““amu flaşmob” klubu elə ilk anda gözləmədiyimiz uğuru qazandı” Rusiyanın Baş onkoloqu atu-nunYüklə 9.05 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix16.02.2017
ölçüsü9.05 Mb.
1   2   3

Fiziki müayinənin 

məqsədləri:

 

•  insultun  yaranma  riski  olan ürək-damar  (məsələn,  arterial 

hipertoniya,  ürək  xəstəliyi),  qan 

xəstəliyinin müəyyənləşdirilməsi; 

•  insult    zamanı  fəsadlara 

gətirib  çıxara  bilən  patologi-

yanı  müəyyən  etmək  üçün 

ümumi 

somatik 

statusunun 

qiymətləndirilməsi  (xroniki  qeyri 

spesifik ağciyər xəstəlikləri, aşağı 

ətrafların  damarlarının  patologi-

yası, mədə xoraları və s.);

•  terapiya  seçiminə  təsir  edə 

biləcək  somatik  xəstəliklərin 

yoxlanılması  (tibbi  trombolizi-

sin,  antikoaqulyantların  istifadəsi 

göstəricilərə görə məhdudlaşır); 

• mövcud olan somatik patolo-

giyanın  dekompensasiya  simp-

tomlarını  müəyyən  etmək,  bu 

xüsusi  müalicə  tələb  edə  bilər 

(şəkərli  diabetin  dekompensasi-

yasinda). 

Nevroloji  müayinə  nevroloji 

simptomları müəyyən etmək üçün 

aparılır.  Simptomların  əsasında 

beynin zədələnən yeri və ölçüsü 

barədə fikirləşmək olur.Arteriyaların ultrasəs 

müayinəsi və serebral 

angioqrafiya. 

Müasir  ultrasəs  metodlarının  

yuxu  və  vertebral  arteriyalarda 

okklüziyaedici  prosesin  aşkar 

olunması baş verən kəskin beyin 

qan-damar  pozulmasının  mütləq 

işemik genezli olmasını göstərmir. 

Çox  vaxt  yaşlı  insanlarda  başın, 

ürəyin,  aşağı  ətrafların  magist-

ral  arteriyaların  aterosklerozu  ilə 

yanaşı    ağır  arterial  hipertoniya 

beynə qansızmanın əsas səbəbi 

olur. 

Kəskin  işemik  insult  za-manı  ekstra  və  intrakra-

nial 


arteriyaların 

doppler, 

dupleks-skan 

müayinəsinin 

aparılması  məsləhət  olunur.  Da-

marlarda  okklyuzedici  proses 

aşkar  olunduğu  halda  kontrast 

angioqrafiya  aparılır.  Vaxtında 

aşkar  olunmuş  ekstra  və  intrak-

ranial  arteriyaların  okkluziyaedi-

ci  zədələnməsini,  göstəriş  olan 

halda,  angiocərrahiyə  əməliyyat 

aparıldıqda,  xəstə  insultdan  sı-

ğortalanma imkanı əldə edir.

Beyni qanla təmin edən arteri-

yaların tıxanması arterial angioq-

rafiya, bəzi hallarda (əks gostəriş 

olmasa)  sistemli  və  ya  selektiv 

(arteriyadaxili transkateter) trom-

bolitik  terapiya,  trombektomiya 

(stentin qoyulması)  barədə qərar 

tələb edir.  Bu əməliyyatlar uğurla  

ATU-nun Tədris Terapevtik Klini-

kasında keçirilir.Dilarə MAHMUDOVA,

ATU-nun nevrologiya 

kafedrasının dosenti, 

İnsultla Milli Mübarizə 

Assosiasiyası İB-in idarə 

heyətinin sədri

İnsulta yeni yanaşma

29 oktyabr ümümdünya  insultla  mübarizə  günüdür

31 oktyabr  2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

7Bu  yaxınlarda  İctimai  fənlər  kafedrasının 

dosentləri 

Yavər 

Vəliyevin  və  Niyazi  Namazovun 

“İqtisadi  nəzəriyyə”  dərsliyi  işıq 

üzü  görmüşdür.  İqtisadi  tarixlə 

daima  maraqlanan    bir  şəxs  kimi 

deyə  bilərəm  ki,  belə  bir  dərsliyin 

nəşrinə  çoxdan  böyük  ehtiyac  var-

dı.  Respublikanın  tanınmış  iqtisad 

alimləri  iqtisad  elmləri  doktoru, 

professor,  əməkdar  elm  xadimi 

A.Şəkərəliyevin,  iqtisad  elmləri 

doktoru,  professor  M.Əhmədovun 

dərsliyə  verdikləri    müsbət  rəylər 

də fikrimizi  təsdiq edə bilər. 

Bu gün resbublikamız möhtərəm 

prezidentimiz  İlham  Əliyevin  baş-

çılığı  altında  iqtisadiyyatı  sürətlə 

inkişaf  edən  bir  ölkəyə  çevrilmiş-

dir.  Regionla,  Xəzər  hövzəsi  ilə 

bağlı hec bir beynəlxalq  layihə bu 

gün Azərbaycansız həyata keçirilə 

bilməz.  Ulu  öndərimiz    Heydər 

Əliyevin  dünyanın  ən  nüfuzlu 

şirkətlərinin iştirakı ilə 20 il bundan 

öncə imzaladığı “Əsrin  müqaviləsi” 

çoxdan onun  neft  strategiyasının 

düzgünlüyünü  subuta    yetirmiş-

dir.  Bu  strategiyanın    uğurlu  da-

vamı  Azərbaycanı  Avropanı  neft 

və  qazla  təmin  edən  bir  ölkəyə 

çevirmişdir.  Neftdən  gələn  gəlirin 

şaxələndirilməsi,  ölkə  iqtisadiyya-

tının  digər  sahələrinin  inkişafına 

yönəldilməsi  bu  günün    reallığı-

dır. Bu da bir reallıqdır ki, əvvəllər  

xarici 

partnyorlar, beynəlxalq  

maliyyə  qurumları tərəfindən  iqti-

sadiyyatımızın müxtəlif  sahələrinə  

sərmayələr  yatırılırdısa,  bu  gün 

ölkəmiz  qonşuların  iqtisadiyyatı-

na  sərmayələr  yatıran  bir  ölkəyə 

çevrilmişdir. Ölkədə  aparılan cid-

di  infrastruktur  dəyişiklikər məhz 

neftdən  gələn  gəlirlərin    şaxə-

ləndirilməsinin  nəticəsidir.  Düş-

mənlərimizin    həsəd  apardıqları 

sürətli iqtisadi inkişaf  həyatımızın 

bütün  sahələrini  əhatə  etmişdir. 

Vaxtı  ilə  ulu  öndərimizin  “iqtisa-

diyyatı  güclü  olan  ölkə  hər  şeyə 

qadirdir” kimi  dahiyanə fikirləri bu 

günümüzün şüarına çevrilmişdir.

Həyatımızın  bütün  sahələrindəki 

təbəddülat, 

iqtisadiyyatımızın 

hər  tərəfli  inkişafı  sözsüz  ki,  elmi 

cəhətdən  gənc  nəslə  çatdırılma-

lı,  onların  iqtisadi  biliklərinin  zən-

ginləşməsi daim diqqət mərkəzində 

olmalıdır.  İqtisadiyyatımızın  inki-

şafını  düzgün  dəyərləndirməklə 

özlərinin  gələcək  fəaliyyətlərində 

əldə  etdikləri  iqtisadi    biliklərədən 

düzgün  istifadə etməyi  bacarma-

lıdırlar.  Bu  baxımdan  müəlliflərin  

nəşr  etdirdikləri  bu  dəyərli  dərs-

likdən  gənclər çox bəhrələnə bilər-

lər.  Çünki  o,  müasir  iqtisadiyyatın 

öyrənilməsinə yeni yanaşma tələb 

edən  nəzəri-metodoloji      bazaya 

və prinsiplərə istinad edilməklə ya-

zılmışdır.  Belə  ki,  müasir  zamanı-

mızda ixtisasından asılı olmayaraq 

hər  bir  ali  təhsilli  ölkə  vətəndaşı, 

ziyalısı  dövrün  tələblərinə  uyğun 

iqtisad elminin müvafiq məsələləri 

barədə  lazımi  biliyə,  məlumata 

malik  olmalıdır. 

Azərbaycanın  dövlət  müstəqil-

liyinin  təmin  edilməsi,  bazar 

münasibətlərinin    dərinləşməsi 

sahə sində  aparılan  iqtisadi  is-

lahatlar,  iqtisadiyyatımızın            in-

kişafı  onun  dünya  təsərrüfat 

sisteminə  daha  çox  inteqrasiya 

olunması  üçün  əlverişli  şərait  ya-

ratmışdır.  Məhz  belə  bir  şəraitdə 

milli  iqtisadiyyatın  formalaşma-

sı,  ölkənin  dünya  bazarında  ye-

rinin  müəyyən  edilməsi,  onun 

mövqelərinin perspektiv dövr üçün 

möhkəmləndilməsi  siyasi-iqtisadi 

fəaliyyətinin  əsas  fəlsəfəsi  olub, 

prioritet  istiqamətlərindən  birinə  

çevrilmişdir.

Bazar 

münasibətlərinə ke-

çid  dövründə  respublikamızda 

baş  verən  iqtisadi  dəyişiklikləri  

getdikcə  daha  da  sürətləndirən 

islahatların 

aparılmasında 

və 

yeni  məzmunlu  ictimai  siyasi münasibətlərin 

formalaşmasın-

da  Ulu  Öndərin    xüsusi  rolu  var-

dır.  Belə  ki,  müxtəlif  mülkiyyət 

növlərinə    əsaslanan,  bazar  iq-

tisadiyyatına    keçidi  nəzərdə  tu-

tan,  iqtisadi  münasibətlərdə  inhi-

sarçılığa  hüquqi  təminat  yaradan 

qlobal    strukturlara    inteqrasiya-

nın  güclənməsi  və  s.  məsələlər 

məhz    onun  dünya  iqtisadiyyatı-

nın  incəliklərini,  mahiyyətini    və 

fəlsəfəsini  dərindən  bilməsinin  

nəticəsi idi.

Qeyd  edək  ki,  bütün  yuxarıda 

deyilənləri  özündə  əxz  edən  iq-

tisadi  biliklər  bütün  iqtisad  elmi-

nin  məhsuludur.  Onlar    hamısı 

eyni  obyektdən  “qida  alır”,  lakin 

şaxələnən  təsnifatla  xarakterizə 

olunan  bu  mühüm  amilə  məhz 

müəlliflər Yavər Vəliyevin və Niya-

zi  Namazovun  böyük  zəhmətinin 

bəhrəsi olan dərslikdə ciddi şəkildə 

əməl edilmişdir.

Dərslikdə  iqtisadi  nəzəriyyənin 

predmeti  və  metodu,  iqtisadi 

sistem  və  onun  formalaşması, 

mülkiyyət    münasibətləri,  bazar 

iqtisadiyyatı  və  onun    modelləri, 

əmtə-pul 

münasibətləri, 

milli 

sərvət, məcmu milli məhsul və mil-li gəlir, ümummilli məhsulun təkrar 

istehsalı,  aqrar  münasibətlər,  el-

mi-texniki  tərəqqi  və  elmi-texniki 

inqilab  kimi  problemlər  öz  əksini 

tapmışdır.  Burada  eyni  zamanda 

Tibb Universitetinin dosentləri olan  

müəlliflərin  səhiyyənin maddi-tex-

niki bazasının möhkəmləndirilməsi 

və  səhiyyə  iqtisadiyyatı  kimi  mü-

hüm problemi də  qələmə almaları 

hər bir oxucuda maraq doğurmaya 

bilməz.


Kitabda  insan  resursları,  məş-

ğulluq  problemləri,  əhali  sakin-

liyi,  demoqrafiya  siyasəti,    sa-

hibkarlıq  fəaliyyəti,  bazar  iqtisa-

diyyatı  şəraitində  iqtisadiyyatın 

dövlət  tənzimlənməsi,  maliyə-

büdcə-kredit,  milli  valyuta,  eko-

loji 


problemlər, 

Azərbaycanın 

bey nəlxalq    iqtisadi  əlaqələri, 

ümumdünya  iqtisadi  problemləri, 

beynəlxalq  valyuta  münasibətləri 

kimi    məsələlərin  öyrənilməsi 

müəlliflərin məşğul olduqları Vətən 

elmimizin  bu  sahəsini  dərindən 

bilmələrinin  bir  daha  əyani  sübu-

tudur.


Yenə  Azərbaycan  səhiyyəsinin 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

bərpasından  sonra  vəziyyəti  və 

uğurları  fikrinə  qayıtmaq  istərdik.

Yenə  onu  xüsusi  vurğulamalıyıq 

ki,  bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində 

respublikamızda  səhiyyənin  in-

kişafı  və  əhalinin  sağlamlığının 

qorunması  sahəsində  son  illər 

əldə  edilən  nailiyyətlər  ulu  öndər 

Heydər  Əliyevin  adı  ilə  bilavasitə 

bağlıdır.  Məhz  onun    yeritdiyi  bö-

yük  siyasətin nəticəsində səhiyyə 

sahəsində  də  həyata  keçirilən  is-

lahatlar xalqın sağlamlığına dövlət 

səviyyəsində göstərilən  müstəsna  

qayğı və  diqqətin əsl mənada par-

laq nümunələri sayıla bilər.

Müəlliflər  doğru  olaraq  bu 

qənaətə  gəlmişlər ki, Azərbaycan 

səhiyyəsinin  uğurları  təkcə  res-

publikamızda-keçmiş 

postsovet 

məkanında  deyil,  həm  də  inkişaf 

etmiş  ölkələrdə,  o  cümlədən  İtali-

ya,  ABŞ,  İngiltərə,  Fransa,  Alma-

niya,  Kanada  və  s.  kimi  ölkələr 

tərəfindən    təsdiq  edilir  və  qəbul 

olunur.  Əlbəttə,  qısa  müddətdə 

belə  yüksək  səhiyyənin  əldə 

edilməsi həm də onunla izah  edilir 

ki,  hələ  1969-1982-ci  illərdə  res-

publikamıza  rəhbərlik  edərkən, 

eləcə    də  1982-1987-ci  illərdə 

SSRİ  rəhbərlərindən  biri  olarkən 

ulu öndər Heydər Əliyev respubli-

ka    həyatının  bütün  sahələri  kimi, 

səhiyyəmizin  də  yüksəlişini  təmin 

etmiş,  onun    hərtərəfli  inkişa-

fı  üçün  bütün  mümkün  tədbirləri 

həyata 

keçirmişdir. Həmin 

dövrdə    yüzlərlə  müasir    səhiyyə 

obyektləri  inşa  edilmiş,  mövcud 

tibb  müəssisələrinin  yarıdan  çoxu 

yenidən  qurulmuş,  Bakıda  və 

respublikanın  digər  şəhələrində  

ittifaq  əhəmiyyətli    ixtisaslaşdı-

rılmış    mərkəzlər  açılmış  və  bun-

lar  saysız-hesabsız  miqdarda  ən 

yeni  cihaz  və  avadanlıqlarla,  tibbi  

ləvazimatlarla  təmin  olunmuş,  itti-

faqda  və  xarici  ölkələrdə  çoxsaylı 

yüksək  ixtisaslı  elmi-tibbi  kadrlar  

hazırlanmışdır.

Son 

dövrlərdə səhiyyəmizin 

uğurlarını  qələmə  alan  dosentlər 

Yavər  Vəliyev  və  Niyazi  Namazov 

vətən  səhiyyəsi  ilə  bağlı  fikirlərini 

belə  ümumiləşdirmişlər  ki,  ölkə 

prezidenti İlham Əliyevin bilavasitə 

rəhbərliyi,  diqqəti  və  dəstəyi  ilə 

Səhiyyə Nazirliyi sistemində ardıcıl 

və  məqsədyönlü iş görülmüş, isla-

hatlar aparılmışdır. Bu işdə ilk əvvəl 

səhiyyənin hüquqi normativ baza-

sının  təkmilləşdirilməsi  və  dünya  

standartları  səviyyəsinə    qaldırıl-

ması  daim  diqqət  mərkəzində  ol-

muşdur.

Həyatımızın  bu  sahəsi  üçün kadrlar  hazırlayan  Azərbaycan 

Tibb Universiteti də kənarda  qal-

mamışdır.  Dövlətimizin  qayğısı  və 

bilavasitə  universitetin  rektoru, 

akademik Əhliman Əmiraslanovun 

rəhbərliyi  altında  görülən  işlər, 

dünya    standartlarına  cavab  verə 

biləcək    4  möhtəşəm  klinika-

nın  tikilib  istifadə  verilməsi,  həm 

müəllimlər, həm də tələbələr üçün 

hərtərəfli şəraitin yaradılması və s. 

bunun bariz  nümunəsidir. 

Beləliklə,  bütün  yazılanları    belə  

yekunlaşdırmaq  olar  ki,  dosentlər 

Yavər  Vəliyevin  və  Niyazi  Nama-

zovun  nəşr    edilmiş  bu  dərsliyini 

mükəmməl  yazılmış bir monoqra-

fiya da hesab etmək olar. O,  mü-

asir  hərtərəfli inkişafımızı özündə 

əks etdirən bir əsərdir. Ondan  iq-

tisadi  biliklərə  yiyələnmək  istəyən 

hər kəs bəhrələnə bilər.Fəxrəddin MƏMMƏDOV,

professor  

Kafedranın kitab rəfi

İQTİSADİYYATIMIZIN FƏLSƏFƏSİNİ 

ÖZÜNDƏ ƏKS ETDİRƏN DƏYƏRLİ ƏSƏR

O

ktyabrın  16-da  ATU-nun  Tədris-

Terapevtik  Klinikasında  «Terapiya-

nın aktual problemləri» mövzusunda 

elmi-praktik  seminar  öz  işinə  start  verib. 

İki  gün  davam  edən  seminarda  Amerikalı 

mütəxəssislər iştirak ediblər.  

Tədbirin əvvəlində ATU-nun tədris işləri üzrə prorek-

toru, professor Sabir Əliyev çıxış edərək, elmi-praktik 

seminarın  əhəmiyyətindən  söz  açıb.  Onun  sözlərinə 

görə,  bu  tip  seminarlar  rezidentlərlə  yanaşı  həkimlər 

üçün də çox faydalıdır. S.Əliyev qeyd edib ki, seminar 

xarici ölkələrdə terapiya sahəsində problemlərin həlli 

ilə bağlı təcrübəni öyrənməyə imkan verəcək. 

Daha  sonra  terapevt,  Vaşinqton  Hərbi  Tibb  Univer-

sitetinin  professoru  Susan  Brunsel  “Hiperlipidemi-

ya”  mövzusunda  mühazirə  ilə  çıxış  edib.  Tədbirdə 

həmçinin  infeksionist,  Cənubi  Karolina  Tibb  Univer-

sitetinin  professoru  Jems  Jonson  “Qastroenteritlər” 

mövzusunda, terapevt, Venderbilt Universitetinin pro-

fessoru  Villiam  Meynard  “Ürək  çatışmazlığı”  mövzu-

sunda,  nefroloq,  Ayova  ştatının  Tibb  Universitetinin 

professoru  Villiam  Lauton  “Beynəlxalq  hipertenziya 

protokolları” mövzusunda çıxışlar ediblər.

İki gün davam edən seminarın sonuncu günündə də 

professorlar fərqli mövzularda muhazirələr oxuyub, iş-

tirakçıların suallarını cavablandırıblar.

Günel ASLANOVA

Amerikalı professorlar 

ATU-da mühazirə oxudular

S

əhiyyə Nazirliyi rezidentlərə müraciət 

edib. 

Nazirliyin  mətbuat  xidmətindən  verilən  məlumata 

görə,  rezidentlər  üçün  Azərbaycan  Tibb  Universi-

tetinin  Tədris  Terapevtik  Klinikasında  noyabr  ayının 

7-dən  etibarən  ilin  sonunadək  hər  cümə  günü  saat 

14.00-da  professor  Konstantinos  Kyriazis  tərəfindən 

daxili xəstəliklər və kardiologiya üzrə təcrübi seminar-

lar keçiriləcək.

Seminarlar  sübutlu  təbabət,  arterial  hipertenziya, 

kardiomiopatiyalar,  ürək  çatışmazlığı,  ürək  aritmiya-

ları, koronar arteriyaların xəstəliyi, ilk tibbi yardım və 

təkmilləşdirilmiş  tibbi  yardım  kimi  mövzuları  əhatə 

edəcək.

Səhiyyə Nazirliyi rezidentləri 

seminara dəvət edir


http://www.amu.edu.az

31 oktyabr    2014-ъц ил

A

zərbaycanda  Aşura  günü  qanvermə aksiyalarının  keçiriləcəyi  məscidlərin  və 

ziyarətgahların siyahısı açıqlanıb.

Qafqaz  Müsəlmanları  İdarəsinin  mətbuat 

xidmətindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, 

noyabrın  4-də  -  Aşura  günündə  qanvermə 

aksiyaları  keçiriləcək  məscid  və  ziyarətgahlar 

aşağıdakılardır:

1.Yasamal rayonu “Təzə-pir” məscidi

2. Yasamal rayonu “Hacı Soltanəli” məscidi

3. Nəsimi rayonu Əjdərbəy məscidi

4. Səbail rayonu “Bibi-Heybət” məscidi

5.Səbail rayonu İçərişəhər cümə məscidi

6.Suraxanı rayonu Qaraçuxur məscidi

7.Xəzər rayonu “Mir Mövsüm ağa” məscidi

8.Nizami rayonu Keşlə qəsəbə məscidi

9.Sumqayıt şəhər “Cümə” məscidi

10.Gəncə şəhər “İmamzadə” məscidi

11.Mingəçevir şəhər “Heydər” məscidi

12.Şəki şəhər “Cümə” məscidi

13.Lənkəran şəhəri Böyükbazar məscidi

14.Bərdə şəhər “Cümə” məscidi

E

bola  qızdırmasının  təsdiq  edilməsi, 

ehtimalı  və  şübhəsi  ilə  bağlı  halların 

sayı  artaraq  10.141-ə  çatıb.  4922  nəfər 

dünyasını dəyişib.

AzərTAc xəbər verir ki, bu məlumatı oktyabrın 25-də Dünya 

Səhiyyə Təşkilatı (DST) yayıb.

Bu  infeksiyaya  yoluxan  insanların  böyük  əksəriyyəti  üç 

ölkənin  -  Qvineya,  Liberiya  və  Syerra-Leonenin  payına  dü-

şür. Həmin ölkələrdə virusa 10.114 nəfər yoluxub, 4912 adam 

ölüb. Qeyd edək ki, Ebola virusuna qarşı hər hansı vaksin və 

ya dərman qeydiyyata alınmayıb.

Ən ağır vəziyyət Liberiyadadır. Burada 2705 ölüm faktı qeydə alınıb, 4665 adam virusa yoluxub. Ölkənin 64 

mahalının 63-də mövcud epidemiya çərçivəsində kəskin virus infeksiyasının yayılması halları, ölüm səviyyəsi 70 

faizi ötüb.

Hesabatda Nigeriya, Seneqal, İspaniya və ABŞ-dakı vəziyyət ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilir. Bu ölkələrdə vi-

rusun adı çəkilən ölkələrdən gətirilməsi halları qeydə alınıb. Nigeriya və Seneqalda epidemiya bütünlüklə başa 

çatmış elan edilib. İspaniyada bir xəstə sağalıb və onun ünsiyyətdə olduğu 83 adamın vəziyyəti izlənilir. ABŞ-da 

dörd yoluxma və bir ölüm faktı qeydə alınıb, 262 adam müşahidə altındadır.

Hesabatda o da vurğulanır ki, Malidə Ebola virusu aşkar edilən ikiyaşlı qız ölüb. Ölkədə 43 adam nəzarət altın-

dadır. Ölkədə sərbəst hərəkət edən xəstə qızın çoxlu sayda insanı yoluxdura biləcəyindən ehtiyatlanan DST daha 

əvvəl Malidəki durum “fövqəladə vəziyyət” kimi qiymətləndirib.

Tibbi profilaktika fakültəsinin I kurs, 616

a

 qrup tələbəsi Qədirova Jalə Nəsib qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Tibbi  profilaktika  fakültəsinin  V  kurs,  625

b

  qrup  tələbəsi  Rəhimli Ləman Faiq qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  II  kurs,  279

a

  qrup  tələbəsi Məmmədli Elida Emin qızının adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika fakültəsinin II kurs, 279

a

 qrup tələbəsi Sahibli Nərmin Həsrət qızının adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün etibar-

sız sayılır.

  Bakı şəhəri, Sübhi Salayev küçəsi, ev 39 ünvanda yaşayan Abdinov 

Əkrəm Talıb oğluna  BTİİ tərəfindən  verilmiş hesabat pasportu itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.   

İbrahimova  Rəqsanə  Paşa  qızına  Azərbaycan  Tibb  Universite-

ti  tərəfindən  1992-ci  ildə  pediatriya    ixtisası  üzrə  verilmiş  internatura 

vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs, 144

a

 qrup tələbəsi Sahibli Günel Natiq  qızının adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


I müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs, 144

a

 qrup tələbəsi Əhmədli Dayaq Qüdrət oğlunun adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün etibar-

sız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin II kurs, 75

a

 qrup tələbəsi Məhərrəmi Günay Məzahir  qızının adına  verilmiş tələbə bileti  və şəxsiyyət vəsiqəsi 

itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs, 363

b

 qrup tələbəsi Ağazadə Elçin Elman oğlunun adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


Stomatologiya fakültəsinin V kurs, 715

b

 qrup tələbəsi Onsori Orman Şəhriyar  oğlunun    adına  verilmiş  qiymət  kitabçası  itdiyi  üçün  etibarsız 

sayılır.


Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïyuòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, 

ñÿùè ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ 

÷àï îëóíóð

.      


Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 190

 

 Кафедранын  профессору (елмляр докторu):    

- Onkologiya kafedrası -1yer (0,5 vahid)

- Onkologiya kafedrası -1 yer

 Kafedraların  dosentləri (fəlsəfə doktorları):

 

- I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası -1 yer 

- Nevrologiya və tibbi genetika kafedrası -1 yer 

- İnsan anatomiyası kafedrası -1 yer 

- Məhkəmə təbabəti kafedrası -1 yer

- Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası -1 yer

- Uşaq yoluxucu xəstəliklər kafedrası -2 yer 

- Patoloji anatomiya kafedrası -1 yer 

- Farmakologiya kafedrası  -1 yer 

- Pediatriya fakültəsinin daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer 

- Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya kafedrası - 1 yer 

- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer 

- Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası 

   kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- I mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- III daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- Tibbi biologiya və genetika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası -1 yer

 

 

Kafedranın baş müəllimi:   

- Xarici dillər kafedrası  -1 yerKafedraların assistentləri:

- I daxili xəstəliklər və reanimatologiya 

  kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- I cərrahi xəstəliklər kafedrası   -1 yer (0,5 vahid) 

- Məhkəmə təbabəti kafedrası -1 yer

- II MPF-nin uşaq xəstəlikləri kafedrası   -1 yer (0,5 vahid) 

- I uşaq xəstəlikləri kafedrası -1 yer 

- II uşaq xəstəlikləri kafedrasının nəzdində olan

«İmmunologiya » kursu -1 yer 

- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası   -1 yer 

- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası 1 yer (0,5 vahid)

- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası 1 yer (0,5 vahid)

- Uşaq stomatologiyası kafedrası 

 -1 yer (0,5 vahid) 

- Urologiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Urologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- İnsan anatomiyası kafedrası  - 1 yer 

- Histologiya, sitologiya və embriologiya 

   kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Patoloji fizilogiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Əczaçılıq kimyası kafedrası  -1 yer 

- Farmakoqnoziya və botanika kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) Elmi Tədqiqat Mərkəzi 

- Eksperimental Endokrinologiya şöbəsi,   baş elmi işçi - 1 yer

- Eksperimental cərrahi şöbəsi:    Kiçik elmi işçi    -1 yer (0,5 vahid)

- Aktiv bioloji maddələrin sintezi şöbəsi:  

  

  şöbə müdiri - 1 yer

- Patoloji proseslərin modelləşdirilməsi və

eksperimental terapiya şöbəsi

   


  Böyük elmi işçi    -1 yer 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma 

müddəti elan qəzetdə («Təbib» qəzeti, 31 oktyabr 2014-cü il) dərc 

olunduğu gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına 

yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir: 

Bakı şəhəri- Az 1022, Bakıxanov küçəsi 23. Telefon: 597-10-08

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

ÊÀ ÔÅÄ RÀ ËÀR ÜZRƏ 

ÀŞÀ ĞÛ ÄÀ ÊÛ ÉÅRËƏRİ ÒÓÒÌÀà Ü×ÜN 

ÌÜÑÀ ÁÈÃß ÅËÀN ÅÄÈR

Ebolaya yoluxanların sayı 10 mini ötüb

Aşura günü qanvermə aksiyalarının keçiriləcəyi 

məscidlərin siyahısı açıqlanıb

u

  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti “Di-

ridoğulmanın beynəlxalq meyarları”nın tətbiq 

edilməsi haqqında qərar qəbul edib.

Qərara əsasən, respublikamızın bütün səhiyyə 

müəssisələrində 2015-ci il yanvarın 1-dən Dünya Səhiyyə 

Təşkilatının tövsiyə etdiyi “Diridoğulmanın beynəlxalq 

meyarları” tətbiq ediləcək.

Bununla əlaqədar K.Fərəcova adına Elmi Tədqiqat 

Pediatriya İnstitutunun direktoru, Səhiyyə Nazirliyinin 

baş pediatrı Nəsib Quliyev AzərTAc-a bildirib ki, bu 

meyarların tətbiqinə artıq Avropa ölkələrində başlanı-

lıb. Onun dediyinə görə, Azərbaycanda tətbiq edilən 

əvvəlki meyarlara görə, hamiləliyin 28-ci həftəsindən tez 

doğulan körpələr “diridoğulmuş uşaq” adlandırılmırdı. 

Onlara “gecikmiş düşük” deyilirdi. Hamiləliyin 28-ci 

həftəsində doğulan, çəkisi 1 kiloqramdan çox olan və 

həyat əlamətləri 

görünən 


körpələr “dirido-

ğulmuş uşaq” 

hesab edilirdi.

Baş pediatr 

bildirib ki, yeni 

beynəlxalq 

meyarlar 

əsasında isə ar-

tıq hamiləliyin 22-ci həftəsindən tez olmayaraq doğulan 

körpənin bədən çəkisi 500 qramdan çoxdursa və onda 

hər hansı həyat əlamətləri - ürək döyüntüsü, nəfəsalma, 

yaxud əzələlərin hərəkəti müşahidə edilirsə, o, diridoğul-muş uşaq sayılır.

Azərbaycanda 

diridoğulmanın 

yeni meyarları tətbiq ediləcək

Каталог: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə