##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə16/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
partlayışının bütün zə
d
ə
l
ə
yici amill
ə
rind
ə
n, bakterial vasit
ə
l
ə
rd
ə
n, 
yanğınlar 
zamanı termik tə
sird
ə
n:  
c - 
Adamları nüvə
 
partlayışı və
 
adi silahların tə
sirind
ə
n bir q
ə
d
ə
r m
ühafizə
 edir.  
A) 1 - a; 2 - b; 3 - c 
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
C) 2 - c; 1 - a; 3 - b  
D) 1 - c; 2 - a; 3 - b  
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a  
15. Hava il
ə
 t
əmin olunmasına görə
 
sığınacaqlarda hansı ventilyasiya rejimlə
ri ola 
bil
ə
r. 
Uyğunluğu tapın
.  
1 - T
ə
miz ventilyasiya rejimi  
2 - 
Süzücü ventilyasiya rejimi
  
3 - Tam t
ə
crid olunma rejimi  
a - 
sığınacaqdakı havanın tə
rkibinin b
ə
rpa (regenerasiya) edilm
ə
sil
ə
 birlikd
ə
 t
ə
tbiq 
olunur  
b - 
sığınacağa verilən havanı zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
rd
ə
n, bioloji vasit
ə
l
ə
rd
ə
n, radioaktiv 
madd
ə
l
ə
rd
ə
n t
ə
mizl
ə
m
ək üçündür
  
c - 
bayırdan içə
riy
ə
 veril
ən havanı tozdan
, radioaktiv tozdan t
ə
mizl
ə
nm
ə
sini t
ə
min 
edir  
A) 1 - c; 2 - b; 3 - a  
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a  
16. 
Fövqə
lad
ə
 hadis
ə
l
ər zamanı əhalinin mühafizə
sinin 
əsas üsullarına aiddir

Uyğunluğu tapın
.  


 
Mühafizə
 
qurğularında daldalanmaq
  


 f
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ə
rind
ə
n istifad
ə
  
3 - 
əhalinin köçürülmə
si  

 
164 
a - t
ə
n
əffüs üzvlə
rinin, d
ə
ri s
əthinin mühafizə
 vasit
ə
l
ə
ri  
b - 
sığınacaqlar
, radiasiya 
ə
leyhin
ə
 v
ə
 sad
ə
 daldanacaqlar  
c - 
şə
h
ə
rd
ə
n k
ə
nar t
əhlükəsiz zonaya köçürülmə
si  
A) 

 b; 2 

c; 3 - a 
B) 

 a; 2 

b; 3 

 c  
C) 

 c; 2 

a; 3 - b  
D) 

 a; 2 

c; 3 - b  
E) 

 b; 2 

a; 3 - c  
17. 
Sığınacaqlarda hansı otaqlar olur

Uyğunluğu tapın
.  


 
Əsas otaqlar
  


 
Yardımcı otaqlar
  
a - 
süzgəcli ventilyasiya otağı
  
b - adamlar yerl
əşə
n otaqlar  
c - tibb m
ə
nt
ə
q
ə
si  
d - 
sanitariya qovşağı
  
e - idar
ə
etm
ə
 m
ə
nt
ə
q
ə
si  
f - 
ərzaq saxlanılan anbar
  
A) 

e, a, d; 2 - c, f, a 
B) 

a, b, f; 2 - b, c, d  
C) 

b, c, e; 2 - a, d, f  
D) 

d, f, e; 2 - c, d, e  
E) 

d, e, f; 2 - a, b, c  
##num=22//level=1// sumtest=20 //name=Fərdi mühafizə vasitələri. // 
 
1. Z
ə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ərin bütün növlə
rind
ən qorunmaq üçün ən etibarlı fə
rdi vasit
ə
:  
1 - 
əleyhqazdır
  
2 - 
pambıqlı tənzif sarğıdır
  
3 - su hopdurmayan adi geyiml
ə
rdir  
4 - d
əsmaldır
  

 
165 
5 - n
əm yaylıqdır
  
A) 
B) 1  
C) 2  
D) 4  
E) 5  
2. Siniriflicedici ZM - in t
ə
sirind
ən qorunmaq üçün işlə
dilir.  
1 - F
ərdi aptekçə
nin 2 - 
ci bölmə
sind
ə
ki antidot - taren h
ə
bi  
2 - F
ərdi aptekçə
nin 7 - 
ci bölmə
d
ə
 etaperozin h
ə
bi  
3 - F
ərdi aptekçə
nin 1 - 
ci bölmə
d
ə
 - promedol  
4 - F
ərdi aptekçə
nin 3 - 
cü bölmə
d
ə
 sulfadimetoksin h
ə
bi  
5 - F
ərdi aptekçə
nin 4 - 
cü bölmə
d
ə
 sistamin h
ə
bi  
A) 
B) 2  
C) 3  
D) 1  
E) 5  
3. 
Adamların radioaktiv maddə
l
ə
rl
ə
 z
ə
h
ə
rl
ənmiş sahə
l
ə
rd
ə
 
qalması şüalanmaya 
s
ə
b
əb olmasın deyə
 n
ə
 etm
ə
li?  
1 - F
ərdi aptekçə
d
ə
n radiasiya 
ə
leyhin
ə
 d
ərmanları qə
bul etm
ə
li  
2 - Bakteriya 
ə
leyhin
ə
 d
ə
rman q
ə
bul etm
ə
li  
3 - 
Açıq meydança
, xiyabanlarda g
əzişə
r
ə
k hava q
ə
bul etm
ə
li  
4 - 
Ağrıkə
sici d
ə
rman madd
ə
l
ə
rini q
ə
bul etm
ə
li  
5 - Xilasetm
ə
 
işləri aparmalı
  
A) 
B) 5   
C) 3  
D) 4  
E) 1  

 
166 
4. 
Ə
n sad
ə

əl çatan yanğın söndürmə
 vasit
ə
l
ə
rin
ə
 aiddir:  
1 - Su, qum, torpaq, 
brezent örtüklə
r, 
ağacların şax budaqları
  
2 - 
Köpüklü odsöndürə
n cihazlar  
3 - 
Köpük törə
d
ə
n kimy
ə
vi madd
ə
l
ə
r  
4 - Toz t
ərkibli od söndürə
n cihazlar  
5 - 
Içə
risin
ə
 
maye karbon doldurulmuş cihazlar
  
A) 1  
B) 3  
C) 5  
D) 4  
E) 2  
5. 
Uşaqların bə
d
ə
nin
ə
 
düşmüş zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
ri z
ə
r
ə
rsizl
əşdirmək üçün hansı 
yaşda
 F
ə
rdi kimy
ə
vi paketd
ə
ki mayed
ə
n istifad
ə
 etm
ə
y
ə
 icaz
ə
 verilir:  
A) 
11 yaşdan yuxarı
 
B) 
3 yaşdan yuxarı
  
C) 
1 yaşdan yuxarı
  
D) 
7 yaşdan yuxarı
  
E) 
9 yaşdan yuxarı
  
6. 
Əleyhqazın qutusunda ə
sas
ə
n yerl
əşir:
  
A) 
Tüstüyə

toza qarşı antidotlar yerləşi

B) 
Tüstüyə
 v
ə
 
toza qarşı süzgə
cl
ə
r, adsorbent olan aktivl
əşdirilmiş kömür yerləşir
  
C) 
Müxtəlif ağrıkə
sicil
ə
r yerl
əşir
  
D) Z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
l
ə
r
ə
 
qarşı də
rmanlar yerl
əşir
  
E) Radiasiya 
ə
leyhin
ə
 d
ə
rman yerl
əşir
  
7. 
Uşaq əleyhqazlarının quruluşca özünə
 m
əxsus xüsu
siyy
ə
l
ə
ri var:  
A) Bu 
əleyhqazların şlem maskasında qutu var və
 
bu qutuda danışıq tərtibatı yerləşdirilir
 
B) Bu 
ə
leyhqazlar qutudan v
ə
 
şlemmaska tipli üzlük hissə
 il
ə
 komplektl
əşdirilir
  
C) Bu 
əleyhqazların üzlük
, hiss
ə
l
ə
rind
ə
 birl
əşdirici boru olmur
  
D) U
şaq əleyhqazlarının şlem
 - 
maskasında membran qutu var
  

 
167 
E) Bu 
əleyhqazlar yüngülləşdirilmiş süzücü
 - uducu qutudan v
ə
 
üzlük hissə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
8. 
Adamların radioaktiv maddə
l
ə
rl
ə
 z
ə
h
ə
rl
ənmiş sahə
l
ə
rd
ə
 
qalma zamanı 
şüalanmaya sə
b
əb olmasın deyə
 n
ə
 etm
ə
li?  
1 - F
ərdi aptekçə
d
ə
ki radiasiya 
ə
leyhin
ə
 d
ərmanları qə
bul etm
ə
li  
2 - Bakteriya 
ə
leyhin
ə
 d
ə
rman q
ə
bul etm
ə
li  
3 - 
Açıq meydança
, xiyabanlarda g
əzişə
r
ə
k hava q
ə
bul etm
ə
li  
4 - 
Ağrı kə
sici d
ə
rman madd
ə
l
ə
rini q
ə
bul etm
ə
li  
5 - Xilasetm
ə
 
işləri aparmalı
  
A) 
B) 2  
C) 5  
D) 1  
E) 3  
9. 
Süzücü ə
leyhqazlar n
ə
 
üçündür
?  
1 - T
ə
n
əffüs orqanlarını havadakı zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
rin t
ə
sirind
ə
qoruyur  
2 - B
ə
d
ə
nin s
ə
thini radioaktiv, kimy
ə
vi madd
ə
l
ə
rl
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
d
ə
n qoruyur  
3 - B
ə
d
ə
nin s
ə
thini bakterial vasit
ə
l
ə
rd
ə
n qoruyur  
4 - T
ə
n
əffüs orqanlarını radioaktiv maddə
l
ə
rin t
ə
sirind
ə
n qoruyur  
5 - T
ə
n
əffüs orqanlarını aerozol halında yoluxdurucu xəstlik törə
d
ə
n mikroorqanizm 
v
ə
 toksinl
ə
rd
ə
n qoruyur  
6 - 
Ionlaşdırıcı şüalanmanın tə
sir d
ə
r
ə
c
ə
sini z
ə
ifl
ə
tm
ək üçündür
  
A) 1, 2, 3 
B) 1, 4, 5  
C) 2, 3, 4  
D) 3, 4, 5  
E) 1, 3, 5  
10. 
Ə
leyhqaz v
ə
 
respirator olmadıqda tə
n
əffüs üzvlə
rini nec
ə
 
mühafizə
 etm
ə
k olar?  
1 - 
tozdan qoruyan parçamaska ilə
  
2 - 
mühafizə
 
bürüncə
yi il
ə
  

 
168 
3 - 
xüsusi mühafizə
 
paltarı ilə
  
4 - 
pambıqlı tənzif sarğılardan
 istifad
ə
 etm
ə
kl
ə
  
5 - 
mühafizə
 kombinezonu il
ə
  
6 - d
ə
smaldan, 
şə
rfd
ə
n, 
yaylıqdan istifadə
 etm
ə
kl
ə
  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3  
C) 4, 5, 6  
D) 1, 4, 6  
E) 2, 4, 5  
11. F
ərdi aptekçə
d
ə
 
bölmə
l
ə
rd
ə
 yerl
əşən mühafizə
 edici madd
ə
l
əri ardıcıllıqla yazın:
  
1 - Radiasiya 
ə
leyhin
ə
 - sistamin  
2 - 
Şpris
 - tyubik 

 (2% - li promedol m
ə
hlulu)  
3 - 
FÜB
 - l
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
y
ə
 
qarşı –
 (taren) ;  
4 - Bakteriya 
ə
leyhin
ə
 (sulfadimetoksin)  
A) 2, 3, 4, 1  
B) 1, 2, 3, 4  
C) 1, 4, 3, 2  
D) 4, 2, 3, 1  
E) 1, 3, 4, 2  
12. F
ərdi aptekçə
d
ə
ki d
ə
rman madd
ə
l
ərini ardıcıllıqla yazın
.  


 sulfadimetoksin 

 bakteriya 
ə
leyhin
ə
  


 
ağrıkə
sici olan 
şpris tyubikdə
 2% - li 1 ml promedol m
ə
hlulu  
3 - tetrasiklin 

 bakteriya 
ə
leyhin
ə
  
4 - taren - 
fosforlu üzvlü maddə
l
ə
rl
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
y
ə
 
qarşı
  
5 - sistamin - radiasiya 
ə
leyhin
ə
  
A) 5, 1, 2, 3, 4 
B) 1, 2, 4, 5, 3  
C) 4, 3, 1, 2, 5  

 
169 
D) 3, 1, 2, 4, 5    
E) 2, 4, 1, 5, 3  
13. 
Müstəqil olaraq "pambıq tənzif sarğının" hazırlanma qaydalarını ardıcıllıqla 
yazın:
  
1 - orta hiss
ənin üzə
rin
ə
 30x20 sm sah
ə
d
ə
 
qalınlığı
 
2 sm olan pambıq qatı döşə
yir;  
2 - 
ölçülə
ri 100x50 sm olan t
ənzif parçası götürülür
  
3 - t
ənzifin uclarını ortadan uzununa kə
sirl
ə
r ki, 
2 cüt bağ alınsın
  
4 - T
ənzifin artıq qalan hə
r iki k
ənarını uzununa pambıq qatı üstünə
 
qatlayırlar
  
5 - 
sarğını taxar
k
ən onun aşağı bağları kə
ll
ə
d
ə

yuxarı bağları isə
 peys
ə
rd
ə
 b
ə
nd 
edilir  
A) 3, 4, 5, 1, 2 
B) 2, 1, 4, 3, 5  
C) 5, 4, 3, 2, 1  
D) 1, 2, 3, 4, 5  
E) 5, 4, 2, 1, 3  
14. 
Nüvə
 z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
 
ocağında radioaktiv tozdan qorunmaq üçün istifadə
 olunan 
f
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ə
rini 
ə
h
ə
miyy
ə
tliliyin
ə
 
görə
 
ardıcıllıqla yazın
  
1 - Respiratorlar  
2 - 
Ə
leyhqazlar  
3 - 
Pambıqlı tənzif sarğı
  
4 - D
ə
smal, 
yaylıq

şə
rf v
ə
 s.  
A) 4, 3, 2, 1 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 1, 3, 4  
D) 3, 4, 1, 2  
E) 3, 4, 1, 2  
15. Sad
ə
 
mühafizə
 vasit
ə
l
ərini aşağıdakı ardıcıllıqla geyirlə
r  
1 - 
şalvarı
  


 t
ənzif pambıq maska
  

 
170 
3 - 
döşlüyü
  
4 - penc
əyi (kurtkanı
)  
A) 2, 1, 3, 4  
B) 4, 1, 2, 3  
C) 4, 2, 1, 3  
D) 3, 4, 1, 2  
E) 1, 4, 3, 2  
16. Z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
 
ocağında fərdi apteçkadan (AI
 - 2) istifad
ə
 ed
ə
rk
ə
n . 
Uyğunluğu 
seçin
  


 bakteriya 
ə
leyhin
ə
 d
ə
rman  


 fosforlu 

 
üzvi zə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ə
r
ə
 
qarşı
  


 
ağrılar
 - 
zamanı Şpris –
tyubikd
ə
 olan  


 qusma 
ə
leyhin
ə
  


radiasiya 
ə
leyhin
ə
  
a - promedoldan istifad
ə
 edilir  
b - Etaperazin d
ərmanı kömə
k edir  
c - tetrasiklin t
ə
tbiq edilir  
d - 
taren işlə
dilir  
e - d
ə
rhal sistamin q
ə
bul edilir  
A) 

e, 2 - a, 3 

b, 4 - d, 5 - c 
B) 

a, 2 - b, 3 

d, 4 - e, 5 - c  
C) 1 - d, 2 

c, 3 - a, 4 - e, 5 - b  
D) 1 - b, 2 

d, 3 - c, 4 - a, 5 - e  
E) 

c, 2 

d, 3 - a, 4 

b, 5 - e  
17. F
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ə
rin
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın
.  
1 - T
ə
n
əffüs üzvlərinin mühafizə
 vasit
ə
l
ə
ri  
2 - D
ə
ri s
əthinin mühafizə
 vasit
ə
l
ə
ri  
3 - Tibbi f
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ə
ri  
a - f
ərdi aptekçə
, kimya 
ə
leyhin
ə
 f
ə
rdi paket  

 
171 
b - 
ə
leyhqazlar, respiratorlar v
ə
 
ə
n sad
ə
 
mühafizə
 vasit
ə
l
ə
ri  
c - 
mühafizə
 
bürüncə
yi, 
mühafizə
 
plaşı

mühafizə
 kombinezonu  
A) 1 - a; 2 - b; 3 - c 
B) 1 - b; 2 - c; 3 - a  
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b  
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
18. Tibbi f
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ə
rin
ə
 aiddir. 
Uyğunluğu tapın
  
1 - Radioprotektorlar  
2 - Antidotlar  
3 - F
ərdi aptekçə
  
4 - F
ə
rdi kimy
ə
vi paket  
a - z
ə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
rin t
əsirinin qarşısını alır və
 ya z
ə
ifl
ə
dir  
b - 
ionlaşdırıcı şüalanmanın tə
sir d
ə
r
ə
c
ə
sini z
ə
ifl
ə
dir  
c - orqanizmi d
ərmanların kömə
yi il
ə
 radiasiyadan, z
ə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
rd
ə
n v
ə
 
mikroblardan mühafizə
 edir  
d - d
ə
ri s
ə
thinin z
ə
h
ə
rli madd
ə
 
damcıları ilə
 z
ə
h
ə
rl
ənmiş açıq sahə
l
ə
rini t
ə
mizl
ə
m
ə

üçündür
  
A) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d 
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b  
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d  
D) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b  
E) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b  
19. Tibbi f
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ərinin sayını və
 
növünü göstə
rim
ə
kl
ə
 
uyğunluğu 
tapın
.  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3  
4 - 4  

 
172 
5 - 5  
a - antidotlar  
b - 
ə
leyhqazlar  
c - radioprotektorlar  
d - respiratorlar  
e - f
ərdi aptekçə
  
g - 
yüngül mühafizə
 kostyumu  
f - f
ə
rdi kimy
ə
vi paket  
A) 2 (a, b) 
B) 5 (b, d, e, g, f)  
C) 4 (a, c, e, f)  
D) 3 (b, c, d)  
E) 3 (e, g, f)  
20. T
ə
n
əffüs orqanlarını mühafizə
 ed
ə
n f
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
əri hansıdır

Uyğunluuğu tapın
.  
1 - 
süzucü ə
leyhqazlar  
2 - t
ə
siredici 
ə
leyhqazlar  
3 - respiratorlar  
4 - 
ə
n sad
ə
 vasit
ə
l
ə
r  
a - t
ə
n
əffüs orqanlarını radioaktiv və
 z
ə
h
ərli tüstülə
rd
ən mühafizə
 ed
ən yarım maska
  
b - 
tozdan qoruyan parça maska və
 
pambıqlı tənzif sarğı
  
c - t
ə
n
əffüs orqanlarını

gözlə
ri tamamil
ə
 z
ə
h
ə
rli v
ə
 radioaktiv madd
ə
l
ə
rd
ən mühafizə
 
edir  
d - t
ə
n
əffüs orqanlarını ətrafdakı havadan tamamilə
 t
ə
crid edir  
A) 1 - c; 2 - b; 3 - c; 4 - d 
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b  
C) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a  
D) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c  
E) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b  

 
173 
##num=23//level=1// sumtest=10 //name=Fövqəladə hallarda əhalinin köçürülməsi. // 
 
1. 
Köçürmə
 (t
ə
xliy
ə
) dedikd
ə
 n
ə
 
başa düşülür
?  
A) 
Adamların həyatı üçün təhlükə
 yaranan rayonlardan 
ə
halinin t
əhlükə
siz zonalarda 
yerl
əşd
irilm
əsi üzrə
 t
ə
dbirl
ə
ri kompleksidir  
B) 
Adamların mühafizə
 
qurğunlarında yerləşdirilmə
sidir  
C) Z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
 
ocaqlarında adamların yerləşdirilmə
si t
ə
dbirl
ə
ridir  
D) F
ərdi mühafizə
 vasit
ə
l
ərinin işlə
dilm
ə
si t
ə
dbirl
ə
ridir  
E) 
Mühafizə
 
qurğusunu növbə
 il
ə
 t
ə
rk etm
ə
k v
ə
 
marşrutlarda hə
r
ə
k
ət qaydalarıdır
  
2. 
Toplanış köçürmə
 m
ə
nt
ə
q
ə
l
ə
ri kiml
ə
r t
ə
r
ə
find
ə
n t
əşkil olunur
?  
1 - 
Yerli (şə
h
ə
r, q
ə
s
ə
b
ə
 v
ə
 k
ə
ndl
ə
rd
ə
) b
ə
l
ə
diyy
ə
l
ə
r  
2 - 
Mülki müdafiə
 q
ərargahı
  
3 - Icra hakimiyy
əti nümayə
nd
ə
l
ə
ri  
4 - 
Fövqə
lad
ə
 hallar nazirl
iyinin müvafiq orqanları
  
5 - Evl
ə
r idar
ə
sinin r
ə
isl
ə
ri  
A) 1, 3  
B) 1, 2  
C) 3, 4  
D) 1, 5  
E) 2, 4  
3. 
Ə
g
ə
r h
ər hansı bir şə
xs x
ə
st
ə
l
ə
nibs
ə
 
toplanış köçürmə
 m
ə
nt
ə
q
ə
sin
ə
 ged
ə
 bilmirs
ə
 
kim
ə
 x
ə
b
ə
r verm
ə
lidir?  
1 - N
ə
qliyyat vasit
ə
l
ə
rinin r
ə
hb
ə
rl
ə
rin
ə
  
2 - O
byektin mülki müdafiə
 r
ə
isin
ə
  
3 - Evl
ə
r idar
ə
sinin r
ə
isin
ə
  
4 - Tibb xidm
ə
tinin r
ə
isin
ə
  
5 - 
Mühafizə
 xidm
ə
tinin r
ə
isin
ə
  
A) 3, 4 
B) 1, 2  
C) 2, 3  

 
174 
D) 3, 5  
E) 2, 4  
4. 
Şə
h
ə
rd
ən köçürülə

ə
hali harada yerl
əşdirilir
?  
1 - 
Yaşayış mə
nt
ə
q
ə
l
ə
rind
ə
ki ictimai binalarda  
2 - Radiasiya 
ə
leyhin
ə
 daldanacaqlarda  
3 - Yerli 
ə
halinin evl
ə
rind
ə
  
4 - 
Abadlaşdırılmış çadır şə
h
ə
rciyind
ə
  
5 - 
Sığınacaqlarda
  
6 - 
Üstü örtülü sə
ng
ə
rl
ə
rd
ə
  
A) 1, 5, 6 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 4  
D) 4, 5, 6  
E) 1, 3, 4  
5. ZM - l
ə
 z
ə
h
ə
rl
ənmiş ə
razid
ə
 
adamlar hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayə

etm
ə
lidirl
ə
r?  
1 - 
ə
razid
ən tez keçə
r
ək qaçmamalı

toz qaldırmamalı
  
2 - Z
ə
h
ə
rli 
ə
razid
ə
 oturmaq, 
binalara söykə
nm
ə
k  
3 - 
Yağışlı havada ə
razid
ən keçə
rk
ən su gölməçə
l
ərini ötüb keçmə
k v
ə
 suyu 
sıçratmamaq
  
4 - Z
ə
h
ə
rli sah
ə
l
ə
rd
ə
 
su içmə
k, qida q
ə
bulu  
A), 2, 4 
B) 1, 3,  
C) 2, 3,  
D) 3, 4,  
E) 1, 4,  
6. 
Ə
razid
ə
 olark
ən nüvə
 

Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə