Yorulmanın profilaktikasında aşağıdakılardan hansı aid deyil?Yüklə 116,68 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.01.2017
ölçüsü116,68 Kb.

s

sual


1

Yorulmanın profilaktikasında aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

2

Ayaqüstü məcburi vəziyyətlə əlaqədar olmayan xəstəlik hansıdır?3

Məcburi oturaq vəziyyətlə əlaqədar olmayan xəstəlik hansıdır? 

4

Əzələ gücünün təyin edilməsində hansı üsuldan istifadə olunur? 5

16-20000 Hs tezlikli səs dalğaları hansılardır? 

6

Yorulmanın profilaktikasında hansı tədbirlər əsas rol oynayır? 7

İstehsalat mühitinin əlverişsiz pozulması ilə əlaqədar amillər hansılardır? 

8

İnfrasəslərin tezliyi nə qədərdir? 9

Pnevmokoniozların baş vermə səbəbi nədir? 

10

Radiotezlikli elektromaqnit dalğaları hansı üzvlərə seçici təsir göstərərərk onların qızması səbəb olur?

11

Ayaqüstü məcburi vəziyyət zamanı yaranan pozğunluqları seçin. 1.vrikoz 2.tromboflebit 3.yastıpəncəlik 4.həzm pozğunluğu    

12

Yorulmanın səbəbi hansı nəzəriyyə ilə izah edilir? 13

İstehsalatın zərərli kimyəvi amillərinə hansı aiddir? 

14

Hansı əmək fəaliyyəti yuxarı atmosfer təzyiqi şəraitində yerinə yetirilir 1.dalğıc işləri 2.təyyarəçilər 3.tuneldə işləyənlər 4.yeraltı kesson işləri 

5.körpü tikintidə işləyənlər   

15

Hər 10 m dərinlikdə təzyiq neçə atmosfer yüksəlir? 16

Mənşəyinə görə tozların hansı formaları var? 

17

Qeyri-üzvi tozlara hansılar aiddir?1.un 2.silikat 3.talk 4.kvars 5.qətran 18

Böyük toz hissəciklərinin yerə çökməsi nədən asılıdır? 

19

Tozların gözə təsirindən hansı xəstəlik baş verir?20

Silikozlar hansı tozların tənəffüslə ağciyərlərə daxil olması nəticəsində baş 

verir?

21

Termorequlyasiya hansı növlərə bölünür? 22

Orqanizmin ümumi istilik istehsalının neçə faizi qaraciyərin payına düşür? 

23

Ətraf mühit temperaturu dəri temperaturuna bərabərdirsə,istilik vermə hansı yolla baş verir? 

24

Paltarların izolə edici xüsusiyəti nədən asılıdır?25

Havanın və ətraf səthlərin temperaturunun artması zamanı istiliyinin 

verməsi hansı yolla baş verir?

26

Havanın normal temperaturunda orqanizm sutka ərzində neçə litr su itirir? 27

"Nüvə"temperaturu nədir? 

28

Termorequlyasiyasiyanın mərkəzi harada yerləşir? 29

NaCl itkisi nəyə səbəb olur? 

30

Aşağıdakılardan hansı yüksək temperaturun təsirinə məruz qalmır?31

Həddən artıq isinmənin patogenezində rol oynamır? 

32

#VALUE!


32

Uzun infraqırmızı şüa dərinin hansı dərinliyinə qədər sorulur? 

33

Qısa dalğalı infraqırmızı şüaların təsirinə aid deyil? 34

İnsanda 1 dərəcə selsi temperaturun aşağı düşməsi maddələr 

mübadiləsinin neçə %-ni dəyişdirir? 

35

Aşağıdakılardan hansı Kesson xəstəliyinin yüngül formasına aid edilir?36

Parlaqlıq nə ilə ölçülür? 

37

Əmək gigiyenasının neçə mühüm sahəsi var? 38

Ümumi əzələ  işi zamnaı skelet əzələsinin neçə %-i fəaliyyətdə olur? 

39

Gərgin zehni iş zamanı bədənin hansı hissəsi ,əzələlərə nisbətən 15-20 dəfə artıq oksigen sərf edir?  

40

Yüngül fiziki iş zamanı ürək vurğularının sayı 1 dəq-də nə qədər olur? 41

Ağır  fiziki iş zamanı ürək vurğularının sayı 1 dəq-də nə qədər artır? 42

Hansı peşə zehni əməyə aid deyil?  

43

Fiziki əmək neçə kateqoriyaya ayrılır? 44

Yüngül fiziki iş zamanı nə qədər enerji sərf olunur?(oturaq vəziyyətdə) 

45

Zərərli peşə amillərinin kimyəvi yarım qrupuna aiddir? 46

Peşə zərərlərinin orqanizmdə spesifik təsirindən yaranan xəstəlik 

hansıdır? 

47

İstehsalat rejiminin əlverişsiz pozulması hansı amillərlə əlaqədardır? 48

İstehsalat mühitinin əlverişsiz pozulmasının kimyəvi   amilləri  hansılardır? 

49

İstehsalat mühitinin zərərli fiziki amillərinə aid deyil? 50

İstehsalatın zərərli kimyəvi amillərinə hansı aiddir? 

51

Hipokineziya....? 52

İşçilərə təsir edən istehsalat faktorların aid deyil? 

53

Ən yüksək iş qabiliyyəti günün hansı saatında olur? 54

İşıq axını nə ilə ölçülür? 

55

Əsas informasiyaların neçə %-i görmə qavrayışı tərəfindən daxil olur? 56

Elektromaqnit dalğalar gözün hansı qişası tərəfindən udulur? 

57

Göz hansı rəngi daha yaxşı qavrayır? 58

İşıqlanma dərəcəsi nə ilə ölçülür?

59

Hansı görmə funksiyaların aid deyil?60

Görmə itiliyi......? 

61

Adaptasiya neçə cür olur? 62

İşıq adaptasiyası neçə dəq müddətdə uyğunlaşır? 

63

Hansı istehsalat işıqlanmasının gigiyenik qabiliyyətinə aid deyil? 64

Parlaqlıq bölünür? 

65

Əks olunan parlaqlıq ....? 66

Kontraslıq nə qədər azdırsa,korluq bir o qədər...? 

67

Hansı tozlar qeyri-nisbi tozlara aid deyil? 68

Hansı  qeyri-nisbi tozlara aid deyil? 

69

Hansı üzvi-tozlara aid deyil? 70

Hansı üzvi-tozlara aid deyil? 

72

İsti mikroiqlimin ürək-qan damar sisteminin funksional vəziyyətinin dəyişməsinə təsir göstərən aşağıdaki müddəalardan biri səhvdir .

73

Demineralizasiya nədir .74

Deşici effekt yaradan şüalar hansılardır .

75

Gözdə istilik effekti yaradıb,konyuktivit ,buynuz qişanın vaskulyarizasiyası,solğunlaşmasına səbəb olan şüalar hansıdır. 

76

Tozlar klassifikasiyasına görə neçə qrupa bölünür 77

Aşağıdaki variantlardan hansı tozların klassifikasiyasında gedişinə görə 

olan növlərinə aiddir 

78

SiO-din fibrogen xüsusiyyəti nə ilə əlaqəlidir 79

Uyğunluğu tapın 1.müsbət dinamik iş 2.statik iş 3.mənfi dinamik iş 

a)yükün hərəkəti baş vermir b)yük üfiqi səthdə yerdəyişmə edir c)yük 

ağırlıq istiqamətində hərəkət edir A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b,3-c C)1-c,2-b,3-a 

D)1-c,2-a,3-b E)1-a,2-c,3-

80

Aşağıdakılardan hansı zehni əməyin formalarına aiddir 1.operator əməyi 2.yaradıcı əmək 3.idarəedici əmək 

81

Orqanizmin istiliyinin verilməsi hansı yollarla tənzimlənir?82

Biodoza ilə nəyi təyin etmək olur?

83

40 metr dərinlikdə havanın təzyiqi neçə Pa təşkil edir?84

Sakit vəziyyətdə 20 dərəcə temperaturda orqanizmdən istiliyin verilməsinin 

neçə faizi suyun buxarlanma yolu ilə itirilməsinə düşür?

85

Sakit vəziyyətdə 20 dərəcə temperaturda insan orqanizmindən istiliyin konveksiya yolu ilə itirilməsi neçə faiz təşkil edir?

86

Normada orqanizmdə neçə qram NaCl var? 87

Güclü tər ifrazı zamanı hansı vitaminlərin itkisi baş vermir? 88

Qış aylarında havanın yol verilən rütubəti neçə faiz olmalıdır? 

89

Dispersliyindən asılı olaraq görünən tozların ölçüsü nə qədər olmalıdır?90

Alüminium üçün havada minimal partlayıcı konsentrasiya nə qədərdir?

91

Orqanizmə təsir göstərən fiziki amillərə aid deyil? 92

İşçilərə təsir edən istehsalat faktorlarına aid edilmir?

93

Ümumi əmək gigiyenası hansı bölmələri özündə cəmləşdirir?1.Əmək fiziologiyası 2.Torpaq gigiyenası 3.İstehsalat mikroiqlimi 4.Bioüzvi kimyanı 

5.Sənaye toksikologiyası 6.Peşə xətəliklərini 

94

İstehsalat amillərində daha yüksək səviyyədə və intensivlikdə orqanizmə təsirindən nə yarana bilər?

95

Əmək fiziologiyası üzrə tədqiqatlar neçə cürdür?96

Statik işdə yükün hərəkəti hansı istiqamətdə olur?

97

Fiziki əməyin növlərinə hansılar aiddir?1.yüngül fiziki işlər 2.müsbət dinamik işlər 3.orta ağır fiziki işlər 4.mənfi dinamik işlər 5.ağır fiziki işlər 

6.statik iş 

98

Ağır fiziki işlər aid edilir....?99

Vinoqradski yorulmanın hansı formalarını göstərmişdir?

100

Hipotermiya zamanı nə baş verir?101

Pnevmokonizoun daha ağır forması hansıdır?

102

Aşağıdakılardan hansı yorulmanın obyektiv əlamətlərinə aid deyil?103

Ətraf mühit temperaturunun bədən temperaturuna bərabər olduğu halda 

istilik mübdiləsinin vəziyyəti necə olur? 

104


Bərk maddələrin mexaniki xırdalanması zamanı əmələ gələn tozlar necə 

adlanır? 

105

Vinoqradova görə bilavasitə mərkəzi tormozlanma ilə əlaqəli olan yorulma növü hansıdır?

106


Əzələlərin yığılma prosesi hansı fazada gedir? 

107


Fiziki əməyin növlərinə aid olan variant hansıdır?1.statik iş 2.operator işi 

3.yaradıcı əmək 

108

İnsan bədəninin temperaturu nədən asılıdır?109

Aşğıdakılardan hansı orqanizmin metereoloji faktorlarının təsirinə qarşı 

cavab reaksiyasının vacib göstəricisi hesab edilir?

110


Həddən artıq qızma zamanı ......?

111


Silikozlar .....?

112


Tozların klassifikasiyasına görə bölünür:1.gedişinə görə 2.tərkibinə görə 

3.hissəciklərin ölçüsünə görə 4.inkişaf xüsusiyyətinə görə 5.rənginə görə 

113

Tozlara gedişinə görə hansılar aiddir?114

Normada tənəffüs yollarının PH-ı neçə olur?

115

İnsanda 1 dərəcə selsi temperaturun düşməsi mübadilə proseslərinə necə təsir göstərir?

116


Daha güclü udulan və deşici effekt daşıyan şüalar hansıdır?

117


Yorulmanın obyektiv əlamətlərinə hansıları aid etmək olar?1.Kəmiyyət 

göstəricilərinin yuxarı qalxması 2.sinir psixi gərginlik 3.yaddaşın 

güclənməsi 4.iştahın azalması 5.diqqətin güclənməsi 6.kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərinin aşağı düşməsi 

118

Əqli əmək zamanı sutkalıq sərf edilən enerji nə qədərdir?119

Səsli kitab oxuyarkən ,mühzirələrdə,operatorlarda uyğun olaraq enerji 

paçalanması hansı variantda düzgün verilib?

120


İşçilərə təsir edən istehsalat faktorlarına aid edilmir?

121


Ümumi əmək gigiyenası hansı bölmələri özündə cəmləşdirir?1.Əmək 

fiziologiyası 2.Torpaq gigiyenası 3.İstehsalat mikroiqlimi 4.Bioüzvi kimyanı 

5.Sənaye toksikologiyası 6.Peşə xətəliklərini 

122


Müsbət dinsmik iş zamanı yük öz ağırlığının hansı istiqamətində yerini 

dəyişir?


123

Zehni əməyin neçə növü var?

124

Bunlardan hansı yaradıcı əməyə aid olan peşə sahəsodor?1.yazıçı 2.rəssam 3.operator 4.memar 

125


Əqli iş qabiliyyəti nə ilə müəyyən olunur?

126


40metr dərinlikdə havanın təzyiqi neçə Pa təşkil edir?

127


Sakit vəziyyətdə 20 dərəcə temperaturda insan orqanizmindən istiliyin 

konveksiya yolu ilə itirilməsi neçə faiz təşkil edir?

128

Güclü tər ifrazı zamanı hansı vitaminlərin itkisi baş vermir? 129

Qış aylarında havanın yol verilən rütubəti neçə faiz olmalıdır? 

130

İnfrasəslər.....?131

Səs küylə əlaqədar ağır eşitmənin inkişafında mühüm rol oynayan 

hadisələrdən hansı yalnışdır?

132


Vibarsiya xəstəliyi zamanı baş verən 3 mərhələli klinik gedişin ardıcıllığı 

hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

133

Un mənşəyinə görə hansı tozlara aid edilir?134

Kvars mənşəyinə görə hansı tozlara aid edilir?

135

Silikoz üçün xarakterikmolan 3 simptom ?136

İri və kiçik toz hissəciklərinin çökmə sürəti hansı qanunlara əsaslanır 

137

İnsanın eşitmə üzvi neçə tezlikdə səsləri qəbul edir?138

Tozlar tərkibindən asılı olaraq orqanizmə necə təsir göstərir?

139

Tozun həll olması nədən asılıdır?140

Hansı ölçülü toz hissəcikləri daha təhlükəlidir?

141

Əmək gigiyenasının əsas vəzifəsi ?142

Peşə zərərləri nəyə deyilir?

143

İstehsalat mühitinin faktorlarının və əmək prosesinin xarakterini orqanizmin fizioloji reaksiyasına dinamikasını qiymətləndirmək üçün hansı 

metodlar qəbul edilir?

144

İşçi kollektivlərinin sağlamlıq vəziyyətini öyrənmək üçün hansı metodlardan istifadə olunur?

145


Əmək gigiyenası neçə yarımhissəyə bölünür 

146


Əmək gigiyenası hansı yarımhissələrə bölünür? 

147


Ümumi əmək gigiyenası neçə sahəni özündə birləşdirir?

148


Ümumi əmək gigiyenası hansı sahələrə bölünür? 

149


İstehsalat şəraitində işçi orqanizmə zərərli təsir edən amillər iş yerlərinin 

düzgün təşkil edilməməsi və istehsalat mühitinin əlverişsiz mühitinin 

əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq neçə böyük qrupa bölünür?

150


Fiziki əzələ işinə aid olanları seçin ?1.müsbət dinamik 2.mənfi dinamik 

3.statik iş 4.dinaik iş 5.zehni iş 

151

Əzələnin yığılması hansı fazalarda gedir?152

Zehni əməyin növlərinə aid olanları seçin ?1.operator əməyi 2.iarəedici 

əmək 3.yaradıcı əmək 4.tibb işçilərinin əməyi 5.hüquqşünasların əməyi 

153


Opertor işinin digər işlərdən fərqi?

154


Yorulmaya aid olan mülahizələrdən düzgün olanı seçin ?1.əzələlərə enerji 

ehtiyatı azalır 2.toxumaların oksigen ilə təchizatı pozulur 3.süd turşuunun 

əzələlərdə toplanması 4.toxumaların karbon qazı ilə təchizatı pozulur 

5.əzələlərdə enerji ehtiyatı artır 

155

Vinoqradova görə yorulmanın hansı tipləri vardır?Tam cavabı seçin 156

Uxtomskiyə görə tormozlanma nədir?

157

İnsanda istilik əmələ gəlmənin güclənməsi nə ilə əlaqədardır?158

Qızma zamanı orqanizmdə hansı proseslər ola bilər?Tam cavabı seçin 

159

İnfrqırmızı şüaların orqanizmə təsiri necədir?160

Yüksək temperaturun ürək qan damar sisteminə təsiri aşağıdakılardan 

hansıdır?


161

Aşağıdakılrdan hansı yorulma zamanı müşahidə edilə bilməz?

162

Həddən artıq qızma zamanı maksimal və minimal arterial təzyiq necə dəyişir ?

163


Mülahizələrdən hansı doğru deyil?

164


Sinir emosional gərginlik zamanı müşahidə edilir?

165


Ağır fiziki iş zamanı hansı dəyişikliklər baş verir ?

166


Tər ifrazının miqdarı nədən asılı deyil?

167


Gün vurma zamanı müşahidə edilə bilər?

168


Aşağıdakılardan biri zehni əməyin formalarına aid deyil?

169


Aşağıdakılardan hansı şüa istiliyinin orqanizmə təsir xüsusiyyətlərinə aid 

deyil?


170

Vibrasiyanın 3dB səviyyəsində iş müddətinin yolverilən miqdarı neçə 

dəqiqə olmalıdır?

171


Vibrsiyanın hər 3dB artması ümumi iş müddətinin neçə dəfə azlmasına 

səbəb olur?

172

Aşğıdakılardan hansında ultrasəsdən istifadə olunmur?173

Hansı sahələrdə ultrasəsdən istifadə olunmur?

174

Ultrasəsin yerli təsiri zamanı hansı dəyişikliklər baş verir?175

Ultrasəslə işləməyə neçə yaşdan icazə verilir?

176

Adaptasiya prosesi nə ilə təmin edilir?177

Aşağıdakılardan hansı yüksək parlaqlığın hesabına baş verən 

dəyişikliklərə aid deyil?

178


Parlaqlıq neçə hissəyə bölünür?

179


Parlaqlıq hansı hissələrə bölünür?1.düz parlaqlıq 2.periferik parlaqlıq 

3.əks olunan parlaqlıq 

180

İstehsalat şəraitində neçə cür işıqlanmadan istifadə olunur?181

Təbii işıqlanmaya aiddir?

182

Qəza işıqlanmaları işıqlanmanın neçə faizini əhatə edir?183

Qəza işıqlanmaları ən az neçə lyüks olmalıdır?

184

Qəza işıqlanmalarında hansı lampalardan istifadə olunur?185

Vibrasiya tezliyinə görə neçə yerə bölünür?

186

Vibrasiya tezliyinə görə hansı növlərə bölünür 1.aşağı tezlikli 2.orta tezlikli 3.yüksək tezlikli 4.qısa tezlikli 5.uzun tezlikli 

187


Neçə Hs tezlikdə vibrasiya torako-abdominal orqanlar üçün rezonanslı 

hesab edilir?

188

Vibrasiya xəstəliyi neçə yerə bölünür?189

Vibrasiya xəstəliyinin patogenezində hansı mexanizmlərin pozğunluğu baş 

verir?

190


Göstərilənlərdən hansı ümumi vibrasiyanın təsiri nəticəsində orqanizmdə 

baş verən dəyişikliklərə aid edilmir?

191

Zərərli peşə amillərinin I və II böyük qrupuna daxil olan amilləri seçin 1.uzun müddət ayaqüstə qalmaq 2.aşağı ətrafların varikoz  genişlənməsi 

3.kimyəvi amillər 4.fiziki amillər 5.bioloji amillər 

192

İş zamanı istehsalat yerlərində havanın temperaturu ən az nə qədər olmalıdır?

193


İş zamanı istehsalat yerlərində havanın nisbi rütubəti nə qədər olmalıdır?

194


İş zamanı istehsalat yerlərində havanın sürəti nə qədər olmalıdır?

195


Göstərilənlərdən hansı vibrasiya xəstəliyi zamanı baş vermir?

196


Ümumi və yerli vibrasiyalar klinik şəklinə görə neçə dərəcəyə bölünür?

197


Vibrasiyanın 12dB səviyəsində iş müddəti neçə dəqiqəyə qədər azaldılır?

198


Vibrasiyon patologiyanın profilaktikasında tibbi- bioloji və ümumi 

sağlamlaşdırıcı tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?199

Aşağıdakılardan hansı toz xəstəliklərinin profilaktik tədbirlərinə aid deyil?

200

Aerob oksidləşmənin 3-cü etapında nə gedir?201

Termorequlyasiyasiyanın mərkəzi harada yerləşir? 

202

NaCl itkisi nəyə səbəb olur? 203

Aşağıdakılardan hansı yüksək temperaturun təsirinə məruz qalmır?

204

Aşağıdakılrdan hansı yorulma zamanı müşahidə edilə bilməz?205

Həddən artıq qızma zamanı maksimal və minimal arterial təzyiq necə 

dəyişir ?

206


Mülahizələrdən hansı doğru deyil?

207


Qəza işıqlanmaları işıqlanmanın neçə faizini əhatə edir?

208


Qəza işıqlanmaları ən az neçə lyüks olmalıdır?

209


Qəza işıqlanmalarında hansı lampalardan istifadə olunur?

210


Vibrasiya tezliyinə görə neçə yerə bölünür?

211


Aşağıdakılaran hansı işçilərə təsir edən istehsalat faktorlarına aid deyil?

212


Zərərli faktorlara adi deyil?

213


Əmək fiziologiyası üzrə tədqiqatlar neçə yolla həyata keçirilir?

214


Aşağıdakılardan hansılar fiziki əməyin növlərinə aiddir?

 1.müsbət dinamik iş

 2.statik iş

 3.xüsusi iş

 4.mənfi dinamik iş

 5.neytral iş

215

#VALUE!


216

Əməyin mexanikləşdirilmiş formalarında işçilərin enerji sərfi nə qədərdir?

217

Adi yürüyüşlə bağlı və yüngül əşyaların daşınmasıağırlığına görə aşağıdakılardan hansına aiddir?

218


.”Öz gedişinə görə psixi proseslər başlanğıcda hissi oyanıqlıq sonda isə 

əzələ hərəkəti olan reflekslərdir”fikri kimə aiddir?

219

Vibrasiya xəstəliyi neçə yerə bölünür?220

Düzgün olmayan variantı seçin

221

Aşağıdakılardan hansı fikir səhvdir?222

.”Ayaqlarda ağırlıq hissi,tez yorulma,baldır nahiyyəsində odem,baldır 

əzələlərində qıcolma”yuxarıda göstərilən əlamətlər hansı patologiyaya 

xasdır?


223

Güclü tər ifrazı zamanı suda həll olan vitaminlərin itkisi neçə faizə çatır?

224

Düzgün olmayan variantı qeyd edin225

#VALUE!


226

Aşağıdakılardan hansı fikir səhvdir?227

Aşağıdakılardan hansı zərərli peşə amillərinin fiziki amillər yarımqrupuna 

aid deyil?

228


#VALUE!

229


Dağ xəstəliyinin digər adı aşağıdakılardan hansıdır?

230


Ümumi əmək gigiyenası aşağıdakılardan hansıları özündə cəmləşdirir?

231


Zehni əməklə əlaqədar hansı hal baş vermir?

232


Gərgin zehni iş zamanı beynin hər 100 q kütləsi əzələlərə nisbətən neçə 

dəfə artıq oksigen sərf edir?

233

Əzələlərin fəaliyyətindən asılı olaraq statik işin neçə növü var?234

#VALUE!


235

Ümumi əzələ işi zamanı skelet əzələlərinin neçə faizindən çoxu fəaliyyətdə 

olur?

236


Regional əzələ işlərinə hansı əzələlər cəlb olunur?

237


Ağır əzələ işi zamanı leykosit və limfositlərin miqdarında nə dəyişiklik baş 

verir?


238

Qanda süd turşusunun çox miqdarda toplanması nə zaman baş verir?

239

Əzələ işinin intensiv artması qanda nələrin artmasına səbəb olur?240

Hansı alimin fikrinə görə tormozlanma fəaliyyətdə olan sakitləşmədir?

241

Ağır əzələ işi zamanı bədən temperaturu neçə dərəcə ola bilər?242

Gün ərzində insanınən məhsuldar əmək fəaliyyəti hansı saatlara təsadüf 

edir?

243


Oturaq vəzyyətdə görülən işlər hansı əzələlərin statik gərginliyinə səbəb 

olur?


1.boyun                  2.çiyin              3.bel

4.çanaq                  5.bud                 6.said

244

Ayaüstə məcburi vəziyyət hansı patologiya törətmir?245

Normal temperatur şəraitində orqanizm bir gündə tər vasitəsilə nə qədər 

su itirir?

246


Yüksək temperatur şəraitində ağır fiziki iş  zamanı tərin tərkibində 

orqanizmdən nə qədər NaCl xaric olur?

247

Ümumi vibrasiyanın təsiri ilə əlaqədar baş verən vibrasiya xəstəliyinin klinik gedişi neçə mərhələdə inkişaf edir?

248


Gigiyenik normadan-3DB-dən yüksək olan iş yerlərində gündəlik iş 

müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?249

Ümumi əmək gigiyenası aşağıdakılardan hansıları özündə cəmləşdirir?

250

Zehni əməklə əlaqədar hansı hal baş verir?0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 116,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə