down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2-2014
  KİtabxanaşÜnasliq
soyqirim/meqale
  Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında soyqırım mövzusu
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron Hökumət Layihəsinin Müasir vəziyyəti, Sosial Media və digər sahələrdə beynəlxalq təcrübə üzrə inkişaf perspektivləri XƏyalə. A. MƏMMƏdova (Ph d)
upload/meqalefiles/qalib
  Azərbaycanda “E-hökumətin” tətbiqi prosesində mövcud vəziyyətin analizi, yaranan problemlərin beynəlxalq təcrübə əsasında həlli yolları və təkliflər
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökumətin qurulması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına güclü təsir edəcək
  "İkt ili" çərçivəsində "Respublikada "Elektron Hökumət": mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər"
  Elektron quruculuq dövlətin diqqətindədir
  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
  "Elektron hökumət": mövcudvəziyyət, problemlər, perspektivvəgözləntilər"
  Elektron hökumət”- İkt infrastrukturu və insan dəyərliliyi. Müəllif haqqında
  Dövlət internet portalları necə olmalıdır?
  Xülasə Tədqiqatın məqsədi Vergi sisteminin elektron hökümət layihəsinə inteqrasiyasının əhəmiyyətinin tədqiqi
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  AZƏrbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
upload/files/meqale-fayllari
  Kisi sonsuzluğu haqqında
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  VƏfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
down/meqale/respublika/2016/aprel
  Ядябиййат салнамямиздя еля истедад са щибляри вардыр ки, онларын гойуб эетдикляри мя
w35/Meqaleler
  Ekologiya elmiNİN İNKİŞaf tariXİ Plan
down/meqale/xalqqazeti/2016/avqust
  26 avqust 2016-cı il, cümə 3
meqaleler
  Azərbaycan 2009-4 mehdi HÜseyn 100
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökuməT – İNKİŞafin yeni brendi İlyasov Ramin Adgözəl oğlu
Upload/MeqaleFiles
  AZƏrbaycanda elektron hökumət təŞƏBBÜSLƏRİ VƏ onlarin həyata keçİRİLMƏSİ yollari
upload/files/meqale-fayllari
  Peyroni xəstəliyi (İndurasiya penis plastika) və onun müalicəsi
2011/12
  Sərhədyanı ölkələrin turizm potensialının birləşdirilməsində arxeoloji turizmin yeri
upload/files/meqale-fayllari
  AZƏrbaycan urologiya və andrologiya assosiASİyalarinin IX simpoziumu 5 7 iyun 2015 Qəbələ / Azərbaycan
  AZƏrbaycan urologiya və andrologiya assosiASİyalarinin IX simpoziumu
  Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının (arta) təşkilatçılığı və Baku Medical Plazanın sponsorluğu ilə DƏYİRMİ masa
down/meqale/respublika/2015/oktyabr
  Фуллбрайт Тягацдляр Програмынын тяшяббц сц иля Азярбайъана дявят едилмиш профес
Upload/MeqaleFiles
  Elektron imzanın Azərbaycan Respublikasının inkişafında rolu
down/meqale/respublika/2016/avqust
  25 àâãóñò 2016-úû èë Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащ
down/meqale/azerbaycan/2016/avqust
  Rÿsmè dþvlÿt qÿzetè ¹ 182 (7326) bazar, 21 àâãóñò 2016-cû IL
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət: Gələcəyə açılan qapı araşdirma
  Əlçatmaz” hökümətin əlçatan yolu –“elektron hökümət”: ondan niyə istifadə etmirik?
Upload/MeqaleFiles
  "İkt ili" çərçivəsində "Respublikada "Elektronhökumət": mövcudvəziyyət, problemlər, perspektivvəgözləntilər" mövzusundaməqalə
down/meqale/respublika/2015/iyul
  23 èéól 2015-úè èë Игтисади инкишаф, реэионларын дир
down/meqale/xalqqazeti/2016/noyabr
  13 noyabr 2016-cı il, bazar 9
down/meqale/xalqqazeti/2016/avqust
  İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti qazanxananın yenidən qurulması üçün layihə smeta sənədlərinin hazırlanması məqsədilə
meqaleler/tibbi-melumatlar
  “Qara zirəni daima qəbul edin, çünki onda, ölümdən başqa, bütün xəstəliklərin müalicəsi vardır”
upload/meqalefiles/qalib
  HÖkuməT 0”: HÜquqi baza, beynəlxalq təCRÜBƏ, TƏKLİFLƏr və TÖVSİYƏLƏR
down/meqale/palitra/2014/may
  Qarabağın azad edilməsi bizim fəaliyyətimizin ana xətti olub və olacaq
down/meqale/medeniyyet/2012/iyul
  Ədəbiyyatımızın canlı həyat ədibi
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  13 yanvar 2017-ci il, cümə 6 Ötən il Azərbaycanda səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində önəmli tədbirlər həyata keçirilib
upload/files/meqale-fayllari
  Əhmədov İlham Səmid oğlu
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
down/meqale/xalqqazeti/2016/dekabr
  4 dekabr 2016-cı il, bazar 11 Xətai rayonu
Upload/MeqaleFiles
  “Elektron hökumət”: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2011
  KĠtabxanaġÜnasliq və Ġnformasġya №2(5)
down/meqale/iqtisadiyyat/2017/yanvar
  Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  10 yanvar 2017-ci il, çərşənbə axşamı 5
down/meqale/iki_sahil/2015/oktyabr
  Iki sahil Úöìÿ àõøàìû, 8 îêòéàáð 2015-úè èë 14
down/meqale/sherq/2016/aprel
  MƏtbuatda yeni ƏLİfba məSƏLƏSİ VƏ CƏLİl məMMƏdquluzadə
down/meqale/respublika/2015/yanvar
  Яввяли 9 йанвар тарихли сайымызда
down/meqale/respublika/2015/may
  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 17 ìàé 2015-úè èë 7 (яввяли 29, 30 апрел, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14 вя 15 may тарихли сайларымызда)
down/meqale/iqtisadiyyat/2017/mart
  Mart 2017-ci il İstiqlala qovuşmuş xalqımızın mənəviyyatında
down/meqale/respublika/2016/fevral
  Гейри-нефт секторунун инкишафы иля баьлы юлкя Пре зиденти Илщам Ялийевин Сярянъамына уйьун вя 2014
down/meqale/bizim_yol/2011/iyul
  Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  6 yanvar 2017-ci il, cümə 6 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
down/meqale/azerbaycan/2016/yanvar
  Qanla yazılmış şərəfli tarix Milli birlik və həmrəylik günü olan 20 Yanvar şahidlərin düşüncələrində və yaddaşında belə qalıb
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət portalı: etibarlıdır ya yox? “E” hərfi ilə dəyişən dünya
down/meqale/respublika/2015/iyun
  Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Шимал Гярб Реэионал Мяркязи вя Дювлят Су
Upload/MeqaleFiles
  Müasir dövlət idarəçiliyində elektron hökumətin rolu
  Elektron hökuməT
down/meqale/xalqqazeti/2017/mart
  8 mart 2017-ci il, çərşənbə 8 “Ömrümün ən unudulmaz anını Nyu-Yorkdakı
down/meqale/xalqqazeti/2011/oktyabr
  Mustafa Nəsirov 90. İlk azərbaycanlı sərhəd qoşunu generalı
down/meqale/xalqqazeti/2016/sentyabr
  9 sentyabr 2016-cı il, cümə 9
down/meqale/iqtisadiyyat/2017/fevral
  Bazar araşdırması
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/respublika/2016/fevral
  Шяхси щейяти сырадан чыхарылыб
down/meqale/yeni_az/2017/fevral
  Xocalı soyqırımı erməni şovinizminin əsl mahiyyətini bir daha üzə çıxardı
down/meqale/ses/2016/aprel
  Fond "Azərsu" asc ilə birgə fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi elan etdi
directory down meqale  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə