Ming əçevir şəYüklə 358.68 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix26.02.2017
ölçüsü358.68 Kb.
  1   2   3

 

Az

ərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-


cı il 

28 dekabr tarixli F

ərmanı ilə

 t

əsdiq 

edilmişdir

 

 

  

Ming

əçevir şə

h

ə

rinin v

ə

 Yevlax rayonunun inzibati 

ə

razil

ə

rind

ə

 icbari tibbi 

sığortanın tə

tbiqin

ə

 dair pilot layih

ə

  

 

 1. Ümumi müdd

ə

alar 

 

 

Mingəçevir  şəhərinin 

və  Yevlax  rayonunun  inzibati  ərazilərində 

icbari  tibbi 

sığortanın  tətbiqinə  dair  pilot  layihə

  (bundan  sonra 

  pilot  layihə

icbari  tibbi  sığortanın h

ə

yata  keçirilməsi  qaydasını

,  müdd


ə

tini,  baza  z

ə

rfin


ə

  daxil  olan  tibbi  xidm

ə

tl

ərin 

dair


ə

sini v


ə

 tarifl


ə

rini, 


sığorta ödənişi metodlarını

 v

ə pilot layih

ə

 ilə

 

bağlı digər m

ə

sə

l

əl

ə

ri t

ə

nzimlə

yir. 


 

2. 

Əsas anlayışlar

 

 

2.1. Pilot layih

ə

nin  m


ə

qs

ədl

ə

ri üçün aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə

 edilir: 

2.1.1. pilot layih

ə

nin baza (

ə

sas xidm

ə

tl

ə

r) z

ə

rfi (bundan sonra  baza z

ə

rfi)   pilot  layih

ə

  çə

rçiv


ə

sind


ə

 

sığorta  olunanlara  müvafiq  növd

ə

,  hə

cmd


ə

  v


ə

 

şərtl

ə

rlə

 

göstə

ril


ə

n tibbi xidm

ə

tl

ərin 

siyahısı


2.1.2. 


sığorta  olunan

  

“Yaşayış  yeri  və  olduğu  yer  üzrə  qeydiyyat  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanununda  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  yaşayış  yeri  üzrə 

Mingəçevir  şəhəri  və  ya  Yevlax  rayonunda  qeydiyyata  alınmış  Azərbaycan 

Respublikasının  vətəndaşları,  habelə  Azərbaycan  Respublikasının  Miqrasiya 

Məcəlləsində  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  yaşayış  yeri  üzrə  Mingəçevir  şəhəri  və  ya 

Yevlax  rayonunda  qeydiyyata  alınmış  müvəqqəti  və  ya  daimi  yaşayan  əcnəbi  və  ya 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər;

 

2.1.3. 


icbari tibbi sığorta ödənişi (bundan sonra  –

 

sığorta ödənişi)

  

sığorta 


olunanlara  tibbi  xidmətlərin  göstərilməsi  müqabilində 

baza 


zərfin

d

ə  qeyd  olunmuş tariflərə uyğun olaraq tibb təchizatçısına ödənilən maliyyə kompensasiyası;

 

2.1.4.  adambaşı  sığorta  ödənişi  metodu

  

ilkin  səhiyyə  xidməti  göstərən

  tibb 

təchizatçısına  təhkim  olunmuş  şəxslərin 

sayına


 

görə


 

və  baza  zərfinə  daxil  olan  ti

bbi 

xidmətlər  üçün  

müəyyən  edilmiş  tarifə

 

əsasən  həmin tibb 

təchizatçısına

 

maliyyə 


vəsaitinin  ödənilməsi

 

(təhkim  olunmuş  şəxslərə  tibbi  xidmətin  göstərilib-

göstərilməməsindən asılı olmayaraq)

2.1.5. 


xidmətə görə sığorta ödənişi metodu

  

göstərilmiş hər bir tibbi xidmətə 

görə baza zərfinə

 daxil olan tibbi 

xidmətlər üçün müəyyən edilmiş

 

tariflərə uyğun olaraq tibb təchizatçısı

na  


maliyyə vəsaitinin ödənilməsi;

 

2.1.6. icbari tibbi sığorta hadisəsi

 (bundan sonra 

 

sığorta hadisəsi)

   baza 

zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərdən istifadə edilməsinə əsas verən hadisə və ya hal

2.1.7.  tibb  təchizatçısı

  

Mingəçevir  şəhəri

 

və  ya  Yevlax  rayonu  ərazisində 

Agentliyin  tabeliyinə  verilmiş  dövlət  səhiyyə  qurumları,  “Əhalinin  sağlamlığının 

qorunması  haqqında”,  “Özəl  tibb

 

fəaliyyəti  haqqında” 

 “Dərman  vasitələri  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikasının  qanunlarına  əsasən  fəaliyyət  göstərən  və  müəyyən  

olunmuş  tariflər  çərç

ivəsində 

Agentlik

lə  xidmətlərin  göstərilməsinə  dair  müqavilə 

bağlamış özəl tibb fəaliyyəti və ya özəl tibbi praktika ilə məşğul olan hüquqi və ya fiziki 

şəxslər


 

və aptek təşkilat

lar

ı2.1.8. ilkin 

səhiyyə

 

xidmət

i  

 dövlət və ya pilot layihənin 2.1.

7-ci 


yarımbəndində 

göstərilən  özəl  tibb  təchizatçıları  tərəfindən

 

sığorta  olunanlara  göstərilən ilkin  tibbi 

sani


tar yardım xidmətləri;

 

2.1.9. sığorta tələbi

  

sığorta olunanın pilot layihəyə uyğun olaraq baza  zərfinə 

daxil olan tibbi xidmətlərdən istifadə edilməsinə 

dair 


tibb təchizatçılarına

 

müraciəti; 

2.1.10. 


azadolma  məbləği

  

sığorta  tələbi  irəli  sürüldükdə,  baza  zərfinə  daxil 

olan  tibbi  xidmətlərdən  istifadə

 

edilməsinin  icbari  tibbi  sığorta  təminatı  ilə  əhatə olunmayan və sığorta olunanın üzərində qalan hissəsi

2.2. Pilot  layihədə  istifadə  olunan  digər  anlayışlar  “İcbari  sığortalar  haqqında”, 

“Sığorta  fəaliyyəti  haqqında”  və  “Tibbi  sığorta  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası 

qanunlarında,  eləcə  də  sığorta  sahəsindəki  digər  normativ  hüquqi  aktlarda  nəzərdə 

tutulmuş mənaları ifadə edir.

 

 

 3. Pilot layih

ə

nin t

ə

tbiq dair

ə

si v

ə

 müdd

ə

ti 

 

3.1.  Pilot  layih

ə

  Az


ə

rbaycan  Res

publikasının  Mingəçevir  şə

h

əri  v

ə

  Yevlax rayonunun 

ə

razisinə

 

şamil olunur3.2.  Pilot  layih

ə

  2017-ci  il  1  yanvar  tarixində

 

başlayır  və  2018-ci  il  1  fevral 

tarixind


ə

 

başa çatır 

4. Sığorta olunanların hüquq və

 v

ə

zif

ə

l

ə

ri 

 

4.1. 


Sığorta olunanların aşağıdakı

 

hüquqları vardır: 

4.1.1. 


sığorta 

hadis


əsi baş verdikdə

 baza z


ə

rfin


ə

 

uyğun olaraq tibbi xidm

ə

tlə

rd

əistifad


ə

 etm


ə

k; 


4.1.2. göst

ə

rilə

n tibbi xidm

ə

tin növü, hə

cmi, keyfiyy

ə

ti v


ə

 

şərtl

əri haqqında düzgün 

m

əlumatın verilməsini tibb t

əchizatçılarından tə

l

ə

b etmə

k; 


4.1.3. 

“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa 

ə

sasə

n h


ə

kim sirri il

ə

 qorunan məlumatların gizli saxlanmasını tə

l

əb etm

ə

k; 4.1.4.  tibb  t

əchizatçısının  tə

qsiri  üzünd

ə

n  dəymiş  zə

r

ərin 

ə

və

zinin  öd

ə

nilm


ə

sini 


tibb t

əchizatçısı

ndan t

ə

lə

b etm


ə

k; 


4.1.5. 

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu il

ə

  müə

yy

əedilmiş  

dig

ər hüquqları həyata keçirm

ə

k. 4.2. 

Sığorta olunanların

 

aşağıdakı vəzif

ə

ləri vardır:

 

4.2.1. tibb təchizatçısı

na müraci

ə

t etdikd


ə

şəxsiyy

ə

tini tə

sdiq ed


ə

n s


ə

n

ədi t

ə

qdim etm

ə

k; 4.2.2. pilot layih

ə

nin tə

l

əbl

ə

rinə

, o cüml


ə

d

ən gönd

əriş sisteminə

 riay

ə

t etmə

k.  


4.3. 

“Tibbi  sığorta  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

  il

ə

  müə

yy

əedilmiş 


dig

ə

r və

zif


ə

l

əri h

ə

yata keçirmə

k.  


 

 

 

 

 

5. Tibb tə

chi

zatçısının hüquq və

 v

ə

zif

ə

l

ə

ri 

 

5.1. Tibb təchizatçısının aşağıdakı hüquqları vardır:

 

5.1.1. pilot layihə

nin 13-cü hiss

ə

sin


ə

 

uyğun olaraq bağlanmış müqavilə 

əsasında 

göst

ərilmiş  tibbi  xidmət  üzr

ə

 sığorta  ödənişinin  hə

yata  keçirilm

ə

sini  Agentlikdə

n  t


ə

l

əetm


ə

k; 


5.1.2.  baza  z

ə

rfinə

  daxil  olan    tibbi  xidm

ə

tl

ərin  növü,  h

ə

cmi  və

  göst


ə

rilm


ə

si 


şə

rtl


ə

rinin  pilot  layih

ə

nin  13-cü  hissə

sind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  müqavilə

y

ə 

uyğun 


olmamasını 

mübahis


ə

l

əndirm

ə

k; 5.1.3. 

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun

u il

ə

  müə

yy

əedilmiş digə

r v

ə

zifə

l

əri h

ə

yata keçirmə

k. 


5.2. Tibb t

əchizatçılarının aşağıdakı və

zif

ə

ləri vardır:

 

5.2.1.  azadolma  nə

z

ər

ə

 alınmaqla,  sığorta  olunanlara  b

aza  z


ə

rfi  ç


ə

rçiv


ə

sind


ə

 

ödənişsiz 

tibbi xidm

ə

tl

ər göst

ə

rmə

k; 


5

.2.2.  sığorta  olunanlara

  baza  z

ə

rfi  çə

rçiv


ə

sind


ə

  göst


ə

ril


ə

n  tibbi  xidm

ə

tin 


keyfiyy

ə

tinə

 t

əminat verm

ə

k; 5

.2.3. sığorta olunanlara

 baza z

ə

rfi çə

rçiv


ə

sind


ə

 göst


ə

ril


ə

n tibbi xidm

ə

tin uçotunu aparmaq; 

5.2.4.  göst

ərilmiş 

tibbi  xidm

ə

tin  növünə

,  h


ə

cmin


ə

  v


ə

 

şərtl

ə

rinə

  n


ə

zar


ə

tin  h


ə

yata 


keçirilm

ə

si  üçün  göstərilmiş

  tibbi  xidm

ə

tl

ər,  habel

ə

  tibbi  xidmə

t  göst


ərilmiş

 

şəxsl

əbar

ə

də

 m

əlumatları Agentliy

ə

 tə

qdim etm


ə

k; 


5.2.5.  baza  z

ə

rfi  çə

rçiv


ə

sind


ə

  göst


ə

ril


ə

n  tibbi  xidm

ə

tl

ər  bar

ə

də

 

hesabatları  bu s

ə

nə

dd

ə n

ə

zə

rd

ə 

tutulmuş 

müdd

ə

tdə

 Agentliy

ə

 t

əqdim etm

ə

k; 5.2.6.  r

ə

smi internet saytında iş rejimi və

 göst


ə

ril


ə

n tibbi xidm

ə

tin  növlə

ri  bar


ə

d

ə 

m

əlumatları yerləşdirmək; 

5.2.7.  Agentliyin  müraci

ə

tin


ə

 

əsas

ə

n  tibbi  xidmə

tin  keyfiyy

ə

ti  v


ə

 

əlçatanlıq göst

ə

ricilə

ri bar


ə

d

ə m

əlumatları

 Agentliy

ə

 tə

qdim etm


ə

k; 


5.2.8. tibb 

işçisinin tə

qsiri üzünd

əşə

xsl


ə

rin 


sağlamlığına dəymiş zə

r

ərin 

ə

və

zini 


öd

ə

mə

k; 


5.2.9. 

ixtisaslaşdırılmış  tibbi  xidmə

tin  göst

ə

rilməsi  mümkün  olmadıqda, 

tibb 


t

əchizatçısı

  t

ə

rə

find


ə

sığorta  olunanları  bu  xidm

ə

ti  göstə

r

ən  v

ə

  Agentliklə

  müqavil

ə

 

bağlamış dig

ə

r tibb təchizatçısı

na gönd


ə

rm

ək; 

5.2.10. 


“Tibbi  sığorta  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu

  il


ə

   


ə

yyən edilmiş  

dig


ə

r v


ə

zif


ə

l

əri h

ə

yata keçirmə

k. 


 

6. Agentliyin hüquq v

ə

 v

ə

zif

ə

l

ə

ri 

 

6.1. Agentliyin 

aşağıdakı hüquqları vardır:

 

6.1.1.  baza  zə

rfi  ç


ə

rçiv


ə

sind


ə

  tibbi  xidm

ə

tl

ərin  göst

ə

rilmə

si  v


ə

  bu  xidm

ə

tl

ərin 

maliyy


ə

l

əşdirilməsi bar

ə

də

 tibb t


əchizatçıları ilə

 müqavil


ə

 

bağlamaq; 

6.1.2.  baza  z

ə

rfi  ç


ə

rçiv


ə

sind


ə

  göst


ə

ril


ə

n  tibbi  xidm

ə

tl

ərin  növün

ə

,  hə

cmin


ə

keyfiyyə

tin


ə

 v

ə 

şə

rtlə

rin


ə

 n

əzar

ə

t etmə

k; 


6.1.3.  pilot  layih

ə

də

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  və

zif


ə

l

ərin  tibb  t

əchizatçısı

  t

ə

rə

find


ə

n  icra 


edilm

ə

diyi  və

 

ya  lazımınca  icra  edilmədiyi  t

ə

qdirdə,  sığorta  olunanlara  baza  zə

rfi 


ç

ə

rçivə

sind


ə

  göst


ərilmiş  tibbi  xidmə

tl

ər

ə

  görə

 

sığorta  ödənişini  həyata  keçirm

ə

mə

k, 


qism

ə

n  hə

yata  keçirm

ə

k  v


ə

  ya  tibb  t

əchizatçısı

ndan 


sığorta  ödənişi  mə

bl

əğinin  geri 

qaytarılmasını tə

l

ə

b etmə

k; 


 

6.1.4. baza zə

rfin


ə

 daxil olmayan xidm

ə

tl

ərin öd

ə

nilmə

sind


ə

n imtina etm

ə

k; 


6.1.5. 

sığorta 


t

ə

lə

bl

ərinin z

ə

ruriliyinə

 n

əzar

ə

t etmə

k; 


6.1.6. f

ə

aliyyə

t istiqam

ə

tl

ərin

ə

 uyğun olaraq

 dig


ər hüquqları hə

yata keçirm

ə

k. 


6.2. Agentliyin v

ə

zifə

l

əri: 

6.2.1. 


sığorta  tə

l

əbi  ir

ə

li  sürüldükdə

,  pilot  layih

ə

d

ə    mü

ə

yyən  edilmiş 

növd


ə

hə

cmd


ə

  v


ə

 

şərtl

ə

rə

 

uyğun  olaraq tibbi  xidm

ə

tlə

rin  t


əşkilini  və

  maliyy


ə

l

əşdirilməsini 

h

əyata keçirm

ə

k; 6.2.2.  baza  z

ə

rfinə

  daxil  olan  tibbi  xidm

ə

tl

ərin    növü,    h

ə

cmi  və

  göst


ə

rilm


ə

si 


şə

rtl


ə

rinin pilot layih

ə

nin 13-cü hissə

sind


ə

 n

əz

ə

rdə

 

tutulmuş müqaviləy

ə

 uyğun olmasına 

n

əzar

ə

t etmə

k; 


6.2.3. s

ığorta olunanlara baza zə

rfi ç

ə

rçivə

sind


ə

 göst


ə

ril


miş tibbi xidmə

tl

ər

ə

 görə

 

tibb təchizatçısına sığorta ödənişini hə

yata keçirm

ə

k; 


6.2.4.  baza  z

ə

rfi  çə

rçiv


ə

sind


ə

  göst


ərilmiş  tibbi  xidmə

tl

ərl

ə

 ə

laq


ə

dar 


sığorta 

olunanla


rın şi

kay


ə

tl

ərin

ə

 baxılmasını tə

min etm


ə

k; 


6.2.5.  tabeliyin

ə

 verilmiş  dövlə

t  s


ə

hiyy


ə

  quru


mlarının  xə

rcl


ər  smetasını  tə

sdiq 


etm

ə

k;  6.2.6.  tabeliyin

ə

 verilmiş dövlə

t s


ə

hiyy


ə

 

qurumlarının işçilərin

ə

 icbari tibbi sığorta 

sah


ə

sind


ə

 t

əliml

ə

r təşkil etmə

k; 


6.2.7. f

ə

aliyyə

t istiqam

ə

tl

ərin

ə

 uyğun olaraq 

dig


ə

r v


ə

zif


ə

l

əri h

ə

yata keçirmə

k. 


 

Каталог: store -> files -> 28.12.16
28.12.16 -> Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri
files -> Az ərbaycan Respublikasının dövlət qurumları r ə hb ə rl ə rinin
28.12.16 -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
28.12.16 -> Ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016
files -> Dairə Dairənin adı Namizədin soyadı Toplanılan səslər faizi
files -> 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Zəhərli maddələrin
28.12.16 -> Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə