

əsi  verilmişdir.  Sonradan  iddiaçının  tə

qdim  etdiyi 


 

şəhad

ə

tnamə

  v


ə

 

forma  088  arayışı  əsasında  ona  Qarabağ  əlili  kimi 

ə

lillik  də

r

əc

əsi  verilmişdir. 

Bildirir  ki,  v

ə

təndaşlara  ə

lillik  d

ə

r

əc

əsi  onların  tə

qdim  etdikl

əri  şə


had

ə

tnamə

  v


ə

 

forma  088  saylı arayış əsasında verilir. İddia tə

l

əbinin r

ə

dd edilmə

sini m


ə

hk

əm

ə

dən xahiş etmişdir.

 

       Şəki  İnzibati

-

İqtisadi  Məhk

ə

mə

sinin  (hakim  K

ə

nan  V


ə

liyev)  10  avqust  2016-

cı  il

 

tаrixli, 2-

1(84)-335

/2016 nömrə

li q


ərarı ilə

 iddia t


ə

min edilm

ə

m

işdir.  

İddiaçı


  M

ə

mmədov  Faiq  Şikar  oğlunun

 

nümayəndəsi  Məmmədov  Məmməd  Nağdalı  oğlu 

apellyasiya  şikayə

ti  ver

ə

rə

Şəki  İnzibati-

İqtisadi  Mə

hk

ə

mə

sinin  10  avqust  2016-

cı  il

 

tаrixli, 2-

1(84)-


335/2016  nömrə

li  q


ərarının  ləğv 

edilm


ə

sini  v


ə

  iddia  t

ə

l

əbinin  t

ə

min  edilmə

sini 


xahiş 

etmişdir. 

 

 

Apellyasiya şikayətinin d

ə

lill

ə

ri 

 

Apellyasiya  şikayə

ti  bel

ə

 əsaslandırılmışdır  ki, 

birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfind

əmaddi  v

ə

 prosessual  hüquq  normaları  düzgün  tə

tbiq  edilm

ə

m

əkl

ə

  qərar  çıxartmışdır.  Belə

  ki, 


Respublika  Tibbi  Sosial  Ekspert  Komissiyasının  2015

-ci  il  tarixli  q

ərarı  ilə

 

iddiaçıya  II  qrup Qarabağ  ə

lili  kimi 

ə

lillik  də

r

əc

əsi  verilmişdir,  sə

b

ə

b  olaraq  onun  döyüşlə

rd

ə 

aldığı  xə

sar

ə

tin k

ə

skinləşməsi göstərilmişdir. Cavabdehin bu hə

r

ək

ə

ti tam qanunsuzdur. Belə

 

ki, iddiaçıya II qrup Qarabağ  ə

lili  kimi 

ə

lillik  də

r

əc

ə

si  2008-ci  ildə

 

ümumi  əsaslarla 

ə

lillik  də

r

əc

ə

si  verilə

n  zaman 

verilm

ə

li  idi.  Lakin  mə

hk

əm

ə

  Tibbi  Sosial  Ekspert  Komissiyasının  müvafiq  sə

lahiyy


ə

tli  tibbi 

müə

ssis


ə

  v


ə

 

komissiyanın  təqdim  etdiyi  diaqnozlar 

əsasında  şəxsin  sağlamlıq  imkanlarını 

yoxlayaraq  ona  uyğun  ə

lillik  d

ə

r

əc

ə

si  tə

yin  etm


ə

sini 


əsas  tutaraq  iddianı  rə

dd  ets


ə

  d


ə

,  h


ə

min 


ə

llilliyin  ya

ranmasının  2008

-ci  ild


ə

 

ümumi  əsaslarla 

ə

lillik  də

r

əc

ə

si  verilən  zaman  mövcud 

olmasını  nə

z

ə

rə

 

almamışdır.  Belə  ki,  m

ə

sə

l

ənin  başqa  qaydada  tənziml

ə

nməsi  dövlətin  hüquqi 

münasibə


tl

ərin müə


yy

ə

n bir sahə

sind


ə

 

əvv

ə

llər mövcud olmuş qanunvericilik tə

nziml


ə

nm

əsind

əir

ə

li  gə

l

ən  publik-

hüquq  öhdə

likl

ə

rində

n  imtina  etm

ə

si  kimi  qiymə

tl

əndiril

ə

  bilə

r.  2-ci  qrup 

müharibə

 

əlill

ə

rinə

 verilm


ə

si n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş pensiyanın fə

rqli v


ə

 daha 


əlverişsiz şə

rtl


ə

rl

ə t

ə

yin edilm

əsi  Konstitusiyanın  12  və

  16-

cı  maddəl

ə

rində

  t


ə

sbit  e


dilmiş  Azərbaycan  Respublikasının 

sosial  dövlə

t  kimi  b

ə

yan  edilmə

sin


ə

 

dair  müddəaların,  Konstitusiyanın  38-ci  madd

ə

sində

  t


ə

sbit 


edilmiş sosial təminat hüququnun,  habelə

 

Konstitusiyanın Preambulasından irəli  g

ə

lə

n  qanunun 

ə

liliyinin ə

sas  elementl

ə

rind


ə

n  bir


i  olan  hüquqi  müə

yy

ənlik,  qanun  qarşısında  bərab

ə

rlik prinsipl

ə

rinin  və

  v


ə

t

əndaşların  qanuna  olan  etimadının  gözlənilm

əsi  prinsipinin  pozulmasına 

s

ə

bəb olar. Konstitusiyanın 12

-ci madd


ə

sinin I hiss

ə

sin


ə

 

görə insan v

ə

 və

t

əndaş hüquqlarının və 

azadlıqlarının

,  Az

ərbaycan  Respublikasının  vət

əndaşlarına  layiqli  hə

yat  s

ə

viyyə

sinin  t


ə

min 


edilm

əsi dövlə

tin ali m

ə

qsədidir. Konstitusiyanın 16

-

cı maddəsinin I hiss

ə

sinə

 

əsas

ə

n Azə

rbaycan 


dövləti xalqın və

 h

ər bir v

ə

təndaşın rifahının yüksə

ldilm


əsi, onun sosial müdafiə

si v


ə

 layiqli h

ə

yat 


s

ə

viyyəsinin  qayğısına  qalır.  Konstitusiyanın  25

-ci  madd

ə

sinin  I  və

  III  hiss

ə

l

ərind

ə

  tə

sbit 


olunmuşdur ki, hamı qanun və

  m


ə

hk

əm

ə

 qarşısında bə

rab


ərdir. Dövlə

t,  irqind

ə

n,  milliyyə

tind


ə

n, 


dinind

ə

n,  dilində

n,  cinsind

ə

n,  m


ənşə

yind


ə

n, 


ə

mlak  v


ə

ziyy


ə

tind


ən,  qulluq  mövqeyində

n, 


ə

qid


ə

sind


ə

n, siyasi partiyalara, h

əmkarlar ittifaqlarına və

 dig


ə

r ictimai birlikl

ə

r

ə m

ə

nsubiyyə

tind


ə

asılı olmayaraq hər  k

əsin hüquq və

 

azadlıqlarının bərab

ə

rliyinə

  t


ə

minat  verir...  H

əmçinin, hə

min 


madd

ə

nin IV hissə

sind


ə

 

qeyd olunur ki, heç kəs

ə

 bu maddə

nin III hiss

ə

sind


ə

 

göstəril

əə

saslara 


görə

  z


ə

r

ər  vurula  bilm

əz,  güzəştlə

r  v

ə

  ya  imtiyazlar  verilə

  bilm


əz,  yaxud  güzəştlə

rin  v


ə

  ya 


imtiyazların  verilmə

sind


ə

n  imtina  oluna  bilm

ə

z. 


Ona  görə

  d


ə

 

apellyasiya  şikayətinin  t

ə

min edilm

əsini,  Şəki  İnzibаti

-

İqtisаdi  Məhk

ə

mə

sinin  10  avqust  2016-

cı  il

 

tаrixli,  №  2-1(84)-335/2016 

nömrə


li q

ərаrının 

l

əğv edilib iddianın təmin edilm

ə

si barə

d

ə q

ərar çıxarılmasını xahiş etmişdir

.  

 

                                                   Tə

r

ə

fl

ə

rin 

izahatları

 

 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında  iştirak  edəiddiaçı 


M

ə

mmədov  Faiq  Şikar  oğlu  və

 

nümayənd

ə

si Mə

mm

ədov M

ə

mməd Nağdalı oğlu apellyasiya şikayə

tinin t


ə

min edilm

ə

sini, birinci instansiya m

ə

hkə

m

əsinin 10 avqust 2016-

cı il


 

tаrixli, № 2

-1(84)-335/201

6 nömrə


li q

ərarının ləğv 

olunmasını və

 iddia t


ə

l

əbinin t

ə

min edilmə

si bar


ə

d

ə yeni q

ərar çıxarılmasını xahiş etdi

l

ə

r. M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının  iclasında  iştirak  edə

n  cavabdeh  Respublika  Tibbi  Sosial  Ekspert 

Komissiyasının  nümayə

nd

ə

si Əliyev  Rizvan  Rafiq  oğlu

   


apellyasiya  şikayə

tinin  t


ə

min 


edilm

ə

mə

sini,  birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

sinin  10  avqust  2016-cı  il

 

tаrixli,  №  2-1(84)-335/2016 

nömrə


li q

ərarının dəyişdirilmə

d

ən qüvvə


d

ə

 saxlanılmasını xahiş etdi. 

 


 

İşə 

ə

lavə

 

edilmiş Azərbaycan Respublikası Müdafiə  Nazirliyi  H

ərbi Poliklinikası qarnizonun 

H

ə

rbi Həkim Komissiyası tə

r

əfind

ən verilmiş 13.05.2008

-

ci il tarixli 650 nömrəli X

ə

stəlik Haqqında 

Şə

hadə

tnam


ə

d

ə v

ə

 qəbul edilmiş eyni tarixli qərarın surə

tind


ən görünür ki, Mə

mm

ədov Faiq Şikar oğlunun diqanoz göstə

ricil


ə

ri  s


ağ budun yuxarı 1/3

-

nün, sol döş qəf

əsi, sol kürək, sağ ağrı, sağ 

dirs

ə

k  oynaq  nahiyyəsinin  toxumalarının  bərkimiş  dəri  çapıqları.  Sağ  budun  yuxarı  1/3

-

nün yumşaq toxumasının yad cismi (güllə), funksiyanın pozulmaması kimi qiymə

tl

əndirilmişdir. 

İşə


 

ə

lavə

  e


dilmiş  Mingəçevir  şə

h

ər  M

ə

rkə

zi  X


ə

s

ət

ənası  tə

r

ə

fində

n  Tibbi  Sosial  Ekspert 

Komissiyasına  ünvanlanış  06.04.2015

-ci  il  tarixli  VESKS  kodu  530041264445  olan 

0288003AABMY  nömrəli  Göndərişin  surə

tind


ən  görünür  ki,  Mə

mm

ədov  Faiq  Şikar  oğlunun göndəriş və

r

əq

ə

sində

 

“əsas diaqnoz” qrafasında sağ budun yuxarı 1/3-

nün yumşaq toxumasında 

qalan yad cisim funksiyasının kəskin pozulması, “ağırlaşma” qrafasında isə

  k


ə

ll

ədaxili  travmalar 

erm


ə

ni 


əsirliyi  dövründə

 

başından  aldığı  travma  nətic

ə

sində

 

hematomanın  yaranması  həmin 

hematomanın 2002

-ci ild

ə

 boşaldılması ə

m

əliyyatından sonrakı vəziyy

ət sağ gicgah nahiyə

sind

ə

 sümük  defekti  və

 

“yanaşı  xəst

ə

liklər”  qrafasında  vegetativ  sinir  sisteminin  somotoform 

disfunksiyası astenonevrotik və

ziyy

ət travmatik katarkta sol gözün mürəkk

ə

b mioptik astiqmatizmi olduğu qeyd olunmuşdur.

 

İşə 

ə

lavə

 

edilmiş  şəki  regional  poçt  filialının  iddiaçıya  ünvanladığı  01.02.2016-

cı  il  tarili 

ŞRPF61 nömrə

li m


əktubundan görünür ki, Mə

mm

ədov Faiq Şikar oğlunun 03.11.2015-ci il tarixli 

SS265227843  AZ  nömrə

li  s

ifarişli  məktubu  11.11.2015-ci  il  tarixd

ə

  Respublika  Tibbi  Sosial Ekspert Komissiyasına təqdim olunduğu qeyd olunmuşdur.

 

 Əsaslandırma hissə

si 

 

İddiaçının 

nümayəndəsinin  apellyasiya  şikayəti  vaxtında,  yəni  birinci  instansiya 

məhkəməsinin qərarının təqdim olunduğu gündən 30 gün müddətində (İPM

-nin 85.1-

ci maddəsi) 

verilmiş,  formal  baxımdan  lazımi  qaydada  əsaslandırılmış,  və  orada  şikayətçinin  tələbi 

göstərilmişdir  (İPM

-

nin  85.2  və  85.3-

cü  maddələri).  Lakin  şikayət  əsaslı  deyil  və  Şəki  İnzibati

-

İqtisadi  Məhk

ə

mə

sinin  10  avqust  2016-

cı  il

 

tаrixli,  №  2-1(84)-

335/2016  nömrə

li  q

ərarı


 

dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılmalıdır.

 

Bel


ə

 ki, 


işin hallarından məlum olduğu kimi ştatlı hə

rbi h


əkim komissiyasının 13.05.2008

-ci il 


tarixli q

ərarında göstə

ril

ə

n diaqnozda Mə

mm

ədov 

Faiq Şikar oğlunun aldığı hə

rbi travmalar onun 

funkisyasının pozulmaması kimi qiymə

tl

əndirilmişdir. Ona görə d

ə

 ona Qarabağ ə

lili kimi d

ə

r

əc

ə

 t

əyin  olunmamış,  ümumi  ə

saslarla  III  qrup 

ə

lillik  də

r

əc

əsi  verilmişdir.  06.04.2015

-ci  il  tarixd

ə

 Ming

əçevir şə

h

ə

r Mə

rk

əzi x

ə

sə

t

əxanası tər

ə

findən Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına Göndəriş 

veril


ə

rk

ən x

ə

stəliyin başlama tarixi 06.09.1992

-

ci il göstərilmiş, xəst

əliyin xroniki gedişli olması və

 

n

ətic

ə

 etibarı ilə

 

funksiyasının kəskin pozulması diaqnozu verilmişdir. Sonradan iddiaçının təqdim 

etdiyi şə

had

ə

tnamə

 v

ə 

forma 088 arayışı əsasında ona  II qrup ə

lillik  d

ə

rə

c

əsi t

əyin olunmuşdur. 

 

         Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  belə

  q


ə

na

ət

ə

  gə

lir  ki, 

ə

lilliyin  tə

yin  edilm

əsi  şə

rtl


ə

ri 


ə

lilliyin 

ə

m

əl

ə

 g

ə

lmə

si  s


ə

b

əbl

ə

rindən  asılıdır.  Göründüyü  kimi  Tibbi  Sosial  Ekspert  Komissiyası  müvafiq 

s

əlahiyy

ətli  tibbi  müə

ssis

ə

  və

 

komissiyanın  təqdim  etdiyi  diaqnozlar 

əsasında  şəxsin  sağlamlıq 

imkanlarını yoxlayaraq ona uyğun ə

lillik d


ə

r

əc

ə

si təyin etmişdir.

 

 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka

binetinin 30.12.2015-

ci il tarixli 413 nömrəli Qərarı 

ilə  təsdiq  olunmuş  "Əlilliyin  və  sağlamlıq  imkanlarının  məhdudluğunun  müəyyən  olunması 

meyarlarına dair Əsasnamə"nin:

 

1.1-ci  bəndinə  əsasən,  əlillərə

 

münasibət  sahəsində 

sosial  siyasət  həyatda  və

 

cəmiyyətin inkişafında onların fəal iştirak etməsi imkanlarının genişləndirilməsinə, sosial rifah halının, maddi 

vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir.

  

1.2-


ci  bəndinə  əsasən,  əlillik  və  ya  18  yaşınadək  uşaqların  sağlamlıq  imkanlarının 

məhdudluğu  şə

xsin  tibbi-

sosial  ekspertiza  müayinəsindən  keçirilərək,  "Əlilliyin  və  uşaqların 

sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların  reabilitasiyası  və  sosial  müdafiəsi  haqqında"  Azərbaycan  Respublikasını

n  Qanununa 

uyğun  olaraq  anadangəlmə,  xəstəlikdən  və

 

ya  xəsarətdən  yaranan  əqli  və 

ya  fiziki  qüsurlar 

nəticəsində  həyat  fəaliyyətinin  məhdudlaşması  haqqında  müvafiq  qərar  çıxarılması

 

yolu  ilə müəyyən olunur.

 

1.3-cü  maddəsinə  əsasən,  Tibbi

-sosial  ekspertiza 

müayinəsi  tibbi  etika  və  deontologiya 

prinsiplərinə

 

əsaslanmaqla həyata keçirilir. Şəxsin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyətdə tam  və  səmərəli  iştirakına  mane  olan  fiziki,  psixi,  əqli  və  ya  hissiyyat  pozuntularının  olmasını, 

 

sağlamlıq  vəziyyətini  və  sosial  uyğunlaşma  dərəcəsini  müəyyən  etmək  üçün  funksional  və laboratoriya müayinələrinin nəticələri anamnestik məlumatlar obyektiv qiymətləndirilir.

 

1.4-cü  maddəsinə  əsasən  əlillik  və  ya  18  yaşınadək  uşaqların  sağlamlıq  imkanlarının 

məhdudluğu  barədə  qə

rar  klinik,  psixoloji,  sosial-

məişət,  peşə  amillərinin  və  şəxsin  reabilitasiya 

potensialının  kompleks  halda  qiymətləndirilməsinə

 

əsaslanır.  Bu  zaman  xəstəliyin  xarakteri, funksiyaların  pozulma  dərəcəsi,  müalicənin  və  reabilitasiya  tədbirlərinin  səmərəliliy

i,  orqanizmin 

kompensator  (əvəzetmə)  mexanizmlərinin  vəziyyəti,  klinik  və  əmək  proqnozları,  sosial 

uyğunlaşma  (adaptasiya)  imkanları,  sosial  yardıma  və  müdafiəyə  ehtiyacı  olması,  əmək

 

şəraiti, işinin mahiyyəti, peşə

 

hazırlığı və yaşı nəzərə 

alınır.


 

1.5-ci 


maddəsinə  əsasən,  Tibbi

-

sosial  ekspert  komissiyaları  tərəfindən  birinci,  ikinci  və üçüncü dərəcə əlillik və 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu 

müəyyən olunur.

 

Az

ərbaycan  Respublikası  İnzibati  Prosessual  Məc

ə

llə

sinin  12-ci  madd

ə

sin


ə

 

əsas

ə

n, m

ə

hkə

m

ə 

proses iştirakçılarının izahatları, ə

riz

ə

 və

 t

əklifl

ə

ri ilə, onların tə

qdim etdikl

əri sübutlarla 

v

ə 

işdə


  olan  dig

ə

r  materiallarla  kifayə

tl

ənm

ə

yə

r

ək,  mübahisənin  düzgün  həlli  üçün  əh

ə

miyyə

kə

sb ed


ən bütün faktiki halları xidmə

ti v


ə

zif


ə

sin


ə

 

görə 

araşdırmağa borcludur. 

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  34.1-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ən,  öhdəliyin  icrası  haqqında  iddia  vasitə

si  il

ə

 iddiaçı  cavabdehdən  inzibati  aktın  qə

bul  edilm

ə

si  il


ə

 

bağlı  olmayan  (inzibati  aktın  qəbul 

edilm


ə

sin


ə

 

yönəlm

ə

yən) müə

yy

ən h

ə

rə

k

ətl

ə

rin edilmə

sini t


ə

l

əb ed

ə

 bilə

r. 


«Və

t

əndaşların 

hüquq


  v

ə

 azadlıqlarını

  pozan  q

ə

rar  v


ə

  h


ə

r

ək

ə

tlə

rd

ən  (h

ə

rə

k

ətsizlikd

ə

n) m

ə

hkə

m

əy

ə

 şikayə

t  edilm


ə

si 


haqqında»

  Az


ə

rbaycan 


Respublikası

  Qanununun  6-

  madd


ə

sinin 


1-ci  v

ə

  2-ci abzaslarına

 

əsas

ə

n  mə

hk

əm

ə

 şikayə

t

ə  ba

xılmasının

  n

ə

ticə

l

əri  bar

ə

də

  q


ə

tnam


ə

 

çıxarır.  M

ə

hkə

m

ə 

şikayə


tin 

əsaslı


 

olduğunu


 

müə


yy

ə

nləşdirdikdə

 

şikayət  edil

ə

n  qərarları

  v


ə

 

hə

r

ək

ə

tlə

ri qanunsuz hesab edir, v

ə

t

əndaşlar bar

ə

sində

 t

ətbiq edil

ə

n mə

suliyy


ə

t t


ə

dbirl


ə

rini l


əğv

 

edir, onların

 

pozulmuş 

hüquq


  v

ə

 azadlıqlarını

  b


ə

rpa  edir,  habel

ə

 

dövləorqanlarının

  v

ə

  yerli özünüidarə

 

orqanlarının 

müə


ssis

ə

lə

rin,  idar

ə

l

ərin  v

ə

  təşkilatların,

  ictimai  birlikl

ə

rin,  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin  v


ə

t

əndaşların 

hüquq


  v

ə

 azadlıqlarını

  pozan  q

ərarları

  v


ə

  h


ə

r

ək

ə

tlə

ri  (h


ə

r

ək

ə

tsizliyi)  ilə

 

bağlı 

onların


 m

ə

suliyyə

tini 


müə

yy

ənl

əşdirir.


 

İddiaçı


  v

ə

  onun nümayə

nd

əsi  apellyasiya  şikayətind

ə

 yalnız  iddia  ə

riz


ə

sind


ə

 

göstərdikl

ə

ri d

ə

lillə

ri t


ə

krarlamaqla kifay

ə

tl

ənmişlər v

ə

 başqa də

lil


ə

 istinad etm

əmişlə

r.   


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası hesab edir ki, hə

min d

ə

lillə

r birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

sinin qərarının 

l

əğv  edilməsi  üçün  yetərli  deyildir,  ona  görə  d

ə

  Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Prosessual 

M

əc

ə

llə

sinin  87.6-

cı  maddə

sin


ə

 

əsas

ən,  apellyasiya  şikayə

ti  t

ə

min  edilmə

m

əli  v

ə

  qə

rar 


d

əyişdirilmə

d

ən qüvvə


d

ə

 saxlanılmaldır. 

 

                                                             

Nəticəvi hissə

 

 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən 

məhkəmə kollegiyası

 

 ə

 

r а r а  

  

а l d ı :

 

 

Şəki  İnzibаti

-

İqtisаdi  Məhk

ə

mə

sinin  10  avqust  2016-

cı  il  tаrixli,  2

-1(84)-335/2016 

nömrə

li 


q

ərarı 


d

əyişdirilmə

d

ən qüvvə


d

ə

 saxlanılır

İddiaçı M

ə

mmədov  Faiq  Şikar  oğlunun  nümayə

nd

əsi  M

ə

mmə

dov  M


ə

mm

əd  Nağdalı  oğlu 

t

ər

ə

findən verilmiş apellyasiya şikayə

ti t


ə

min edilmir. 

Q

ə

rardan  onun  tam formada  təqdim olunduğu gündən 1 ay müddə

tind


ə

 

Şəki  Apellyasiya 

M

əhk

ə

mə

si vasit


ə

si il


ə

 Az


ərbaycan Respublikası Ali Mə

hk

əm

ə

sinə

 

kassasiya şikayəti veril

ə

 bilə

r.          

M

ə

hkə

m

ə  q

ərarı  ondan  şikayə

t  verilm

ə

diyi  halda,  təqdim  olunduğu  gündən  30  gün 

keçdikdən sonra qanuni qüvvə

y

ə

 minir.  

                S

ə

drlik ed


ə

n:imza var 

                

Hаkimlə


r: imza var 

                                 imza var         

 

                Düzdür

 

  

                   Hakim:                                                Kamil Rə

himov Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə