ŒǑřŠşŖŖŋŜŎŋ, œŘœŜ, œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,Mŝılı,ĹŖŋŜŋś,IJəyəōŋŘŖılıśYüklə 108.02 Kb.
Pdf просмотр
tarix18.04.2017
ölçüsü108.02 Kb.

AМЕM9ŘıŘ,łəbəŜŖəŜœ,ĒŌœřŖřőœţŋ,Šə,ŞœŌŌ,ŏŖŗŖəŜœēĖ,ōœŖŎ,ġ=Ė,№>Ė,ŝəŒ:,Ġģ9ġğ,Ē><=Ġē,

Ġģ,


_œǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,_œŘœŜ,_œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,Mŝılı,ĹŖŋŜŋś,IJəyəōŋŘŖılıś,

PşŜşŗşŘşŘ,MŗœŘŏŜőœŕ,ıøŝŞəŜœōœŖəŜœŘə,İŖþřŕŝŏŞœŘœŘ,`əŝœŜœ,

,

ł:Ń:,İŝŗŋţıŖřŠŋĖ,,ķ:b:,ķəōœŎœ

>

Ė,,M:Ķ:,OəŖœŖřŠŋ

=

,

,

=

MŤəŜŌŋţōŋŘ,ķQM,,M:İ:]ŋŜŋţŏŠ,ŋŎıŘŋ,İœŤœřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŞşĖ,ŞəŜœŐŤŋŎə,ŕþǑ:Ė,ġĢĖ,Nŋŕı,Mń==<<Ė,MŤəŜŌŋţōŋŘĥ,,,,,,,,,

Ĕ

Q9ŗŋœŖĤ,œŝŗŋœŖřŠŋŕŒLőŗŋœŖ:ōřŗ,

>

İŝŖŋŗ,MŤŋŎ,aŘœŠŏŜŝœŞŏŞœĖ,`əŌŜœŤĖ,İŜŋŘ,İŝŖŋŗ,^ŏŝŚşŌŖœŕŋŝı

,

,NœřŕœŗţəŠœ,ŋŘŋŖœŤœŘ,ŘəŞœōələŜœ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŌœŜŎəfəŖœŕ,ţŏŜœŎœŖŗəŝœŘŎəŘ,=,ŝŋŋŞ,ŝřŘŜŋ,ŌŏţŘœŘ,ķM9ŏŜőœŕ,

ŝœŝŞŏŗŖəŜœŘœŘ,řŘşŘ,ŞəŝœŜœŘə,ōŋŠŋŌ,ŠŏŜŗəŕ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘœ,ŋşŕŋŜŋ,ǑıŢŋŜŞŎı:,NŏŖə,ŕœĖ,QIJ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,

ŕřŘŞŜřŖ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŖŋ,ŗþśŋţœŝədə,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,ţŏŜœŎœŖŗəŝœŘŎəŘ,ŝřŘŜŋ,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝŎŋ,ĸM9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,

ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŜŞŗŋŝı,œŖə,ŗþşŋœţəŞ,řŖşŘŋŘ,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŋŤŋŖŗŋŝı,śŏţŎ,řŖşŘşŜ:,Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,œŝə,

ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,PM9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŜŞŗŋŝı,œŖə,ţŋŘŋşı,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜı9

nıŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŤŋŖŗŋŝı,ŗþşŋŒœŎə,řŖşŘşŜ:,IJəŗœŘ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜıŘ,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌığıŘŎŋ,œŝə,Œərəŕœ,ŐəŋŖŖığıŘ,ŗþ9

Œþŗ,ŞəŘŤœŗŖəţœōœŝœ,řŖŋŘ,PM9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŤŋŖŗŋŝı,œŖə,ŜŏŝœŚŜřŕ,řŖŋŜŋś,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŝəŠœţţəŝœŘœŘ,

ŋŜŞŗŋŝı,śŏţŎ,řŖşŘşŜ:,NŏŖəŖœŕŖəĖ,ŌŏţŘœŘ,ğ9IJ`9ŏŜőœŕ,Šə,ĵM9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,ŝœŘœŜ,

ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŐəŜŎœ,ŜŏŋŕŞœŠŖœţœŘə,őøŜə,ŌœŜ9ŌœŜœŘŎəŘ,ŐəŜśŖənəŘ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŒəyəōŋŘŖılığıŘ,ŞəŘŤœŗ,řŖşŘŗŋ9

sıŘŋ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŞəŜŤŎə,ōəŖŌ,řŖşŘşŜŖŋŜ:,,,

,

,

MǑŋŜ,ŝøŤŖəŜĤ,QŗřŝœřŘŋŖ9Œəŝŝŋŝ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜĖ,ŏŗřŝœřŘŋŖ9ŞřŖŏŜŋŘŞ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜĖ,śŋŖŎırıŖŗış,ŢŋǑŋŌəŘŤəŜ,ŖŋŌœŜœŘŞĖ,Œœ9ŚřŞŋŖŋŗşŝĖ,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌıśĖ,ŝŏŜřŞřŘœŘĖ,ŘřŜŋŎŜŏŘŋŖœŘĖ,ŎřŐŋŗœŘ,,

,

,

GİRİŞ,

,

_řŘ,ŤŋŗŋŘŖŋŜŎŋ,ŘřŜŗŋŖ,Šə,ŚŋŞřŖřŔœ,şəŜŋœŞœŘŎə,

œŘŝŋŘ,Šə,ŒŏţŠŋŘŖŋŜıŘ,ŎŋŠŜŋŘışıŘĖ,ţŋŎŎŋşĖ,ŞəŖœŗ,Šə,

ŋŎŋŚŞŋŝœţŋŝınıŘ,ŞəŘŤœŗœ,ŕœŗœ,ŚŜřŌŖŏŗŖəŜœŘ,ŒəŖŖœ,þǑþŘ,

məŜŕəŤœ,ŝœŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,Ēķ__ē,őŏŘŏŞœŕ,Šə,ŐŏŘřŞœŚœŕ,

ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘə əŝŋŝŖŋŘŋŘ,ŐşŘŕŝœřŘŋŖ,ŝŚŏŝœŐœŕŋŝınıŘ,

øţŜəŘœŖŗəŝœŘə,Ōøţþŕ,ŎœśśəŞ,ţŏŞœŜœŖœŜ,ĒГерштейн  и,

др:Ė,><<<Ė,Малых и др:Ė,=ģģĢē:,,,,

PŋŠŜŋŘış,ŚŜřŝŏŝŖəŜœŘœŘ,ŞəŘŤœŗŖəŘŗəŝœŘœŘ,Ōŏţ9

ŘœŘ,ŘŏţŜřŗŏŎœŋŞřŜ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœŘœŘ,őŏŘŏŞœŕ,ŋŘŋŎŋŘőəŖ9

,ŋŕŞœŠŖœŕ,ŘœŝŌəŞœŘŎəŘ,Šə,ķ__9ŘœŘ,ŐşŘŕŝœřŘŋŖ,ŝŚŏ9

ŝœŐœŕŖœţœŘœŘ,ŐŏŘřŞœŚœŕ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘŎəŘ,ŐşŘŕŝœřŘŋŖ,

ŋŝılılığını,ŗþəţţəŘ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ,ĒШсмаилова  и  др:Ė,

><<ġē:,


ķþəţţəŘ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ,ŕœĖ,ŘřŜŗŋŖ,şəŜŋœŞŎə,ŌŏţœŘ,

ŝŞŜşŕŞşŜŖŋŜıŘŎŋ,ŌœřőŏŘ,ŗřŘřŋŗœŘŖəŜœŘ,ĒķMē,ŝŏŜř9

ŞřŘœŘ,Ēğ9IJ`ēĖ,ŘřŜŋŎŜŏŘŋŖœŘ,ĒĸMē,Šə,ŎřŐŋŗœŘ,ĒPMē,

ŗþŢŞəŖœŐ,ŗœśŎŋŜı,œŖə,ŝŏǑœŖəŘ,bœŝŞŋŜ,ŢəŞŞœŘŎəŘ,řŖŋŘ,

sıǑřŠşŖŖŋŜ,ŎŋŠŜŋŘışıŘ,ŋŘŋŎŋŘőəŖŗə,Šə,ŝřŘŜŋŎŋŘ,śŋ9

ŤŋŘıŖŗış,ŐřŜŗŋŖŋŜıŘ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœ,œŖə,ŢŋŜŋŕŞŏŜœŤə,

řŖşŘşŜŖŋŜ,ĒķəōœŎœ,Šə,Ō:Ė,><<ģē:,NşŘşŘŖŋ,ŌŏŖəĖ,ŌəŤœ,

təŎśœśŋŞŖŋŜ,Ŏŋ,őøŝŞəŜœŜ,ŕœĖ,ŗþŢŞəŖœŐ,őŏŘřŞœŚŖœ,Œŏţ9

ŠŋŘŖŋŜıŘ,ţŏŘœ,ŝœŞşŋŝœţŋŖŋŜŎŋ,ŎŋŠŜŋŘışıĖ,ŎœőəŜ,ŗřŞœŠŋ9

ŝœţŋŖŋŜ,œŖə,ţŋŘŋşı,řŖŋŜŋś,ŌœŜ,ŕřŗŚřŘŏŘŞ,ŕœŗœ,Œəyə9

ōŋŘŖılıś,ŠəŤœţţəŞœŘœ,Ŏə,øŤþŘŎə  əŕŝ,ŏŞŎœŜə,ŌœŖəŜĖ,Ōş,

ŋŖœ,ŝœŘœŜ,ŐəŋŖœţţəŞœŘœŘ,əŘ,ŗþŒþŗ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘŎəŘ,

ŌœŜœŎœŜ,ĒАвгустинович  и  др:Ė,=ģģĢē:,İşŘŎŋŗŏŘŞŋŖ,

təŎśœśŋŞŖŋŜŖŋ,ŒəyəōŋŘŖı,ŎşŜşŗŖŋŜıŘ,ŐřŜŗŋŖŋşŗŋŝıŘŎŋ,

ŘŏţŜřŗŏŎœŋŞřŜŖŋŜ,Šə,ŘŏţŜřŒşŗřŜŋŖ,ŗŏŢŋŘœŤŗŖəŜ,Ŏə,

ŎŋŢœŖ,řŖŗŋśŖŋ,řŜśŋŘœŤŗœŘ,ǑřŢŗəŜŒələŖœ,ŞəŘŤœŗ,ŝœŝ9

ŞŏŗŖəŜœŘœŘ,œşŞœŜŋŕœ,őøŝŞəŜœŖŗışŎœŜ,ĒСереденинĖ,><<Ġē:,

HəyəōŋŘŖılıś,ŎşŜşŗşŘşŘ,ŞəŘŤœŗœŘœŘ,ŗŏŎœŋŞřŜ,

ŗŏŢŋŘœŤŗŖəŜœŘœŘ,øţŜəŘœŖŗəŝœŘŎə,ŒəyəōŋŘ9ŎŏŚŜŏŝŝœŠ,

ŚřŤşŖŗŋŖŋŜınıŘ,ţŋŜŋŘŗŋŝıŘŎŋ,ŠŋōœŌ,ŌœřŕœŗţəŠœ,Őŋŕ9

ŞřŜ,řŖŋŘ,ŝŏŜřŞřŘœŘ,ŎŋŒŋ,ǑřŢ,ŎœśśəŞœ,ōəŖŌ,ŏŎœŜ,ĒВейн и,

др:Ė,><<Ğē:,ķəŒŤ,ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŎŏŐœŝœŞœ,ķ__,ŘŏţŜřŘŖŋ9

rıŘŎŋ,ŝœŘŋŚŞœŕ,øŞþŜŗəŘœŘ,ŚřŤşŖŗŋŝıŘŋ,őəŞœŜœŌ,ǑıŢŋŜıŜĖ,

ŎŏŚŜŏŝŝœŠ,ŎşŜşŗŋ,Šə,ţþŕŝəŕ,ŒəyəōŋŘŖılığŋ,ŝəbəŌ,

řŖşŜ:,NşŘşŘŖŋ,əŖŋśəŎŋŜ,řŖŋŜŋś,ŗþŋŖœōə,ŚŜŋŕŞœŕŋŝıŘŎŋ,

œŝŞœŐŋŎə,řŖşŘŋŘ,ŋŘŕŝœřŖœŞœŕŖəŜ,Šə,ŋŘŞœŎŏŚŜŏŝŝŋŘŞŖŋŜıŘ,

təŝœŜœ,ŗəŒŤ,ŝŏŜřŞřŘœŘ,ŘŏţŜř9ŞŜŋŘŝŗœŝŝœţŋŝınıŘ,ŋŜŞı9

rıŖŗŋŝıŘŋ,ţøŘəŖŗœşŎœŜ:,

MəŖşŗŎşŜ,ŕœĖ,ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,œŘŞŜŋŝœŘŋŚŞœŕ,ŗþŌŋ9

ŎœŖəŝœŘŎə,œşŞœŜŋŕ,ŏŎəŘ,ŚŜŏŚŋŜŋŞŖŋŜ

,

ŋŜŋŝıŘŎŋ,ŐŖşřŕŝŏ9ŞœŘ,ŋŚŋŜıcı,ŜřŖ,řţŘŋţıŜ,ĒcřŘő,ŏŞ,ŋŖ:Ė,><<ğē:,ĺŜŏŚŋŜŋŞ,

ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŚŜŏŝœŘŋŚŞœŕ,ŝœŘœŜ,ŒþōŏţŜələŜœŘə  ğŏŜœ,śŋ9

yıŞŗŋ,ŚŜřŝŏŝœŘœ,ŌŖřŕŋŎŋ,ŏŎœŜĖ,Šə,ŌŏţŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,

şøŌələŜœŘŎə,ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŝəŠœţţəŝœŘœ,ŋŜŞırıŜ,ĒШиш9

кинаĖ,><<ġē:,MŜŞıś,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,ŎŋŢœŖ,ŏŎœŖŗəŝœŘŎəŘ,=,

ŝŋŋŞ,ŝřŘŜŋ,ŌŏţŘœŘ,ŌœŜ,ǑřŢ,şøŌələŜœŘŎə,ŒþōŏţŜəŢŋŜœōœ,

ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŝəŠœţţəŝœŘœŘ,ŋŜŞŗŋŝı,Ōŋş,ŠŏŜœŜ,ĒШиш9

кина и др:Ė,><=<ē:

,,

ŃşŢŋŜıŎŋ,ŎŏţœŖəŘŖərə  əŝŋŝəŘ,ŝœŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,fəŜŎœ,ŜŏŋŕŞœŠŖœţœ,Šə,ŌŏţŘœŘ,ŝŏŜřŞřŘœŘ9,Ēğ9IJ`ē,Šə,ŕŋ9

ŞŏŢřŖŋŘŗœŘŏŜőœŕ,ĒĵMē,ŝœŝŞŏŗŖəŜœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,őŏŘŏ9

Şœŕ,ŌŋŖŋŘŝı,œŖə,ŝŏǑœŖəŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŒəyəōŋŘŖılıś,Ŏş9

ŜşŗşŘşŘ,ŋŗœŘŏŜőœŕ,őøŝŞəŜœōələŜœŘə,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,Şə9

ŝœŜœŘœŘ,ŗþśŋţœŝəŖœ,øţŜəŘœŖŗəŝœ,ŒŋŤıŜŕœ,ŞəŎśœśŋŞıŘ,

śŋŜşısıŘŎŋ,ŎşŜŋŘ,əŝŋŝ,ŠəŤœŐəŎœŜ:,,,İŝŗŋţıŖřŠŋ,Šə,Ō:,

ġ<,


ķM`Q^İMĶ,bƏ,,ķQ`ĹPĶM^,

,

TəōŜþŌələŜ,ŢŜřŘœŕœ,şəŜŋœŞŎə,Ǒəŕœŝœ,><<9>?<ś,

řŖŋŘ,bœŝŞŋŜ,ŢəŞŞœŘŎəŘ,?<,ŏŜŕəŕ,ŝœǑřŠşŖ,þŤəŜœŘŎə,ŋŚŋ9

rılıŌ:,ƏŠŠəŖōə,ŒŏţŠŋŘŖŋŜ,ŋŕşŝŞœŕ,ŝŞŜŏŝ,Ēŝəŝœ,œŤřŖţŋŝœţŋ,

ŏŎəŘ,ŕŋŗŏŜŋŎŋ,>,Ŏəśœśə,ŗþŎŎəŞœŘŎəĖ,ģ<9==<,ŎŌ,

ŏŖŏŕŞŜœŕ,ŤəŘőœ,œŖəē,śıcıśŖŋŘŎırıcısı,ŞəŝœŜə,śŋŜşı,Ŝŏŋŕŝœ9

ţŋŖŋŜıŘ,øţŜəŘœŖŗəŝœ,ŕŏǑœŜœŖœŌ:,MŕşŝŞœŕ,ŝŞŜŏŝŝə,śŋŜşı,

ŋŖıŘŋŘ,ŐəŜśŖœ,ŜŏŋŕŝœţŋŖŋŜŋ,őøŜə,ŒŏţŠŋŘŖŋŜ,œŕœ,śŜşŚŋ,

ŌøŖþŘþŌĤ,ŝŞŜŏŝ,ŞəŝœŜə,śŋŜşı,śıōřŖŗŋ,ŐəŋŖŖığı,Řþŗŋţış,

ŏŞŎœŜəŘ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜ,ŏŗřŝœřŘŋŖ9Œəŝŝŋŝ,ĒQIJē,Šə,ŝŞŜŏŝŝə,

śŋŜşı,ŒərəkəŞŝœŤ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜ,œŝə,ŏŗřŝœřŘŋŖ9ŞřŖŏŜŋŘŞ,

ĒQ`ē,ŒŏţŠŋŘŖŋŜ,ŕœŗœ,ŢŋŜŋŕŞŏŜœŤə,řŖşŘşŜ:,,

HəŜ,>,ŒŏţŠŋŘ,śŜşŚş,ŏŕŝŚŏŜœŗŏŘŞŋŖ,Šə,ŕřŘŞŜřŖ,

śŜşŚŖŋŜŋ,ŌøŖþŘþŌ:,QŕŝŚŏŜœŗŏŘŞŋŖ,śŜşŚ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜıŘ,

ŅĒQ`,ĒŘħġēĖ,QIJ,ĒŘħĢēŇ,ŗədəŝœŘə,ŞəōŜþŌədəŘ,=,ŝŋŋŞ,

əŠŠəŖ,ŤřŘŎ,ŠŋŝœŞəŝœŖə,>ğ,ŗś;ŕś,ŎřŤŋŝıŘŎŋ,ŐŖşřŕ9

ŝŏŞœŘ,ĒĺŒŋŜŗŏ,_ōœŏŘōŏĖ,ķřŘŞŜŏŋŖĖ,OŋŘŋŎŋē,ţŏŜœŎœŖœŌ:

,

ĵřŘŞŜřŖ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŋ,Q`,ĒŘħĢēĥ,QIJ,ĒŘħġē,œŝə,ŗþ9ŠŋŐœś,řŖŋŜŋś,ŒəŗœŘ,ŒəōŗŎə,ŎœŝŞœŖə,ŝşţş,ţŏŜœŎœŖœŜŎœ:,,

IJŏţŠŋŘŖŋŜ,ŒəŜ,śəfəŝŎə,Ōŏş9ţŏŎŎœ,Ōŋş,řŖŗŋśŖŋ,

ŝŞŋŘŎŋŜŞ,ŜŏŔœŗ,şəŜŋœŞœŘŎəŝŋŢŖŋŘıŖŗışdıŜ:,_ıǑřŠşŖŖŋ9

rıŘ,ələ,śŋŜşı,śıçıśŖŋŘŗŋ,ŜŏŋŕŝœţŋŝınıŘ,řŖŗŋŗŋŝı,

þǑþŘĖ,əŝŋŝ,ŞəōŜþŌələŜŎəŘ,əŠŠəŖ,>,őþŘ,əŜŤœŘŎə,ğ,Ŏəś,

řŖŗŋśŖŋ,əŖŎə,ŝŋŢŖŋŘıŖŋŜŋś,ŋŎŋŚŞŋŝœţŋ,řŖşŘşŜŖŋŜ:

,

_œ9


ŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,œŘŎœŠœŎşŋŖ,ŜŏŋŕŞœŠŖœţə,ŗŋŖœŕ,

řŖŋŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŞəŝœŜœ,ŐřŘşŘŎŋ,ŌŏţŘœŘ,

ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŞŜşŕŞşŜŖŋŜıŘŎŋ,ĒŒœŚřŞŋŖŋŗşŝ,Šə,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋ9

bığıē,ŌœřőŏŘ,ŗřŘřŋŗœŘŖəŜœŘ,ĒŝŏŜřŞřŘœŘœŘĖ,ŘřŜŋŎŜŏ9

ŘŋŖœŘœŘĖ,ŎřŐŋŗœŘœŘē,ŝəŠœţţəŝœŘœ,ŎřŖŋţı,œŗşŘřŏŘŤœŗ,

ŋŘŋŖœŤı,ĒQĶijńMē,þŝşŖş,ĒŌœŜœŘōœ,ŋŘŞœōœŝœŗŖəŜœŘ,ţŏŜœŘ9

də,ŌœřőŏŘ,ŗřŘřŋŗœŘŖəŜœŘə,śŋŜşı,ŝŚŏŝœŐœŕ,ŋŘŞœōœŝœŗ9

ləŜœŘœŘ,ŞəŞŌœśœē,œŖə,øţŜəŘœŖœŌ:,,

MŖıŘŋŘ,ŘəŞœōələŜœ,ŒŏŝŋŌŖŋŗŋś,þǑþŘ,bœŖŕřŕŝřŘ9

ķŋŘŘŋ9aœŞŘœ,śŏţŜœ,ŚŋŜŋŗŏŞŜœŕ,a9ŕŜœŞŏŜœŝœŘŎəŘĖ,ŏŖə9

cə,Ŏə,_ŞţşŎŏŘŞœŘ,ŚŋŜŋŗŏŞŜœŕ,Ş9ŕŜœŞŏŜœţŋŝıŘŎəŘ,œŝŞœ9

ŐŋŎə,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,^œţŋŤœ,ŒŏŝŋŌŖŋŗŋŖŋŜ,Ž_ŞŋŞœŝŞœōŋ,ŐřŜ,

cœŘŎřšŝž,ŝŞŋŞœŝŞœŕ,ŚŜřśŜŋŗŖŋŜ,ŚŋŕŏŞœŘœŘ,ŕřŗəţœ,œŖə,

ŋŚŋŜıŖŗışdıŜ:

,,,

,

,NƏTİCƏLƏ^,bƏ,ĹĸĶM^ijĸ,ķdžńMĵİRƏSİ,

,

=ŝŏŜœţŋ,9,ƏŠŠəŖōədəŘĖ,ŌŏţŘœŘ,ŗřŘřŋŗœŘŖəŜœ9

ŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝəŠœţţəŝœ,œŖə,ŢŋŜŋŕŞŏŜœŤə,řŖşŘŋŘ,QIJ,Šə,

Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,śŋŖŎırıŖŗış,ŢŋǑŋŌəŘŤəŜ,ŖŋŌœŜœŘŞŎə,

Ē]łĶē,ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŚŜŏŝœŘŋŚŞœŕ,ŝœŘœŜ,ŒþōŏţŜələŜœŘə,

őŏŜœ,śŋţıŞŗŋŝınıŘ,ŝŏŖŏŕŞœŠ,œŘśœŌœŞřŜş,řŖŋŘ,ŐŖşřŕŝŏ9

ŞœŘœŘ,ŒəţŋōŋŘŖılıś,ŎşŜşŗşŘŋ,ŞəŝœŜœ,øţŜəŘœŖŗœşŎœŜ:,ıə9

ŗœŜœōœ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŒəţŋōŋŘŖılığı,ŞəţœŘ,ŏŞŗəŕ,þǑþŘ,Šə,

ŋŘŕŝœřőŏŘ,Šə,ŋŘŝŕœřŖœŞœŕ,ŚŜŏŚŋŜŋŞŖŋŜıŘ,ŞŏŝŞŖəşŎœŜœŖŗə9

ŝœ,]łĶ,ŞŏŝŞ,əŘ,ŋŎŏŕŠŋŞ,Šə,ŚřŚşŖţŋŜ,ŗŏŞřŎ,ŝŋţılıŜ,Šə,

őŏōə,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ţþŕŝəŕ,Šə,ŋǑıś,ŗəŕŋŘŎŋŘ,ţŋŜŋŞŎığı,

şəŜŞŝœŤ,ŜŏŐŖŏŕŞřŜ,śřŜŢş,ŒœŝŝœŘə  əŝŋŝŖŋŘıŜ,Ē^řŎőŏŜŝ,ŏŞ,

ŋŖ:Ė,=ģģĞĖ,İœŖŏ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,=ģģģē:,,

ĶŋŌœŜœŘŞ,Ŏøşəmə,ŝəŞŒœŘŎəŘ,ġğ,ŝŗ,ŒþŘŎþŜŖþŕŎə,

ŞŋŢŞŋŎŋŘ,śşŜŋşdırıŖŗışĖ,ŒəŜ,ŌœŜœ,Ōŏş,ŌəŜŋŌəŜ,ŕŠŋŎ9

ŜŋŞŖŋŜŋ,ŌøŖþŘŗþş,,œŕœ,ŋǑıś,Ēğ<Ţ=<,ŝŗē,Šə,þŝŞœ,ŋǑıś,

œŕœ,śŋŚŋŖı,śřŖŎŋŘ,œŌŋŜəŞ,řŖŋŘ,Ēğ<Ţ=<ŢĞ<ē,ŌœŜ,śşŜğş9

ŎşŜ:,NşŜŋţŋ,ŝıŘŋśŎŋŘ,ŕŏǑœŜœŖəŘ,ŒŏţŠŋŘ,ŌşŜŘş,ŋǑıś,

śřŖŋ,ŞərəŐ,řŖŗŋśŖŋ,ţŏŜŖəşŎœŜœŖœŜ,Šə,Ōŏş,Ŏəśœśə,ŗþŎ9

dəŞœŘŎə,ŠœŤşŋŖ,řŖŋŜŋś,ŒəyəōŋŘŖılıś,ŎşŜşŗşŘş,ŋŎŏŕ9

ŠŋŞ,əŕŝ,ŏŞŎœŜəŘ,əŝŋŝ,ŚŋŜŋŗŏŞŖəŜœĤ,þŗşŗœ,ŞŏŝŞŖəşmə,

ŠŋŢŞıŘŋ,ŐŋœŤŖə,ŘœŝŌəŞŎə,ŒŏŝŋŌŖŋŘŗış,ŋǑıś,ŝŋŒədə,ĒŖŋ9

ŌœŜœŘŞœŘ,ŗəŜŕəŤœ,Šə,ŋǑıś,śřŖŖŋŜē,śŋŖŗŋ,ŗþŎŎəŞœĖ,Ŗŋ9

ŌœŜœŘŞœŘ,ŋǑıś,śřŖŖŋŜıŘŎŋŘ,ŝŋŖŖŋŘŗŋŖŋŜıŘ,Šə,śŋŚŋŖı,

śřŖŖŋŜŎŋŘ,ŌřţŖŋŘŗŋŖŋŜıŘ,ŝŋţı,śŏţŎ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,`ŋ9

nış,řŖŗŋţŋŘ,şəŜŋœŞŎə,ţŏŜŖəşŎœŜœŖŗœş,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,œŖŕ,

dəśœśələŜŎə,śřŜŢş,Œœŝŝœ,ŋŢŞŋŜış,ŐəŋŖŖığıŘŋ,þŝŞþŘ,őəŖ9

Ŏœţœ,þǑþŘ,řŘŖŋŜŎŋ,ŒəyəōŋŘŖılıś,ŝəŠœţţəŝœŘœ,əŕŝ,ŏŎəŘ,

hərəkəŞ,ŜŏŋŕŝœţŋŝınıŘ,ŖŋŞŏŘŞ,ŎøŠŜþ,śŏţŎ,řŖşŘŗşş9

ŎşŜ:,ĶŋŌœŘœŘŞœŘ,śřŖŖŋŜıŘŎŋ,ŕŏǑœŖəŘ,ŕŠŋŎŜŋŞŖŋŜıŘ,ŝŋţı9

Řŋ,őøŜə,þŗşŗœ,ŒərəkəŞ,ŐəŋŖŖıgı,ŒŋśśıŘŎŋĖ,ŋŜŢŋ,ŚəŘ9

cələŜœ,þŝŞə,śŋŖŢŗŋŖŋŜıŘ,ĒşŋśşŖœē,ŝŋţıŘŋ,őøŜə,œŝə  şŋ9

śşŖœ,ŋŢŞŋŜış,ŐəŋŖœţţəŞœ,ŌŋŜədə,ŗþŒŋŕœŗə,ţþŜþŎþŖþŜ:,

HəŗǑœŘœŘ,Ŏə,ŞŏŝŞŖəşmə,ŤŋŗŋŘı,ŒŏţŠŋŘıŘ,ŏŗřŝœřŘŋŖ,

gəŜőœŘŖœŕ,ŎərəcəŝœŘœ,əŕŝ,ŏŞŎœŜəŘ,śŜşŗœŘś,ĒśŋşıŘŗŋ,

və,ţşŗŋē,ŜŏŋŕŝœţŋŖŋŜınıŘ,ŎŋŠŋŗŏŞŗə,ŗþŎŎəŞœ,Šə,

ŝŋţı,,śŏţŎ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,,,,,,

ƏŠŠəŖŕœ,ŞəōŜþŌələŜ,őøŝŞəŜŗœşŎœŜ,ŕœĖ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘ,

ţŏŜœŎœŖŗœş,ŌþŞþŘ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŕřŘŞŜřŖ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŖŋ,

ŗþśŋţœŝədə,ŒəyəōŋŘŖılıś,ŎşŜşŗşŘşŘ,ŋŜŞŗŋŝı,śŏţŎ,

řŖşŘşŜ,ĒМяджиди и др:Ė,><==ē:,ĶŋŕœŘĖ,ŒəyəōŋŘŖılıś,

ŎşŜşŗş,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŐřŜŗŋŎŋ,þŤə,ǑıxıŜ:,

NŏŖə,ŕœĖ,Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŞəŝœŜœ,ŋŖŞıŘŎŋ,

ŋŜŞŋŘ,ŒəyəōŋŘŖılıś,ŎşŜşŗş,ŖŋŌœŜœŘŞœŘ,ŋǑıś,śřŖŖŋŜıŘ9

ŎŋŘ,ŚŋŝŝœŠ,ŢœŖŋŝŏŞŗə,ţřŖş,œŖə,ŎřŘşŌ,śŋŖŗŋ,ĒŐŜşŝŞŜŋ9

ŝœţŋē,Ŝŏŋŕŝœţŋŝı  şəŕŖœŘŎə,œŐŋŎə,řŖşŘşŜŎş:,QIJ,ŝıǑř9

ŠşŖŖŋŜŎŋ,œŝə,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,ŞəŝœŜœ,ŋŖŞıŘŎŋ,ŒəyəōŋŘŖılıś,

ŎşŜşŗşŘşŘ,ŋŜŞŗŋŝıĖ,əŕŝœŘəĖ,ŖŋŌœŜœŘŞœŘ,ŋǑıś,ŝŋŒəŝœŘ9

dəŘ,ŐəŋŖ,ŐřŜŗŋŎŋ,ŢœŖŋŝ,řŖşŌĖ,,ŌþŞþŘ,ŞŏŝŞ,ŗþŎŎəŞœŘŎə,

ŚŜŋŕŞœŕœ,řŖŋŜŋś,ŖŋŌœŜœŘŞœŘ,śŋŚŋŖı,śřŖŖŋŜıŘŎŋ,śŋŖŗŋğŋ,

þŝŞþŘŖþŕ,ŠŏŜŗəŝœŘŎə,øŤþŘþ,őøŝŞəŜœŜ:,

NŏŖəŖœŕŖəĖ,ŝœŘœŜ,ŝœŝŞŏŗıŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŐŏŘřŞœŚœŕ,

ŢþŝşŝœţţəŞŖərə,ŗŋŖœŕ,řŖŋŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜ,]łĶ9Ŏə,ŐŖşřŕ9

ŝŏŞœŘœŘ,ŞəŝœŜœ,ŋŖŞıŘŎŋ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŢŋŜŋŕŞŏŜŖœ,ŒəyəōŋŘŖılıś,

ŎŋŠŜŋŘışı,Řþŗŋţœş,ŏŞŎœŜœŜŖəŜ:

,

NŏŖə,őþŗŋŘ,ŏŎœŜŖəŜ,ŕœĖ,həyəōŋŘŖılıś,ŒŋŖı,ŗþŢŞəŖœŐ,ŎŋŠŜŋŘış,ŐřŜŗŋŖŋŜınıĖ,ř,

ōþŗŖədəŘ,Ŏə,śıcıśŖŋŘŎırıcıŎŋŘ,ŐəŋŖ,ŢœŖŋŝřŖŗŋ,Šə,ţŋ,

təŒŖþŕədəŘ,ŚŋŝŝœŠ,ŢœŖŋŝřŖŗŋ,ŐřŜŗŋŖŋŜını,þŤə,ǑıŢŋŜıŜ:,

QP,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŖŋ,ŗþśŋţœŝədə,QP_,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,Œərə9

ŕœ,ŐəŋŖŖığınıŘ,ŖŋŞŏŘŞ,ŠŋŢŞınıŘ

,

qıŝŋŖŗŋŝı,Šə,ŖŋŌœŜœŘŞœŘ,ŋǑıś,śřŖŖŋŜıŘŎŋ,śŋŖŗŋ,ŠŋŢŞınıŘ,ŋŤŋŖŗŋ,ŐŋœŤœ,Ōş,Ŏŏţœ9

ləŘŖəŜœ,ŞəŝŞœś,ŏŎœŜ:,]łĶ9œŘ,ŋǑıś,śřŖŖŋŜıŘŎŋ,ŕŏǑœŜœŖ9

ŗœş,ŠŋŢŞŋ,ŒəyəōŋŘŖılıś,øŖǑþŝþ,ŕœŗœ,śəŌşŖ,ŏŎœŖœŜ:,Nŏ9

lə,ŕœĖ,ŗəŖşŗŎşŜ,ŕœĖ,ŞŏŝŞœŘ,śŋŜŋŘŖıś,şəŜŋœŞœ,]łĶ9œŘ,

ŋǑıś,śřŖŖŋŜı,œŖə,ŗþśŋţœŝədə,ŘœŝŌœ,ŋŠŏŜŝœŠŎœŖəŜ

,

və,Ōş,ŒŋŖŎŋ,şəŜŋœŞ,Řə,śədəŜ,ǑřŢ,ŋŠŏŜŝœŠ,řŖŋŜŝŋĖ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜ9

Ŏŋ,ŌœŜ,ř,śədəŜ,ǑřŢ,ŒəyəōŋŘŖı,ŎŋŠŜŋŘış,Řþŗŋţış,ŏŞ9

ŎœŜœŖœŜ,ĒХайднĖ,=ģġğē:,NþŞþŘ,Ōş,ŎŏţœŖəŘŖəŜ,ŗþŢŞəŖœŐ,

őŏŘŏŞœŕ,ŢəŞŖəŜŎəŘ,ĒOğġNĶ;Ġ,Šə,ONM;ĶŋŌē,řŖŋŘ,,ŏŜ9

kəŕ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜ,þŤəŜœŘŎə,ŋŚŋŜıŖŋŘ,ŞəŎśœśŋŞŖŋŜŎŋ,ĒАв9

густинович и дрĖ,

=ģģĢē,əŕŝ,řŖşŘŗşşŎşŜ:,_œǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,_œŘœŜ,_œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,

ġ=,


MŚŋŜŎığımıŤ,ŞəŎśœśŋŞŖŋŜŎŋ,ŒəyəōŋŘŖılıś,ŎŋŠŜŋ9

nışınıŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŢŋŜŋŕŞŏŜœ,ŝœŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,

ŐŏŘřŞœŚœŕ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœ,œŖə,ŐəŜśŖənəŘ,bœŝŞŋŜ,ŢəŞŞœŘ9

dəŘ,řŖŋŘ,ŏŜŕəŕ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,Ŏŋ,ŋşŕŋŜ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,,>9ōœ,ŝŏŜœţŋ,9, IJŋŤıŜŕœ,ŞəŎśœśŋŞŖŋŜŎŋ,ŒœŚřŞŋŖŋ9

ŗşŝŎŋ,Šə,ŐŜřŘŞŋŖ,ŌŏţœŘ,śŋŌığıŘŎŋ,ŗřŘřŋŗœŘŖəŜœŘœŘ,

ŌœřŕœŗţəŠœ,ŋŘŋŖœŤœŘœŘ,ŘəŞœōələŜœ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘœŘ,ŌœŜ9

dəfəŖœŕ,ţŏŜœŎœŖŗəŝœŘŎəŘ,=,ŝŋŋŞ,ŝřŘŜŋ,ŌŏţŘœŘ,ķM9ŏŜ9

őœŕ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœŘœŘ,řŘşŘ,ŞəŝœŜœŘə,ōŋŠŋŌ,ŠŏŜŗəŕ,Ţþŝş9

ŝœţţəŞŖəŜœŘœ,ŋşŕŋŜŋ,ǑıŢŋŜŞŎı:,NŏŖə,ŕœĖ,QIJ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,

ŕřŘŞŜřŖ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŖŋ,ŗþśŋţœŝədə,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,ţŏŜœŎœŖ9

məŝœŘŎəŘ,ŝřŘŜŋ,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝŎŋ,ĸM9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,

ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŜŞŗŋŝı,œŖə,ŗþşŋœţəŞ,řŖşŘŋŘ,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŗœśŎŋ9

rınıŘ,ŋŤŋŖŗŋŝı,śŏţŎ,řŖşŘşŜ,ĒŞəŕœŖ,=ē:,Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,

œŝə,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,PM9ŘœŘ,ŗœś9

ŎŋŜınıŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŜŞŗŋŝı,œŖə,ŗþşŋœţəŞ,řŖşŘŋŘ,ğ9IJ`9ŘœŘ,

ŗœśŎŋŜınıŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŤŋŖŗŋŝı,ŗþşŋŒœŎə,řŖşŘşŜĖ,ŒŋŖŌş9

ŕœ,ŒəŗœŘ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜıŘ,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌığıŘŎŋ,œŝə,PM9ŘœŘ,

ŗœśŎŋŜınıŘ,ŕřŘŞŜřŖ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŖŋ,ŗþśŋţœŝədə,ŏŞœŌŋŜŖı,

ŋŤŋŖŗŋŝı,œŖə,ŜŏŝœŚŜřŕ,řŖŋŜŋś,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŝəŠœţţəŝœ,ŋŜŞ9

ŗŋŝınıŘ,ŞŏŘŎŏŘŝœţŋŝı,śŏţŎ,řŖşŘşŜ:,ĹŖŋ,ŌœŖŝœŘ,ŕœĖ,

ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,œŖŕœŘ,ŞəŝœŜ,ŗŏŢŋŘœŤŗœ,řŘşŘ,ŝŏŜřŞřŘœŘ,Ŏŋ9

şıyıcısı,œŖə,ŌœŜŖəşərəŕ,œŐŜŋŤ,řŖşŘŋŘ,ŒþōŏţŜəŢŋŜœōœ,ğ9

IJ`9ŘœŘ,ţŏŘœŎəŘ,ŝŏŜřŞřŘœŘ,ŘŏţŜřŘşŘŋ,ŎŋşıŘŗŋŝıŘŋ,

ŗŋŘŏ,řŖŗŋŝı,œŖə  əŖŋśəŎŋŜŎıŜ,ĒķŋŜŚŒţ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,><<Ğē:,

ŃŋŜŋŘŋŘ,ŌŖřŕŋŎŋ,ŘəŞœōəŝœŘŎə,ŌœŜ,ŝıŜŋ,ŞəŎśœśŋŞŖŋŜŎŋ,

ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŞəŝœŜœŘœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,ŌŏţœŘŎə,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŗŏ9

ŞŋŌřŖœŞœ,řŖŋŘ

,

ğ9ŒœŎŜřœŘŎřŖŝœŜŕəŞşŜşşŝş,Ēğ9IJij_`ē,ŗœś9ŎŋŜınıŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŤŋŖŗŋŝı,őøŝŞəŜœŖœŜ,ĒOŋōōœŋ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,

=ģģ>ĥ


,

IJŋŜŕœŘ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,><

rımıŤŎŋ,œŝŞœŐŋŎə,řŖşŘŋŘ,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,ŞəŝœŜ,ŏŐŐŏŕŞœ,ķ__9

ŘœŘ,ŐəŜŎœ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘŎəŘ,Šə,ŌŏţŘœŘ,ŞəŎśœś,řŖşŘŋŘ,

ŝŞŜşŕŞşŜŖŋŜıŘŎŋŘ,,ŋŝılıdıŜ:,NŏŖə,ŕœĖ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ţŏŜœ9

ŎœŖŗəŝœ,ŐřŘşŘŎŋ,Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜıŘ,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝşŘŎŋ,ğ9

IJ`9ŘœŘ,ŏŞœŌŋŜŖı,ŋŤŋŖŗŋŝı,ŝəbəŌŖəŜœŘŎəŘ,ŌœŜœ,Ŏə,ŌœŜ,

ǑřŢ


,

ŗþəŖŖœŐŖəŜœŘ,őøŝŞəŜŎœţœ,ŕœŗœ,ĒPţőŋŖř,ŏŞ,ŋŖ:Ė,

><<ĠēĖ,ŌŖřŕŋŞřŜşŘ,>ğ,ŗś;ŕś,ŎřŤŋŝıŘŎŋ,ţŏŜœŎœŖŗəŝœŘ9

dəŘ,ŝřŘŜŋ,ŌŏţœŘŎə,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŝœŘŞŏŤœŘœŘ,əŝŋŝ,ŐŏŜŗŏŘŞœ,

řŖŋŘ,ŞŜœŚŞřŐŋŘŒœŎŜřŕŝœŖŋŤŋ9>,ŐŏŜŗŏŘŞœŘœŘ,őŏŘœŘœŘ,ŏŕŝ9

ŚŜŏŝŝœţısınıŘ,ŤəœŐŖəməŝœŎœŜ:,İŖşřŕŝŏŞœŘ,ğ9IJ`9ŏŜőœŕ,

ŝœŝŞŏŗŎə,ŎəţœşœŕŖœŕŖəŜ,ţŋŜŋŞŗŋśŎŋŘ,əŖŋŠəĖ,ŌŏţœŘŎə,

PM9ŘœŘ,Ŏə,ŗœśŎŋŜıŘŎŋ,ŎəţœşœŕŖœţə,ŝəbəŌ,řŖşŜŎş:,ĺŜŏ9

ŚŋŜŋŞıŘ,Ōş,ŏŐŐŏŕŞœ,ŝœŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŐŏŘřŞœŚœŘ9

dəŘ,Šə,ŌŏţŘœŘ,şøŌəŝœŘŎəŘ,ŋŝılı,řŖŗşşŎşŜ:,łþŝşŝœŖəĖ,

Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜıŘ,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌığıŘŎŋ,QIJ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŖŋ,

ŗþśŋţœŝədə,Œərəŕœ,ŐəŋŖŖığıŘ,ŗþŒþŗ,ŞəŘŤœŗŖəţœōœŝœ,

řŖŋŘ,PM9ŘœŘ,ĒıŖœōŕŝŞŏœŘĖ,,><<=ē,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŎŋŒŋ,ǑřŢ,

ŋŤŋŖŗŋŝı,œŖə,ŌəŜŋŌəŜĖ,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŋŜŞŗŋŝı,Ŏŋ,

aşŕŋŜ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,IJərəkəŞ,ŐəŋŖŖıś,ŗŏŢŋŘœŤŗŖəŜœŘŎə,

PM9ŘœŘ,ŞəŝœŜœ,ŒŋśśıŘŎŋ,ŗəŖşŗŋŞŖŋŜŋ,ŜŋŝŞ,őəŖœŘœŜ,

(Раевский и др:Ė,=ģģĠē:,Nş,ŝəbəŌŎəŘĖ,řŖŋ,ŌœŖŝœŘ,ŕœĖ,

Q`,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,ŋŖıŘŋŘ,ŐŜşŝŞŜŋŝœţŋ,

Ŝŏŋŕŝœţŋŝı,PM9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŐəŋŖœţţəŞœŘœŘ,ŝəŠœţ9

yəŝœŘœŘ,ŋŤŋŖŗŋŝı,œŖə,ŞəşŕœŖ,řŖşŘşŜ:,,

NşŘşŘŖŋ,ţŋŘŋşıĖ,Œərəŕœ,ŐəŋŖŖıś,ŗŏŢŋŘœŤŗŖəŜœŘə,

ğ9IJ`9ŘœŘ,ŖəŘőœŎœōœ,ŞəŝœŜœ,řŖŗŋŝı,ŌŋŜədə,Ŏə,ŗəŖşŗŋŞ9

ŖŋŜŋ,ŜŋŝŞ,őəŖŗəŕ,ŗþŗŕþŘŎþŜ,ĒГейрштейн  и  др:Ė,

><<<ē:


,

MŖŎığımıŤ,ŘəŞœōələŜ,ŎœőəŜ,ŞəŎśœśŋŞǑıŖŋŜıŘ,ĒIJŏŜ9

Šŋŝ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,><<=ē,œşləŜœŘŎə,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,?9=ğĞ,ŗś;ŕś,

ŎœŋŚŋŤřŘşŘŎŋ,ţŏŜœŎœŖŗəŝœŘŎəŘ,ŝřŘŜŋ,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌıśŎŋ,

ğ9IJ`,ŋŜŞŗŋŝını,őøŝŞərəŘ,ŘəŞœōələŜ,œŖə,şţğşŘ,őəŖœŜ:,Nş,

ŒŋŖŎŋ,ğ9IJ`9ŘœŘ,ţþŕŝəŕ,ŝəŠœţţəŝœ,ŎœőəŜ,œşləŜŎə,

ĒİŖŏŞōŒŏŜ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,=ģģģē,řŖŎşğş,ŕœŗœĖ,PM9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗə,

zəœŐŖəŎœōœ,ŞəŝœŜ,őøŝŞəŜœŜ:,

NŏŖəŖœŕŖəĖ,śþŗŋŘ,řŖşŘşŜ,ŕœĖ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘ,ŜŏŝœŚŜřŕ,

ŗþŘŋŝœŌəŞŎə,řŖŋŘ,ŝŏŜřŞřŘœŘ,Šə,ŕŋŞŏŢřŖŋŗœŘŖəŜ,ŝœŝ9

ŞŏŗŖəŜŖəŜœ,ōəŖŌ,ŏŞŗəŕŖəĖ,ŌŏţŘœŘ,ŗøŒŕəŗŖəŘŎœŜœōœ,ŝœŝ9

ŞŏŗŖəŜœŘœ,ŐəŋŖŖŋşdırıŜ:,,

,

ƏŠŠəŖŕœ,ŞəōŜþŌələŜŎəŘ,ŗəŖşŗ,řŖŎşğş,ŕœŗœĖ,ŝŞŜŏŝ,ŞəŝœŜŖərə,śŋŜşı,QIJ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜ,ŌŏţŘœŘ,ŘŏřŕřŜŞŏŕŝ9

də,Šə,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝŎŋ,œŖŕœŘ,PM,Šə,ğ9IJ`,ŗœśŎŋŜınıŘ,

ţþŕŝəŕ,ŝəŠœţţəŝœĖ,Q`,ŝıǑřŠşŖŖŋŜ,œŝə,ĸM,ŗœśŎŋŜınıŘ,

ţþŕŝəŕ,ŝəŠœţţəŝœŘœŘ,ŞŏŘŎŏŘŝœţŋŝı,œŖə,ŐəŜśŖəŘœŜŎœŖəŜ,

(Исмайлов  и  др:Ė,><<ġē:,MŖŎığımıŤ,ŘəŞœōələŜ,Šə,

ədəŌœţţŋŞ,ŗəŖşŗŋŞŖŋŜıŘŋ,ĒБазянĖ,><<=ē,əŝŋŝəŘĖ,Œŏţ9

ŠŋŘŖŋŜıŘ,ŎŋŠŜŋŘışınıŘ,ŞœŚřŖřŔœ,ŢþŝţŝœţţəŞŖəŜœŘŎəŘ,ŌœŜœ,

řŘŖŋŜıŘ,ŏŗřŝœřŘŋŖ,ŜŏŋŕŝœţŋŖŋŜıŘŎŋŕı,ŐəŜśŎəŘ,œŌŋŜəŞŎœŜ,

və,ŌşŘşŘ,ŐřŜŗŋŖŋşŗŋŝınıŘ,əŝŋŝıŘŎŋ,ŌŏţŘœŘ,PM,Šə,ğ9

IJ`9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœŘœŘ,ŋŕŞœŠŖœţœŘœŘ,ŘœŝŌəŞœ,ŎşŜşŜ:,,

_œŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,œŘŎœŠœŎşŋŖ,ŏŗřŝœřŘŋŖ,

ŜŏŋŕŞœŠŖœţə,ŗŋŖœŕ,řŖŋŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,Şə9

ŝœŜœ,ŐřŘşŘŎŋ,ŌŏţŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŞŜşŕŞşŜŖŋŜıŘŎŋ,ĒŐŜřŘ9

ŞŋŖ,śŋŌığı,Šə,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝē,ķM,ŝəŠœţţəŝœŘœ,øţŜəŘœŖ9

məŝœŘœŘ,ŘəŞœōəŝœŘŎə,śþŗŋŘ,ŏŎœŖœŜ,ŕœĖ,QIJ,ŒŏţŠŋŘ9

ŖŋŜŎŋŘ,ŐəŜśŖœ,řŖŋŜŋś,Q`,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,Őř9

ŘşŘŎŋ,ŋŖıŘŋŘ,ŐŜşŝŞŜŋŝœţŋ,Ŝŏŋŕŝœţŋŝı,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝŎŋ,

ğ9IJ`,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŋŤŋŖŗŋŝı,Šə,ŜŏŝœŚŜřŕ,řŖŋŜŋś,PM,

ŗœśŎŋŜı,ŋŜŞŗŋŝıĖ,ŘŏřŕřŜŞŏŕŝŎə,œŝə,ğ9IJ`,ŗœśŎŋŜınıŘ,

ţþŕŝəŖŗəŝœ,Šə,PM,ŋŤŋŖŗŋŝı,œŖə,ŒəţŋŞŋ,ŕŏǑœŜ:,ķə9

ŖşŗŎşŜ,ŕœĖ,ŌŏţœŘŎə,ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŗœśŎŋŜınıŘ,ŋŜŞŗŋŝı,

ŐřŘşŘŎŋ,őəŜőœŘŖœţœŘ,ţþŕŝəŕ,řŖŗŋŝı,ŗþşŋŒœŎə,řŖşŘşŜ,

(ШмулевичĖ,><<=ē:,

HəţŋōŋŘŖılıś,ŗŏŢŋŘœŤŗŖəŜœŘŎə,Ōŋş,ŌŏţŘœŘ,ğ9IJ`,

ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗœ,Ē_ōŒŜŏœŌŏŜĖ,=ģģ>ēĖ,ŢþŝşŝœŖə,Ŏə,ğ9IJ`

=M

,və,ğ9IJ`

>M

, ŜŏŝŏŚŞřŜŖŋŜı, Ē_ŒŋŜŚ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,=ģģ>ē,œşŞœŜŋŕ,ŏŞŎœţœ,þǑþŘ,ŌŏŖə,śþŗŋŘ,řŖşŘşŜ,ŕœĖ,ŌŏţœŘ,ŝŞŜşŕŞşŜŖŋ9

rıŘŎŋ,ğ9IJ`9ŘœŘ,ŋşağı,ŗœśŎŋŜı,œŖə,ŐəŜśŖənəŘ,Q`,ŝıǑř9

ŠşŖŖŋŜıŘŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘœŘ,ŋŘŕŝœřőŏŘ,ŏŐŐŏŕŞ,ŗŏŢŋŘœŤ9

ŗœ,ŝœŘŋŚŞœŕ,ţŋŜıśŎŋ,ŘŏţŜřŗŏŎœŋŞřŜşŘ,śŋŞŖığınıŘ,ŋŜŞ9

ŗŋŝı,Šə,ğ9ĸ`

>M,


ŝŏŜřŞřŘœŘ,ŜŏŝŏŚŞřŜŖŋŜınıŘ,ŐəŋŖŖŋşŗŋŝı,

ŠŋŝœŞəŝœŖə,ŒəţŋŞŋ,ŕŏǑœŜ,Ē_ŋŖōŒŘŏŜ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,><<Ġē:,

NœŜ,ŝıŜŋ,ŞəŎśœśŋŞǑıŖŋŜ,ŞəŝŎœś,ŏŞŗœşləŜ,ŕœĖ,ğ9ĸ`9

ŘœŘ,ğŏŜœ,śŋţıŞŗŋ,ŚŜřŝŏŝœŘœ,ŌŖřŕŋŎŋ,ŏŎəŘ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘ,

ŝœŘŋŚŞœŕ,ţŋŜıśŎŋ,ŗŏŎœŋŞřŜşŘ,ŝəŠœţţəŝœŘœ,ŋŜŞırıŜ,ŕœĖ,

Ōş,Ŏŋ,œŘŝŋŘ,Ē_ŞŋŘŏŜ,Ķ:,ŏŞ,ŋŖ:Ė,=ģģ>ē,Šə,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,

Ē_ŋŘōŒŏŤ,ŏŞ,ŋŖ:Ė,=ģģġē,ŒəyəōŋŘŖılığıŘ,ţŋŜŋŞŗŋŝını,

şəŜŞŖəŘŎœŜœŜ:,

,

,,


İŝŗŋţıŖřŠŋ,Šə,Ō:,

ġ>,


,

,

,

,

ŞəŕœŖ,=:,QŗřŝœřŘŋŖ9,ŞřŖŏŜŋŘŞ,ĒQ`ē,,Šə,ŏŗřŝœřŘŋŖ9ŒəŝŝŋŤ,ĒQĸē,řŖŋŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,

ŌŏţŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŞŜşŕŞşŜŖŋŜıŘŎŋ,ŌœřőŏŘ,ŗřŘřŋŗœŘŖəŜœŘ,ŝəŠœţţəŝœŘə,ĒşŘşŎşŖŗŋŘıŘ,

řŚŞœŕ,ŠŋŒœŎœĖ,ŘŋŘřŗŏŞŜ,œŖə,ē,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŞəŝœŜœ:,,

_ŞţşŎŏŘŞœŘ,Ş9ŕŜœŞŏŜœŝœ,þŤŜə,ŘəŞœōələŜœŘ,ŐəŜśŖəŜœŘ,ŏŞœŌŋŜŖığıĤ,ŚĦ<Ė<ğ,

,

PœőəŜ,ŞərəŐŎəŘĖ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,śŏţŜœ9ŝŏŜřŞřŘœŘ9ŏŜ9őœŕ,ŗŏŢŋŘœŤŗə,ŗŋŖœŕ,řŖŗŋŝı,ŌŋŜədə,ŗəŖşŗŋŞŖŋŜ,

ŗøŠōşŎŎşŜ:,NŏŖə,ŕœĖ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘ,ŘəœŘŕœ,ğ9IJ`9ŏŜőœŕ,

ŘŏţŜřŞŜŋŘŝŗœŝŝœţŋŎŋĖ,ŒəŗǑœŘœŘ,ĵM9ŏŜőœŕ,ŘŏţŜř9

ŞŜŋŘŝŗœŝŝœţŋŎŋ,Ŏŋ,ŎəţœşœŕŖœŕŖəŜ,ţŋŜŋŎıŜ,ĒİŖŏŞōŒŏŜ,ŏŞ,

ŋŖ:Ė,=ģģģē:,ķþŢŞəŖœŐ,ŐŏŘřŞœŚŖœ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,PM9ŘœŘ,

őŏŘŏŞœŕ,ŎŏŞŏŜŗœŘŋŝœţŋ,řŖşŘŗşş,ŝəŠœţţəŝœ,Šə,řŘşŘ,

ŗŏŞŋŌřŖœŞŖəŜœ,œŖə,ŒəyəōŋŘŖılıś,ŋŜŋŝıŘŎŋ,ŝıŢ,ŕřŜŜŏŖ9

ţŋŝœţŋ,řŖŎşğş,őøŝŞəŜœŖŗœşŎœŜ,ĒПопова и др:Ė,=ģģĠē:,,

PœőəŜ,ŞərəŐŎəŘ,ŗəŖşŗŎşŜ,ŕœĖ,ŝŏŜřŞřŘœŘœŘ,ŚŜŏ9

ŝœŘŋŚŞœŕ,ŝœŘœŜ,ŒþōŏţŜələŜœŘə ğŏŜœ,śŋţıŞŗŋŝı,ŚŜřŝŏŝœŘœ,

ŌŖřŕŋŎŋ,ŏŎəŘ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘ,ŞəŝœŜ,ŗþŎŎəŞœŘœŘ,œŖŕœŘ,ŗəŜ9

hələŝœŘŎə,Œərəŕœ,ŐəŋŖŖığıŘ,ŋŤŋŖŗŋŝıŘŋĖ,ŏŖəcə,Ŏə,Œə9

yəōŋŘŖılıś,ŝəŠœţţəŝœŘœŘ,ţþŕŝəŖŗəŝœŘœ,ŞəŝŎœś,ŏŎəŘ,

śŜşŗœŘś,ŜŏŋŕŝœţŋŖŋŜınıŘ,ŋŜŞŗŋŝıŘŋ,őəŞœŜœŌ,ǑıŢŋŜıŜ,

(Саркисова  и  др:Ė,><=<ē:

,

NşŘşŘŖŋ,ŌŏŖəĖ,ŒəŜ,œŕœ,śŜşŚŎŋŘ,řŖŋŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŞŏŝŞŖəşmə,ŗþŎŎəŞœŘŎə,Œə9

yəōŋŘŖılığıŘ,śŏţŜœ9ŝŜŏŝœŐœŕ,ŎŋŠŜŋŘış,ŗŋŜŕŏŜœ,řŖŋŘ,

śŜşŗœŘśœŘ,ŝŋţı,Šə,ŎŋŠŋŗŏŞŗə,ŗþŎŎəŞœ,Q`,ŒŏţŠŋŘ9

ŖŋŜŎŋ,QIJ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŋ,ŘœŝŌətəŘ,ţþŕŝəŕ,řŖşŜ:,

NŏŖəŖœŕŖəĖ,ŗþŢŞəŖœŐ,œŘŎœŠœŎşŋŖ,ŜŏŋŕŞœŠŖœţə,ŗŋŖœŕ,

řŖŋŘ,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŌŏţŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŞŜşŕŞşŜŖŋŜıŘŎŋ,

ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŞəŝœŜœ,ŋŖŞıŘŎŋ,ŋŖıŘŋŘ,ŎəţœşœŕŖœŕŖəŜ,ŘəœŘ9

ŕœĖ,ŝŏŜřŞřŘœŘŏŜőœŕĖ,Œəŗ,Ŏə,ŕŋŞŏŢřŖŋŗœŘŏŜőœŕ,Řŏţ9

ŜřŞŜŋŘŝŗœŝœţŋŎŋ,Ŏŋ,śŏţŎ,řŖşŘşŜ:

,

ĵM,Šə,ğ9IJ`,œŖə,həyəōŋŘŖılıś,ŏŕŝŚŜŏŝŝœţŋŝı,ŋŜŋŝıŘŎŋ,ŗøŠōşŎ,řŖŋŘ,

_œǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,_œŘœŜ,_œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,

ġ?,


ŐŏŘřŞœŚœŕ,ŕřŜŜŏŖţŋŝœţŋ,ŒŋśśıŘŎŋ,ŋŖıŘŋŘ,ŗəŖşŗŋŞŖŋŜŋ,

əŝŋŝəŘ,őþŗŋŘ,ŏŞŗəŕ,řŖŋŕ,ŕœĖ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,,

həyəōŋŘŖılığıŘ,ţþŕŝəŕ,ŝəŠœţţəŝœŘœŘ,ŞəŘŤœŗ,řŖşŘŗŋ9

sıŘŎŋ,œşŞœŜŋŕ,ŏŎəŘ,ŘŏţŜřŗŏŎœŋŞřŜŖŋŜ,ŋŘŝŋŗŌŖıŘŎŋ,

ŌŏţŘœŘ,ğ9IJ`,Šə,ĵM9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœ,ŗþŒþŗ,ŜřŖ,

řţŘŋţıŜŖŋŜ:,NŏŖə,ŕœĖ,Q`,ŝıǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,ŐŖşřŕŝŏŞœŘœŘœŘ,

təŝœŜœ,ŐřŘşŘŎŋ,ŐŜşŝŞŜŋŝœţŋ,Ŝŏŋŕŝœţŋŝı,Šə,QIJ,ŒŏţŠŋŘ9

ŖŋŜŖŋ,ŗþśŋţœŝədə,śŜşŗœŘśœŘ,ŝŋţı,Šə,ŎŋŠŋŗŏŞŗə,

ŗþŎŎəŞœŘœŘ,şŤŋŘŗŋŝı,œŖə,œŐŋŎə,řŖşŘŋŘ,ţþŕŝəŕ,Œəyə9

ōŋŘŖılıś,ŎşŜşŗş,ŒœŚřŞŋŖŋŗşŝ,Šə,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌıśŎŋ,ķM9

ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœŘœŘ,ŐəŋŖŖığıŘŎŋ,Ōŋş,ŠŏŜəŘ,ŌœŜ,ǑřŢ,

dəţœşœŕŖœŕŖəŜŖə  əŖŋśəŎŋŜ,řŖŋ,ŌœŖəŜĖ,ŒŋŖŌşŕœĖ,Q`,Œŏţ9

ŠŋŘŖŋŜŎŋ,ŚŜŏŚŋŜŋŞıŘ,ŞəŝœŜœ,ŋŖŞıŘŎŋ,ķM9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗ9

ləŜœŘœŘ,ŐəŋŖŖığınıŘ,Ŏəţœşməŝœ,ţŋŖŘıŤ,ŐŜřŘŞŋŖ,śŋŌıśŎŋ,

ŗþşŋŒœŎə,řŖşŘŗşşŎœŜ:,,

NŏŖəŖœŕŖəĖ,ŌŏţŘœŘ,ķM9ŏŜőœŕ,ŝœŝŞŏŗŖəŜœ,ŐŖşřŕŝŏ9

ŞœŘœŘ,ŐřŘşŘŎŋ,ŝœŘœŜ,ŝœŝŞŏŗœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŐəŜŎœ,Ŝŏŋŕ9

ŞœŠŖœţœŘə,őøŜə,ŌœŜ9ŌœŜœŘŎəŘ,ŐəŜśŖənəŘ,ŒŏţŠŋŘŖŋŜŎŋ,

həyəōŋŘŖılığıŘ,ŞəŘŤœŗ,řŖşŘŗŋŝıŘŋ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŞəŜŤŎə,

cəŖŌ,řŖşŘşŜŖŋŜ:,,,,

,

ƏDƏBİŃŃM`,

,

MəōœŎœ,ķ:NĖ,ijŝŗŋţœŖřŠŋ,ł:,Ń:,Ē><<ģē,,_ŞŜŏŝ,ŞəŝœŜ9

lərə,śŋŜşı,ŐəŜŎœ,ŜŏŋŕŞœŠŖœţœŘə,Šə,,,ŌŏţœŘŎə,ŗřŘřśŋ9

mıŘŖəŜœŘ,ŝəŠœţţəŝœŘə,őøŜə,ŝŏǑœŖŗœş,ŝœǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,

həyəōŋŘŖılığıŘ,ŏŞřŖřŔœ,őøŝŞəŜœōœŖəŜœ:,ŽİœŤœŖřőœţŋ,

İŘŝŞœŞşŞşŘşŘ,ŕþŖŖœţţŋŞı,ŽİœŤœřŖřőœţŋ,Šə,Ōœřŕœŗţŋ,

ŚŜřŌŖŏŗŖəŜœžĖ,łłłŃĤ,=Ġ=9=Ġģ:,

Августинович  Д.Ф:Ė,Липина  Т.Ф:Ė,Алексе9

енко О.В:Ė,Амстиславская Т.Г:Ė,Кудрявцева,

Н.Н:,Ē=ģģĢē,Особенности функциональной ак9

тивности серотонин-эргической системы мозга,

в  проявлении  естественной  и  патологической,

тревожности  у  мышейĤ,влияние  генотипа:,Журн:,Высш:,Нервн:,,Деят:Ė,ĞĢ,Ē>ēĤ,??=9?Ğ=:,,

Базян  А.С:,Ē><<=ē,Дивергентные  и  конвергент9

ные  механизмы  интегративной  деятельности,

мозга:,Журн:,Высш:,Нерв:,Деят:Ė,ğ=,ĒĞēĤ,ğ=Ģ9ğ?>:,

Вейн А.М:Ė,Дюкова Г.М:Ė,Воробьева О.В:Ė,Да9

нилов  А.Б:,Ē><<Ğē,Панические  атаки:,М:Ė,><9

?Ģģ:,


Герштейн  Л.М:Ė,Сергутина  А.В:Ė,Худоерков,

Р.М:,Ē><<<ē,Морфохимическая характеристика,

мозга  крысĖ,генетически  предрасположенных,

(Августē,и устойчивых,ĒВистарē,к эмоциональ9

ному стрессу:,НейрохимияĖ,=ġĒ>ēĤ,=?ğ9=?ģ:,Исмайлова  Х.Ю:Ė,Агаев  Т.М:Ė,Семенова  Т.П:,

Ē><<ġē,Индивидуальные  особенности  поведе9

ния,Ēмоноаминергические  механизмы:,,БакуĤ,

НурланĖ,>>Ģ,с:,Малых  Р.Б:Ė,Равич-Щербо  И.В:,Ē=ģģĢē,Роль,

генотипа и среды в формировании межиндиви9

дуальной  изменчивости  потенциалов  мозгаĖ,

связанных  с  движением:,Журн:,Высш:,Нервн:,Деят:Ė,?Ģ,ĒĠēĤ,=<
Мяджиди  М.Б:Ė,Исмайлова  Х.Ю:,Ē><==ē,Ис9

следование  эффектов  селективного  блокатора,

обратного захвата серотонина флуоксетина на,

состояние тревожности у крыс с разным фено9

типом  нервной  системы:,İœŤœřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŞş9

ŘşŘ,ŕþŖŖœţţŋŞı,ŽİœŤœřŖřőœţŋ,Šə,Ōœřŕœŗţŋ,ŚŜřŌŖŏŗ9

ləŜœžĖ,ХХХŃijijĤ,><>9><ģ:,,

Попова Н.К:Ė,Августинович Д.Ф:Ė,Скринская,

Ю.А:Ė,Никулина Э.М:,Ē=ģģĠē,Генотипические,

корреляции  экспрессии  тревожности  и  мета9

болизма  дофамина  в  мозге  мышей:, Журн:,

Высш:,Нервн:,Деят:Ė,ğĤ,ģ<Ğ9ģ<ģ:,

Раевский К.С:Ė,Сотникова Т.Д:Ė,Гайнетдинов,

Р.Р:,Ē=ģģĠē,Дофаминергичкая  система  мозгаĤ,

рецепторная  гетерогенностьĖ,функциональная,

рольĖ, фармакологическая  регуляция:, Успехи,

физиол:,наукĖ,>ġ,ĒĞēĤ,?9>ģ:,

Саркисова  К.Ю:Ė,Фоломкина  А.А:, Ē><=<ē,

Влияние  селективного  ингибитора  обратного,

захвата серотонина флуоксетина на симптомы,

депрессивногоподобного  поведения  у  крыс,

линии, cMı;^œŔ:, Журн:,Высш:,Нервн:,Деят:Ė,

Ġ<Ē=ēĤ,ģĢ9=<Ģ:,

Середенин  С.Б:,Ē><<Ġē:Фармакология  тревож9

но-стрессовых  расстройств:,Актуальные  воп9

росы  кардиологииĖ,неврологии  и  психиатрии:,

=?9й  Российский  национальный  конгресс,ŽЧе9

ловек и лекарствоžĖ М:Ĥ,>Ğ>9>Ġ?:,,,

Смулевич  А.Б: , Ē><<=ē ,Депрессии  в  общей,

медицине:,М:ĤМедицинское  информационное,

агентствоĖ,ġĢ>,с:,

Хайдн  Р:,Ē=ģġğē:,Поведение  животных:,М:Ĥ,

МирĖ,,?ġĞ,с:,,Шишкина  Г.Т:,Ē><<ġē,Нейроадаптивные  изме9

нения  в  мозге  при  действии  блокаторов  об9

ратного  захвата  серотонина:, Росс:, физиол:,

журн:Ė,ģ?,Ē==ēĤ,=>Ğğ9=>ğ=:,,

Шишкина Г.Т:Ė,Дыгало Н.Н:,Ē><=<ē,Нейробио9

логические  основы  депрессивных  расстройств,

и  действия  антидепрессантов:, Журн:, Высш:,

Нервн:,Деят:Ė,Ġ<,Ē>ēĤ=?Ģ9=ğ>:,

Oŋōōœŋ,_:Ė,İŜŋōŋŝŝř,O:Ė,ıŋŜŋŞŞŌţŌ,_:Ė,ışœŝř,ı:Ė,

_ŋŜŋŞœ ,_: ,Ē=ģģ>ē,QŐŐŏōŞŝ,řŐ,ŝŒřŜŞ9ŋŘŎ,ŖřŘő9ŞŏŜŗ,

ŋŎŗœŘœŝŞŜŋŞœřŘ,řŐ,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,řŘ,ŞŒŏ,ŗřŘřŋŗœŘŏ,,

ōřŘŞŏŘŞ,řŐ,ŜŋŞ,ŌŜŋœŘ:,,ĸŏşŜřŚŒŋŜŗŋōřŖřőţĖ,,?=ĒĞēĤ,

?Ğ?9?Ğġ:,PţőŋŖř,ĸ:ĸ:Ė,_ŒœŝŒŕœŘŋ,ı:`:Ė,ĵŋŖœŘœŘŋ,Т:_:Ė,

ŃşŎœŘŋ,M:ķ:Ė,ĹŠōŒœŘŘœŕřŠŋ,Q:_:,Ē><<Ġē,QŐŐŏōŞ,

řŐ,ŜŏŚŏŋŞŏŎ,ŞŜŏŋŞŗŏŘŞ,šœŞŒ,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,řŘ,ŞŜţŚŞř9

ŚŒŋŘ,ŒţŎŜřŢţŖŋŝŏ9>,őŏŘŏ,ŏŢŚŜŏŝŝœřŘ,œŘ,ŞŒŏ,ŜŋŞ,

ŌŜŋœŘŝŞŏŗ:, ĺŒŋŜŗŋōřŖ:,NœřōŒŏŗ:,NŏŒŋŠ:ĖĢğ,Ē=ēĤ,

>><9,>>ġ:,

İœŖŏ,_:Q:Ė, ĹşŋőŋŤŤŋŖ,M:ķ:Ė, ıřŘŤŋŖŏŤ,Ķ:Q:Ė,

ĹŠŏŜŝŞŜŏŏŞ, P:IJ:, Ē=ģģģē:,OŒŜřŘœō,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,œŘ,

ŞŏŝŞŝ,řŐ,ŋŘŢœŏŞţ,œŘ,ŜŋŞ,ŖœŘŏŝ,ŝŏŖŏōŞœŠœŞţ,ŌŜŏŎ,ŐřŜ,

ŎœŐŐŏŜŏŘŞœŋŖ,ğ9IJ`=M,ŜŏōŏŚŞřŜ,ŐşŘōŞœřŘ:,ĺŒŋŜŗŋ9

ōřŖ:,,NœřōŒŏŗ:,NŏŒŋŠ:Ė,Ġ>Ĥ,Ġģğ9ġ<=:,,


İŝŗŋţıŖřŠŋ,Šə,Ō:,

ġĞ,


İŖŏŞōŒŏŜ,ĺ:Ĵ:Ė,ĵřŜŞŒ,ĵ:ķ:Ė,OŒŋŗŌŏŜŝ,ij:c:,

Ē=ģģģē,_ŏŖŏōŞœŠŏ,ŎŏŝŞŜşōŞœřŘ,řŐ,ŌŜŋœŘ,ŝŏŜřŞřŘœŘ,

ŘŏşŜřŘŝ,Ōţ,ğĖġ9ŎœŒţŎŜřŢţŞŜœŚŞŋŗœŘŏ,œŘōŜŏŋŝŏŝ,Ŝŏŝ9

ŚřŘŎœŘő,ŐřŜ,ŋ,ōřŘŎœŞœřŘŏŎ,ŜŏšŋŜŎ:,ĺŝţōŒřŚŒŋŜ9ŗŋōřŖřőţĖ,=Ğġ,Ē?ēĤ,>ģ=9>ģģ:,,

ıŖœōŕŝŞŏœŘ,_:N:Ė,_ōŒŗŋşŝŝ,O:,Ē><<=ē,PřŚŋŗœŘŏ,

ŜŏōŏŚŞřŜ,ŐşŘōŞœřŘŝĤ,ŖŏŝŝœřŘŝ,ŐŜřŗ,ŕŘřōŕřşŞ,ŗœōŏ:,ĺŒŋŜŗŋōřŖ:,`ŒŏŜ:Ė,ģ=Ē=ēĤ,Ġ?9Ģ?:,

IJŋŜŕœŘ,M:Ė,_ŒŋŘŋŒŋŘ,Q:Ė,ĵŏŖŖţ,Ĵ:ĺ:Ė,OřŘŘřŜ,`:Ĵ:,

Ē><

ŜřŞřŘœŘ,ŘŏŜŠŏ,ŞŏŜŗœŘŋŖ,Ŗřŝŝ,ŋŘŎ,ŎœŗœŘœŝŒŏŎ,ŌŏŒŋ9

ŠœřşŜŋŖ,ŋŘŎ,ŘŏşŜřōŒŏŗœōŋŖ,ŜŏŝŚřŘŝŏŝ,Şř,ŞŒŏ,ŋŘŞœ9

ŎŏŚŜŏŝŝŋŘŞ,,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ:,QşŜ:,Ĵ:,ĸŏşŜřŝōœ:Ė=Ģ,ĒĞēĤ,

=<>=9=<>ġ:,,IJŏŜŠŋŝ,ij:Ė,bœŖŋŜř,ķ:`:Ė,^řŗŏŜř,Ķ:Ė,_ōřŜŤŋ,O:Ė,

ķŏŘőřŎ,ı:Ė,MŜŞœőŋŝ,İ:,Ē><<=ē,PŏŝŏŘŝœŞœŤŋŞœřŘ,řŐ,

ğ9IJ`,=M,ŋşŞřŜŏōŏŚŞřŜŝ,Ōţ,ŋ,Ŗřš,ōŒŜřŘœō,ŐŖşřŢŏ9

ŞœŘŏ,Ŏřŝŏ:,QŐŐŏōŞ,řŐ,ŞŒŏ,ōřŘōşŜŜŏŘŞ,ŋŎŗœŘœŝŞŜŋŞœřŘ,

řŐ,cMŃ9=<<Ġ?ğ:,ĸŏşŜřŚŝţōŒřŚŒŋŜŗŋōřŖřőţĖ>Ğ,Ē=ēĤ,==9><:,,,

ķşŜŚŒţ,P:Ķ:Ė,ĶŏŜŘŏŜ:Ė,^şŎŘœōŕ,ı:Ė,ĶŏŝōŒ,ĵ:ĺ:,

Ē><<Ğē,_ŏŜřŞřŘœŘ,ŞŜŋŘŝŚřŜŞŏŜĤ,őŏŘŏĖ,őŏŘŏŞœō,ŎœŝřŜ9

ŎŏŜŝ, ŋŘŎ,ŚŒŋŜŗŋōřőŏŘŏŞœōŝ:, ķřŖ:,ijŘŞŏŜŠ:Ė, ĞĒ>ēĤ,

=<ģ9=>?:,^řŖőŏŜŝ,^:Ĵ:Ė,OřŖŏ,Ĵ:O:,Ē=ģģĞē,`Œŏ,ŏŖŏŠŋŞŏŎ,ŚŖşŝ9

ŗŋŤŏĤ,ŚŒŋŜŗŋōřŖřőţĖ,ŗŏŞŒřŎřŖřőţ,ŋŘŎ,ŏŞŒřŖřőţ:,

QŞŒřŖřőţ,ŋŘŎ,ĺŝţōŒřŚŒŋŜŗŋōřŖřőţ:,QŎŝ,_:Ĵ:Oř9

řŚŏŜĖ ,O:M:IJŏŘŎŜœŏ: ,OŒœōŒŏŝŞŏŜ: ,ĴřŒŘ ,cœŖŏţ ,Đ ,

_řŘŝ,ĶŞŎĤ,ģ9ĞĞ:,

_ŋŖōŒŘŏŜ,ĺ:Ė,_œŘőŏšŋŖŎ,ĸ:,Ē><<Ġē,ğ9IJ`,ŜŏōŏŚŞřŜ,

ŝşŌŞţŚŏŝ,œŘŠřŖŠŏŎ,œŘ,ŞŒŏ,ŋŘŢœřőŏŘœō9Ŗœŕŏ,ŋōŞœřŘ,

ŋŘŎ,ŋŝŝřōœŋŞŏŎ,İřŝ,ŜŏŝŚřŘŝŏ,řŐ,ŋōşŞŏ,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,

ŜŏŋŞŗŏŘŞ,œŘ,ŜŋŞŝ:,ĺŝţōŒřŚŒŋŜŗŋōřŖřőţĖ,=ĢğĤ,>Ģ>9

>ĢĢ:,

_ŋŘōŒŏŤ,O:Ė,ķŏœŏŜ,Q:,Ē=ģģġē:,NŏŒŋŠœřŜŋŖ,ŚŜřŐœŖŏŝ,řŐ,

__^ijŝ,œŘ,ŋŘœŗŋŖ,ŗřŎŏŖŝ,řŐ,ŎŏŚŜŏŝŝœřŘĖ,ŋŘŢœŏŞţ,ŋŘŎ,

ŋőőŜŏŝŝœřŘ:,ĺŝţōŒřŚŒŋŜŗŋōřŖ:Ė,=>ģĤ,=ģġ9><ğ:,

_ōŒŜŏœŌŏŜ,^:Ē=ģģ>ē:,NŏŒŋŠœřŜŋŖ,ŚŒŋŜŗŋōřŖřőţ,řŐ,

ğ9IJ`=M,ŜŏōŏŚŞřŜ,ŖœőŋŘŎŝ:,_ŞşŎœŏŝ,řŘ,ŞŒŏ,ŗŏōŒŋ9

Řœŝŗ,řŐ,ŋōŞœřŘ:,ĺŜřŏŐŝōŒŜœŐœ:,^œŔŕŝ,şŘœŠŏŜŝœŞŏœŞ,

ıŜřŘœŘőŏŘĤ,=:,,_ŒŋŜŚ`:Ė,IJŔřŜŞŒ,_:,Ē=ģģ>ē,ijŘ,ŠœŠř,ŘŏşŜřōŒŏŗœōŋŖ,

ŝŞşŎœŏŝ,řŐ,ğ9IJ`=M,ŋşŞřŜŏōŏŚŞřŜ,ŐşŘōŞœřŘ:,_ŏŜř9ŞřŘœŘ,Oĸ_,ŜŏōŏŚŞřŜŝ,ŋŘŎ,ŌŜŋœŘ,ŐşŘōŞœřŘ:, QŎŝ:,

ĺ:N:NŜŋŎŖŏţ,ŏŞ,ŋŖ:,ĹŢŐřŜŎ9ĸŏš,ŃřŜŕ9_ŏřşŖ9`řŕ9

ţřĤ,ĺŏŜőŋŗřŘ,ĺŜŏŝŝ,ĶŞŎ:Ė,ĢğĤ,>ģġ:,,

_ŞŋŘŏŜ, Ķ:Ė, ĵŏŗŚŏŘŋŏŜŝ, O:Ė, _řŗřŘŘŏŞ, ķ:ĺ:Ė,,

İŜŋŘŝřŖŏŞ,Ķ:Ė,ķŏŘŎŖŏšœōŤ,Ĵ:Ė,Ē=ģģ>ē,ğ9IJ`

>

,Ŝŏ9


ōŏŚŞřŜ

,

ŋŘŞŋőřŘœŝŗ,ŋŘŎ,ŝŖřš9šŋŠŏ,ŝŖŏŏŚ,œŘ,ŗŋŔřŜ,ŎŏŚŜŏŝŝœřŘ:,MōŞŋ,ĺŝţōŒœŋŜŞ:_ōŋŘŎ:Ė,ĢĠĒ>ēĤ,=??9=?ġ:,

cřŘő,P:`:Ė,ĺŏŜŜţ,ĵ:c:Ė,NţŗŋŝŞŏŜ,İ:ĺ:,Ē><<ğē,

Oŋŝŏ,ŒœŝŞřŜţ,ŞŒŏ,ŎœŝōřŠŏŜţ,řŐ,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,ŒţŎŜř9

ōŒŖřŜœŎŏ,ĒĺŜřŤŋōē:,ĸŋŞ:,^ŏŠ:,ıŜşő,PœŝōřŠ:Ė,ĞĒģēĤ,ġĠĞ9

ġġĞ:,


,

,

,,

Влияние Флуоксетина На Аминергические Показатели Тревожного Состояния У Крыс С,

Различным Фенотипом Нервной Системы,

,

Х.Ю:,Исмайлова

=

Ė,М.Б:,Мяжиди

>

Ė,А.Л:,Джалилова

=,

,

=

Институт физиологии им:,А.И.Гараева НАН Азербайджана,

>

Исламский университет АзадĖ,Исламская республика Иран

,

,

Биохимический  анализ  содержания  МА  в  структурах  мозга  показалĖ,что  у  эмоционально-чувстви9тельных,ĒЭЧē,животных  после  введения  флуоксетинав  гипоталамусе  отмечалось  снижение,ğ9НТĖ,

сопровождающееся  достоверным  повышением  НА:,У  эмоционально-толерантных,ĒЭТē,же  крыс  в,

гипоталамусе  отмечалось  достоверное  снижение  уровня,ğ9НТĖ,сопровождающееся  достоверным,

повышением ДА по  сравнению с контрольными животнымиĖ,в то время как во фронтальной коре  у,

этих  животных  наблюдалось  повышение,ğ9НТ  с  реципрокным  достоверным  снижением  ДАĖ,учас9

твующим  в  контроле  тревожности  и  являющимся  важным  регулятором  двигательной  активности:,

ПредполагаетсяĖ,что флуоксетин активирует нейрохимические механизмы тревожного состоянияĖ,что,

связано  с  вовлечением  как  системы, ğ9НТĖ ,так  и  КАĖ ,которые  при  этом  функционируют  как  ре9

ципрокные:,

,

Ключевые словаĤ,Эмоционально-чувствительные,ĒЭЧē,крысыĖ,эмоционально-толерантные,ĒЭТē,кры9сыĖ,приподнятый крестообразный лабиринтĖ,гипоталамусĖ,фронтальная кораĖ,серотонинĖ,норадре9

налинĖ,дофамин:,,,,

,

,

_œǑřŠşŖŖŋŜŎŋ,_œŘœŜ,_œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,

ġğ,


ijŗŚŋōŞ,ĹŐ,İŖşřŢŏŞœŘŏ,ĹŘ,MŗœŘŏŜőœō,ijŘŎŏŢŏŝ,ĹŐ,MŘŢœŏŞţ,_ŞŋŞŏ,ijŘ,^ŋŞŝ,cœŞŒ,

PœŐŐŏŜŏŘŞ,ĺŒŏŘřŞţŚŏŝ,ĹŐ,`Œŏ,ĸŏŜŠřşŝ,_ţŝŞŏŗ,

,

ĵŒ:Ńş:,ijŝŗŋœŖřŠŋ

=

Ė,ķ:N:,ķŋŎŔœŎœ

>

Ė,M:Ķ:,ĴŋŖœŖřŠŋ

=,

,

=

ijŘŝŞœŞşŞŏ,řŐ,ĺŒţŝœřŖřőţ,ŘŋŗŏŎ,ŋŐŞŏŜ,M:ij:,ıŋŜŋţŏŠĖ,MĸM_,

>

ijŝŖŋŗœō,MŤŋŎ,aŘœŠŏŜŝœŞţĖ,ijŝŖŋŗœō,^ŏŚşŌŖœō,řŐ,ijŜŋŘ

,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,

NœřōŒŏŗœōŋŖ,ŋŘŋŖţŝœŝ,ŋŐŞŏŜ,ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,ŋŎŗœŘœŝŞŜŋŞœřŘ,ŜŏŠŏŋŖŏŎ,ŚŜŏŎřŗœŘŋŘŞ,ŎřšŘŜŏőşŖŋŞœřŘ,řŐ,ğ9IJ`,ŋōōřŗŚŋŘœŏŎ ,šœŞŒ ,şŚŜŏőşŖŋŞœřŘ ,řŐ ,ĸM ,œŘ ,ŞŒŏ ,ŒţŚřŞŒŋŖŋŗşŝ ,œŘ ,ŞŒŏ ,Q^ ,ŋŘœŗŋŖŝ: ,ijŘ ,ōřŘŞŜŋŝŞĖ ,œŘ ,ŞŒŏ ,Q` ,ŜŋŞŝ ,

ŝœőŘœŐœōŋŘŞ,ŎřšŘŜŏőşŖŋŞœřŘ,řŐ,ğ9IJ`,ŋōōřŗŚŋŘœŏŎ,Ōţ,ŝœőŘœŐœōŋŘŞ,şŚŜŏőşŖŋŞœřŘ,řŐ,PMĖ,šŒœŖŏ,œŘ,ŞŒŏ,ŐŜřŘŞŋŖ,

ōřŜŞŏŢ,řŐ,ŞŒŏŝŏ,ŋŘœŗŋŖŝ,ŝœőŘœŐœōŋŘŞ,şŚŜŏőşŖŋŞœřŘ,řŐ,ğ9IJ`,šœŞŒ,ŜŏōœŚŜřōŋŖ,ŎřšŘŜŏőşŖŋŞœřŘ,řŐ,PMĖ,œŘŠřŖŠŏŎ,œŘ,

ŋŘŢœŏŞţ,ŝŞŋŞŏ,ōřŘŞŜřŖ,ŋŘŎ,ŌŏœŘő,ŚŜřŗœŘŏŘŞ,ŜŏőşŖŋŞřŜ,řŐ,ŗřŞřŜ,ŋōŞœŠœŞţĖ,šŋŝ,ŘřŞœōŏŎ:,_řĖ,œŞ,œŝ,ŚŜřŚřŝŏŎ,ŞŒŋŞ,

ŐŖşřŢŏŞœŘŏ,şŚŜŏőşŖŋŞŏŝ,ŘŏşŜřōŒŏŗœōŋŖ,œŘŎŏŢŏŝ,řŐ,ŋŘŢœŏŞţ,ŝŞŋŞŏ,Ŏşŏ,Şř,ŏŘőŋőŏŗŏŘŞ,řŐ,ŌřŞŒ,ŝţŝŞŏŗŝ,řŐ,ğ9IJ`,

ŋŘŎ,ōŋŞŏōŒřŖŋŗœŘŏ,šŒœōŒ,œŘ,ŞŒœŝ,ōŋŝŏ,ŋōŞ,ŋŝ,ŜŏōœŚŜřōŋŖ,řŘŏŝ:,,,

,

,ĵŏţšřŜŎŝĤQŗřŞœřŘŋŖŖţ9ŜŏŝœŝŞŋŘōŏ,ŜŋŞŝĖ,ŏŗřŞœřŘŋŖŖţ,ŞřŖŏŜŋŘŞ,ŜŋŞŝĖ,ŞŒŏ,ŏŖŏŠŋŞŏŎ,ŚŖşŝ9ŗŋŤŏĖ,ŒţŚřŞŒŋŖŋŗşŝ,

ŐŜřŘŞŋŖ,ōřŜŞŏŢĖ,ŝŏŜřŞřŘœŘĖ,ŘřŜŋŎŜŏŘŋŖœŘŏĖ,ŎřŚŋŗœŘŏ:,

,

,,

Каталог: uploads -> journal
journal -> Virtuoz Cərrah, Görkəmli Dövlət Və Elm Xadimi
journal -> Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 146-147 (2014)
journal -> Akademik Cəmil Əliyev – 70 DÜnya şÖHRƏTLİ azərbaycan aliMİ
journal -> 29 aprel 2016-ci IL tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağında “Azərbay- can Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ı və amea-nın görkəmli alimlərin adlarını daşıyan mükafatların təqdimetmə mərasimi
journal -> H. F. Əliyeva 1, Ə.Ü. Abduləzimova
journal -> Azərbaycanda Xına Bitkisinin Qapalı Şəraitdə Becərilməsi Və İqtisadi Səmərəsi
journal -> Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi
journal -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin məruzəLƏRİ, 2014, LXX ciLD, №1 MƏruzəLƏR ▬◄►▬ reports ▬◄►▬ доклады 1
journal -> B Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik rapd markerlərin
journal -> Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı E. C. Mehbalıyeva


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə