$÷D\hyd ɍ6 ԤOL\hyd ù1 4DVÕpryd ɏɏ +DFÕ\hyd $1 4xol\hy 5Yüklə 323.25 Kb.
Pdf просмотр
tarix06.02.2017
ölçüsü323.25 Kb.

25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

3

2010/ 4

$÷D\HYD Ɍ6 ԤOL\HYD ù1 4DVÕPRYD ɏɏ +DFÕ\HYD $1 4XOL\HY (5

øù(0ø. 237ø.23$7ø<$1,1 ø1.øù$),1'$ 9(57(%52%$=ø/<$5 6ø67(0'Ԥ

4$1 'g95$1, 32=ö81/84/$5,1,1 52/8 9Ԥ 0h$/ø&Ԥ6ø

$NDGHPLN =ΩULIΩ ΨOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ΩUNΩ]L %DNÕ ú $]ΩUED\FDQ

$oDU V|]OԥU YHUWHEURED]DO TDQ G|YUDQÕ WUDQVNUDQLDO HNVWUDNUDQLDO Yԥ LQWUDRUELWDO GRSSOHURTUD¿\D RIWDOPR

GLQDPRPHWUL\D

*|UPԥ RUTDQÕQÕ TLGDODQGÕUDQ GDPDUODU EH\LQ GDPDUODUÕQÕQ GDYDPÕGÕU %H\LQGԥ EDú YHUԥQ SDWRORML Gԥ\LúLNOLNOԥU

ԥNVԥU KDOODUGD J|UPԥ RUTDQÕQGD |] ԥNVLQL WDSÕU %X VԥEԥEGԥQ EH\LQ LOԥ J|UPԥ RUTDQÕ DUDVÕQGDNÕ VԥUKԥGGԥ \HUOԥúԥQ

J|UPԥ VLQLUL Yԥ RQXQ TLGDODQPDVÕQGD LúWLUDN HGԥQ GDPDUODU GDKD oR[ ULVNԥ PԥUX] TDOÕU 0ԥOXP ROGX÷X NLPL

RQXU÷D Yԥ NԥOOԥ EH\QLQGԥ EDú YHUԥQ ELU VÕUD [ԥVWԥOLNOԥU J|UPԥ RUTDQÕQGD GD Gԥ\LúLNOLNOԥUԥ VԥEԥE ROXU +ԥOԥ FL

LOGԥ ɇȼȾɭɲɢɧ Yԥ ԥPԥNGDúODUÕ >@ EH\LQ GDPDUODUÕQÕQ YHUWHEURED]LO\DU K|Y]ԥVLQGԥ WUDQ]LWRU LúHPLN WXWPDODUÕQ

J|UPԥ IXQNVL\DODUÕQÕQ DQL SR]÷XQOXTODUÕQD VԥEԥE ROGX÷XQX J|VWԥULEOԥU %LOGL\LPL] NLPL J|UPԥ RUTDQÕQÕQ TDQ

WԥFKL]DWÕQGD KԥP GD[LOL KԥP Gԥ [DULFL \X[X DUWHUL\DODUÕQÕQ úD[ԥOԥUL LúWLUDN HGLU %X GDPDUODU KԥP Gԥ RQXU÷D Yԥ EDú

EH\LQL YDVNXO\DUL]DVL\D HGLUOԥU >@ %X Q|TWH\LQԥ]ԥUGԥQ J|UPԥ RUTDQÕQÕQ TDQ WԥFKL]DWÕ SR]÷XQOX÷X LOԥ PúD\LԥW

ROXQDQ SDWRORML SURVHVOԥUGԥ RQXU÷D Yԥ EDú EH\LQLQ Gԥ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ Yԥ]L\\ԥWLQL |\UԥQPԥN PԥTVԥGԥX\÷XQGXU

*|UPԥ RUTDQÕQÕQ TDQ GDPDUODUÕQGD JHGԥQ Gԥ\LúLNOLNOԥUL Wԥ\LQ HWPԥN oQ P[WԥOLI PHWRGODUGDQ

RIWDOPRGLQDPRPHWUL\D RIWDOPRGLQDPRTUD¿\D SOHWL]PRTUD¿\D UHRIWDOPRTUD¿\D DQJLRTUD¿\D Yԥ V LVWLIDGԥ

HGLOLU > @ %X PHWRGODU ԥVDVԥQ P[WԥOLI [ԥVWԥOLNOԥUGԥ J|UPԥ RUTDQÕ GDPDUODUÕQGD JHGԥQ Gԥ\LúLNOLNOԥUL ԥNV HGLU

Yԥ EX [ԥVWԥOLNOԥULQ PDOLFԥVLQGԥ G]JQ \RO VHoPԥN LPNDQÕ \DUDGÕU >      @ %L] J|UPԥ VLQLULQLQ

TDQ G|YUDQÕ SR]÷XQOX÷X LOԥ PúD\LԥW ROXQDQ LúHPLN RSWLN QH\URSDWL\DODUGD RQXU÷D Yԥ EDú EH\LQ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ

Yԥ]L\\ԥWLQL |\UԥQPԥN oQ VRQ  LO ԥU]LQGԥ [DULFL |ONԥ DOLPOԥUL WԥUԥ¿QGԥQ JHQLú LVWLIDGԥ HGLOԥQ >  

 @ EH\LQ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ Yԥ]L\\ԥWLQL QRQLQYD]LY \ROOD WԥGTLT HGԥQ XOWUDVԥV GRSSOHU VXOXQGDQ LVWLIDGԥ HWPԥ\L

TԥUDUD DOGÕT  RIWDOPRORML WԥGTLTDW LúOԥUL DNDG =ԤOL\HYD DGÕQD $]ԥUED\FDQ 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ԥUNԥ]LQGԥ EH\LQ

TDQ G|YUDQÕQÕQ GRSSOHU VXOX LOԥ PD\LQԥVL LVԥ 7UN$PHULND 7LEE 0ԥUNԥ]LQGԥ DSDUÕOPÕGÕU 

4H\G HWPԥN LVWԥUGLP NL EH\LQ TDQ G|YUDQÕQÕQ GRSSOHU VXOX LOԥ PD\LQԥVLQGԥQ RIWDOPRORJL\DGD LVWLIDGԥ

HGLOPԥVL LON WԥúԥEEV GH\LO +ԥOԥ FÕ LOGԥ ɅȺɄɚɰɧɟɥɶɫɨɧ ɌɂɎɚɪɚɮɨɧɨɜɚ ȺȻɭɧɢɧ >@ ER\XQ

QDKL\ԥVLQGԥ RGOX VLODK Yԥ EÕFDTOD \DUDODQPDODUGD FԥUUDKL ԥPԥOL\\DWGDQ VRQUD GRSSOHU VXOXQGDQ LVWLIDGԥ HGLE

J|UPԥ RUTDQÕQÕQ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ NԥVNLQ SR]XOPDVÕQÕ Pԥ\\ԥQ HWPLúOԥU .DUDFRVWDV ' 7HU]LGRX & 9RXWDV & >@

FL LOGԥ PXPL \X[X DUWHUL\DVÕQÕQ NHFPԥPԥ]OL\LQGԥ L]ROԥ ROXQPXú LúHPLN RSWLNRSDWL\D PúDKLGԥ HWPLúOԥU

ɅȺ Ɍɚɪɚɫɨɜɚ ɌɇɄɢɫɟɥɟɜɚ ȺȺɎɨɤɢɧɚ >@ ER\XQ QDKL\ԥVLQGԥ EÕoDT \DUDODPDVÕQGDQ VRQUD [ԥVWԥOԥUGԥ

|Q Yԥ DU[D LúHPLN RSWLNRSDWL\DQÕQ ԥODPԥWOԥULQL PúDKLGԥ HWPLúOԥU %L] LVԥ J|UPԥ VLQLULQLQ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ

SR]XOPDVÕ LOԥ PúD\LԥW ROXQDQ LúHPLN RSWLNRSDWL\DODUGD HNVWUDNUDQLDO LQWUDNUDQLDO Yԥ LQWUDRUELWDO TDQ G|YUDQÕQÕQ

Yԥ]L\\ԥWLQL |\UԥQPԥ\L TԥUDUD DOGÕT (\QL ]DPDQGD J|UPԥ VLQLULQLQ Yԥ WRU TLúDQÕQ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ Yԥ]L\\ԥWLQL

ELOPԥN oQ RIWDOPRGLQDPRPHWUL\D VXOXQGDQ LVWLIDGԥ HWGLN Yԥ YHUWHEURED]LO\DU TDQ G|YUDQÕQÕQ J|VWԥULFLOԥULOԥ

RIWDOPRGLQDPRPHWULN J|VWԥULFLOԥU DUDVÕQGD ԥODTԥQL Wԥ\LQ HWPԥN TԥUDUÕQD JԥOGLN

0ԥTVԥG

øúHPLN RSWLNRSDWL\DQÕQ YHUWHEURED]LOO\DU VLVWHPGԥ TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ Yԥ]L\\ԥWLOԥ J|UPԥ VLQLUL Yԥ WRU TLúDQÕQ TDQ

WԥFKL]DWÕQÕQ J|VWԥULFLOԥUL DUDVÕQGD PQDVLEԥWL Pԥ\\ԥQOԥúGLUPԥN Yԥ EXQD X\÷XQ HWLRSDWRJHQHWLN PDOLFԥ Wԥ\LQ

HWPԥNGLU0DWHULDO Yԥ PHWRGODU

%X PԥTVԥGOԥ J|UPԥ VLQLULQLQ TDQ G|YUDQÕ SR]÷XQOX÷X LOԥ PúD\LԥW ROXQDQ LúHPLN RSWLNRSDWL\DOÕ  ø23   [ԥVWԥ

 J|]  PD\LQԥGԥQ NHoPLúGLU  KDOGD LúHPLN RSWLNRSDWL\D KԥU LNL J|]Gԥ PúDKLGԥ ROXQXU ;ԥVWԥOԥU DúDJÕGDNÕ

\Dú JUXSODUÕQD D\UÕOÕU  \DúD TԥGԥU  [ԥVWԥ  DUDVÕQGD  [ԥVWԥ  \DúGDQ VRQUD  [ԥVWԥ ;ԥVWԥOԥUԥ PXPL

NOLQLNL RIWDOPRORML PD\LQԥOԥU ELRNLP\ԥYL DQDOL] DSDUÕOÕE TDQÕQ OD[WDODQPD [VXVL\\ԥWL |\UԥQLOPLúGLU  [ԥVWԥ\ԥ

2SWLN NRKHUHQW WRPRTUDPPD  2.7  PD\LQԥVL WԥWELT HGLOPLú  [ԥVWԥGԥ %DLODUW RIWDOPRGLQDPRPHWULOԥ DUWHUL\D

RIWDOPLNDGD TDQ Wԥ]\LTL |OoOPú  [ԥVWԥ\ԥ 7UN$PHULND 7LEE 0ԥUNԥ]LQGԥ øWDO\D LVWHKVDOÕ RODQ ':/ FLKD]ÕQGD

HNVWUDNUDQLDO WUDQVNUDQLDO Yԥ LQWUDRUELWDO GRSSOHU PD\LQԥVL DSDUÕOPÕúGÕU$OÕQDQ QԥWLFԥOԥU Yԥ P]DNLUԥVL

7ԥGTLTDW QԥWLFԥVLQGԥ PԥOXP ROGX NL ø23OÕ [ԥVWԥOԥUGԥ ԥNVԥU KDOODUGD SDWRORML SURVHV LNLWԥUԥÀL ROXU ;ԥVWԥOLN

ԥYYԥOFԥ ELU J|]Gԥ EDúOD\ÕU VRQUDODU GLJԥU J|] Gԥ SURVHVԥ FԥOE ROXQXU 6RQUDODU SURVHVԥ FԥOE ROXQDQ J|]Gԥ [ԥVWԥOLN

QLVEԥWԥQ \QJO NHoLU %XQX RQXQOD L]DK HWPԥN RODU NL DSDUÕODQ PXPL PDOLFԥ KԥPLQ J|]Gԥ [ԥVWԥOL\LQ LQNLúDIÕQÕQ25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

4

2010/ 4

JDUúÕVÕQÕ DOÕU 

KHPRGLQDPLNDQÕQ Yԥ TDQLQ NRDTXO\DVL\RQ [VXVL\\ԥWOԥULQLQ Gԥ\LúPԥVLOԥ L]DK HWPԥN RODU %X úԥ[VOԥUGԥ TDQGD

KLSHUNRDTXO\DVL\D ԥODPԥWOԥUL PúDKLGԥ ROXQXU

2.7 PD\LQԥVLQGԥ LúHPLN ø23GD J|UPԥ VLQLUL EDúÕQÕQ TDOÕQODúPDVÕ  WHPSRUDO KLVVԥGԥ  PN  QRUPDGD 

 PN  VW WԥUԥIGԥ  PN  QRUPDGD  PN  QD]DOGD  PN  QRUPDGD  PN  DúD÷Õ KLVVԥGԥ 

PN  QRUPDGD  PN  GLDPHWULQLQ E|\PԥVL   PP  QRUPDGD PP  PúDKLGԥ ROXQXU

2IWDOPRGLQDPRPHWUL\D %DLODUW RIWDOPRGLQDPRPHWULQGԥ DSDUÕOPÕúGÕU 2IWDOPRGLQDPRPHWULN VXOOD LúHPLN

ø23GD DUWHUL\D RIWDOPLNDGD VLVWROLN GLDVWROLN Yԥ RUWD GLQDPLN TDQ Wԥ]\LTLQLQ \NVԥOPԥVL QԥE] Wԥ]\LTLQLQ Yԥ

TDQ WԥFKL]DWÕQÕQ ԥPVDOÕQÕQ LVԥ D]DOPDVÕ Pԥ\\ԥQ HGLOPLúGLU NL EX GD J|UPԥ VLQLUL EDúÕQÕQ Yԥ WRU TLúDVÕQÕQ TDQ

WԥFKL]DWÕQÕQ SR]XOGX÷XQX J|VWԥULU  &ԥGYԥO  &ԥGYԥO 

ø23OÕ [ԥVWԥOԥUGԥ RIWDOPRGLQDPRPHWULN PD\LQԥQLQ QԥWLFԥOԥUL

*|VWԥULFLOԥU

1RUPD?

0P FV

ø23OÕ [ԥVWԥOԥUGԥ

0P FV

3

*|] DUWHUL\DVÕQGD VLVWROLN Wԥ]\LT

 “

 “ 


!

*|] DUWHUL\DVÕQGD GLDVWROLN Wԥ]\LT

 “ 

 “ 

!

*|] DUWHUL\DVÕQGD QԥE] Wԥ]\LTL “ 

 “ 

!

*|] DUWHUL\DVÕQGD RUWDGLQDPLN Wԥ]\LT“

 “ 

!

*|] GLELQLQ TDQ WԥFKL]DWÕ ԥPVDOÕ“ 

 “ 

!

&ԥGYԥOGԥQ J|UQG\ NLPL ø23OÕ [ԥVWԥOԥUGԥ J|] DUWHUL\DVQGD TDQ Wԥ]\LTL \NVԥN ROXE RUWD KHVDEOD  PPFV WԥúNLO HGLU $QFDT J|UPԥ VLQLUL Yԥ WRU TLúDQÕQ TDQ WԥKL]DWÕQÕQ Yԥ]L\\ԥWL KDTGD GDKD GԥTLT PԥOXPDWÕ J|] GLELQLQ

TDQ WԥFKL]DWÕ ԥPVDOÕQÕ  TUDGL\HQWL  Wԥ\LQ HWPԥNOԥ DOPDT RODU %X ԥPVDO RUWD GLQDPLN Wԥ]\LTOԥ  2'7  J|]GD[LOL

Wԥ]\LT  *'7  DUDVÕQGDNÕ IԥUTGԥQ LEDUԥWGLU *|] GLELQLQ TDQ WԥFKL]DWÕ ԥPVDOÕQD PԥOOL¿Q DGÕ\OD /REúWH\Q ԥPVDOÕ

GH\LOLU


/REúWH\Q ԥPVDOÕ   2'7 *'7

ø23GD /REúWH\Q ԥPVDOÕ D]DOÕE “ PP FV WԥúNLO HGLU  QRUPDGD “ PP FV 

øúHPLN RSWLN QH\URSDWL\DODUGD DUWHUL\D RIWDOPLNDGD VLVWROLN Wԥ]\LTOԥ GLDVWROLN Wԥ]\LT DUDVÕQGD IԥUT LVԥ  “

 PP FV WԥúNLO HGLU  QRUPDGD  “  PP FV  %X IԥUT DUWHUL\D RIWDOPLNDGD TDQÕQ SHUIX]LRQ Wԥ]\LTLQLQ

VԥYL\\ԥVLQLQ D]DOGÕ÷ÕQÕ J|VWԥULU

%HOԥOLNOԥ LúHPLN ø23GD J|] DUWHUL\DVÕQGD TDQ Wԥ]\LTLQLQ \NVԥN ROPDVÕQD ED[PD\DUDT J|] GLELQLQ TDQ

WԥFKL]DWÕ ԥPVDOÕ Yԥ TDQÕQ SHUIX]LRQ Wԥ]\LTL QRUPDGDQ DúD÷Õ ROXU %X J|VWԥULFLOԥUGԥQ D\GÕQ ROXU NL ø23OÕ [ԥVWԥOԥUGԥ

DUWHUL\D RIWDOPLND JԥUJLQ  ULJLG  J|] GLELQLQ TDQ WԥFKL]DWÕ LVԥ D]DOPÕú ROXU

2IWDOPRGLQDPRPHWUL\DGD DOÕQDQ QԥWLFԥOԥU RUELWDO GDPDUODUÕQ GRSSOHURTUD¿\DVÕQGD |] WԥVGLTLQL WDSÕE 7ԥGTLTDW

QԥWLFԥVLQGԥ Pԥ\\ԥQ ROPXúGXU NL DUWHUL\D RIWDOPLNDGD TDQÕQ D[PD VUԥWL D]DOÕU %XQXQOD \DQDúÕ YHUWHEURED]LO\DU

VLVWHPGԥ Gԥ TDQÕQ D[PD VUԥWL ]ԥLÀԥ\LU %XQX HNVWUDNUDQLDO WUDQVNUDQLDO Yԥ LQWUDRUELWDO GRSSOHURTUD¿N

PD\LQԥOԥUGԥQ D\GÕQ J|UPԥN RODU  FԥGY &ԥGYԥO

ø23GD YHUWHEURED]LO\DU VLVWHPGԥ TDQÕQ D[PD VUԥWLQLQ J|VWԥULFLOԥUL  'RSSOHU PD\LQԥVL ԥVDVÕQGD

'RSSOHU PD\LQԥVL

DSDUÕOPÕú QDKL\ԥ

;ԥVWԥOԥULQ VD\Õ

4DQÕQ D[PD VUԥWL  VP VDQ

1RUPDGD


VP  VDQ

$]DOÕE


$UWÕE

'ԥ\LúPԥ\LE

$]DOPD

GԥUԥFԥVL


2UWD EH\LQ DUWHUL\DVÕQGD

11

'D[LOL \X[X DUWHUL\DVÕ

úD[ԥOԥULQGԥ


9$UW 2SKWKDOPLNDGD

9

$UWVXSUDWUR[OHDULVGԥ  %D]DO 5R]HQWDO YHQDODUGD$úD÷Õ

KԥGGԥ


DúD÷Õ

KԥGGԥ6LQXV UHNWXVGD1RUPDO

KԥGGԥ9HUWHEUDO GDPDUODUGD

1

25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

5

2010/ 4

&ԥGYԥOGԥQ J|UQG\ NLPL  [ԥVWԥGԥQ GD RUWD EH\LQ GDPDUODUÕQGD  [ԥVWԥGԥ GD[LOL \X[X DUWHUL\DODUÕQÕQ

VLIRQODUÕQGD Yԥ EWQ [ԥVWԥOԥULQ IԥTԥUԥ GDPDUODUÕQÕQ 99 VHTPHQWLQGԥ TDQÕQ D[ÕP VXUԥWLQLQ  ԥ TԥGԥU

D]DOPDVÕ PúDKLGԥ HGLOPLúGLU %X [ԥVWԥOԥUGԥQ  QԥIԥUGԥ GD[LOL \X[X DWHUL\DVÕQÕQ úD[ԥVL RODQ DUWHUL\D RIWDOPLNDGD

TDQÕQ D[ÕP VXUԥWL NԥVNLQ RODUDT D]DOÕE  VPVDQ  QRUPDGDVP VDQ  WԥúNLO H\PLúGLU  QԥIԥUGԥ LVԥ

QRUPDQÕQ DúD÷Õ KԥGGLQGԥ ROPXúGXU %XQXQOD \DQDúÕ [DULFL \X[X DUWHUL\DVÕQÕQ úD[ԥVL RODQ DUWHUL\D VXSUDWUR[OHDULVGԥ

NRPSHQVDWRU RODUDT TDQÕQ D[ÕP VUԥWL DUWÕE %WQ EXQODU J|VWԥULU NL LQWUDRUELWDO TDQ G|YUDQÕQÕQ SR]XOPDVÕ LOԥ

\DQDúÕ YHUWHEURED]LO\DU VLVWHPGԥ Gԥ TDQ G|YUDQÕQÕQ SR]XOPDVÕ PúDKLGԥ ROXQXU %D]DO 5R]HQWDO YHQDODUGD Yԥ

6LQXV UHNWXVGD LVԥ TDQÕQ D[ÕP VUԥWL Gԥ\LúPԥ\LE

%X J|VWԥULU NL J|UPԥ VLQLULQLQ TDQ G|YUDQÕ SR]÷XQOX÷X NԥOOԥ EH\QLQLQ Yԥ RQXU÷D EH\QLQLQ ER\XQ IԥTԥUԥOԥUL

QDKL\\ԥVLQGԥ JHGԥQ Gԥ\LúLNOLNOԥUOԥ VÕ[ ԥODTԥGDUGÕU %HOԥOLNOԥ EH\LQGԥ Yԥ J|UPԥ VLQLULQGԥ TDQ G|YUDQÕ SR]÷XQOX÷XQXQ

H\QL PԥQEԥGԥQ Yԥ H\QL PԥQúԥOL ROGX÷XQX ELOԥUԥN J|UPԥ VLQLULQGԥ PúDKLGԥ HGLOԥQ Gԥ\LúLNOLNOԥUL WԥGTLT HWPԥNOԥ

EH\LQ TDQ G|YUDQÕQGD JHGԥQ Gԥ\LúLNOLNOԥU KDTTÕQGD PODKL]ԥ \UWPԥN RODU Yԥ \D ԥNVLQԥ 0ԥK] EXQD J|Uԥ EL] ø23OÕ

[ԥVWԥOԥULQ PDOLFԥVLQGԥ YHUWHEURED]LO\DU VLVWHPGԥ JHGԥQ TDQ G|YUDQÕQÕQ KHPRGLQDPLN Gԥ\LúLNOLNOԥULQLQ NRUUHNVL\DVÕ

LOԥ \DQDúÕ TDQÕQ NRDTXO\DVLRQ Gԥ\LúLNOLNOԥULQL Gԥ Qԥ]ԥUԥ DOÕE HWLRSDWRJHQHWLN NRPSOHNV PDOLFԥ WԥGELUOԥUL KD]ÕUODGÕT

.RPSOHNV PDOLFԥGԥ KHPRGLQDPLNDQÕ NRUUHNVL\D HGԥQ SUHSDUDWODUGDQ DQWLNRDTXO\DQWODUGDQ GDPDUJHQԥOGԥQOԥUGԥQ Yԥ

V LVWLIDGԥ HWGLN 2SWLNRSDWL\DQÕQ YDVNXOLWOԥUOԥ ԥODTԥGDU ROGX÷X KDOODUGD LVԥ LOWLKDE ԥOH\KLQԥ SUHSDUDWODUGDQ \DUDUODQGÕT1ԥWLFԥ

 2.7 PD\LQLVLQGԥ RSWLN QH\URSDWL\DGD J|UPԥ VLQLUL GLVNLQLQ |OoOԥUL E|\\U

 2IWDOPRGLQDPRPHWUL\DGD J|] DUWHUL\DVÕQGD TDQ Wԥ]\LTL DUWÕU J|UPԥ VLQLUL EDúÕQÕQ Yԥ WRU TLúDQÕQ TDQ

WԥFKL]DWÕ ]ԥLÀԥ\LU Yԥ TDQÕQ SHUIX]LRQ Wԥ]\LTL D]DOÕU

 (NVWUDNUDQLDO LQWUDNUDQLDO Yԥ LQWUDRUELWDO GRSSOHURTUD¿\DGD DUWHUL\D RIWDOPLNDGD Yԥ YHUWHEURED]LO\DU TDQ

GDPDU VLVWHPLQGԥ TDQÕQ D[ÕP VUԥWL D]DOPDVÕ PúDKLGԥ ROXQXU

Ԥ'Ԥ%ø<<$7

 Ɍɚɪɚɫɨɜɚ Ʌɇ Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍɇ Ɏɨɤɢɧɚ ɎɎ Ƚɥɚɡɧɨɣ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ Ɇ Ɇɨɫɤɜɚ   ɫ

 Ʌɭɤɨɜ Ʌ ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɬɢɤɨɩɚɬɢɢ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ Ɇɨɫɤɜɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɚ

 ɫ 

 $÷D\HYD7&ɂɡɭɱɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɪɧɨɣɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢɝɥɚɡɚɩɪɢɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ

 ɞɢɫɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɤɚɧɞ ɦɟɞɧɚɭɤ 

 Ʉɚɰɧɟɥɶɫɨɧ ɅȺ Ɏɚɪɚɮɨɧɨɜɚ Ɍɂ Ȼɭɧɢɧ Ⱥə ɋɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɝɥɚɡ Ɇ Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɫ

 Ʉɚɫɵɦɨɜɚ Ɇɋ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɧɟɪɜɚ  ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥ ʋ  ɫ 

 ȿɪɦɚɤɨɜɚ ɇȺ Ȼɚɥɢɲɚɧɫɤɚɹ Ɍɂ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɧɝɟɢɬɚ ɫɟɬɱɚɬɤɢ 

ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦ   ɫ

 ɋɦɢɪɧɨɜɚ Ɍȼ Ʉɨɡɥɨɜɫɤɚɹ ɇɅ Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍɇ ɢ ɞɪ ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɹ

ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫ ɚɧɬɢɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɵɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥ ʋ   ɫ 

 Ƚɭɫɟɜɚ ɆɊ Ⱦɭɛɨɜɫɤɚɹ ɅȺ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɪɟɛɪɨɥɢɡɢɧɚ ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ

ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥ ʋ  ɫ

 Ɇɨɲɟɬɨɜɚ ɅɄ Ɇɢɡɝɢɪɟɜɚ Ⱥɉ ɋɟɪɨɜɚ ɇɄ ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɹ  Ƚɥɚɡɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ ɩɨɞ ɪɟɞ

ȼȽ Ʉɨɩɚɟɜɨɣ  ɫ

 Ɇɨɲɟɬɨɜɚ ɅɄ ɢ ɫɨɬɪ Ɋɨɥɶ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɨɜ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ ɨɫɬɪɨɣ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ  Ʉɥɢɧ

Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ ɬɨɦ  ʋ  ɫ    .DUDFRVWDV ' 7HU]LGRX & 9RXWDV & ,]RODWHG RFXODU

LVFKHPLF V\QGURPH ZLWK QR FHUHEUDO LQYROYHPHQW LQ FRPPRQ FDURWLG DUWHU\ RFFOXVLRQ  (XURSHDQ -RXUQDO

RI 2SKWKDOPRORJ\ 9RO  QR    SS 

 ɏɚɪɥɚɩ ɋɂ ɢ ɫɨɬɪ Ƚɟɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɐȺɋ ɢ ɝɥɚɡɧɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɩɪɢ

ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɧɧɵɯ ɚɪɬɟɪɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥ ʋ   ɫ  

 ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ ɘȺ ɢ ɫɨɬɪ Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɨɩɥɟɪɨɝɪɚɮɢɢ ɐȺɋ ɜ ɧɨɪɦɟ ɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɝɥɚɡɧɨɣ

ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ  ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦ   ɫ

 Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍɇ ɢ ɫɨɬɪ Ʉɪɨɜɨɬɨɤ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɝɥɚɡɚ ɩɪɢ ɞɜɭ ɬɢɩɚ ɬɟɱɟɧɢɹ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɫɢɧɞɪɨɦɚ  ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦ   ɫ 

 Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍɇ ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɯ

ɩɨɪɚɠɟɢɣ ɝɥɚɡɚ  ȼɟɫɬɧ Ɉɮɬɚɥɶɦ   ɫ

 .DUDFRVWDV ' 7HU]LGRX & 9RXWDV & ,]RODWHG RFXODU LVFKHPLF V\QGURPH ZLWK QR FHUHEUDO LQYROYHPHQW LQ

FRPPRQ FDURWLG DUWHU\ RFFOXVLRQ  (XURS - RI 2SKWKDOPRORJ\  Y 1 S25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

6

2010/ 4

Ⱥɝɚɟɜɚ Ɍɋ Ⱥɥɢɟɜɚ ɒɇ Ƚɚɫɵɦɨɜɚ ɏɏȽɚɞɠɢɟɜɚ Ⱥɇ Ƚɭɥɢɟɜ ɗɊ

ɇȺɊɍɒȿɇɂȿ ɄɊɈȼɈɈȻɊȺɓȿɇɂə ȼ ȼȿɊɌȿȻɊɈȻȺɁɂɅɅəɊɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆȿ ɂ

ȿȽɈ ɊɈɅɖ ȼ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɂɒȿɆɂɑȿɋɄɈɃ ɈɉɌɂɄɈɉȺɌɂɂ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɐɟɧɬɪ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɁȺȺɥɢɟɜɨɣ ɝȻɚɤɭ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɟɪɬɟɛɪɨɛɚɡɢɥɹɪɧɨɟ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɤɪɚɧɢɚɥɶɧɚɹ ɷɤɫɬɪɚɤɪɚɧɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɢɧɬɪɚ

ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɚɹ ɞɨɩɩɥɟɪɨɝɪɚɮɢɹ ɨɮɬɚɥɶɦɨɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɢɹ

ɊȿɁɘɆȿ

ɐɟɥɶ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɤɪɚɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɤɫɬɪɚɤɪɚɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ

ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɬɢɤɨɩɚɬɢɢ ɢ ɧɚɡɧɨɱɟɧɢɟ ɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹɆɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞ ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ  ɛɨɥɶɧɵɯ   ɝɥɚɡ  ɫ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɬɢɤɨɩɚɬɢɟɣ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɞɨɩɥɟɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɟɪɬɟɛɪɨɛɚɡɢɥɥɹɪɧɨɣ ɢ ɢɧɬɪɚɨɪɛɢɬɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ

ɫɟɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɧɨ ɢ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ

ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɢɡ  ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɫ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ

ɨɩɬɢɤɨɩɚɬɢɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɞɨ ɫɦɫɟɤ ɜ ɧɨɪɦɟɫɦɫɟɤ  ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɨɡɝɨɜɵɯ

ɫɨɫɭɞɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨ  ɤɪɨɜɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ ± ɫɢɮɨɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ

ɫɨɧɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɞɨ  ɫɦɫɟɤ  ɜ ɧɨɪɦɟ  ɫɦɫɟɤ  ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ ± ɜ ɝɥɚɡɧɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɢ ɭ ɜɫɟɯ

ɛɨɥɶɧɵɯ ɜ 9,9,,, ɜɟɪɬɟɛɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɭɞɚɯ ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɩɨɬɨɤ ɤɪɨɜɢ ɜ ɜɟɧɚɯ Ɋɨɡɟɧɬɚɥɹ ɢ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɫɢɧɭɫɟ

ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɫɦɫɟɤ  ɜ ɧɨɪɦɟ ɫɦɫɟɤ  ± ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɭɫɢɥɟɧɢɟ

ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɞɨ ɫɦɫɟɤ ɜ ɚɪɬɟɪɢɢ VXSUDWURFKOHDULV ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜɟɬɜɶɸ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɫɨɧɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ

ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɫɨɫɭɞɵɝɥɚɡɧɨɝɨɹɛɥɨɤɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦɫɨɫɭɞɨɜɦɨɡɝɚɦɵɩɪɨɜɨɞɢɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ

ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ ɧɨ ɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ

.DVLPRY (0 $JD\HYD 76 $OLHYD 6K 1 *DVLPRYD .K.K *DGML\HYD $1 $JKDHYD *$ *XOLHY (5

7+( 52/( 2) 7+( %/22' &,5&8/$7,21 9,2/$7,21 ,1 7+(

9(57(%52%$6,/$5 6<67(0 ,1 7+( '(9(/230(17 2) 7+( ,6&+(0,&

237,&23$7+< $1' ,76 75($70(17

1DWLRQDO &HQWUH RI 2SKWKDOPRORJ\ QDPHG DIWHU DFDGHPLF =DULID $OL\HYD %DNX $]HUEDLMDQ

.H\ ZRUGV YHUWHEUREDVLOODU EORRG FLUFXODWLRQ WUDQVFUDQLDO H[WUDFUDQLDO DQG LQWUDRUELWDO GRSSOHURJUDSK\

RSKWKDOPRG\QDPRPHWU\

6800$5<

P

URPOSE

6WXG\ RI WKH UROH RI WKH WUDQVFUDQLDO DQG H[WUDFUDQLDO FLUFXODWLRQ YLRODWLRQ LQ WKH EHJLQQLQJ DQG

GHYHORSPHQW RI WKH LVFKHPLF RSWLFRSDWK\ DQG UHVXOWV RI LWV WUHDWPHQW0DWHULDO DQG PHWKRG :LWK WKLV SXUSRVH  SDWLHQWV   H\HV  ZLWK LVFKHPLF RSWLFRSDWK\ ZHUH LQYHVWLJDWHG

GRSSOHURJUDSKLF UHVHDUFKHV LQ WKH YHUWHEUREDVLODU DQG LQWUDRUELWDO YDVFXODU QHWZRUN ZHUH SHUIRUPHG WKH FRPSOH[

WUHDWPHQW GLUHFWHG WR WKH FRUUHFWLRQ QRW RQO\ RI WKH RFXODU EXW RI WKH FHUHEUDO FLUFXODWLRQ ZDV HODERUDWHG

5HVXOWV 7KH UHVXOWV RI WKHVH LQYHVWLJDWLRQV KDYH SURYHG WR LQGLFDWH WKDW LQ  SDWLHQWV RXW RI  RQH ZLWK WKH

LVFKHPLF RSWLFRSDWK\ WKH EORRG ÀRZ GHFUHDVHV XS WR  FPVHF  ,FPVHF LQ 1  LQ WKH PLGGOH FHUHEUDO

YHVVHOV SURYLGLQJ XS WR  RI EUDLQ¶V EORRG FLUFXODWLRQ LQ  SDWLHQWV ± LQ WKH VLSKRQV RI WKH LQWHUQDO FDURWLG

DUWHU\ XS WR FPVHF  1²FPVHF  LQ  SDWLHQWV ± LQ WKH RSKWKDOPLF DUWHU\ DQG LQ DOO SDWLHQWV LQ WKH

9,9,,,WK YHUWHEUDO YHVVHOV 5DSLG EORRG ÀRZ LQ 5RVHQWKDO¶V YHLQV DQG LQ WKH GLUHFW VLQXV ZDV FPVHF  

FPVHF LQ 1  ± WKH FKDQJHV DUH LQVLJQL¿FDQW +HUHZLWK WKH EORRG ÀRZ LQWHQVL¿FDWLRQ XS WR FPVHF LQ WKH

VXSUDWKRFKOHDULV DUWHU\ ZDV QRWHG ZKLFK LV WKH EUDQFK RI WKH H[WHUQDO FDURWLG DUWHU\

7DNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKDW WKH YHVVHOV RI WKH H\HEDOO DUH WKH FRQWLQXDWLRQ RI EUDLQ YHVVHOV ZH KDG SHUIRUPHGWKH FRPSOH[ WUHDWPHQW GLUHFWHG WR FRUUHFWLRQ RI EORRG FLUFXODWLRQ QRW RQO\ RI RSWLF QHUYH EXW RI EUDLQ DV ZHOOПоделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə