Yrd doc. Dr m. Veysi bahadirYüklə 6,13 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix16.02.2017
ölçüsü6,13 Mb.
#8889

Slayt 1 

YRD.DOC.DR M. VEYSİ BAHADIR

 

 

Slayt 2 Abdominal kavitede pürülan eksüda

birikimiyle sonuçlanan, peritonun 

mikroorganizmalara ve bunların 

toksinlerine verdiği inflamatuar yanıttır.

 

 

Slayt 3 PERİTON

Karın iç yüzünü ile abdominal organları 

örten ve tek katlı mezotel hücrelerinden oluşan 

bir zardır.

Pariyetal periton         Somatik +, Otonom +

Visseral periton           Otonom +

 

 


Slayt 4 

 

 Slayt 5 

PERİTON

Kalınlığı 1 mm,Genişliği 1.7-2 m

2

,50-100 ml transuda sıvı,

Dansite 1016,Protein 3 gr/dl 

Steril,


300< hücre

 

 

Slayt 6 Peritoneal boşluklar

Küçük ve büyük omentum boşluklarıBirleştikleri nokta – foramen epiploikum

Omentum karın içi enfeksiyonların sınırlanmasında önemlidir.

Boşlukların içindeki sıvılar vasküler ve lenfatik ağlar aracılığı ile emilir.

Kayganlığı sağlayan sıvı miktarı  50 ml steril ve makrofaj içerikli (enfeksiyonda nötrofil içerikli)

 

 Slayt 7 

Periton


Pariyetal – visseral periton !

KC, dalak, mide, safra kesesi, overler, uterus ve ince barsakları tamamen.

Pankreas, mesane, kolonu kısmen sararPeritonla kuşatılmamış bölgeler farklı hastalık 

tablolarına neden olabilir

 

 Slayt 8 

Peritonit

Peritonun tüm/bir kısmının 

inflamasyonudur.  İntraabdominal 

enfeksiyon sonucunda meydana 

gelir. 

 

 Slayt 9 

 

 Slayt 10 

Peritoneal savunma 

mekanizmaları

Lenfatik yolla mekanik temizlemeİmmün hücrelerin aktivasyonu ile 

fagositoz

Fibrin depozitleri ile hapsetme 

 

Slayt 11 Lenfatik yolla mekanik temizleme

Nondiyafragmatik peritoneal yüzey pasif yarı geçirgen bir membrandır. 

Diyafragma, partikülleri absorbe etme yeteneğine sahiptir. 

Absorbsiyon özelliğini yaygın lenfatik ağı ve vaskülarizasyonu arttırır.

Lenfatik ağları ile 1-3 L/gün absorbsiyon yapabilir. 

 

 Slayt 12 

Lenfatik yolla mekanik temizleme

Karın içi basıncını arttıran faktörlerden etkilenir. 

İntra Peritoneal enjekte edilen bakteri 6 dk içinde duktus torasikus içinde, 30 dk içinde  

dolaşımda tesbit edilir.

Abdomenin total drenajının %30’u diyafragmadan %70’i parietal peritondan 

olur. 


Peritonun bu fizyolojik özelliği, 

intraperitoneal bir enfeksiyonda olay hızla 

sistemik bir hale gelir.

 

 


Slayt 13 

İmmün hücrelerin aktivasyonu ile 

fagositoz

Peritonite karşı oluşan inflamatuvar yanıt 

sonucu makrofajlardan kemotaktik 

faktörlerin salınmasına ve dolaşımdaki 

nötrofil ve monositlerin bu bölgeye 

göçmesine yol açar.

 

 

Slayt 14 İmmün hücrelerin aktivasyonu ile 

fagositoz

Peritonite karşı oluşan inflamatuvar yanıt 

sonucu makrofajlardan kemotaktik 

faktörlerin salınmasına ve dolaşımdaki 

nötrofil ve monositlerin bu bölgeye 

göçmesine yol açar.

 

 

Slayt 15 Fibrin depozitleri ile hapsetme

Peritoneal makrofajlar koagulasyon 

zincirini tetikleyerek, inflamatuvar odak 

üzerinde fibrin birikmesine yol açmakta ve 

böylece apse duvarı oluşmaktadır.

 

 Slayt 16 

FizyolojiA.

Peritoneal sıvılar:

Mesothel hücrelerinden; 50-100ml; plasma eşdeğeriBu sıvı mesothel hücrelerinden ve sub-diafragmatik

lenfatiklerden emilir

Sıvı değişimi splanchnic kan akımı ve permiabliteyideğiştiren faktörlerden etkilenir (intra-peritoneal 

inflam.)


B.

Peritoneal sıvı akımı:

Sıvı akımını yöneten güçler1.

boşluklar: Fowler position ----> pelvise doğru akım

(abscess)

2.

Diafragmanın altında negatif basınç oluşumu:Intra-abd.basınç expirasyon sırasında 

diafragma altında azalır

Supine: supramesocolic / interloop apseler 

 

Slayt 17 Fizyoloji

C.

Peritoneal defense mekanizması:3.

Peritoneal defans vs. intra-abdominal infection:

a.

Lenfatikler aracılığıyla bakterilerin mekanik temizliğib.

immune hücreler le bakterilerin fagositozu.  Bu hücrelerin 

salgıladığı mediatörler aracılığıyla intra-abd. infectiona karşı 

vücudumuzun lokal ve sistemik cevap doğurmasına neden 

olurlar
Major hücre tipleri:

a.

Macrophages

b.

Mesothelial cells

c.

Capillary endothelial cells

d.

Görevlendirilmiş neutrophil

 

 Slayt 18 

Sağ subfrenik

Sol subfrenik

F

a

ls

ifo

rm

 li

g

a

m

a

n

Karaciğer

Karaciğer

Sağ subhepatik 

ant. Ve post

Sol subhepatik ant 

ve post (bursa 

omentalis

Transvers kolon ve mezokolon

S

a

ğ

 

p

a

ra

k

o

lik

S

o

l p

a

ra

k

o

lik

Barsak ansları arası

Pelvis

S

o

l a

lt

 

k

a

d

ra

n

S

a

ğ

 a

lt

 

k

a

d

ra

n

Suprakolik

İnfrakolik

 

 Slayt 19 

Hayatı tehdit eden cerrahi 

enfeksiyonlar

İki Temel tip mevcut:

İntra-abdominal enfeksiyonlarPeritonitler

apseler


Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (CAE)

 

 

Slayt 20 Peritonitlerin

sınıflandırılması

Primer peritonitSekonder peritonit

Tersiyer peritonit 

 

Slayt 21  

 


Slayt 22 

Skorlama sistemleri

Manheim Peritonit indexi (MPI)Peritonitis Index Altona (PIA)

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II)

Avantajı  İlk başvuru anında prognozu öngörme (MPI) ve izlem (APACHE II)

Retrospektif değerlendirme 

 

Slayt 23 Karın ağrısı

İştahsızlıkBulantı-kusma

Ateş


Taşikardi

Solunum sayısında artmaKLİNİK

 

 Slayt 24 

Oskultasyon- Barsak sesleri hipoaktif veya negatif

Perküsyon- Hassasiyet

Fizik muayene

 

 Slayt 25 

Fizik muayene

Palpasyon- Ağrı ve hassasiyet

- Distansiyon

- Kas defansı

- Kas rijiditesi

- Rebound hassasiyet

Rektal ve vajinal muayene- Ağrı ve hassasiyet

 

 Slayt 26 

Tanı

Lökositoz (olmayabilir)Direkt batın grafisi

USG


Tomografi

İndium-111 işaretlenmiş IgGLaparaskopi

 

 

Slayt 27 Peritonitlerin sınıflandırılması

Primer peritonitSekonder peritonit

Tersiyer peritonit 

 


Slayt 28 

TİP

TANIM

ETKEN

Primer


Hematojen veya lenfatik yayılım veya 

bakteriyel translokasyon sonucu 

sistemin bütünlüğünde sorun olmadan 

gelişen peritoneal infeksiyondur.

Gram negatif enterik

çomaklar veya streptokoklar 

(monomikrobik).

Sekonder


Genelde mikroskopik veya makroskopik

peforasyonların eşlik ettiği sindirim 

sisteminin inf lamatuar süreci ile 

bağlantılı olarak gelişen peritoneal

infeksiyondur.

Aerobik Gram negatif 

çomaklar, Gram pozitif 

koklar ve enterik anaeroplar

(polimikrobik). 

Tersiyer


Sekonder peritonitin başlangıç 

sonrasında gelişen persistan veya 

reküran peritoneal infeksiyondur

Dirençli Gram negatif 

çomak, enterokoksik, 

stafilokoksik ve mantarlar. 

 

 

Slayt 29 Primer Peritonit

Spontan peritonitler- Çocuk

- Erişkin

Peritoneal protezlere bağlı peritonitlerGranülomatöz peritonitler

- Tüberküloz

- Actinomyces

- Candida 

 

 Slayt 30 

Spontan peritonitte bakterilerin karın 

boşluğuna ulaşma yolları

Kan yolu Kadın genital sistemi 

Komşuluk Translokasyon

 

 


Slayt 31 

Peritoneal dializ peritoniti

%0.3-0.7 oranında görülür.Peritoneal dializde etken mikroorganizmalar

PD ile ilişkili peritonitlerin %90-95’inde bakteriler etkendir.         

Gr(+) bakteriler %60-70               

Gr(-) bakteriler %20-30               

Mantarlar ise %5’ten daha az               

En sık rastlanan ajan S. Aureus’tur. 

Mantarlar bağlı PD ile ilişkili peritonitlerin %80-90’ında etken candida spp’dir. 

Polimikrobiyal peritonit oranı %6’dır. 

 

Slayt 32 Primer Peritonit 

Yavaş gelişim Monobakteriyel infeksiyon 

Öncelikle medikalSekonder peritonit

Akut gelişir, hızlı seyirli Multibakteriyel infeksiyon 

Öncelikle cerrahi 

 

Slayt 33 Sekonder peritonit

1.  Akut süpüratif peritonitler

· Gastrointestinal sistem perforasyonları

· Barsak duvarı nekrozları

· Pelvis peritoniti

· Bakteriyel translokasyon

 

 


Slayt 34 

Sekonder peritonit

2. Postoperatif peritonitler

· Anastomoz kaçağı

· Kör lup sızıntısı

· Güdük kaçağı

 

 Slayt 35 

Sekonder peritonit

3. Posttravmatik peritonit

· Künt travmalar

· Penetran travmalar

 

 

Slayt 36 Mide sıvısı

Yapısındaki yüksek pH nedeni ile periton için 

yüksek derecede irritan bir içeriktir. 

Mide veya duodenum perforasyonu nedeni ile 

periton ile  temasa geçen gastrik içerik, bakteriyel bir 

komponente sahip olmamasına rağmen kimyasal bir 

peritonite neden olur. 

Eğer malign ülsere bağlı perforasyon varsa 

a/hipokloridrik ortam nedeniyle bakteri sayısı 

artığından dolayı yaygın süpüratif peritonit gelişebilir.

 

 


Slayt 37 

Pankreas sıvısı

Pankreatik içerik periton üzerine kuvvetli 

irritandır. 

Yağ dokusunun hidrolizisi nedeni ile periton 

üzerinde beyaz renkte kalsifikasyonlar oluşur. 

Akut pankreatit durumunda periton başlangıçta 

steril, daha sonra makrofajların kolon bakterilerini 

inflamasyon alanına taşımaları ile olay septik hale 

gelebilir.

 

 Slayt 38 

Safra

Periton üzerine direkt irritandır.

Aynı zamanda bakteriyel infeksiyonda adjuvan etki gösterir. 

İnfekte olmayan safra, periton içerisinde  kimyasal peritonit yapar.

Baktibilia olduğu durumlarda ise %30-100 arasında bilier peritonite yol açar.

 

 Slayt 39 

Kan / Hemoglobin

İntraperitoneal kan çok fazla irritan 

değildir. 

Eğer eritrositler lizise uğrar ise o zaman 

irritan olabilirler. Bakteriyel  peritonit 

oluşumunda adjuvan olarak davranır.

Hemoglobinin bakteriyel çoğalmayı 

arttırarak, mortalite oranını yükselttiği 

saptanmıştır.

 

 Slayt 40 

İdrar

İrritandırBakteriyel peritonitte adjuvan 

olarak davranır.

 

 Slayt 41 

Kolon 

Bakteri yükü Peritonit şiddeti

Mortalite  

 

Slayt 42 GİS organlarındaki 

bakteri yükü

 

 Slayt 43 

 

 Slayt 44 

Peritonitin şiddetini etkileyen faktörler

Bakteriyel veya fungal enfeksiyonun tipiYaralanmanın süresi ve türü

Hastanın beslenme ve immün durumuPeritonitin şiddeti etkene bağlı olarak 

değişir.


 

 

Slayt 45  

 


Slayt 46 

Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Abdominal enfeksiyonun tam olarak temizlenememesi veya septik kaynağın 

kontrol edilememesi 

İleri yaş Bilinç kaybının bulunması

 

 

Slayt 47 Bazı organlara göre mortalite oranları

Apandisite bağlı => %13     Safra yollarına bağlı =>%16     

Mide, duedonuma bağlı =>%27     Kolona bağlı peritonitlerde ise =>%40

 

 

Slayt 48 Destek tedavisi

Antibiyotik seçimiCerrahi tedaviSekonder peritonitin tedavisi

 

 Slayt 49 

 

 Slayt 50 

Destek tedavisi

Hipovolemiyi gidermek ve yeterli doku perfüzyonunu sağlamak

Sıvı-elektrolit dengesinin düzeltilmesiYetmezlikteki organları desteklemek

Yeterli beslenmesini temin etmek 

 

Slayt 51 Peritonitin ciddiyeti

Antibiyotiğin toksik etkileri ve konak faktörleri (Yaş, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, 

gebelik vb.)

İnfeksiyonun geliştiği yer (Hastane veya toplumdan edinilmiş)

Altta yatan immunsupressif hastalık veya immunsupressif ilaç kullanımı

Antibiyotik kullanım hikayesiAntibiyotik seçimi

 

 Slayt 52 

Bakteriyemi kontrolüİnfeksiyonun erken dönem metastatik 

odaklarını engellemek

Süpüratif komplikasyonları azaltmakLokal yayılımı engellemek

Tekrarlayıcı intraabdominal infeksiyonların insidansını azaltmak

Antibiyoterapinin yararları

 

 Slayt 53 

Cerrahi tedavi

Onarım (Enfeksiyon kaynağının kontrolü)Temizleme (Bakteri, pürülan materyal ve 

fibröz dokuların temizlenmesi)

Dekompresyon (Abdominal kompartman sendromunun önlenmesi)

Kontrol (Rekürren enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi)

 

 Slayt 54 

Enfeksiyon odağının ortadan kaldırılması

Karın içindeki belli bir odaktan enfektif materyalin

kaçak

yapması


ve

periton


boşluğuna

akması


sonucunda oluşur.

Tedavide ilk önce enfeksiyon kaynağının ortadankaldırılması

gerekir (Kapatma veya rezeksiyon

gibi).Hangi tekniğin uygulanacağı cerrahın tercihine vehastanın

durumuna


göre

değişmekle

beraber

yapılabilirse hastalıklı dokunun rezeksiyonu en iyiyöntemdir.

 

 Slayt 55 

Karın boşluğunda bulunan tüm nekrotik vepürülan

materyalin

temizlenmesi

cerrahi


tedavinin temelidir.

Cerrahlar arasında çok sık uygulanmasınakarşın intraoperatif agresif peritoneal lavajın

yeterli


sistemik

antibiyotik

alan

olgulardamortaliteyi

ve

septikkomplikasyonları

azaltmadığı gösterilmiştir.

 

 

Slayt 56 Peritoneal lavaj, savunma mekanizmalarını 

bozabilir (Fagositoz ve lökösit göçünü bozarak).

Yıkama solüsyonlarına antibiyotik veya antiseptik maddelerinin konmasının bir avantajı 

gösterilmemiştir (Adhezyon ve toksik etki 

yapabilir).

Karın kapatılmadan lavaj sıvısı batından tamamen temizlenmelidir.

Bakteriyel kontaminasyonun azaltılması

 

 Slayt 57 

BATINI KAPATALIM MI?

Operasyon bitimindeki en önemli karar karın duvarının kapatılıp kapatılmamasıdır. 

Özellikle ödemli periton boşluğu ve dilate barsak ansları varlığında karın kapatılınca abdominal 

kompartman sendromu gelişebileceği için karın 

duvarının geçici olarak yama ile kapatılması önerilir.

 

 Slayt 58 

POSTOPERATİF DÖNEMDE

NE YAPMALI?

Hastalar  24 saat aralıklarla tekrar opere 

edilebilir veya klinik parametrelerin gidişine 

göre abdominal temizlik yapmak, drenleri 

değiştirmek gibi endikasyonların varlığıyla 

reoperasyon zamanı belirlenir.

 

 

Slayt 59 Dekompresyon ve Rekürren enfeksiyonun 

önlenmesi

Sürekli postoperatif periton lavajıAbdomenin açık bırakılması (Open 

abdomen)

Planlı Relaparatomiler 

 

Slayt 60 Sürekli peritoneal lavaj

Avantajları:

Anestezi gerektirmemesi 

Enfekte materyalin sürekli 

uzaklaştırılmasına 

imkan vermesi

Lokal antibiyoterapi imkanı sağlaması

Dezavantajları:

Bakteriyel süperenfeksiyon oluşturması

Aşırı sıvı yükleme riskiBir süre sonra sadece dren 

traktını irrige etmesi

Yoğun bakım şartları ve ağır iş yükü

Uzun kalan drenin organ-damar yaralama riski

Periton sıvısının kaybından dolayı defans mekanizmasında 

bozulma


 

 


Slayt 61 

Hastanın


kliniğine

bakılmaksızın

belirli

sabit zamanlarda (24-72 saat) yeni septikodakların oluşumunu önlemek ve böylece

sistemik etkilerini azaltmak amacıyla yapılan

işlemdir.

Bu

uygulamabatın,

makroskopik

olarak temiz oluncaya kadar devam eder.

 

 Slayt 62 

Planlı Relaparatomilerde 

Dezavantajlar

Karın duvarı yapılarının hasarı,Her operasyon sonrası organlarda oluşan

ödem

nedeniylekarın

duvarının

kapatılmasındaki güçlük,

Abdominal kompartman sendromu riski,Kanama, intestinal fistül oluşumu ve

ameliyathane şartlarının gereksinimi

 

 Slayt 63 

Klasik olarak ilk operasyon sonrası 

karnın açık bırakılması ve açıklığın 

serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlarla 

kapatılmasıdır.

 

 Slayt 64 

Open abdomen

Komplikasyonlarınıönlemek

amacıyla


değişik

karın duvarı kapatma metodlarının kullanıldığı

yarı açık abdomen tekniğine geçilmiştir (Fermuarlı

ya da fermuarsız, Marlex veya Dexon greftler

gibi).Buteknikte

de

makroskopikkirlenme

kayboluncaya kadar uygulamaya devam edilir.

İkiden fazla tekrar laparotomi gereken ve batınkapatılamayan hastalar için uygun bir yöntemdir.

 

 Slayt 65 

Open abdomen

Avantajları:

Reeksplorasyonları kolaylaştırması

Tüm peritoneal kavitenin drenajına izin 

vermesi


Abdominal 

kompartman 

sendromunun önlemesi 

Dezavantajları;

EvisserasyonAşırı sıvı-elektrolit, protein 

kaybıSpontan enterik fistülEksojen 


mikroorganizmalarla 

potansiyel kontaminasyon

Büyük abdominal defekt 

 

Slayt 66  

 


Slayt 67 

Bu teknik, 

Abdomenin nonabsorbabl bir greftle 

kapatılması, 

Rutin olarak her 24 saatte bir 

reeksplorasyon yapılması,

Her reeksplorasyonun sonunda greftin 

gerilerek fasyaya yaklaştırılması ve en son 

operasyonda fasyanın primer olarak 

kapatılmasıdır.

 

 

Slayt 68 AŞAMALI ABDOMİNAL ONARIM (STAR)

STAR ile açık abdomen tekniklerinin 

karşılaştırıldığı prospektif çalışmalarda  

STAR’ın aynı risk grubundaki olgularda diğer 

yöntemlerden üstün olduğu gösterilmiştir.

 

 Slayt 69 

Hemodinamik unstabiliteAşırı peritoneal ödem

Yaygın karın duvar defektiEnfeksiyon kaynağının yetersiz kontrolü

Nekrotik dokunun yetersiz debridmanıBarsak viabilitesinin şüpheli olması

STAR endikasyonları konulurken APACHE II

ve Manheim

peritonit indexi

göz önüne

alınmalıdır.

 

 Slayt 70 

Barsak peristaltizminin olmasıEksüdatif birikimin olmaması

Nekrotik dokunun olmamasıBatın içi basıncın 15-20 mmHg’dan az

olmasıAPACHE II skorunun düzelmesi 

 

Slayt 71 Tersiyer peritonit

Karın içi infeksiyonlarda konakçı defans yetersizliği sonucu gelişir. 

Ciddi karın travması  sonucuGeniş spektrumlu antibiyotik        

PERİTONİT

ile tedavi edilen

Postoperatif gelişen 

 

Slayt 72 Tersiyer peritonit

Ateş ??Hiperdinamik kardiyovasküler semptomlar

LökositozBir veya daha fazla organ yetmezliği

 

 


Slayt 73 

Tersiyer peritonit

Sıklıkla etken saptanmazEn sık;


- Düşük patojenitesi olan koagulaz 

negatif stafilokok ve mantarlardır.

 

 

Slayt 74 Tersiyer peritonit

Destek tedavisiAntibiyotik seçimi

Gerektiğinde cerrahi tedavi 

 

Slayt 75 TİP

TANIM

ETKEN

Primer


Hematojen veya lenfatik yayılım veya 

bakteriyel translokasyon sonucu 

sistemin bütünlüğünde sorun olmadan 

gelişen peritoneal infeksiyondur.

Gram negatif enterik

çomaklar veya streptokoklar 

(monomikrobik).

Sekonder


Genelde mikroskopik veya makroskopik

peforasyonların eşlik ettiği sindirim 

sisteminin inf lamatuar süreci ile 

bağlantılı olarak gelişen peritoneal

infeksiyondur.

Aerobik Gram negatif 

çomaklar, Gram pozitif 

koklar ve enterik anaeroplar

(polimikrobik). 

Tersiyer


Sekonder peritonitin başlangıç 

sonrasında gelişen persistan veya 

reküran peritoneal infeksiyondur

Dirençli Gram negatif 

çomak, enterokoksik, 

stafilokoksik ve mantarlar. 

 

 


Slayt 76 

Peritonitlerin klasifikasyonuPrimer

Sekonder

Tersiyer

Hasta tipi

İmmun

baskılanmışSirozlu

çocuk


Göreceli

normal 


hastalar

İmmun


baskılanmış

Yoğun bakım 

hastası

MODS/MOF


Bakteri 

kaynağı


Eksojen

Endojen


Endojen

Bakteri 


çeşitliliği

Tek


Çeşitli 

Çeşitli 


Cerrahi 

ihtiyacı


Çok nadir

Sıklıkla 

Değişken 

 

 Slayt 77 

İNTRAABDOMİNAL 

APSE

 

 Slayt 78 

İntraabdominal apse; karın boşluğu içerisinde 

enfekte sıvı birikmesidir.

En sık; 


Gastrointestinal perforasyonlar 

Postoperatif komplikasyonlar Travma


Genitoüriner enfeksiyonlar

 

 


Slayt 79 

Apseler ya hastalıklı bir organın (perfore 

apandisit, Crohn enterokoliti veya divertikülit) 

komşuluğunda ya da dışarıdan kontaminasyonun 

(postoperatif subfrenik apse) bir sonucu olarak 

gelişir.


Olguların 1/3’ünde apse yaygın peritonitin 

sekeli olarak ortaya çıkar.

Bakteri yüklü fibrin ve kan pıhtıları ile 

nötrofiller apse formasyonunu salarlar.

 

 

Slayt 80  

 

Slayt 81 Sağ subfrenik

Sol subfrenik

F

a

ls

ifo

rm

 li

g

a

m

a

n

Karaciğer

Karaciğer

Sağ subhepatik 

ant. Ve post

Sol subhepatik ant 

ve post (bursa 

omentalis

Transvers kolon ve mezokolon

S

a

ğ

 

p

a

ra

k

o

lik

S

o

l p

a

ra

k

o

lik

Barsak ansları arası

Pelvis

S

o

l a

lt

 

k

a

d

ra

n

S

a

ğ

 a

lt

 

k

a

d

ra

n

Suprakolik

İnfrakolik

 

 Slayt 82 

Subfrenik, subhepatik,

sağ ve sol 

suprahepatik

1. Akut kolesistit, apandisit, pankreatit

2. Mide, safra yolları ve dalak cerrahisinden 

sonra


3. Mide perforasyonu veya delici yaralanmalar

Sağ parakolik 

1.Apandisit

2.Rejyonel enterit

3.Duodenum ülseri perforasyonu

4.Çekum perforasyonu

Sol parakolik 

1.Divertikülit

2.Kolon-rektum perforasyonu

Barsak ansları arası 

(İnterloop)

1. Delici barsak yaralanmaları

2. Barsak perforasyonları

3. Apandisit, divertikülitPelvis

1. Apandisit, kolorektal perforasyon

2. Jinekolojik septik olaylar

3. Postoperatif

 

 

Slayt 83 KLİNİK

AteşTaşikardi 

Karın ağrısıDerin veya posterior yerleşimli apselerde 

sürekli ateş dışında hiçbir değişiklik 

yapmayabilir. 

Nadir olmayarak yeni karın cerrahisi veya peritoneal sepsis geçirmiş hastalarda yavaş 

iyileşme, uzamış ileus, lökositozun artması 

veya nonspesifik radyolojik anormallikler 

başlangıç dönemi belirtileridir.

 

 

Slayt 84 TANI

Radyoloji

Abdominal grafilerUltrasonografi           %80

Tomografi             %95Nükleer Taramalar; Galyum 67 sitrat ve 

İndium 111 ile işaretlenmiş otolog

lökositlerle yapılır         %80

Magnetik rezonans görüntüleme 

 


Slayt 85 

 

 Slayt 86 

Mortaliteye etkili faktörler

Ciddi intraabdominal apselerde mortalite

oranları %30 civarındadır. 

Altta yatan nedenin ciddiyetiTanının gecikmesi

Tam yapılmamış drenajMultipl organ yetmezliği

 

 

Slayt 87 TEDAVİPerkutan drenaj (USG ve CT eşliğinde)Laparaskopik cerrahi tedaviCerrahi tedavi

 

 


Slayt 88 

 

 Slayt 89 

 

  


Yüklə 6,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə