Əlisahib ƏROĞUL


ƏLĠSAHĠB ƏROĞULUN NƏġR OLUNMUġ KĠTABLARININ SĠYAHISIYüklə 3.17 Mb.
Pdf просмотр
səhifə36/36
tarix23.12.2016
ölçüsü3.17 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

ƏLĠSAHĠB ƏROĞULUN NƏġR OLUNMUġ KĠTABLARININ SĠYAHISI 
 
1.
 
Əlisahib  Ġsrafilzadə.  «At  oğrusu»  (povest  və  hekayələr).  Bakı, 
«Gənclik», 1992-ci il. 88 səh., tirajı 4000; 
2.
 
Əlisahib  Ġsrafilzadə.  «Sızıntılarım  və  sızıltılarım»  (bədii  publisistika). 
Bakı, «Ekologiya», 1996-cı il. 148 səh., tirajı 1000; 
3.
 
Əlisahib  Ġsrafilzadə.  «Leyləklər  yuvasına  qayıdacaqmı»  (Qarabağ 
hekayələri). Bakı, «Ekologiya», 1996-cı il. 128 səh., tirajı 1000; 
4.
 
Əlisahib  Ġsrafilzadə.  «Boğanaq»  (povest  və  hekayələr).  Bakı, 
«Ekologiya», 1997-ci il. 151 səh., tirajı 500; 
5.
 
Əlisahib Ġsrafilzadə. «Gürzə gözü» (roman). Bakı, «Ekologiya», 1998-
ci il. 232 səh., tirajı 1000; 
6.
 
Əlisahib  ƏROĞUL.  «Torpaq  ətirli  insan»  (bədii  publisistika).  Bakı. 
«Ekologiya», 2002-ci il. 192 səh., tirajı 200; 
7.
 
Əlisahib  ƏROĞUL.  «Yəhya  Çələbi-haqq  dünyamızın  iĢığı»  (bədii 
publisistika). Bakı, «Ekologiya», 2002-ci il. 164 səh., tirajı 500; 
8.
 
Əlisahib ƏROĞUL. «Tiqana» (hekayələr toplusu). Bakı, «Ekologiya», 
2002-ci il. 392 səh., tirajı 300; 
9.
 
Əlisahib  ƏROĞUL.  «Ġki  gövhər-iki  inci»  (bədii  publisistika).  Bakı. 
«Ekologiya», 2003-cü il. 488 səh., tirajı 1000: 
10.
 
Əlisahib  ƏROĞUL.  «Böyük  Nazara»  (roman).  Bakı,  «Ekologiya», 
2005-ci il. 307 səh., tirajı 300; 
11.  Əlisahib  ƏROĞUL.  «Cəbrayılım  -  müqəddəs  torpaq»  (bədii 
publisistika). Bakı, «Ekologiya», 2006-cı il. 410 səh., tirajı 300. 
 
 

326 
 
KĠTABIN ĠÇĠNDƏKĠLƏR 
QARABAĞ HARAYI!!! ......................................................................................................................... 3 
JĠZOĠT QADIN VƏ YA DAġNAK MANQURTLARI ........................................................................... 5 
TARĠXĠ «ERMƏNĠ XƏSTƏLĠYĠNĠN» DAġNAK ĠSTERĠYASI ........................................................ 24 
ERMƏNĠ BALASI, ERMƏNĠ BƏLASI VƏ YAXUD
 
DAġNAK PSĠXOPATLARININ
 
«BÖYÜK 
ERMƏNĠSTAN» SAYIQLAMASI ....................................................................................................... 37 
QEYRĠ-TÜRK MÜƏLLĠFLƏRĠ ERMƏNĠLƏRĠ ĠTTĠHAM EDĠR ...................................................... 49 
«ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ» TORBADA PĠġĠK
 
MƏSƏLƏSĠDĠR. BU GÜN «ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ»
 
UYDURMA «ERMƏNĠ SOYQIRlMI» ƏFSANƏSĠNƏ KOMPENSASĠYA EDĠLĠR ....................... 112 
DAġNAKSUTYUNUN XAÇ ATASI KĠLSƏLƏRDĠR ...................................................................... 124 
DAġNAKSUTYUN ĠFRAT FAġĠST PARTĠYASIDIR ...................................................................... 131 
ERMƏNĠ-DAġNAK FAġĠZMĠ TƏRƏFĠNDƏN
 
AZƏRBAYCANIN TARĠXĠ TORPAQLARININ
 
MƏNĠMSƏNĠLMƏ ARDICILLIĞI .................................................................................................... 149 
ERMƏNĠ-DAġNAK FAġĠZMĠNĠN ETNĠK TƏMĠZLƏMƏ SĠYASƏTĠ VƏ AZƏRBAYCANLILARIN 
SOYQIRIMl ........................................................................................................................................ 159 
AZƏRBAYCANDA ERMƏNĠ-DAġNAK TERRORUNUN XRONOLOGĠYASl ............................. 196 
ERMƏNĠ-DAġNAK FAġĠZMĠ TƏRƏFĠNDƏN
 
ƏVVƏLCƏDƏN HAZIRLANAN MƏXSUSĠ
 
QANTÖKMƏ PLANI - SUMQAYIT
 
FĠTNƏSĠ ................................................................................. 267 
20 YANVAR BAKI QIRĞININDA
  
ERMƏNĠ-DAġNAK ĠZĠ ........................................................... 274 
ERMƏNĠ-DAġNAK FAġĠZMĠNĠN TÖRƏTDĠYĠ «XOCALI SOYQlRIMI» ĠNSAN AĞLININ 
QƏBUL ETMƏDĠYĠ VƏHġANƏLĠKDĠR ......................................................................................... 280 
XX ƏSR AZƏRBAYCAN TÜRKÜNÜN SOYQIRIMI ƏSRĠDĠR ..................................................... 292 
ƏLAVƏLƏR 
YAZIÇI-PUBLĠSĠST ƏLĠSAHĠB ƏROĞULUN DÜNYA XALQLARINA
 
MÜRACĠƏTĠ ............... 298 
YAZIÇT-PUBLĠSĠST ƏLĠSAHĠB ƏROĞULUN ÇOXMĠLYONLU RUS XALQINA
 
MÜRACĠƏTĠ
 ............................................................................................................................................................. 305 
YAZIÇI-PUBLĠSĠST ƏLĠSAHĠB ƏROĞULUN ÇOXSAYLI QAFQAZ XALQLARINA 
 
MÜRACĠƏTĠ ...................................................................................................................................... 312 
Son söz əvəzi
:  
BELƏ DƏ QALMAZ ................................................................................................. 316 
ƏLĠSAHĠB ƏROĞULUN NƏġR OLUNMUġ KĠTABLARININ SĠYAHISI ..................................... 325 
 
 
 

327 
 
Ġsrafilzadə Əlisahib Qiyas oğlu 
 
 
ERMƏNĠ-DAġNAK FAġĠZMĠ 
VƏ 
AZƏRBAYCAN 
(bədii publisistika) 
 
Bakı, «Təhsil», 2007 
 
 
 
 
 
Redaktoru: Mustafa Çəmənli 
Bədii və texniki redaktoru: Abdulla Ələkbərov 
Kompyuter tərtibatı və dizayn:  Arif Həsənov 
Korrektoru: Zülfiyyə Rzayeva 
 
 
 
Çapa imzalanmıĢdır 30.07.2007. Kağız formatı 60x90 
1
/
16

Ofset çapı. Ofset kağızı. Fiziki çap vərəqi 25,75. 
SifariĢ 26. Tirajı 500. Qiyməti razılaĢma ilə. 
 
 
 
«Təhsil NəĢriyyat-Poliqrafiya» MMC 
Bakı, AZ 1141, ġəhriyar küç. 6 
 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə