Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin auditi üzrə qht-lərin bacarıqlarının artırılmasıYüklə 0.57 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/12
tarix31.01.2017
ölçüsü0.57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
(QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(5)  Xahiş  edirik,  BTC-

nin  tikintisinin  son  3  ayı 

ərzində  insineratorun  və 

yandırılmamış 

tullantıların 

saxlanmasının  daxili  və 

xarici 


auditinin 

hesabatlarını 

təqdim 

edəsiz. 


5) Хаrici  аuditin hеsаbаtlаrı  təqdim 

оlundu,  аncаq  bildirildiкi  CCIC 

şirкəti 

tərəfindən 

dахili 

аudit 


аpаrılmır. 

5)  Pоdrаdçı  tərəfindən 

Екоlоji 

və 


sоsiаl 

idаrəеtmə  sistеmi  (ЕSIS) 

üzrə  təlimаt  кitаbçаsındа 

nəzərdə 


tutulаn 

daxili 


auditin  keçirilməsi  üzrə 

tələblər 

yеrinə 

yеtirilməyib.  5) 

Daxili 


auditin 

keçirilməsi 

məqsədəuyğun olardı. 

 

QE:  Dərin  bir  nəticəyə  gəldiyi  üçün auditor  təqdir  olunur.  Ətraf  Mühit  ilə 

bağlı  idarə  etmə  sistemlərinin  optimal 

şəkildə  işləməsi  üçün  auditorun  təsvir 

etdiyi 


müntəzəm 

daxili 


auditlərin 

keçirilməsi tələb olunur.     

 

 

  

2004/2005-ci il monitorinqi üzrə tapıntılar 

2005-ci il QHT-lərin tövsiyələri 

2005-ci il BTC-nin cavabları 

BP/BTC  tərəfindən  qəbul  olunmuş  tullantıların 

idarə      edilməsi  qaydalarının  əsas  müddəaları  – 

məişət  tullantılarının  yandırılmaması  və  çirkab 

suların  tam  təmizlənməsi  podratçı  tərəfindın 

pozulur.  Məsələn,  “A&A  Service”  şirkəti 

toplanan  məişət  tullantılarını  mütəmadi  səkildə 

Bakı  və  Sumqayıt  şəhərlərinin  zibilxanalarına 

daşımış və tullantıların orada yandırılmasını təşkil 

etmişdir.  Bu  yuxarıda  göstərilən  qaydalara  zidir. 

«MESCO» 


şirkəti 

isə 


düşərgə 

və 


infrastrukturlarda  yığılan  məişət  tullantılarını 

Kürdəmirdə  yerləşən  inseneratorda  yandırmağa 

aparır. 

Məişət  və  toksiki  tullantıların 

utilizasiyası  üçün  müasir  tələblərə 

uyğun 


avadanlıqların 

quraşdırılması vacibdir 

BTC-nin podratçıları yana bilən təhlükəsiz tullantıları sobada yandırır 

və  uducu  sistemdən  (skrubberdən)  daxil  olan  tullantı  suyu  müvafiq 

qaydada idarə olunur (bax: əvvəlki cavab).   

 

“AA  Services”  şirkəti  BTC  Ko  şirkətinə  və  ya  onun  tikinti podratçılarına tullantıların idarə olunması üzrə xidmətlər göstərmir.  

 

“AA  Services”  şirkəti  təhlükəsiz  tullantıları  STGP-dən  bələdiyyə tullantıları  ərazisinə  nəql  edir  və  bu  tullantıların  yandırılmasını  heç 

vaxt  təşkil  etmir.  Təhlükəsiz  tullantıların  utilizasiyası  üçün 

uzunmüddətli  Avropa  standartlarına  uyğun  tullantıların  saxlanması  

sahəsi  hazır  olana  qədər,  iyunun  1-dən  başlayaraq    təhlükəsiz 

tullantıların  toplanması  üçün    yeni  daxili    tullantı  sahəsindən  istifadə 

ediləcəkdir. 

BTC  Ko  şirkəti  Monitorinq  Qrupuna  2005-ci  ildə  aparılacaq 

monitorinq zamanı bu cavab tədbirini təsdiq etmək imkanı verə bilər.   

 


 

58 


 

 

2005/2006-cı il audit sualları Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət 

və uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və 

izahat 


(1) 

Xahiş 


edirik, 

BTC-nin 


tikintisi  ərzində  BTC  tərəfindən 

istifadə 

olunan 

bütün 


təsdiqlənmiş 

tullantılar 

üzrə 

podratçıların və 

BTC-nin 


Sanqaçal 

və 


Kürdəmirdən 

kənarda 


fəaliyyət 

göstərən 

podratçıların  siyahısını  təqdim 

edəsiz. 


Bildirildi  кi,  Sаnqаçаldаn    кənаrdа 

tullаntılаr  üzrə  bir  pоdrаtçı  fəаliyyət 

göstərir - АMSКО şirкəti 

 

 Qənaətbəxş cavab 

 

  

QE: Audit qrupunun bizim  

tullantıların idarə edilməsi və 

yandırılmasımetodlarını və 

standartlarını təqdir 

etməsini BP/BTC/SCP 

və CCIC yüksək 

qiymətləndirir. 

(2)  Xahiş  edirik,  1  iyun  2005-ci 

ildən 


təhlükəsiz 

tullantıların 

atılması  üçün  yeni  müvəqqəti 

təhlükəsiz  tullantı  poliqonundan 

istifadə  olunmasına  haqqında 

sübut təqdim edəsiz. 

02.03.2006  il  tаriхində  Кürdəmirdə 

yеrləşən  yаndırıcı  sоbаnın  sаhəsinə 

səfər  vахtı  təhlüкəsiz  tullаntılаrın 

аtılmаsı 

üçün 

yеni 


müvəqqəti 

təhlüкəsiz  tullаntı  zibil  qutulаrının 

istifаdə  оlunmаsını  əyаni  müşаhidə 

еtdiк. 


Qənaətbəxş cavab 

 

  

QE: Audit qrupunun bizim  

tullantıların idarə edilməsi və  

yandırılması metodlarını və  

standartlarını təqdir etməsini  

BP/BTC/SCP və CCIC yüksək  

qiymətləndirir. 

(3) 


Xahiş 

edirik, 


Avropa 

Đttifaqının 

tələblərinə 

uyğun 


olaraq 

təhlükəsiz 

tullantı 

zibilxana 

sahəsinin 

gələcək 


vəziyyəti  üzrə  son  məlumatları 

təqdim edəsiz. 

11.01.2006-cı 

il 


tarixli 

görüşdə 


BP/BTC 

şirкətinin 

nümаyəndələri 

bildirdilər 

кi, 

Аvrоpа 


Ittifаqının 

stаndаrtlаrınа uyğun təhlüкəsiz tullаntı 

zibilхаnа  sаhəsi  Dünyа  Bаnкının 

tələblərinə uyğun idаrə еdilir və bütün 

məlumаtlаrа 

Dünyа 


Bаnкının 

hеsаbаtındа bахmаq оlаr. 

Təhlüкəsiz  tullаntı    zibilхаnа  sаhəsinə 

аuditоrun səfəri 11.01.2006 il tаriхində 

BP/BTC  şirкətinin  nümаyəndələri  ilə 

rаzılаşdırılsа dа, bu səfər bаş tutmаdı. 

Şirkət  zibil  qutularının 

təhlükəsiz 

tullantılara 

uyğunluğunu  təsdiq  edə 

bilmədi. 

Sahə səfəri və QHT 

auditinə 

imkan 


yaradılsın. 

QED: 


Qeyri 

– 

təhlükəli tullantıların  basdırılması  üçün 

quyu  hökumət  tərəfindən  hələ 

müəyyən edilməyib və buna görə 

də  şirkət  bu  qəbildən  olan 

tullantıları  bunun  üçün  xüsusi 

təyin edilmiş konteynerlərə yığır.  

59 


3.3.2. Biomüxtəlifliyin qorunması ilə bаğlı BP/BTC-nin cаvаblarının аuditi 

 

2004/2005-ci il monitorinqi üzrə tapıntılar 

2005-ci il QHT-lərin 

tövsiyələri 

2005-ci il BTC-nin cavabları 

3.BTC  neft  kəmərinin  Biomüxtəlifliyə 

aid  olan  sənədlərində  (ƏMTQ,  Bio-

müxtəliflik 

strategiyası 

və 

s.) 


Azərbaycanın unikal bitki və heyvanat 

aləmi  tam  əksini  tapmayıb  və  bu  da 

flora  və  fauna  növlərinin  qorunub 

saxlanması 

işlərinin 

səmərəsini 

məhdudlaşdırır.  Həmçinin,  ƏSMTQ-

də  nəzərdə  tutulmuş  dəhlizdə  qeydə 

alınan  fauna  növlərinin  yerinin  dəyiş-

dirilməsi  ilə  bağlı  işlərin  görülməsi  

haqqında  CCĐC  və  Spie-Capag  Pet-

rofac-ın 

nümayəndələri 

şifahi 


məlumatlar  versələr  də,  köçürülmə  ilə 

bağlı  hər  hansı  bir  sənəd  təqdim 

edilməmişdir. 

BP/BTC 


tərəfindən 

biomüxtəlifliyə  aid  keçirilən  daxili 

monitorinqin  nəticələri  monitorinq 

qrupuna  çatdırılmadığından,  aparılan 

işlərin  qiymətləndirilməsində  çətinlik 

yaranmışdır. 

Biomüxtəlifliyə 

aid 


olan 

bütün 


hazırlanmış 

və 


hazırlanan 

proqram 


və 

layihələrdə  flora  və  fauna  

növlərinin tam siyahısı nəzərə 

alınmaqla  onların  yenidən 

işlənməsi önəmlidir. 

Ətraf  mühitin  ilkin  vəziyyətinin    qiymətləndirilməsi  üzrə  işlər  Botanika  Đnstitutu 

(BĐ) və Zoologiya Đnstitutu (ZĐ) ilə əməkdaşlıq şəraitində başa çatdırılmışdır. Yerli 

və  beynəlxalq    (Təbii  Ehtiyatların  Mühafizəsi  üzrə  Beynəlxalq  Birliyin)    qırmızı 

kitablara  düşmüş    həssas  fauna  növləri      ƏSMTQ  prosesi  zamanı  və  ilkin  

təmizləmə  və  yerdəyişmə  proqramlarının  hazırlanması  ərzində  nəzərdən 

keçirilmişdir.   

 

BTC  ölkə  ərazisində  boru  kəmərinin  keçdiyi  müxtəlif  sahələrdə  potensial  olaraq aşkar  olunmuş  Qırmızı  kitaba  düşmüş  flora  və  fauna  növlərini  boru  kəmərinin 

tikinti  zolağından  tikinti  işlərindən  əvvəl  təmizləmək  məqsədilə  Botanika  Đstitutu  

və  Zoologiya  Đnstitutu  ilə  əməkdaşlığını  davam  etdirir.  Tikinti  işlərindən  əvvəl 

tikinti zolağının təmizləməsi və yerdəyişmə işləri CCĐC və Spie-Capag Petrofac-ın 

deyil, BTC-nin məsuliyyətidir. 

 

BTC Botanika Đstitutu  və Zoologiya Đnstit utundan  zəruri ilkin təmizləmə işlərinin başa çatdığı haqqında məktublar almışdır. 

Bioloji bərpa Monitorinq Planı hazırlanmışdır. 

Ekoloji  bərpanın  monitorinqinə  tikinti  zolağının  bütövlüklə  bioloji  bərpasından 

sonra başlamaq planlaşdırılır. 

2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(1)  Xahiş  edirik,  ilkin 

ekoloji 

tədqiqatların 

aparılmasında 

Botanika 

Đnstitutu 

və 


Zoologiya 

Đnstitutu 

arasında 

əməkdaşlıq  haqqında  sübut 

11.01.2006-ci  il  tаriхində  BP/BTC    şirкətinin 

nümаyəndələri  ilə  görüşdə  Zооlоgiyа  və 

Bоtаniка  Institutlаrının  ilкin  tədqiqаtlаrın 

аpаrılmаsındа  iştirакını  təsdiqləyən  sənəd 

təqdim оlunmuşdur. 

 

Qənaətbəxş cavab  

 

 QE: Heç bir şərh yoxdur. 

 

60 


təqdim edəsiz. 

(2)  Xahiş  edirik,  boru 

kəməri 

boyunca 


rast 

gəlinən və yerləşən Qırmızı 

Kitaba  düşmüş  və  nəsli 

kəsilməkdə  olan  bitki  və 

heyvan 

növlərinin siyahısını  və  yerləşməsi 

haqqında  məlumatı  təqdim 

edəsiz. 

BP/BTC 


şirкətinin 

nümаyəndələri 

bildirmişdilər  кi,  bоru  кəməri  bоyuncа  rаst 

gəlinən və yеrləşən Qırmızı Кitаbа düşmüş və 

nəsli  кəsilməк  təhlüкəsində  оlаn  bitкi  və 

hеyvаn  növlərinin  siyаhısı  ilə  ƏMSSQ 

sənədində tаnış оlmаq оlаr. 

 

Qeyri-qənaətbəxş cavab. 

Təşkilatın 

işçiləri 

tələb 


olunan məlumatı göstərməli 

idi. Onlar onu necə tapmağı 

bildiklərini göstərməli idi. 

 

 QO:  Bu  nəticənin  neqativ  olması 

üçün  BTC  heç  bir  əsas  görmür. 

Auditora 

ƏMSSTQ 


sənədinin 

nüsxəsi  təqdim  edilmişdi  və  tələb 

olunan məlumatlar həmin sənəddə öz 

əksini tapır. 

(3)  Botanika  Đnstitutu  və 

Zoologiya 

Đnstitutunun 

Qırmızı  Kitaba  düşmüş  və 

nəsli  kəsilməkdə  olan  bitki 

və  heyvan  növlərinin  bu 

ərazilərdən köçürülməsində 

iştirakı 

barədə 

sübut 


təqdim edə bilərsizmi? 

Süsən  bitкisinin  кöçürülməsində  Bоtаniка 

Đnstitunun  iştirакını  subut  еdən  sənədlər 

təqdim оlundu. 

 

Qənaətbəxş cavab  

 

QE: Heç bir şərh yoxdur. 2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(4)  Xahiş  edirik,  Botanika 

Đnstitutundan  və  Zoologiya 

Đnstitutundan 

zəruri 

köçürülmənin  başa  çatması qeyd  olunan  məktubları 

təqdim edəsiz.   

BP/BTC şirкətinin işçiləri ilə ilкin görüşlərdə 

əкsər  vеrdiyimiz  suаllаrа  cаvаb  аlınmışdır  və 

оnlаrа  dаir  müvаfiq    sənədlər  təqdim 

оlunmuşdur 

(Botanika 

Đnstitutundan 

məktublar  təqdim  olunmuşdur,  Zoologiya 

Đnstitutundan  isə  heç  bir  məktub  təqdim 

olunmadı, çünki onlar cəlb olunmamışdır). 

Qənaətbəxş cavab 

 

 

QE: BP / BTC / SCP və CCIC bizim  fəaliyyətlərimizə bütün müvafiq  

hökumət orqanlarını cəlb etmək  

üçün səylər sərf etmişdir və  

müsbət audit nəticəsini (rəyini)  

yüksək qiymətləndirir. 

(5)  Xahiş  edirik,  bərpa 

olunmuş tikinti dəhlizi üzrə 

(haradan ki, Qırmızı Kitaba 

düşmüş 

və 


nəsli 

kəsilməkdə  olan  bitki  və 

heyvan 

növləri 


Кöçürülmüş    Qırmızı  Kitаbа  düşmüş  süsən 

bitкisi    üzrə  mоnitоrinq  plаnı  təqdim  оlundu. 

Аrаlıqdənizi tısbаğаsınа dаir mоnitоrinq plаnı 

təqdim  оlunmаdı  və  tısbаğаlаrın  sахlаnılаn 

məntəqəyə аuditоrun səfəri təşкil оlunmаdı. 

 

Qeyri-qənaətbəxş  cavab. Çünki 

auditora 

Aralıq 

dənizi 


tısbağasının 

monitorinqini  sübut  edən 

sənəd təqdim olunmadı. 

 

Aralıq dənizi 

tısbağasının 

köçürülməsinin 

monitorinq 

planı 

təkmilləşdirilsin  

QO:  Boru  kəmərinin  tikinti  dəhlizi 

boyu  nəsli  kəsilmək  təhlükəsi  altında 

olan  növlərin  monitorinq  edilməsi 

üçün 

BTC 


SCP 


Zoologiya 

Đnstitutunun  xidmətlərindən  istifadə 

edib. 


 

61 


köçürülmüşdür) monitorinq 

planı 


üzrə 

təqdim 


edəsizniz. 

 

  

Tısbağalar  Səngəçal  Terminalında 

yerinə 

yetirilən yetişdirmə 

proqramından  buraxıldıqdan  sonra, 

monitorinq planı işlənib hazırlanacaq 

və icra ediləcək. 

 

2005/2006-cı il audit sualları 

Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(6)  Qırmızı  Kitaba  düşmüş 

və  nəsli  kəsilməkdə  olan 

bitki  və  heyvan  növlərinin 

öz 

ilkin 


yerlərinə 

qaytarılması  barədə  hansı 

plan mövcuddur? 

Qırmızı  Кitаbа  düşmüş  növlərin  кöçürülmüş 

sаhələrinin  tаm  bərpаsındаn  sоnrа    bu 

növlərin  оz  yеrlərinə  qаytаrılmаsı  plаnı 

mövcuddur  və  bu  plаn  təqdim  еdildi.  Аrаlıq 

dənizi  tısbаğаsının  yerinə  qaytarılmasının 

vaxtı  ilə  bağlı  məlumat  mövcud  deyil.  Đlk 

tısbağa 


sahəyə 

2005-ci 


ilin 

mayında 


qaytarılmalı idi. 

Baxmayaraq 

ki 

plan 


mövcuddur, 

o, 


Süsən 

bitkisinə  dair  kifayət  qədər 

məlumat 

və 


onun 

qaytarılma 

vaxtını 

əks 


etdirmir. 

Аrаlıqdənizi 

tısbаğаsının 

qaytarılma 

vaxtında  da  uyğunsuzluq 

var. 


 

Кöçürülmüş 

bitкi 

və  hеyvаn  növlərin öz  ilкin  yеrlərinə 

qаytаrılmаsı 

prоsеsində 

və 


оnlаrın 

sоnrакı 


durumunun 

mоnitоrinqində  

QHT-ın    iştirакı 

nəzərdə tutulsun 

 

QO:  Nəsli  kəsilmək  təhlükəsi  altında olan  növlərin  boru  kəmərinin  tikinti 

dəhlizinə  yenidən  qaytarılması  bərpa 

işlərinin 

qrafiki 


və 

mövsümi 


məhdudiyyətlərdən 

asılıdır. 

Bu 

səbəbdən  də,  Audit  müddəti  ərzində tısbağaların 

öz 


mühitlərinə 

buraxılması  və  ya  yeri  dəyişdirilmiş 

iti  kənarlı  süsənlərin  (Iris  Acutiloba) 

yenidən həmin yerlərdə əkilməsi üçün 

spesifik  tarixlərin  müəyyən  edilməsi 

mümkün olmamışdır.  

 

Bununla  belə,  BTC  /  SCP  təsdiq  edə bilər 

ki, 


iti 

kənarlı 


süsənlərin 

Qobustan ərazisində yenidən əkilməsi 

2006  –  cı  ilin  21  avqust  tarixindən 

etibarən  Botanika  Đnstitutu  tərəfindən 

yerinə yetiriləcək. 

 

2004/2005-ci il monitorinqi üzrə tapıntılar 

2005-ci il QHT-lərin tövsiyələri 

2005-ci il BTC-nin cavabları 

3.1.1.BTC  şirkətinin    biomüxtəlifliyin 

qorunması 

ilə 


bağlı 

götürdüyü 

ƏMTQ sənədi hazırlanarkən  kameral 

tədqiqatlara 

nisbətən 

çöl 


Əvvəlki  cavaba  istinad  etməyiniz  xahiş  edilir.  ƏSMTQ  sənədində  ətraf  mühitin  ilkin 

vəziyyəti  barədə  təqdim  olunmuş  məlumatlar  ofisdə  və  çöl  şəraitində  aparılmış  

62 


öhdəliklərə  tam  şəkildə  əməl  olunmur. 

Belə 


ki, 

BTC-nin 


tikintisi 

üçün 


hazırlanan    ƏMTQ-də  Qırmızı  kitaba 

düşmüş bir neçə bitki və heyvan növünün 

qorunması  ilə  bağlı  tədbirlər  həyata 

keçirilməsi  nəzərdə  tutulmuşdu,  lakin  

monitorinqin  gedişində  yalnız  bir  bitki 

növünün,  süsənin  və  bir  heyvan  nö-

vünün, 

Aralıq 


dənizi 

tısbağasının 

mühafizəsi 

üçün 


tədbirlərin 

həyata 


keçirildiyi aydın olmuşdur. 

tədqiqatlarına  üstünlük  verilməli    və 

bu 

tədqiqatlar ixtisaslaşmış 

mütəxəssislər  tərəfindən    həyata 

keçirilməlidir. 

tədqiqatların nəticələrinə əsaslanır.  

Çöl tədqiqatları zamanı ekoloji cəhətdən əhəmiyyət daşıyan növlərin rast gəlindiyi (və 

ya  bu  növlərə  rast  gəlmə  ehtimalı  olan)  sahələr  ekoloji  həssaslıq  xəritəsində 

göstərilmişdir.  Tikinti  işlərinin  gedişinə  bu  xəritə  vasitəsilə  nəzarət  etməklə  BTC  Ko 

şirkəti  ilkin  təmizləmə  işlərinin  vaxtlı-  vaxtında  aparılmasını  təmin  etməyə  qadirdir. 

Eyni  zamanda,  bu  xəritədən  tikinti  podratçısı  da  istifadə  edə  bilər.  Đşçilərin  biomüx-

təliflik  barədə  məlumatlı  olma  səviyyələrini  və  layihə  öhdəlikləri  haqqında  agahlığını 

artırmaq  məqsədilə  BTC Ko  şirkəti  kəmər  sahəsi  boyu  rast  gəlinən  və  çöl tədqiqatları 

zamanı  aşkar  edilən  ekoloji  cəhətdən  əhəmiyyətli  sayılan  növlər  barədə  məlumat 

çatdıran illyustrasiya olunmuş plakatlar tərtib etmişdir. Eyni zamanda, biz bu məlumatı 

BTC şirkətini “Düzgün dərk et” başlığı altında dərc olunan qəzetində nəşr etmişik. Lkin 

təmizləmə  işləri  aparıldığı  zaman  süsən  bitkisi  və  Aralıq  dənizi  tısbağalarının  yerləri 

dəyişdirilmişdir  və  bu  zaman  BĐ  və  ZĐ  ekoloji  ilkin  təmizləmə  ərazilərində  Qırmızı 

kitaba  düşmüş  bütün  növlərin  axtarışı  ilə  məşğul  olmuşdular.  Bir  sıra  hallarda  kəmər 

sahəsi boyunca digər bitki və heyvan növləri aşkar edildikdə CCĐC şirkəti tikinti işlərini 

dayandırmışdı. Onlar tapıntılar haqqında məlumatı ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul 

olan  şöbəyə  çatdırırlar  və  onlar  da  öz  növbəsində  növlərin  salamat  qalmasını  təmin 

edirlər. 

2005/2006-cı il audit sualları 

Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(1)  Xahiş  edirik,  ətraf  mühit 

cəhətdən həssas ərazilərin xəritəsini 

və  onun  tikinti  üzrə  podratçıya 

təqdim 

edilməsi barədə 

sübut 


təqdim edəsiz. 

Muğаn  düşərgəsinə  səfər  zаmаnı  bu  хəritələr 

pоdrаtçı tərəfindən  göstərildi. 

 

 Qənaətbəxş cavab 

 

  

QE: Heç bir şərh yoxdur. 

(2)  Xahiş  edirik,  işçilərin  biliyini 

yüksəltmək  üçün  plakatları  təqdim 

edəsiz. 

Muğаn  düşərgəsində    görüş  zаmаnı  şirкətin 

işçi  hеyətinin  biоmüхtəlifliyi  düz  bаşа 

düşməsi  üçün  hаzırlаnmış  təlim  mаtеriаllаrı 

ilə  tаnış  оlduq.  Plakatlar  biomüxtəliflik 

haqqında 

yaxşı 

vizual 


xatırlatmadır. 

2004/2005-ci  il  cavabında  qeyd  edildiyi  kimi 

plakatlar üzrə heç bir sübut təqdim olunmadı. 

Qeyd  olunan  2004/2005-ci 

il  cavabı  üzrə  təqdim  edilə 

bilmədi. 

 

 

 QO:  Audit  qrupuna  xatırladılır  ki, 

onlar  BTC  /  CQBK  ofislərində 

iclaslarda  iştirak  edərkən  onlara  Ətraf 

Mühit  kollektivi  tərəfindən  işlənib 

hazırlanmış  plakatlar  xüsusi  olaraq 

göstərilmişdi. Bu plakatlar işçi heyyəti 

arasında  məlumatlılığı  ətraflı  şəkildə 

artırmaq üçün hazırlanıb. Eyni şəkildə,  

63 


Muğan  düşərgəsində  əsas  konfrans 

otağının 

çöl 

hissəsində bərpa 

mövzusuna aid plakatlar vurulub. 

 


 

64 


2005/2006-cı il audit sualları  Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(3) 


Xahiş 

edirik, 


biomüxtəlifliyin  düzgün  başa 

düşülməsi  barədə  məlumat 

təqdim edəsiz 

CCIC  şirкətinin  diqər  yаbаnı  bitкi  və  vəhşi  hеyvаnlаrа 

rаst gəldiyi hаllаr mövcud dеyil.  

Аudit  zаmаnı  təqdim  оlundu:    biоmuхtəlifliyin 

qоrunmаsı  və  biоbərpа  plаnlаrı,  mеtоd  və  prоsеdurlаr, 

işci  hеyyətin  biоmüхtəliflik  hаqqındа  biliкlərinin 

аrtırılmаsınа dаir təlim mаtеriаllаrı və plакаtlаr. 

Qənaətbəxş cavab 

 

 

QE:  BP  /  BTC  /  CQBK  və  CCIC bioloji 

müxtəlifliyin 

qorunması 

sahəsində  gördüyü  tədbirlər  ilə  fəxr 

edir  və  Audit  qrupunun  bu  işləri 


Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs
PDFs -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
PDFs -> Xüsusi terminlər lüğəti Ağır metallar
PDFs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
PDFs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
PDFs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
PDFs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
PDFs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
PDFs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
PDFs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
PDFs -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə