Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin auditi üzrə qht-lərin bacarıqlarının artırılmasıYüklə 0.57 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/12
tarix31.01.2017
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

standartlarına əsaslanıblar. 

 

 

2.3.Nümunələrin seçilməsinin əsası  

Layihə çərçivəsində seçilmiş audit istiqamətlər 2004-cü il monitorinqinin nəticəsi olaraq 

BP/BTC şirkətinin QHT-lərə verdiyi cavablara əsaslanır. Đstiqamətlər məsləhətləşmələr 

nəticəsində seçilib və audit olunan tərəflə razılaşdırılıb. 

Audit prosesi zamanı, nümunələr audit olunan tərəfin razılığı ilə 2004-cü il monitorinq prosesi 

zamanı QHT-lərin daha çox problemli saydığı bölğələrdən təsadüfi seçmə üsulu ilə seçilib. Sahə 

və icma səfərləri audit olunan tərəflə əvvəlcədən  razılaşdirilib, həmçinin səfərlər zamanı 

BP/BTC-nin nümayəndələri auditorları müşaiyət edib. 

 

 

 2.4. Audit proqramı 

 

Davam Qrpunun həyata keçirdiyi audit proqramı aşağıdakı mərhələləri əhatə edib:  

 

Đlkin tanışlıq görüşləri  

Tələb olunan sənədlərin siyahısının hazırlanması 

 

Sorğu vərəqəsinin hazırlanması  

Audit görüşləri 

 

Sənədlərin əldə edilməsi, öyrənilməsi və təhlili.  

Sahələrə və icmalara səfərlər 

 

Layihə ilə bağlı podaratçı və subpodratçıların Bakıdakı və regiondakı ofislərində görüşlər və intervülər 

 

Audit qeyd formalarının doldurulması  

Hesabatın hazırlanması  

17 


 

Đlkin hesabatın audit olunan tərəfə təqdim edilməsi və müzakirəsi 

 

2.5.Đlkin tələb olunan sənədlər  

 

Audit istiqamətləri 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı 

Sosial mələlələr 

1.  Đcmalarla əlaqələr üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı 

2.  BP/BTC-nin audit keçirdiyi 10 icma mikrolayihəsinin siyahısı və 

auditin nəticələri 

3.  Şikayətlərə baxılma qaydaları 

4.  Đcmalardakı mikrolayihələrin icrası ilə bağlı daxili audutin hesabatları 

5.  ”Qaynar xəttin” fəaliyyət planı 

6.  ĐSP-nin həyata keçirilməsi üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı 

Đnsan haqları 

1.  Torpaq mülkiyyətçilərinə verilmış kompensasiyalarla bağlı əvvəl 

aparılmış auditlərin nəticələri 

2.  Kompensasiyaların hesablanması qaydaları 

3.  Torpaqayırma proqramı 

4.  Đcma təhlükəsizliyi planı 

5.  Əhalinin təhlükəsizliyi ilə bağlı şikayətlərə baxılma qaydaları 

6.  Tikinti işlərini həyata keçirən podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı 

Ekologiya 

1.  Məişət tullantılarının saytlarda, o cümlədən Səngəçal terminalında 

yığılması, saxlanması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi planı və 

bununla bağlı daxili monitorinq sənədləri 

2.  Tullantıların idarəedilməsi üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı 

3.  Biomüxtəliflik üzrə strategiya və icra planı 

4.  Tikinti işlərini həyata keçirən podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı 

Yerli resurslardan 

istifadə 

1.  Təchizat və tədarük nəzarət planı 

2.  Mal və xidmətindən istifadə olunan yerli müəssisə və fiziki şəxlərin 

siyahısı 

3.  ĐSP-nin həyata keçirilməsi üzrə podratçının fəaliyyənə nəzarət planı 

4.  ĐSP çərçivəsində FĐNCA-nın mikrokreditləşmə strategiyası 

5.  FĐNCA-nin fəaliyyət kursu və ĐSP çərçivəsində öhdəlikləri 

Arxeologiya 

1.  Əldə olunmuş abidələrin kataloqlaşdırılması proseduru.  

2.  Regionlardakı muzeylərə və BP ofisindəki guşələrə təqdim olunmuş 

abidələrin siyahısı. 

3.  Aparılmış qazıntılar nəticəsində əldə olunmuş tapıntılar barədə АR 

Mədəniyyət Nаzirliyinə göndərilmiş hesabatların surətləri. 

4.  Mədəni Irsin Qоrunmаsı sаhəsində Mеnеcmеnt Plаnı. 

5.  Mədəni irsin qorunması ilə bağlı аpаrılmış dахili və хаrici аuditlərin 

hеsаbаtlаrı. 

6.  Mədəni Irsin Qоrunmаsı üzrə bütün dахili təlimаtlаr, müqаvilələr və 

habelə pоdrаtçı təşкilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilələr (BTC, CQBК, 

АMЕА Аrхеоlоgiyа və Еtnоqrаfiyа Institutu, АR Mədəniyyət 

Nаzirliyi). 

7. 

Pоdratçı təşкilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilələrin Mədəni Irsin Qоrunmаsındаn bəhs еdən müvаfiq bölmələri.

 

    

 

18 


2.6. Sənədlərə baxış və sorğu vərəqinin hazırlanması 

 

 Qrup üzvləri sənədlərə baxışı fərdi qaydada həyata keçiriblər. Sənədlərin bir qismi tanışlıq üçün 

auditora təqdim edilib. Auditorlar bu sənədləri özləri ilə götürmək və dərindən təhlil etmək 

imkanına malik olublar. 

Digər qrup sənədlər auditorlara göstərilib və onlara BTC-nin ofisində tanış olmaq imkanı 

yaradılıb. Đngilis dilində olan sənədlərə baxış üçün tərcüməçinin imkanlarından istifadə edilib. 

Sorğu vərəqələri 2004-cü ilin monitorinqinin nəticələri təhlil olunduqdan, BP/BTC-nin 

öhdəlikləri öyrənildikdən, audit olunan tərəfin məsul şəxsləri ilə ilkin görüşlərdən sonra tərtib 

olunub. Davam Qrupunun sorğu vərəqələrinə suallar 2004/2005-ci illər BTC-nin monitorinqinin 

nəticəsi olaraq BP/BTC şirkətinin QHT-lərə verdiyi cavablara və şirkətin öhdəlikləri əsasında 

hazırlanıb. Həmçinin əlavə tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsi və audit səfərlərinə şərait 

yaradılması sorğu vərəqələri vasitəsilə BP/BTC şirkətindən xahiş edilib. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

19 


III. MÜŞAHĐDƏLƏR, AUDĐT ZAMANI AŞKAR EDĐLMĐŞ MƏSƏLƏLƏR VƏ TÖVSĐYƏLƏR   

 

  

BP/BTC-nin qoyulmuş məsələlər və tövsiyələrlə bağlı öz rəyini və cavabları çatdırmaq üçün aşağıda göstərilən meyarlar müəyyən edilib:  

 

Qəbul Edilir (QE): Biz aşkar edilmiş problemi və onunla bağlı tövsiyyəni qəbul edirik və təklifinizlə bağlı tədbir görəcəyik  və yaxud problemlə bağlı artıq görülən tədbirləri sübut edən faktları təqdim edəcəyik. 

 

Qəbul  Edilir  Düzəlişlə  (QED):    Bu  aşkar  edilmiş  elə  problemlərə  və  tövsiyyələrə  aiddir  ki,  biz  orada  Đşçi  Qrupunun  tədqiqat  zamanı  aşkar  etdiyi problemləri/verdiyi təklifləri başa düşür və tövsiyyələri dəstəkləyirik, lakin problemlərlə bağlı şirkətin gördüyü tədbirlər və/yaxud faktlar haqqında Đşçi 

Qrupunun bəzi fikirlərilə razılaşmırıq. Bu səbəbdən biz razılığımızı “düzəliş” formasında qaldırılmış problemlə bağlı mövcud siyasət və qaydalarımız 

və artıq şirkət tərəfindən görülən tədbirlər haqqında məlumatı təmin edərək veririk.  Biz həmçinin bu meyyarlardan QHT-nin aşkar etdiyi problem və 

onunla bağlı tövsiyyə arasında uyğunsuzluq olduğu zaman istifadə edirik. 

 

Qəbul Olunmur (QO): Biz Đşçi Qrupunun aşkar etdiyi problemlə və tövsiyyə ilə razılaşmırıq və Yekun Sənədində fikirimizi bəlli edirik.  

 

Qяbul Olunmur Dцzяliшlя (QOD): Шirkяt Audit ишчи Qrupunun aшkar etdiyi problemlя vя tюvsiyя ilя яsasяn razыlaшmasa da audit qrupu tяrяfindяn mцяyyяn edilmiш bяzi чяtinliklяrin mюvcudluьunu tanыyыr.

 

  

20 


 

3.1. Sosial məsələlər 

 

3.1.1  ĐSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin BP/BTC-nin cavablarının auditi  

2004/2005-ci il monitorinqi üzrə 

tapıntılar 

2005-ci il QHT-lərin tövsiyələri 

2005-ci il BTC-nin cavabları 

2.1.Yerinə  yetirilmiş  layihələr  nəticəsində 

tikilmiş 

obyektlərin 

istifadə 

səlahiyyətlərinin  müvafiq  orqanlara  təhvil 

verilməsi 

siyasəti 

qeyri-müəyyəndir. 

Məsələn,  Goranboy  rayonu  Borsunlu 

icmasının  icma  mərkəzi  hal-hazırda  icma 

rəhbəri tərəfindən yeməkxana kimi istifadə 

olunur 

 

ISP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər  bir  obyektin  statusu  müəyyənləşməli,  bu 

obyektlərin  məqsədyönlü  istifadəsi  üçün 

müvafiq    orqanların  balansına,  məsələn 

bələdiyyələrin  və  sairə  təhvil  verilməsi  

sənədləşdirilməlidir 

 

Borsunludakı  icma  mərkəzi  bələdiyyənin  “balans”ındadır  və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 5). BTC/CQBK 

və  bizim  icraçı  tərəfdaşlarımız  davamlılığı  möhkəmləndirən 

fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi özünü 

təmin  edə  bilərsə  və  göstərdiyi  xidmətlərə  görə  haqq  almaqla 

icmaya  daha  uzun  müddət  ərzində  qulluq  edə  bilərsə,  bu 

dəstəklənir. Əsas məsələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf 

nəzarət  olsun  və  o,  xidmətlərin  göstərilməsi  ilə  bağlı  xərclərin 

ədənilməsi  və  Icmanın  Davamlılıq  Fondu  üçün  əlavə  vəsait 

mənbəyi kimi istifadə olunsun. Bu məsələ araşdırılacaq 

 

Tədbir: Vəziyyətin yoxlanılması və siyahının hazırlanması.  ISP  çərçivəsində  inşa  olunmuş  və  ya  təmir  edilmiş    bütün 

infrastrukturların  siyahısı  hazırlanacaq.  Sözügedən  siyahıda 

infrastrukturların  kimin  balansında  olduğu  barədə  məlumatlar 

müvafiq şəkildə əks olunacaqdır.    

Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq 

 

  

 

21 


 

2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları  (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(1) 


Auditora 

nəzarət 


olunmamış,  imzalanmamış, 

tarixlənməmiş 

və 

rəsmi 


təsdiqlənməmiş  sənəd  kimi 

BTC-nin 


tikilməsi 

müddətində 

ISP 

çərçivəsində  tikilmiş  və  ya yenilənmiş 

bütün 


infrastruktur 

layihələrinin 

siyahısı təqdim olunmuşdur. 

Xahiş  edirik  təsdiqləyəsiz 

ki,  siyahı  BTC-nin  tikintisi 

müddətində 

ISP 

çərçivəsində həyata 

keiirilmiş 

layihələrinin 

siyahısının son versiyasıdır. 

 

 

BTC  nümаyəndəsi  əvvəl  bu  siyаhını  sоn  vеrsiyа  кimi 

təsdiq еtsə də sоnrаdаn аuditоr 

siyаhıda  оlаn  коbud  səhvləri 

оnlаrа  təqdim  еtdiкdə  şirкət 

nümаyəndəsi  yеni  siyаhını 

təqdim  еdiləcəyini  bildirdi. 

Аuditоrun  qеyd  fоrmаsı  №01 

06.01.96). 

Yеni 

siyаhi 


12.01.06-dа təqdim оlundu. 

(1)  ISP  çərçivəsində  inşa 

оlunmuş və yа təmir еdilmiş 

obyektlərin кimin bаlаnsındа 

оlduğu  bаrədə  məlumаtlаrın 

müvаfiq şəкildə əкs оlunmuş  

siyаhı  оlsа  dа,  bu  siyahı 

rеаllıqlа 

uyğun 

gəlmir. 


BP/BTC  şirкətinin  17.05.05 

cаvаbının  2.1  bəndi    (ISP 

çərçivəsində  inşa  olunmuş 

və  ya  təmir  edilmiş    bütün 

infrastrukturların 

siyahısı 

hazırlanacaq. 

Sözügedən 

siyahıda 

infrastrukturların 

kimin  balansında  olduğu 

barədə  məlumatlar  müvafiq 

şəkildə 

əks 


olunacaqdır) 

yеrinə yеtirilməyib. 

Əsas  məsələ  odur  ki,  əldə 

olunan 


gəlirlər 

şəffaf 


qaydada 

izlənsin 

və 

xidmətlərin göstərilməsi 

ilə 


bağlı 

xərclərin 

ödənilməsinə  yönəlsin,  o 

cümlədən 

icmanın 

davamlılığı  fonduna  əlavə 

gəlirlərin  mənbəyi  kimi 

xidmət 


etsin. 

(Mənfi 


qənаət)

 

ĐSP  çərçivəsində  inşa olunmuş  və  ya  təmir 

olunmuş 


bütün 

obyektlərin 

dəqiq 

siyahısını hazırlamaq QOD:  Auditorun  da  qeyd  etdiyi 

kimi,  ĐSP  proqramı  çərçivəsində 

tikilmiş  və  /  və  ya  təmir  edilmiş 

infrastrukturun  tələb  olunan  siyahısı 

mövcuddur  və  bu  siyahı  “canlı 

sənəddir  (daim  yeniləşən)”.  Bizim 

ictimai  sərmayələr  fəaliyyətlərimiz 

davam  etdiyinə  görə,  bu  siyahı  BP 

tərəfindən  müntəzəm  olaraq  yenidən 

nəzərdən  keçirilir  və  ona  yeni 

məlumatlar  əlavə  edilir.  Auditorun 

tələbinə  əsasən  BTC  /  CQBK  ĐSP 

kollektivi  həmin  gün  üçün  etibarlı 

olduğunu təsdiq edən tarixi və imzası 

olan 

siyahını auditora 

təqdim 


etmişlər. 

 

  

 

22 


2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları  (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(2)  Siyahı  tikintinin  kimin 

“balans”ında 

yerləşdiyini 

müəyyən  edir.  Auditor  10 

nümunə 


üzrə 

tikintinin 

kimin 

balansında yerləşdiyinin 

sübutunu 

xahiş edəcək. 

 

Yoxlama  zamanı  aydın  oldu ki, 

icmа 


qruplаrının  

əкsəriyyətində    təhvil-təslim 

акtı    yохdur  (Icmа  qrupu  ilə 

lаyihəni  həyаtа  кеçirən  QHT 

аrаsındа) 

Inşаa 


оlunmuş 

оbyекtlərin 

bəzilərinin 

stаtusu 


tаm 

müəyyənləşməyib  (Gоrаnbоy 

Bоrsunlu  icmаsı,  Кürdəmir 

Аrаn icmаsı). 

Yеni inşa оlunmuş оbyекtlərin 

bəziləri hələ müvafiq qurumun 

bаlаnsınа 

vеrilməyib 

(Bоrsunludа 

icmа 


üçün 

tiкilmiş  binа,  Bоzаlqаnlıdа 

icmа 

üçün 


tiкilmiş 

binа, 


Кürdəmirin 

Аrаn 


qəsəbəsindəкi 

хеyir-şər 

mаğаrı,  Hаcıqаbulun  Pirsааt 

icmаsındакı 

Dərnəк 

və 


mədəni-кütləvi  tədbirlər  оtаğı 

və .s ). 

Təqdim  еdilmiş  siyаhı  üzrə 

nümunə  üçün  10  icmа  sеçildi, 

tiкintinin  кimin  bаlаnsındа 

оlduğu  barədə  ilkin  məlumat 

əldə  edildi  və  sənədlərə  bахış 

кеçirtməк 

 

üçün 


həmin 

icmаlаrа 

səfərlər 

müəyyənləşdirildi.  

 

ISP  çərçivəsində  tikilmiş və  ya  bərpa  olunmuş  hər 

bir  obyektin  statusunun 

müəyyən еtməк; 

 

-    ISP  çərçivəsində  inşa оlunmuş 

binаlаrın 

özəlləşdirilməsinin 

qarşısını almaq; 

 Bu obyektlərin 

məqsədyənlü 

istifadəsi 

üçün  icmа  qruplаrının 

hüquqi 

şəхs 


кimi 

qеydiyyаtdаn  кеçməsinə 

və  yеni  inşa  оlunmuş 

binаlаrın 

оnlаrın 

bаlаnsınа 

vеrilməsinə 

yardım etmək; 

 

QED:


 

BP  /  BTC  auditorun  bu  fikri 

ilə  razıdır  ki,  ĐSP  çərçivəsində  inşa 

və 


ya 

təmir 


edilmiş 

bütün 


obyektlərin 

vəziyyəti 

müntəzəm 

olaraq 


monitorinq 

edilməlidir. 

Həqiqətən  biz  bu  fəaliyyəti  icra 

edirik.  Biz  həmçinin  razılaşırıq  ki, 

Bozalqanlı  və  Pirsaat  icmalarında 

olduğu  kimi  bəzi  hallarda  köçürmə 

və  təhvil  vermədə  yubanmalar  ola 

bilər.  Borsunlu  icmasına  gəlincə, 

icma  mərkəzi  ilə  bağlı  Uşaqları 

Xilas Edin (SC) və Borsunlu icması 

arasında 

27.06.05 

tarixdə 

imzalanmış 

büdcə 

təslim 


aktı 

auditora  təqdim  edilmişdir.  Auditor 

Arana səfər edən zaman icma qrupu 

hələ  qeydiyyatdan  keçməmişdi  və 

buna  görə  də,  toy  və  dəfn 

mərasimləri  üçün  nəzərdə  tutulmuş 

mərkəz  hələ  “onların  balansında” 

deyildi.


 

 

23 


2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları  (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

Yoxlamalar 

göstərdi 

ki, 


sənədləşmə    аpаrılmаsındа  

qüsurlаr 

vаr. 

Məsələn, Şəmкirin 

Qаrаcəmilli  

icmаsındа    ISP  çərçivəsində 

həyаtа  кеçirilmiş  miкrоlаyihə 

оlаn  аrtеziаn  quyusu  icmа 

qrupunun 

üzvü 

F.C.-nin həyаtyаnı 

sаhəsində 

qаzılmışdır. 

Кənd 


bələdiyyəsinin  23.11.04  tarixli 

qərarına əsаsən həmin аrtеziаn 

quyusunun  еlекtriк  şəbəкəsinə 

qоşulmаsınа  məsul  şəхs  F.C.-

dir. 10.04.05 tаriхində isə кənd 

bələdiyyəsi  və  icmа  qrupu  

tərəfindən  imzаlаnmış  Rаzılıq 

Müqаviləsi  əsаsındа    аrtеziаn 

quyusu  və  bir  ədəd  63  КW 

оlаn  еlекtriк  trаnsfоrmаtоru 

tаm  işləк  vəziyyətdə  еlекtriк 

şəbəкəsinin  bаlаnsınа  vеrilir. 

Ancaq  elекtriк  şəbəкəsinin 

nümаyəndəsinin 

 

həmin 


аrtеziаn 

quyusunun 

оnlаrа 

təhvil vеrilməsi ilə əlаqədаr bu sənəddə аdı və imzаsı yохdur. 

BTC/BP şirкəti tərəfindən  ISP 

çərçivəsində    həyаtа  кеçirilən 

miкrоlаyihələrin 

siyаhısı 

cədvəlində  qеyd оlunаn lаyihə  

24 


2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları  (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

dəyəri 


ilə 

Rаzılıq 


Müqаviləsində  qеyd  оlunаn 

lаyihə  dəyəri  аrаsındа  da 

uyğunsuzluq vаr. 

(3)  Xahiş  edirik,  Goranboy 

raonu  Borsunlu  icmasında 

gəlirlərə  baxışın  keiirilməsi 

üzrə  sübut  təqdim  edəsiniz. 

Bu 


baxış 

hər 


hansı 

düzəlişlərlə  və  priventiv 

tədbirlərlə nəticələnib? 

Bоrsunlu  icmаsı  üçün  tiкilmiş 

binаdаn  gəlir  əldə  оlunmаsı 

nəzərdə 


tutulmаdığı 

üçün  


gəlirlərin    müşаhidəsi  üçün 

mехаnizm  də  düşünülməyib. 

Bunа 

gərə 


də 

Bоrsunlu 

icmаsındа 

gəlirlərə 

bахış 

кеçirilməyib. Bоrsunlu 

Icmа 


Mərкəzi 

nоyаbr  2004-cü  ildən  bəri 

yеməкхаnа 

кimi 


istifаdə 

оlunub  (bах:  2004-2005  QHT 

Mоnitоrinq 

qrupunun 

hеsаbаtı).  Bu  müddət  ərzində 

icmа 


fоndunа 

pul 


кöçürülməyib. 

ISP 


çərçivəsində  həyata  keçirilmiş 

mikrolayihələrin  siyahısındakı 

layihələrin 

dəyəri 


və 

Müqavilədə  qeyd  olunmuş 

layihələrin 

dəyəri 


arasında 

uyğunsuzluq 

vardır 

(Bax: 


Əlаvə  1).  Bоrsunlu  icmаsındа 

gəlirlərdən  istifаdəsinə  nəzаrət 

edilməyib. 

 (3) 


Icma 

mərkəzindəki 

yeməkxananın  fəaliyyətindən 

gələn  gəlirlərdən  icma  fayda 

götürmür. 

Icma 


mərkəzi 

bütün 


icmanın 

maraqları 

üçün 

istifadə və 

idarə 


olunmur. (Mənfi qənаət)  

 

  

QOD:  BP / BTC auditorun digər bir 

fikri  ilə  də  razıdır  ki,  Borsunlu 

icması üçün və onlar ilə birlikdə inşa 

edilmiş  icma  mərkəzinin  vəziyyəti 

bir 


müddət 

müvəffəqiyyətli 

istifadədən  sonra  qeyri  münasib 

kommersiya 

fəaliyyəti  modelinə 

keçib.  Məhz  buna  görə  həmin 

mərkəzdə  yerləşən  yemək  xana 

bizim  təkidimiz  ilə  2005  –  ci  ilin 

avqust  ayında  bağlanıb.  Bundan 

sonra, 


Đcma 

və 


bizim 

icraçı 


tərəfdaşımız  Uşaqları  Xilas  Edin 

təşkilatı  ilə  yoxlama  prosesi  həyata 

keçirildi.  (Sənədlər auditora təqdim 

edilmişdir).  Nəticədə  icma  inkişafı 

fonduna icarə haqqı ödəyən bir yerli 

QHT – nin bu binaya yerləşməsi ilə 

bağlı qərar verildi. Bu, 2006 – cı ilin 

yanvar  ayında  başladı.  Yuxarıda 

qeyd  edilənləri  nəzərə  alaraq,  biz 

auditorun  gəldiyi  neqativ  nəticədən 

təəccübləndik.

 

  

25 


 

3.1.2 Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərinə uyğunluğu ilə bağlı BP/BTC-nin cavablarının auditi 

 

2004/2005-ci il monitorinqi üzrə tapıntılar 2005-ci il QHT-lərin tövsiyələri 

2005-ci il BTC-nin cavabları 

 

4.2  Bir  sıra  hallarda  mikrolayihələrin  smeta xərcləri  ilə  real  bazar  qiymətləri  arasında 

uyğunsuzluq 

mövcuddur 

və 


bu 

da 


mikrolayihələrə 

ayrılmış 

vəsaitlərin 

bəzi 


hallarda təyinatına uyğun xərclənmədiyi barədə 

təsəvvürlər yaradır  

ĐSP  çərçivəsində  həyata  keçirilən  layihələrə  ayrılmış 

vəsaitlərin  təyinatına  uyğun  və  səmərəli  xərclənməsi 

üçün  beynəlxalq  QHT-lərin,  xüsusən,  ĐRC  və  ĐMC 

təşkilatlarının,  maliyyə  fəaliyyətinin  auditini  həyata 

keçirmək vacibdir 

 

Tövsiyə - Qəbul edilib, Problem - Qəbul edilməyib. 

Mikrolayihələrlə 

əlaqədar 

büdcə 


və 

tədarük 


məsələlərinə icraçı tərəfdaşlar tərəfindən ciddi nəzarət 

edilir. ĐSP başlanandan bəri tikinti materiallarının qiy-

mətlərində 50%-ə qədər artım baş vermişdir. Mövcud 

büdcə həcmi dəyişikliklərə uyğunlaşdırılmalı idi. Bəzi 

hallarda  güzəştlər  də  edilmişdir.  Bütün  hallarda, 

BTC/CQBK  tikinti  materiallarının  keyfiyyətində 

icmaları  qane  edən  səviyyəni  təmin  etməyə  çalışmış-

dır.  Bundan  əlavə,  təhlükəsizlik  naminə  BTC/CQBK 

istənilən  yeni  tikintilərin  20sm  deyil,  40sm-lik  qalı-

ğınlığı olan divarlarla inşa olunmasında təkid etmişdir. 

ĐSP-nin  icraçı  tərəfdaşları  çox  ciddi  maliyyə  hesabatı 

standartlarına  əməl  etməlidir.  Hər  xərclənmiş  məbləğ 

üçün  müvafiq  sənədlər  tələb  edilir.  Əlavə  olaraq,  hər 


Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs
PDFs -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
PDFs -> Xüsusi terminlər lüğəti Ağır metallar
PDFs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
PDFs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
PDFs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
PDFs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
PDFs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
PDFs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
PDFs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
PDFs -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə