D variantı Biologiya Hansı bitkidə toxumun rüşeymi kökcükYüklə 38.04 Kb.
Pdf просмотр
tarix06.02.2017
ölçüsü38.04 Kb.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

D variantı

Biologiya

1.  

Hansı bitkidə toxumun rüşeymi  kökcük, 

gövdəcik, tumurcuq və  qalxanvari ləpədən 

ibarətdir?

A) qaymaqçiçəyi

B) buğda

C) soğan


D) lobya

E) quşəppəyi2.  

Gövdə:

A) generativ orqandır

B) protonemadır

C) vegetativ orqandır

D) protaldır

E) rizoiddir3.  

Yaşıl quşmamırı öz çəkisindən neçə dəfə çox su 

uda bilər?

A) 1


B) 2

C) 4


D) 3

E) 5


4.

Həm avtotrof ,  həm də heterotrof yolla

qidalanan ibtidailər:

A) tripanosom və evqlena

B) volvoks və yaşıl evqlena

C) infuzor-tərlik və adi amöb

D) yaşıl evqlena və infuzor-tərlik

E) adi amöb və volvoks5.  

Qızılağac qoruğu harada yerləşir?

A) Lənkəran düzənliyində

B) Zaqatalada

C) Mil düzündə

D) Qubada

E) Qarabağda6.  

Qurbağanın sürfəsi necə adlanır?

A) çömçəquyruq

B) tırtıl

C) pup


D) sürfə

E) planula7.  

İnsan orqanizmində neçə cür əzələ toxuması 

var?

A) 3      B) 1          C) 5         D) 2        E) 48.  

İnsanın sinir toxumasının 400 neyron olan 

hissəsində təxminən nə qədər peyk hüceyrəsi 

olar?

A) 2200


B) 4400

C) 440


D) 220

E) 4000


9.  

Hüceyrədə gedən bütün kimyəvi  reaksiyaların 

məcmuyu necə adlanr?

A) oksidləşmə

B) xemosintez

C) fotosintez

D) qıcqırma

E) metabolism10.  

İnsan orqanizmində  vitaminlər nə kimi rol 

oynayır?

A) plastik funksiyanı yerinə yetirir

B) fermentlərin əmələ gəlməsində iştirak edir

C) sinir impulslarının ötürülməsini təmin edir

D) enerji mənbəyidir

E) qanın hərəkət sürətinə təsir edir11.  

Mitozun hansı fazasında bölünmə vətərinin 

əmələ gəlməsi başa çatır?

A) anafazada

B) profazada

C) telofazada

D) interfazada

E) metafazada12.  

Hansı bitkidə partenogenezə təsadüf olunur?

A) itburnuda

B) zəncirotunda

C) lobyada

D) günəbaxanda

E) dəvədabanında13.  

Miçurinin aldığı yeni armud sortu necə adlanır?

A) “Takveri”

B) “Bere royal”

C) “Qış beresi”

D) “Ussuriya armudu”

E) “Ranet”14.  

Yarpaqları  təklələkvari olan bitki: 

A) plaun


B) lərgə

C) nar


D) çətənə

E) qızılgül15.

Hansı bitki kökü meyvəlidir?

A) çiyələk

B) səhləb

C) georgin

D) turp

E) kartofBakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

D variantı

16.  

Bakteriyaları məhv etməyin bir üsulu:

A) bakteriyaları məhv etmək olmur

B) günəş şüaları 2 saat ərzində birbaşa təsir 

etməlidir

C) günəş şüaları 3 saat ərzində birbaşa təsir 

etməlidir

D) günəş şüaları 1 saat ərzində birbaşa təsir 

etməlidir

E) 10 dəqiqə isti su ilə təsir etməklə məhv etmək 

olar


17.  

Paxlalılar fəsiləsinin nümayəndələri 

hansılardır?

A) moruq, böyürtkən, itburnu

B) soya, quşəppəyi, dəlibəng

C) alma, armud, gilas

D) kələm, turp, xardal

E) paxla, lobya, noxud18.  

Göstərilən yosunlardan hansının xromotoforu 

lentşəkillidir?

A) xlorellanın

B) xlamidomonadanın

C) spirogiranın

D) ulvanın

E) ulotriksin19.  

“Dinozavr” sözünün dilimizdəki mənası:

A) dəhşətli kələz

B) yırtıcı

C) balıq-kələz

D) uçan kələz

E) pulcuqlular20.  

Arılar hansı rəngləri görə bilirlər?

A) yalnız qırmızı rəngi

B) sarı, göy, hətta insanın görə bilmədiyi 

ultrabənövşəyi şüaları

C) onlar heç bir rəngi görə bilmirlər

D) bütün rəngləri

E) yalnız ultrabənövşəyi şüaları

21.  

Hüceyrəsində xlorofil sintezi güclənmiş yaşıl 

evqlena:

A) mühitə, udduğundan daha çox karbon qazı 

buraxır

B) mühitə karbon qazı xaric edə bilmirC) mühitdən daha çox karbon qazı ımənimsəyir

D) daha zəif qidalanır

E) mühitdəki hazır üzvi məddələrdən daha çox 

istifadə edir22.  

Latimeriya balıqların hansı dəstəsinə aiddir?

A) çəkikimilərə

B) pəncəüzgəclilərə

C) siyənəkkimilərə

D) qızılbalıqkimilərə

E) nərəkimilərə23.  

Qanda hansı qazın artması yeni doğulmuş 

uşaqda ilk nəfəsalmaya səbəb olur?

A) karbon qazının

B) oksigenin

C) azotun

D) təsirsiz qazların

E) dəm qazının24.  

Göstərilənlərdən hansı qanın funksiyalarına aid 

deyil?

1. humoral tənzimləmədə iştirak edir

2. orqanların işini sinir impulsları ilə tənzim edir

3. qida maddələrinin daşınmasında iştirak edir

4. immunitetin saxlanmasında iştirak edir

5. hormon hazırlayır                                                                                

6. oksigen və karbon qazının daşınmasında iştirak

edir

A) 2, 6       B) 2, 5       C) 1, 2      D) 5, 6       E) 3, 425.

İnsanda onurğa beyninin döş şöbəsindən çıxan 

sinirlər mərkəzi sinir sistemindən çıxan 

sinirlərin neçə faizini təşkil edir?

A) 9,7%


B) 27,9%

C) 38,7%


D) 12,9%

E) 25,8%


26.  

İnsanın gözünün xarici qişası:

A) torlu qişa

B) damarlı qişa

C) qüzehli qişa

D) ağlı qişa

E) büllur27.  

İnsan orqanizmində əmələ gələrək yad cisimləri 

və onların zəhərlərini zərərsizləşdirən maddələr 

necə adlanır?

A) antibiotiklər

B) hormonlar

C) antitellər

D) katalizatorlar

E) immunoqlobulinBiologiya

28.  

Eyni bir amin turşusunun daşınmasında,

minimum neçə cür n-RNT-si iştirak edir?

A) 8


B) 6

C) 4          D) 1

E) 2

29. 

Hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha

çoxdur?

A) sitozin+adenin

B) quanin +sitozin

C) adenin+timin

D) quanin+timin

E) adenin+quanin30.  

Əgər qadında 5 eyniyumurta əkizləri  

doğulmuşsa, onda mayalanmada bilavasitə neçə 

spermatozoid iştirak etmişdir?

A) 1


B) 3

C) 5


D) 4

E) 2


31.

DNT və RNT molekullarının tərkibinə daxil 

olan nukleotidlər əsasən bir-birindən nə ilə 

fərqlənir?

А) fosfat turşusunun qalığına görə

В) karbohidratın quruluşuna görə

С) fosfat turşusunun qalığının sayına görə

D) kovalent rabitələrin olmasına görə

Е) azotlu əsasların sayına görə32.

Autosomlar:

А) erkək orqanizmin xromosomlarıdır                   

В) dişi orqanizmin xromosomlarıdır  

С) bitki hüceyrələrinin xromosomlarıdır

D) cinsiyyət hüceyrələrinin xromosomlarıdır

Е) dişi və erkək orqanizmdə eyni olan xromosomlar33.

Meyvəköklərin əmələ gəlməsində iştirak edir:

A) gövdə yumrusu

B) əsas kök və gövdənin yuxarı hissəsi

C) soğanaq

D) əsas kök və gövdənin aşağı hissəsi

E) kökümsov34.  

Hansı bitkilərdə mayalanma prosesinin getməsi 

üçün bilavasitə su mühiti  lazım deyil?

A) çılpaqtoxumlular və qıjılara

B) qıjılar və mamırlara

C) toxumla çoxalan bitkilərə

D) sporla çoxalan bitkilərə

E) mamırlar və yosunlaraBakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

D variantı

35.  

Hansı ifadə doğrudur?

A) quşlarda ürəkdən sol aorta qövsü çıxır

B) quşlarda sol yumurtalıq reduksiya etmişdir

C) ağacdələnkimilər cücəbalalı quşlardır

D) yumurta üzərində yalnız dişi quşlar kürt yatır

E) quşların nümayəndələri arasında diribaladoğanı 

yoxdur

36.  

Görmə reseptorları nə cür adlanır?

A) dayaq hüceyrələri və məməciklər

B) çöpcüklər və kolbacıqlar

C) məməciklər və kolbacıqlar

D) çöpcüklər və dayaq hüceyrələri

E) kolbacıqlar və məməciklər37.  

Yarımhərəkətli birləşir: 

А) çanaq sümükləri

В)  fəqərələr və qabırğalar

С) kəllə sümükləri

D) bud və baldır sümükləri

Е) bazu və said sümükləri38.  

Səhv fikri göstərin:

A) 1938- ci ildə Hind okeanında tutulmuş 

pəncəüzgəcli balıq suda- quruda yaşayanlara 

başlanğıc vermişdir

B) sərbəst yaşayan yastı qurdlar təkamül 

prosesində parazit qurdlara başlanğıc vermişdir

C) təkamül prosesində sürünənlər öz başlanğıcını 

suda- quruda yaşayanlardan götürmüşdür

D) molyuskaların və həlqəvi qurdların ümumi 

əcdaddan başlanğıc almasını yalnız embrioloji 

dəlillər sübut edir

E) təkamül prosesində quşlar məməli heyvanlardan

sonra əmələ gəlmişdir

39.

Hansı sırada yalnız polimerlər sadalanır?

А) zülallar, aminturşuları, ATF, nukleotidlər

В) zülallar, nukleotidlər, qlikogen, aminturşuları 

С) nukleotidlər, ATF, qliserin, lipidlər

D) qlükoza, qlikogen, sellüloza, ADF 

Е) zülallar, qlikogen, sellüloza, DNT40.  

Drozofil milçəyinin yönəldici cisimciyinin

xromosom sayı 4-dür. Bu orqanizmin comatik 

hüceyrəsinın  mitoz  bölünməsində anafaza 

mərhələsinin sonunda neçə xromosom, neçə

xromatid olur?

A) 16 xromosom, 32 xromatid

B) 16 xromosom, 16 xromatid

C) 8 xromosom, 8 xromatid

D) 8 xromosom, 16 xromatid

E) 4 xromosom, 8 xromatidBiologiya

Каталог: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə