827 .ԥUlpry 0ø ԤOL\HY;' 5VWԥPEԥ\ryd *5Yüklə 0.69 Mb.
Pdf просмотр
tarix14.01.2017
ölçüsü0.69 Mb.

25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

12

2012/ 1 (8)

827 

 

.ԥULPRY 0ø ԤOL\HY ;' 5VWԥPEԥ\RYD *59ø75(20$.8/<$5 75$.6ø<$ ø/Ԥ $ö,5/$ù0,ù 352/ø)(5$7ø9 'ø$%(7ø.

5(7ø123$7ø<$ =$0$1, *$8*( 3$56 3/$1$ 9ø75(.720ø<$1,1

1Ԥ7ø&Ԥ/Ԥ5ø

$NDGHPLN =ΩULIΩ ΨOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ΩUNΩ]L %DNÕ ú $]ΩUED\FDQ

$oDU V|]OԥU YLWUHRPDNXO\DU WUDNVL\D SUROLIHUDWLY GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D  JDXJH  YLWUHNWRPL\D RSWLN NRKHUHQW

WRPRTUD¿\D

3UROLIHUDWLY GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D  3'5  ]DPDQÕ YLWUHNWRPL\D oQ NODVVLN J|VWԥULúOԥU X]XQ PGGԥW VRUXOPD\DQ

KHPRIWDOP Yԥ WRUOX TLúDQÕQ WUDNVLRQ TRSPDVÕQÕQ PDNXOD\D NHoPԥVL ROPXúGXU >@ /DNLQ VRQ RQLOOLNGԥ 3'5

]DPDQÕ YLWUHRUHWLQDO FԥUUDKL\\ԥ\ԥ J|VWԥULúLQ VWUXNWXUXQGD ԥVDVOÕ Gԥ\LúLNOLN PúDKLGԥ HGLOPԥNGԥGLU $QWL9(*)

YDVLWԥOԥULQ LQWUDYLWUHDO WԥWELTLQLQ JHQLú \D\ÕOPDVÕ úúԥYDUL FLVPԥ TDQVÕ]PDODUÕQ GDKD D] FԥUUDKL \ROOD PDOLFԥ

HGLOPԥVLQԥ VԥEԥE ROPXúGXU >@ (\QL ]DPDQGD GLDTQRVWLN  RSWLN NRKHUHQVL\D WRPRTUD¿\DVÕ 2&7  Yԥ FԥUUDKL

WH[QLNDQÕQ WԥNPLOOԥúGLULOPԥVL  \HQL YL]XDOL]DVLD VLVWHPOԥUL NLoLN NԥVLNOL NDQ\XODOÕ YLWUHNWRPL\D VLVWHPL \NVԥN

VUԥWOL YLWUHNWRPL\D PDúÕQODUÕ  SUROLIHUDWLY GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D ]DPDQÕ LQFԥ PDNXO\DU FԥUUDKL\\ԥQLQ DSDUÕOPDVÕQÕ

PPNQ HWPLúGLU >@øúLQ PԥTVԥGL 9LWUHRPDNOX\DU WUDNVL\D LOԥ D÷ÕUODúPÕú SUROLIHUDWLY GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D ]DPDQÕ  JDXJH

YLWUHNWRPL\DQÕQ HIIHNWLYOL\LQLQ TL\PԥWOԥQGLULOPԥVL0DWHULDO Yԥ PHWRGODU 0úDKLGԥ DOWÕQGD  [ԥVWԥ   J|]  ROPXúGXU ;ԥVWԥOԥULQ L TDGÕQ      L NLúL

   RUWD \Dú “ \Dú  PLQ  PDNV   ROPXúGXU

;ԥVWԥOԥUGԥ FL LOOԥUGԥ 3'5 IԥVDGODUÕQD J|Uԥ  JDXJH SDUV SODQD YLWUHNWRPL\D DSDUÕOPÕúGÕU

9LWUHNWRPL\D\D ELODYDVLWԥ J|VWԥULúOԥU  KDOGD     PDNXOD QDKL\ԥVLQGԥ \DVWÕ WUDNVL\D LOԥ PúD\LԥW HGLOԥQ

HSLUHWLQDO PHPEUDQ  (50  úúԥYDUL FLVPԥ TDQVÕ]PD LOԥ PúD\LԥW HGLOԥQ (50 ±  KDOGD     (50 Yԥ

PDNXODQÕQ WUDNVLRQ |GHPL      (50 PDNXODQÕQ \ÕUWÕ÷Õ Yԥ WRUOX TLúDQÕQ ORNDO TRSPDVÕ ±  KDO    

;ԥVWԥOԥUGԥ YLWUHRPDNXO\DU LQWHUIH\VLQ PD\LQԥVL VSHNWUDO GRPHQ RSWLN NRKHUHQVL\D WRPRTUDIÕQÕQ  2&7

N|Pԥ\L LOԥ DSDUÕOPÕúGÕU  &LUUXV +' &DUO =HLVV $OPDQL\D 

 KDOGD     NRPELQԥ ROXQPXú FԥUUDKL ԥPԥOL\\DW ± NDWDUDNWDQÕQ IDNRHPXOVL¿NDVL\DVÕ ø2/ LPSODQWDVL\DVÕ

Yԥ YLWUHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕ DSDUÕOPÕú GLJԥU KDOODUGD   J|] ±    \DOQÕ] YLWUHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕ DSDUÕOPÕúGÕU

0úDKLGԥ G|YU  D\GDQ LOԥ TԥGԥU WԥúNLO HWPLúGLU

ԤPԥOL\\DWÕQ WH[QLNDVÕ 6WDQGDUW  SRUWOX  JDXJH SDUV SODQD YLWUHNWRPL\D DSDUÕOPÕú HSLUHWLQDO PHPEUDQODU 

JDXJH YLWUHRWRP Yԥ SLQVHW YDVLWԥVL LOԥ [DULF HGLOPLúGLU  J|]Gԥ     KԥPoLQLQ GD[LOL KGXGL PHEUDQ  '+0  [DULF

HGLOPLúGLU EX ]DPDQ (50 Yԥ '+0 ER\DPDT oQ$UFDGH 0RQREOXH  PԥKOXOXQGDQ  $UFDG2SKWKD )UDQVD

LVWLIDGԥ HGLOPLúGLU (QGROD]HUNRDTXO\DVL\D DSDUÕOPÕú GDKD VRQUD úúԥYDUL FLVLP ERúOX÷X TD]  VXOIDKHNVDÀRULG

6)    Yԥ \D VWHULO KDYD LOԥ WDPSRQDGD HGLOPLúGLU 

WDPSRQDGD PԥTVԥGL LOԥ  &VW VLONRQ \D÷Õ  '25& +ROODQGL\D  LVWLIDGԥ HGLOPLúGLU

*|UPԥ LWLOL\L RQOXT VLVWHPOԥ |OoOPú GDKD VRQUD VWDWLVWLN KHVDEODPDODU oQ /RJ0$5 YDKLGOԥULQԥ oHYULOPLúGLU

6WDWLVWLN KHVDEODPDODU 6366  SURTUDPÕ YDVLWԥVL LOԥ DSDUÕOPÕúGÕU

1ԥWLFԥOԥU ԤPԥOL\\DW ]DPDQÕ Yԥ ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUDNÕ G|YUGԥ FLGGL IԥVDGODU PúDKLGԥ HGLOPԥPLúGLU %WQ

J|]OԥUGԥ J|UPԥ LWLOL\L ԥPԥOL\\DWGDQ ԥYYԥONL J|VWԥULFLOԥUԥ QLVEԥWԥQ DUWPÕúGÕU  úԥNLO   /RJ0$5 YDKLGOԥUL LOԥ

J|UPԥQLQ RUWD J|VWԥULFLVL ԥPԥOL\\DWGDQ ԥYYԥO “ WԥúNLO HWVԥ Gԥ ԥPԥOL\\DWGDQ  D\ VRQUD “ԥ TԥGԥU

\NVԥOPLúGLU

ԤPԥOL\\DW ROXQPXú J|]OԥUGԥ GDKD VRQUD 2&7 PD\LQԥVL ]DPDQÕ PDNXOD QDKL\ԥVLQGԥ WRUOX TLúD UHO\H¿QLQ

QRUPDOL]DVL\DVÕ Yԥ PDNXOD TDOÕQO÷ÕQÕQ D]DOPDVÕ PúDKLGԥ ROXQPXúGXU  úԥNLO  

0DNXO\DU \ÕUWÕ÷Õ RODQ [ԥVWԥGԥ NDWDUDNWDQÕQ IDNRHPXOVL¿NDVL\DVÕ ø2/ LPSODQWDVL\DVÕ SDUV SODQD YLWUHNWRPL\D

(50 Yԥ '+0 VR\XOPDVÕ ԥPԥOL\\DWÕ DSDUÕOPÕú HQGROD]HUNRDTXOX\DVL\D TD] WDPSRQDGDVÕ Yԥ PԥFEXUL ] DúD÷Õ

SR]LVL\DGDQ VRQUD WRUOX TLúDQÕQ \HULQԥ RWXUPDVÕ Yԥ PDNXOD \ÕUWÕ÷ÕQÕQ ED÷ODQPDVÕ TH\Gԥ DOÕQPÕúGÕU  úԥNLO 

%X [ԥVWԥQLQ GLJԥU J|]QGԥ Gԥ (50 Yԥ PDNXO\DU WUDNVL\D\D J|Uԥ X÷XUOD YLWUHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕ DSDUÕOPÕúGÕU

ԤPԥOL\\DWGDQ  LO \DUÕP VRQUD [ԥVWԥQLQ KԥU LNL J|]QGԥ T]HKOL TLúDQÕQ QHRYDVNXO\DUL]DVL\DVÕ J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ

\NVԥOPԥVLLOԥúúԥYDULFLVPԥTDQVÕ]PDPúDKLGԥHGLOPLúGLU+ԥULNLJ|]GԥPTLQWUDYLWUHDODYDVWLQ EHYDVL]XPDE

LQ\HNVL\DVÕQGDQ VRQUD ԥODYԥ SDQUHWLQDO OD]HUNRDTXO\DVL\D DSDUÕOPÕú Yԥ J|]OԥULQ Yԥ]L\\ԥWL VDELWOԥúPLúGLU


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

13

2012/1 (8)

0,00

0,00


0,02

0,04


0,06

Vis_pre_op

Vis_post_op

0,08


0,10

0,20


0,40

0,60


0,80

ùԥNLO  ;ԥVWԥOԥUGԥ J|UPԥ LWLOL\LQLQ ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUD GLQDPLNDVÕ  RQOXT VLVWHP ]Uԥ 

ùԥNLO  ;ԥVWԥ 0+  \ \X[DUÕ VROGD  ԥPԥOL\\DWGDQ ԥYYԥO VRO J|]Q RIWDOPRVNRSLN J|UQú HNVWHQVLY

¿EUR] PHPEUDQ Yԥ WRUOX TLúDQÕQ WUDNVLRQ TRSPDVÕ PúDKLGԥ HGLOLU J|UPԥ LWLOL\L  \X[DUÕ VD÷GD ± 2&7

PD\LQԥVL ]DPDQÕ (50 LQWUDUHWLQDO Yԥ VXEUHWLQDO PD\H YL]XDOL]DVL\D HGLOLU PDNXODQÕQ TDOÕQOÕ÷Õ  PNP

DúD÷Õ VROGD ± KԥPLQ J|]Q ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUDNÕ J|UQWV ¿EUR] PHPEUDQ [DULF HGLOPLú WRUOX TLúD \HULQԥ

RWXUPXúGXU J|UPԥ LWLOL\L  WԥúNLO HGLU DúD÷Õ VD÷GD ± 2&7 PD\LQԥVLQGԥ WRUOX TLúDQÕQ \HULQԥ RWXUPDVÕ Yԥ

VXEUHWLQDO PD\HQLQ VRUXOPDVÕ PúDKLGԥ HGLOLU PDNXODQÕQ PԥUNԥ]L KLVVԥVLQLQ TDOÕQOÕ÷Õ  PNP EԥUDEԥUGLU25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

14

2012/ 1 (8)

%LU [ԥVWԥGԥ  úԥNLO   ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUD PHWDPRUIRSVL\DODU úԥNOLQGԥ VXE\HNWLY úLND\ԥW TH\Gԥ DOÕQPÕúGÕU 2&7

PD\LQԥVL PDNXOD QDKL\ԥVLQGԥ TDOÕT WUDNVL\D Yԥ VXEUHWLQDO PD\H PúDKLGԥ HGLOPLúGLU 7ԥNUDU FԥUUDKL ԥPԥOL\\DWGDQ

VRQUD  '+0 VR\XOPDVÕ  PDNXOD UHO\H¿ QRUPDOODúPÕú úLND\ԥWOԥU DUDGDQ TDO[PÕúGÕU

ùԥNLO  ;ԥVWԥ 4&  \ \X[DUÕ VROGD  ԥPԥOL\\DWGDQ ԥYYԥO VRO J|] GLELQLQ IRWRTUD¿\DVÕ ±LQWHQVLY

¿EURYDVNXO\DU PHPEUDQ WRUOX TLúDQÕQ TRSPDVÕ PDNXODGD \ÕUWÕT PúDKLGԥ HGLOLU J|UPԥ LWLOL\L GLU \X[DUÕ

VD÷GD ± 2&7 PD\LQԥVLQGԥ WDP \ÕUWÕT YL]XDOL]DVL\D HGLOLU PDNXODQÕQ KQGUO\  PNPGLU DúD÷Õ VROGD

 ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUD (50 VR\XOPDVÕ Yԥ WRUOX TLúDQÕQ WDP RWXUPDVÕ TH\G ROXQXU J|UPԥ LWLOL\L ԥ TԥGԥU

\D[úÕODúPÕúGÕU DúD÷Õ VD÷GD ± 2&7 PD\LQԥVLQGԥ PDNXOD \ÕUWÕ÷ÕQÕQ WDP ED÷ODQPDVÕ Yԥ IRYHD TDOÕQOÕ÷ÕQÕQ 

PNPԥ TԥGԥU D]DOPDVÕ PúDKLGԥ HGLOLU0]DNLUԥ 6RQ RQLOOLNGԥ FԥUUDKL WH[QRORJL\DODUÕQ VUԥWOԥ WԥNPLOOԥúGLULOPԥVLQLQ YLWUHNWRPL\D VDKԥVLQGԥ LQTLODEL

Gԥ\LúLNOLNOԥUԥ VԥEԥE ROGX÷XQX TH\G HWPԥN PPNQGU %XUD LON Q|YEԥGԥ PLNURLQYD]LY  Yԥ  JDXJH WH[QLNDQÕQ

WԥWELTL DLGGLU >@ ԤQԥQԥYL  JDXJH YLWUHNWRPL\DGDQ IԥUTOL RODUDT EX VLVWHPOԥU   JDXJH  JDXJH  GDKD NLoLN

|OoO WLNLúVL] NԥVLN Yԥ NDQ\XOD VLVWHPLQGԥQ LVWLIDGԥ HGLU  JDXJH FԥUUDKL\\ԥ LOԥ LON WDQÕúOÕTGD ELU oR[ FԥUUDKODU

EX VLVWHPLQ GDKD N|YUԥN ROPDVÕ VԥEԥEL LOԥ 3'5 ]DPDQÕ \DUDPDGÕ÷ÕQÕ TH\G HWPLúOԥU ODNLQ  JDXJH VLVWHPLQ

WԥWELTL  JDXJH FԥUUDKL\\ԥQLQ ELU oR[ Q|TVDQODUÕQÕ DUDGDQ TDOGÕUPDTOD J|] GLELQLQ PUԥNNԥE SDWRORJL\DODUÕ R

FPOԥGԥQ 3'5 IԥVDGODUÕ ]DPDQÕ JHWGLNFԥ GDKD oR[ \D\ÕOPD÷D EDúODPÕúGÕU >@ (50 [DULF HGLOPԥVLQGԥ 

JDXJH YLWUHNWRPL\DQÕQ GLJԥU VWQO\ YLWUHRWRPXQ SRUWXQXQ DOԥWLQ XFXQD oR[ \D[ÕQ ROGX÷XQGDQ RQXQ KԥP Gԥ

TD\oÕ NLPL LVWLIDGԥVLQԥ LPNDQ YHUPԥVLGLU %XQGDQ EDúTD \HQL YL]XDOL]DVL\D VLVWHPOԥULQLQ  %,20 (,%26 Yԥ V

NLPL  WԥWELTL PHPEUDQODUÕ ER\DPDT oQ P[WԥOLI ER\DODUGDQ Yԥ WULDPVLQRORQ DVHWRQLGGԥQ LVWLIDGԥ ROXQPDVÕ

ԥPԥOL\\DWÕQ HIIHNWLYOL\LQL DUWÕUPD÷D N|PԥN HWPԥNGԥGLU


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

15

2012/1 (8)ùԥNLO  ;ԥVWԥ +)  \ \X[DUÕ VROGD± FԥUUDKL ԥP ԥYYԥO J|] GLELQGԥ(50 WRUOX TLúDQÕQ WUDNVLRQ TRSPDVÕ Yԥ

úúԥYDUL FLVPԥ TDQVÕ]PD PúDKLGԥ HGLOLU J|UPԥ LWLOL\L  \X[DUÕ VD÷GD  ԥPԥYYԥO 2&7 J|UQWV úúԥYDUL

FLVLPGԥNL TDQVÕ]PD TLVPԥQ HNUDQ HIIHNWL \DUDGÕU RUWDVROGD ±ELULQFL ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUD PDNXOD QDKL\ԥVLQGԥ

TDOÕT WUDNVL\DODU PúDKLGԥ HGLOLU J|UPԥ LWLOL\L  RUWD VD÷GD ±2&7Gԥ PDNXODQÕQ TDOÕQODúPDVÕ VXEUHWLQDO

PD\H PúDKLGԥ HGLOLU DúD÷Õ VROGD ± LNLQFL ԥPԥOL\\DWGDQ  '+0 [DULF HGLOPԥVL  VRQUD J|] GLEL WRUOX TLúD WDP

RWXUPXúGXU J|UPԥ LWLOL\L GLU DúD÷Õ VD÷GD ± 2&7 ]DPDQÕ PDNXOD UHO\H¿QLQ QRUPDOODúPDVÕ PúDKLGԥ HGLOLU25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

16

2012/ 1 (8)

'LDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ FԥUUDKL PDOLFԥVLQGԥ GDKD ELU ԥYԥ]HGLOPԥ] \DUGÕPoÕ YDVLWԥ RSWLN NRKHUHQVL\D

WRPRTUD¿\DVÕQÕQ  2&7  NOLQLNL RIWDOPRORJ\D\D WԥWELTLGLU ;VXVԥQ VSHNWUDO GRPHQ 2&7 WH[QRORJL\DVÕQÕQ WԥWELTL

GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D ]DPDQÕ YLWUHRPDNXO\DU LQWHUIH\VGԥ RODQ LQFԥ Gԥ\LúLNOLNOԥUL DúNDU HWPԥ\ԥ LPNDQ YHUPԥNGԥGLU

> @ 'LDEHWLN UHWLQRSDWL\D ]DPDQÕ YLWUHRPDNXO\DU LQWHUIH\VGԥ PúDKLGԥ HGLOԥQ VSHVL¿N Gԥ\LúLNOLNOԥU GLDEHWLN

YLWUHRPDNXO\DU WUDNVLRQ VLQGURPX D\UÕFD ELU YDKLG NLPL YLWUHNWRPL\D\D J|VWԥULú KHVDE HGLOPԥNGԥGLU >@

%L]LP PúDKLGԥOԥUGԥNL J|]OԥULQ ԥNVԥUL\\ԥWLQGԥ SDUV SODQD YLWUHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕQD J|VWԥULú PԥK] GLDEHWLN

YLWUHRPDNXO\DU WUDNVL\D NLPL TH\G ROXQD ELOԥU ELU oR[ KDOODUGD ELRPURVNRSL\D ]DPDQÕ SURVHVLQ GԥULQOL\LQL

TL\PԥWOԥQGLUPԥN oԥWLQ ROPXúGXU \DOQÕ] 2&7 PD\LQԥVL Gԥ\LúLNOLNOԥULQ KDQVÕ VԥYL\\ԥGԥ ROGX÷XQX GDKD D\GÕQ

J|VWԥUԥ ELOPLúGLU (\QL ]DPDQGD 2&7 PD\LQԥVL ԥPԥOL\\DWÕQ QԥWLFԥOԥULQL TL\PԥWOԥQGLUPԥ\ԥ Gԥ LPNDQ YHULU

PúDKLGԥOԥULPL]GԥNL ELU [ԥVWԥGԥ 2&7 WԥVYLUL ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUD VXE\HNWLY úLND\ԥWOԥULQ  PHWDPRUIRSVL\D

VD[ODQPDVÕ LOԥ WDP NRUUHO\DVL\D J|VWԥUPLú Yԥ WԥNUDU ԥPԥOL\\DWÕQ SODQODúGÕUÕOPDVÕQGD \DUGÕPoÕ ROPXúGXU

9LWUHRPDNXO\DU LQWHUIH\VLQ 3'5 ]DPDQÕ QLVEԥWԥQ QDGLU UDVW JԥOԥQ GDKD ELU Gԥ\LúLNOL\L PDNXO\DU \ÕUWÕT Yԥ

ORNDO TRSPDQÕQ PúDKLGԥ ROXQPDVÕGÕU ԤGԥEL\\DWGD GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D ]DPDQÕ WUDNVL\D QԥWLFԥVLQGԥ PH\GDQD

oÕ[PÕú PDNXOD \ÕUWÕTODUÕQÕQ FԥUUDKL PDOLFԥVLQԥ DLG oR[ D] PԥOXPDW YDUGÕU >@ %L]LP PúDKLGԥGԥ Gԥ GLDEHWLN

PDNXO\DU \ÕUWÕT Yԥ WRUOX TLúDQÕQ ORNDO TRSPDVÕ IDNRHPXOVL¿NDVL\D ø2/ LPSODQWDVL\DVÕ  JDXJH YLWUHNWRPL\D

'+0 VR\XOPDVÕ Yԥ TD] WDPSRQDGDVÕ LOԥ X÷XUOD PDOLFԥ HGLOPLúGLU3UROLIHUDWLY GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D IRQXQGD YLWUHRPDNXO\DU WUDNVLRQ VLQGURP ]DPDQÕ  JDXJH SDUV SODQD

YLWUHNWRPL\D TԥQDԥWEԥ[ú DQDWRPLN Yԥ IXQNVLRQDO QԥWLFԥOԥU DOPD÷D LPNDQ YHULU

%X SDWRORJL\D ]DPDQÕ 2&7 TL\PԥWOL PD\LQԥ YDVLWԥVL ROXE KԥP YLWUHRPDNXO\DU LQWHUIH\VLQ Gԥ\LúLNOLNOԥULQLQ

GHWDOOÕ DQDWRPLN ORNDOL]DVL\DVÕQÕ |\UԥQPԥ\ԥ KԥP Gԥ FԥUUDKL PGD[LOԥQLQ SODQODúGÕUÕOPDVÕ Yԥ ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUDNÕ

Gԥ\LúLNOLNOԥULQ PRQLWRULQTLQԥ N|PԥN HGLU

  4H\G JDXJH  TH\F R[XQXU  VԥQD\HGԥ TԥEXO HGLOPLú WHUPLQ ROXE ERUXQXQ Yԥ \D PԥIWLOLQ GLDPHWULQL ELOGLULU

 JDXJH    PP  JDXJH    PP  JDXJH    PP 

Ԥ'Ԥ%ø<<$7

 'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\ 9LWUHFWRP\ 6WXG\ 5HVHDUFK *URXS 7ZR\HDU FRXUVH RI YLVXDO DFXLW\ LQ VHYHUH

SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ ZLWK FRQYHQWLRQDO PDQDJHPHQW 'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\ 9LWUHFWRP\ 6WXG\

5HSRUW   2SKWKDOPRORJ\  Y S±

 5RVHQIHOG 3 0RVKIHJKL $ 3XOLD¿WR & 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ ¿QGLQJV DIWHU DQ LQWUDYLWUHDO

LQMHFWLRQ RI EHYDFL]XPDE  $YDVWLQ  IRU QHRYDVFXODU DJHUHODWHG PDFXODU GHJHQHUDWLRQ  2SKWKDOPLF 6XUJ

/DVHUV ,PDJLQJ   Y S

 )XMLL * 'H -XDQ ( +XPD\XQ 0 HW DO $ QHZ JDXJH LQVWUXPHQW V\VWHP IRU WUDQVFRQMXQFWLYDO VXWXUHOHVV

YLWUHFWRP\ VXUJHU\  2SKWKDOPRORJ\  Y S

 (FNDUGW & 7UDQVFRQMXQFWLYDO VXWXUHOHVV JDXJH YLWUHFWRP\  5HWLQD  Y S

 0DVRQ - &RODJURVV & 9DLO 5 'LDEHWLF YLWUHFWRP\ ULVNV SURJQRVLV IXWXUH WUHQGV  &XUU 2SLQ 2SKWDOPRO

 Y S±

 (O$VUDU $ $O0H]DLQH + 2OD 0 &KDQJLQJ SDUDGLJPV LQ WKH WUHDWPHQW RI GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  &XUU

2SLQ 2SKWKDOPRO  Y 1 S 5HYLHZ

 3DUN ' 6KLQ - .LP 6 &RPSDULVRQ RI FOLQLFDO GRQJ KRRXWFRPHV EHWZHHQ JDXJH DQG JDXJH

YLWUHFWRP\ LQ SDWLHQWV ZLWK SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  5HWLQD  Y S±

 .D\ & *HQG\ 0 /XMDQ % HW DO &RPSRVLWH 6SHFWUDO 'RPDLQ 2SWLFDO &RKHUHQFH 7RPRJUDSK\ ,PDJHV RI

'LDEHWLF 7UDFWLRQDO 5HWLQDO 'HWDFKPHQW  2SKWKDOPLF 6XUJ /DVHUV ,PDJLQJ  Y S66

 1LJDP 1 %DUWVFK '8 HW DO 6SHFWUDO GRPDLQ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ IRU LPDJLQJ HUP UHWLQDO

HGHPD DQG YLWUHRPDFXODU LQWHUIDFH  5HWLQD  Y S±

 0DLD 2 7DNDKDVKL : +HODO -~QLRU - 7ULDPFLQRORQHDVVLVWHG 'YLWUHFWRP\ LQ GLDEHWLF YLWUHRPDFXODU

WUDFWLRQ  $UT %UDV 2IWDOPRO  Y1 S

 *KRUDED + 7\SHV RI PDFXODU KROHV HQFRXQWHUHG GXULQJ GLDEHWLF YLWUHFWRP\  5HWLQD  Y 1 S

 0DVRQ -:KLWH 0) 9DLO 5 0DFXODU KROHV DVVRFLDWHG ZLWK GLDEHWLF WUDFWLRQDO UHWLQDO GHWDFKPHQWV 

2SKWKDOPLF 6XUJ /DVHUV ,PDJLQJ  Y S 25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

17

2012/1 (8)

Ʉɟɪɢɦɨɜ Ɇɂ Ⱥɥɢɟɜ ɏȾ Ɋɭɫɬɚɦɛɟɤɨɜɚ ȽɊ

ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ * 3$56 3/$1$ȼɂɌɊɗɄɌɈɆɂɂ ɉɊɂ ɉɊɈɅɂɎȿɊȺɌɂȼɇɈɃ

ȾɂȺȻȿɌɂɑȿɋɄɈɃ ɊȿɌɂɇɈɉȺɌɂɂ ɈɋɅɈɀɇȿɇɇɈɃ ȼɂɌɊȿɈɆȺɄɍɅəɊ

ɇɈɃɌɊȺɄɐɂȿɃɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɐɟɧɬɪ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ ɁȺȺɥɢɟɜɨɣ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɢɬɪɟɨɦɚɤɭɥɹɪɧɚɹ ɬɪɚɤɰɢɹ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɹ  JDXJH

ɜɢɬɪɟɤɬɨɦɢɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹ

ɊȿɁɘɆȿ

ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ * ɜɢɬɪɷɤɬɨɦɢɢ ɩɪɢ ɉȾɊ ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɣ ɜɢɬɪɟɨɦɚɤɭɥɹɪɧɨɣ ɬɪɚɤɰɢɟɣ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ   ɝɥɚɡ  ɢɡ ɧɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ±     

ɦɭɠɱɢɧ ±     ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ * ɜɢɬɪɷɤɬɨɦɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɉȾɊ ɜ 

ɝɝ ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɢɬɪɷɤɬɨɦɢɢ ɛɵɥɢ ± ɷɩɢɪɟɬɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɟɦɛɪɚɧɚ  ɗɊɆ  ɫ

ɩɥɨɫɤɨɣ ɬɪɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɦɚɤɭɥɭ ± ɜ  ɫɥɭɱɚɹɯ     ɗɊɆ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɫ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɪɨɜɨɢɡɥɢɹɧɢɟɦ ɜ ɫɬɟ

ɤɥɨɜɢɞɧɨɟ ɬɟɥɨ ±  ɫɥɭɱɚɹ     ɗɊɆ ɫ ɬɪɚɤɰɢɨɧɧɵɦ ɦɚɤɭɥɹɪɧɵɦ ɨɬɟɤɨɦ      ɗɊɆ ɫ ɦɚɤɭɥɹɪɧɵɦ

ɪɚɡɪɵɜɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɨɬɫɥɨɣɤɨɣ ɦɚɤɭɥɵ ±  ɫɥɭɱɚɣ     ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɢɬɪɟɨɦɚɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɢɧ

ɬɟɪɮɟɣɫɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ  ɈɄɌ  ɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɟ &LUUXV +' ɮɢɪɦɵ

&DUO =HLVV  Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 

ȼ  ɫɥɭɱɚɹɯ     ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ± ɮɚɤɨɷɦɭɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɬɚɪɚɤɬɵ ɫ ɢɦ

ɩɥɚɧɬɚɰɢɟɣ ɂɈɅ  ɜɢɬɪɷɤɬɨɦɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ   ɝɥɚɡɚ ±    ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɬɪɷɤɬɨɦɢɹ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ

ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɬ ɯ ɥɟɬ ɞɨ  ɦɟɫȼ  ɫɥɭɱɚɹɯ     ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ

ɦɟɦɛɪɚɧɵ  ȼɉɆ  Ⱦɥɹ ɬɚɦɩɨɧɚɞɵ ɜɢɬɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɝɚɡ  6)  ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɯ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɦ

ɫɥɭɱɚɟ ± ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɪɹɱɟɦ ɝɥɚɡɭ ± ɫɢɥɢɤɨɧɨɜɨɟ ɦɚɫɥɨ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɫɬɪɨɬɚ ɡɪɟɧɢɹ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɥɚɡ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɟɞɢɧɢɰɚɯ /RJ0$5ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ

“ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɞɨ “ ɇɚ ɈɄɌɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɪɟɥɶɟɮɚ ɫɟɬɱɚɬɤɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɝɥɚɡɭ ɜ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɠɚɥɨ

ɛɵ ɜ ɜɢɞɟɦɟɬɚɦɨɪɮɨɩɫɢɣ ɢ ɞɜɨɟɧɢɹ ɚ ɧɚ ɈɄɌ ± ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȼɉɆ ɫɬɪɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɮɨɜɟɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨ

ɜɬɨɪɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ȼɉɆ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɢɫɱɟɡɥɢ

ȼɵɜɨɞɵ * ɜɢɬɪɷɤɬɨɦɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɢɬɪɟɨɦɚɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɬɢɜ

ɧɨɣ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɟɣ

ɈɄɌ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɣ ɚɧɚɬɨɦɢ

ɱɟɫɤɨɣ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɢɬɪɟɨɦɚɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɬɚɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨ

ɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

.DULPRY 0, $OL\HY .K' 5XVWDPEHNRYD *5

5(68/76 2)  *$8*( 3$56 3/$1$ 9,75(&720< ,1 352/,)(5$7,9(

',$%(7,& 5(7,123$7+< &203/,&$7(' %< 9,75(20$&8/$5 75$&7,21

1DWLRQDO 2SKWKDOPRORJ\ &HQWUH QDPHG DIWHU DFDG =DULID $OL\HYD %DNX $]HUEDLMDQ

.H\ ZRUGV YLWUHRPDFXODU WUDFWLRQ SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  JDXJH YLWUHFWRP\ RSWLFDO FRKHUHQFH

WRPRJUDSK\

6800$5<

$LP 7R HYDOXDWH HI¿FDF\ RI  JDXJH YLWUHFWRP\ LQ SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ FRPSOLFDWHG E\

YLWUHRPDFXODU WUDFWLRQ V\QGURPH25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

18

2012/ 1 (8)0DWHULDO DQG PHWKRGV H\HV ɳɚ  SDWLHQWV  IHPDOH       PDOH       XQGHUZHQW  JDXJH SDUV

SODQD YLWUHFWRP\ IRU FRPSOLFDWLRQV RI SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ LQ  ,PPHGLDWH LQGLFDWLRQV IRU

YLWUHFWRP\ ZHUH ± HSLUHWLQDO PHPEUDQHV  (50  ZLWK WDQJHQWLDO WUDFWLRQ WR PDFXOD LQ  FDVHV     (50 ZLWK

YLWUHRXV KHPRUUKDJH ±  FDVHV     (50 ZLWK WUDFWLRQDO PDFXODU HGHPD      (50 ZLWK PDFXODU KROH

DQG ORFDO UHWLQDO GHWDFKPHQW LQ PDFXODU DUHD±  FDVH     9LWUHRPDFXODU LQWHUIDFH H[DPLQDWLRQ ZDV SHUIRUPHG

E\ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\  2&7  ZLWK &LUUXV +'  &DUO =HLVV *HUPDQ\ 

&RPELQHG VXUJHU\ ± FDWDUDFW SKDFRHPXOVL¿FDWLRQ ,2/ LPSODQWDWLRQ DQG YLWUHFWRP\ ZDV GRQH LQ  FDVHV

   LQ WKH RWKHU  FDVHV     RQO\ YLWUHFWRP\ )ROORZXS ZDV  PRQWKV WR  \HDUV $GGLWLRQDO ,/0 SHHOLQJ

ZDV GRQH LQ  FDVHV     9LWUHRXV FDYLW\ ZDV WDPSRQDGHG E\ JDV  6)  RU DLU VLOLFRQH RLO LQMHFWLRQ ZDV GRQH

LQ RQH FDVH ± RQO\ VHHLQJ H\H5HVXOWV 0HDQ YLVXDO DFXLW\ LQ RSHUDWHG H\HV ZDV “ LQ /RJ0$5 XQLWV DIWHU VXUJHU\ LPSURYHG WR

“ 2&7 VKRZHG QRUPDOL]DWLRQ RI PDFXODU DQDWRP\ ZLWK UHGXFWLRQ RI PDFXODU WKLFNQHVV 2QH SDWLHQW KDG

PHWDPRUSKRSVLDV DQG GLSORSLD DIWHU VXUJHU\ 2&7 VKRZHG IRYHDO WUDFWLRQ V\PSWRPV UHOLHYHG DIWHU UHRSHUDWLRQ

ZLWK ,/0 SHHOLQJ&RQFOXVLRQ * YLWUHFWRP\ DOORZV WR REWDLQ VDWLVIDFWRU\ DQDWRPLFDO DQG IXQFWLRQDO UHVXOWV LQ GLIIHUHQW W\SHV

RI YLWUHRPDFXODU WUDFWLRQ LQ SDWLHQWV ZLWK SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ 2&7 UHPDLQV D YDOXDEOH WRRO DV IRU

DQDWRPLFDO ORFDOL]DWLRQ RI YLWUHRPDFXODU LQWHUIDFH SDWKRORJ\ DV ZHOO IRU VXUJLFDO SODQQLQJ

.RUUHVSRQGHQVL\D oQ

.ԥULPRY 0ú¿T øVUD¿O R÷OX WLEE HOPOԥUL QDPL]ԥGL DNDGHPLN =ԥULIԥ ԤOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D

0ԥUNԥ]LQLQ úԥNԥUOL GLDEHWLQ J|] IԥVDGODUÕ Yԥ YLWUHRUHWLQDO FԥUUDKL\\ԥ ú|EԥVLQLQ UԥKEԥUL

ԤOL\HY ;DOLG 'LODYԥU R÷OX úԥNԥUOL GLDEHWLQ J|] IԥVDGODUÕ Yԥ YLWUHRUHWLQDO FԥUUDKL\\ԥ ú|EԥVLQLQ KԥNLPRIWDOPRORTX

5VWԥPEԥ\RYD 5VWԥP TÕ]Õ úԥNԥUOL GLDEHWLQ J|] IԥVDGODUÕ Yԥ YLWUHRUHWLQDO FԥUUDKL\\ԥ ú|EԥVLQLQ EDú ODERUDQWÕhQYDQ $= %DNÕ ú &DYDG[DQ No 

7HO          

(PDL DGPLQLVWUDWRU#H\HD] KWWS »»ZZZH\HD]  PXVK¿NN#PDLOUXПоделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə