Yoluxucu xYstYliklYr 1 GцstYrilYn yoluxucu xYstYliklYrdYn hansı lYng infeksiyalar qrupuna aiddir?


) Aşağıdakılardan hansı pnevmokokk meningiti ьзьn sYciyyYvi deyil?Yüklə 1,09 Mb.
səhifə6/19
tarix18.01.2017
ölçüsü1,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

294) Aşağıdakılardan hansı pnevmokokk meningiti ьзьn sYciyyYvi deyil?
A) Likvorun seroz xarakterli olması

B) Likvorun irinli xarakterli olması

C) YьksYk letallıq

D) Meningoensefalit YlamYtlYrinin erkYn inkişafı

E) KYskin başlanğıз
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
295) Aşağıdakilardan hansı influenza meningiti ьзьn sYciyyYvi deyil?
A) XYstYlik Yn зox 2 aylıq - 3 yaşındakı uşaqlarda rast gYlir

B) XYstYlik yьngьl formada keзir

C) TцrYdicisi - qram mYnfi influenzae haemofilusdur

D) Likvor irinli olub tYrkibindY зoxlu miqdarda tцrYdici aşkarlanır

E) Зox vaxt xYstYliyin sonluğunda produktiv leptopaximeningit, ependimatit mьşahidY olunur
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
296) Aşağıdakilardan hansı seroz bakterial meninqitlYrin tцrYdiзisi deyil?
A) Brusella

B) VYrYm mikobakteriyaları

C) Leptospira

D) Enteroviruslar

E) Listeriyalar
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
297) İrinli meningitlYrdY likvorda seroz dYyişikliklYr rast gYlirmi?
A) Virus - bakterial etiologiyalı meningitlYrdY

B) MьalicYsiz hallarda

C) Rast gYlmir

D) Prosesin başlanğıc mYrhYlYsi ьзьn sYciyyYvidir

E) Meningokokk, pnevmokokk etiologiyalı meningitlYrdY
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
298) Birincili seroz virus meningitlYrY hansı aid deyil?
A) VYrYm meningiti

B) Enterovirus meningiti

C) Herpetik meningit

D) Parotit meningiti

E) KYskin limfositar xoriomeningit
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
299) Limfositar xoriomeningit ьзьn hansı sYciyyYvi deyil?
A) Likvorda polimorf munьvYli hьceyrYlYr erkYn tapılır

B) Зox vaxt orta ağır formada keзir

C) Differensial diaqnoz poliomielit ilY aparılmalıdır

D) BYzi hallarda meningomielit formada keзir

E) Tez - tez meningoensefalitin inkişafı ilY
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
300) Aşağıdakilardan hansı enterovirus meningitlYri ьзьn sYciyyYvi deyil?
A) BYzi hallarda makulopapulyoz sYpkilYr

B) Likvorun irinli olması

C) Yay - payız fasilliyi

D) XYstYliyin kYskin başlanğıcı

E) 2 - 3 gьnlьk qızdırma
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
301) Qızılca ensefaliti ьзьn aşağıdakılardan hansı sYciyyYvi deyil?
A) Yuxuya meyillik, tormozlanmanın olması

B) GцrmY vY eşitmY sinirlYrinin zYdYlYnmYsi

C) Џtrafların iflici

D) Qarın reflekslYrinin itmYsi

E) XYstYliyin ilk gьnlYrindY inkişaf etmYsi
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
302) Aşağıdakılardan hansı mYxmYrYyin ensefalitik formasına xas deyil?
A) Gedişi ağırdır, letallıq yьksYkdir

B) HemiparezlYr vY ocaqlı simptomlar mьşayiYt olunur

C) Nadir hallarda rast gYlinir

D) Ensefalit YlamYtlYri sYpkilYrdYn sonra, ya da ekzantemanın fonunda YmYlY gYlir

E) Likvor bulanıq olur, neytrofil pleositoz mьşahidY olunur
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
303) Poliomielit zamanı baş verYn patofizioloji dYyişikliklYrY nY aid deyil?
A) Patoloji proses Ysas qanqleoz hьceyrYlYrdY vY onurğa beynin цn buynuz hьceyrYlYrindY baş verir

B) NYcis, alimentar (qida) yolu, зirkli YllYr ilY yoluxma baş verir

C) MYrkYzi sinir sisteminY virusun daxil olmasının qarşısını humoral YkscisimciklYr alır

D) Bağırsaqda virusun replikasiyası baş verir

E) Virusunun qana daxil olması nYticYsindY mYrkYzi sinir sistemi patoloji prosesY qoşulur
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
304) Poliomielitin preparalitik mYrhYlYsi ьзьn aşagıdakı hansı simptom sYciyyYvidir?
A) Meningeal sindrom

B) Onurğa sьtьnunda vY Ytraflarda ağrılar

C) Qızdırmanın yьksYlmYsi

D) Qıcolmalar

E) Џzginlik, yuxuya meyillik
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
305) Poliomielitin preparalitik mYrhYlYsi ьзьn aşağıdakılardan hansının olması sYciyyYvi deyil?
A) XYstYnin vYziyyYtinin yaxşılaşması, intoksikasiyanın azalması

B) 3 - 6 gьn davam etmYsi

C) Meningial simptomlar, hiperesteziyanın olması

D) SinirlYr boyu ağrıların olması

E) Sьst ifliclYrin olması
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
306) Poliomielit virusu hansı substratda tapılmır?
A) Meyid materiallarında

B) SidikdY

C) Burun - udlaqdan gцtьrьlmьş yaxmada

D) Qanda


E) NYcisdY
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
307) Ağız - udlağın toksik difteriyasının Ysas simptomlarına nY aid deyil?
A) Stenotik tYnYffьs

B) YьksYk qızdırma, adinamiya, qusma, anoreksiya

C) Badamcıqların vY ağız - udlağın цdemi

D) Boyun yumşaq toxumasının цdemi

E) Ağız - udlaqda yayılmış YrplYr, udma zamanı ağrılar
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
308) Yenidoğulmuş uşaqlarda listerioz ьзьn aşağıdakı formalardan hansı sYciyyYvi deyil?
A) Enterit, enterokolit

B) Pnevmoniya

C) Simptomsuz gYzdirici

D) Sepsis

E) Dermatit
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
309) KYskin başlanğıз, yьksYlmiş qızdırma, stenotik tYnYffьs, sYsin dYyişilmYsi, kobud цskьrmY aşağıdakılardan hansı ьзьn sYciyyYvidir?
A) Anginaya

B) EpiqlotitY

C) Difteriya inağına

D) KRVİ, inağa

E) Qırtlağın yad cisminY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
310) İldırımvari meninqokoksemiya ьзьn aşağıdakılardan hansı sYciyyYvi deyil?
A) Aşağı enmYyY meyillik olan qızdırma

B) Metabolik asidoz

C) II °- III° - eksikoz

D) Oliqoanuriya

E) Hemodinamik vY tYnYffьs pozğunluqlarının proqressivlYşmYsi
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
311) MYxmYrYk zamanı sYpkilYr harada lokalizasiya edir?
A) Başın tьklь hissYsindY, ьzdY, Ytrafların distal hissYlYrindY

B) ЬzdY, gцvdYnin yan sYthlYrindY, Ytrafların bьkьcь sYthlYrindY

C) Boyunda

D) GцvdYdY, ovuclarda, ayaqların altında

E) ЬzdY, beldY, Ytrafların aзıcı sYthlYrindY, oynaqlar nahiyYsindY, sarğıda
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
312) Ependimatit sindromu ilY mьşayYt olunan meningit ьзьn aşağıdakılardan hansı sYciyyYvi deyil?
A) Qıcolmalar

B) Likvorda zьlal - hьceyrY dissosiasiyasının artması

C) YьksYk YzYlY tonusu

D) HYmişY yьksYk qızdırma

E) Şьurun uzunmьddYtli pozulması (sopor, koma)
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
313) KRVİ - lı xYstYdY bronxoobstruksiya ilY mьşayiYt olunan tYnYffьs зatışmazlığının mьalicYsindY nY istifadY edilmir?

A) Oksigen terapiyası

B) Bronxolitik preparatlar

C) QlьkokortikoidlYrin parenteral yeridilmYsi

D) Massiv infuzion terapiya

E) Mukolitik preparatlar ilY bronxial drenajın yaxşılaşdırılması vY bronxolitik preparatlar ilY tYkrar inhalyasiyalar


ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
314) Aşağıdakılardan hansında skarlatinaya bYnzYr sYpkilYr ola bilmYz?
A) Stafilokok infeksiyasında

B) PsevdovYrYmdY

C) Medikamentoz allergozda

D) MYxmYrYkdY

E) İnfeksion mononukleozda
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
315) KRVİ - dY bronxobstruktiv sindromun mualicYsindY bцyьk YhYmiyyYt daşımır:
A) AntibiotiklYr

B) Mukolitik preparatlar

C) Bronxolitik preparatlar

D) İnhalyasiya proseduarları

E) HiposensibilizY edici preparatlar
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
316) Pnevmosistoz ьзьn sYciyyYvi deyil:
A) Yaş plevrit

B) XYstYliyin başlanğıcında taxipnoe vY ya xYstYliyin qızğın dцvrьndY kYskin tYngnYfYslik

C) Qızdırmanın olmaması vY ya subfebril hYrarYt

D) Rentgenoqrammda iki tYrYfli infiltrasiya vY bulud şYklindY kцlgYlYr

E) Gцy цskьrYyY bYnzYr цskьrmY, kцpьklь bYlğYmlY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
317) GцbYlYk mYişYli meninqitlYr ьзьn sYciyyYvi deyil:
A) Sьst gedişat

B) Likvorun davamlı 3 - rYqYmli sitozu

C) Yarım kYskin başlanğıc, subfebrilitet ilY

D) KYskin başlanğıc, hipertermiya ilY

E) ProqressivlYşYn hidrosefaliya
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
318) AnadangYlmY sitomegalovirus infeksiyası ьзьn sYciyyYvi deyil:
A) Splenomeqaliya

B) Sarılıq

C) Hepatomeqaliya

D) Hipotermiya

E) Petexial sYpkilYr
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
319) Qızılcaya qarşı vaksinasiyanın yan tYsirlYrinY aid deyil:
A) Ensefalit

B) Allergik reaksiya (sYpki, Kvinke цdemi, artralgiya)

C) Toksiki reaksiya (hipertermiya, intoksikasiya)

D) Ensefalitik (qıcolma) reaksiya

E) Diareya sindromu, ifadYli eksikoz ilY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
320) Toksiki difteriyanın ağırlığını nY mьYyyYn etmir?
A) Boyun yumşaq toxumasının odeminin baş vermY mьddYti vY yayılması dYrYcYsi

B) Boğazda ağrının olmaması

C) Ağız - udlaqda Yrpin sYciyyYsi

D) Qızdırmanın mьddYti

E) İntoksikasiyanın yьksYlmYsinin vaxtı
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
321) Silinmiş mitiqrasiya olan (rudimentar) qızılcaya sYciyyYvidir:
A) FYsadların ehtimallığı (pnevmoniya, otit)

B) İfadYli konyunktivit, цskьrYk, зoxlu miqdarda sYpkilYr

C) Kliniki tYzahьrlYrin yьngьl olması

D) İnkubasiya dцvrьnьn qısalması

E) SYpkilYrin olmaması
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
322) Bronxiolitin mualicYsi ьзьn tцvsiyyY olunmur:
A) UzunmьddYtli buxar inhalyasiyası

B) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran prepartalar

C) UltrasYs inhalyasiya, oksigen terapiyası

D) İnfuzion terapiya

E) Hormonlar
ЏdYbiyyat: ЏdYbiyyat N. N. Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
323) Respirator mikoplazmoza sYciyyYvi deyil:
A) Uzun mьddYtli yьksYk qızdırma

B) Davamlı bronxoobstruksiya

C) Davamlı az produktiv цskьrYk

D) Limfadenopatiya

E) Az ifadYli intoksikasiya
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
324) Qızılcada dYqiq diaqnoz ьзьn hansı kliniki simptom Ysas gцtьrьlьr?
A) Qızılca ekzanteması

B) Enantema

C) İşıqdan qorxma

D) Belskiy – Koplik sYpkilYri

E) Qızdırmanın yьksYlmYsi
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
325) Qızılcada ekzantemaya hansı YlamYt sYciyyYvidir?
A) SYpkilYrin ьzdY, ovuclarda lokallaşması

B) SYpgilYrin etaplığı

C) Yalanзı polimorfizmin olması

D) Hemorragik komponentin olması

E) Hiperemiya fonunda olması
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
326) Qızılca ilY tamas zamanı uşaqların tYcrid edilmY mьddYti neзY gьn olmalıdır?
A) 21 - 30 gьnY qYdYr

B) 18 - 21 gьnY qYdYr

C) 8 - 17 gьnY qYdYr

D) 4 - 7 gьnY qYdYr

E) 1 - 3 gьnY qYdYr
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
327) Qızılca ilY tamas olan uşaqlarda profilaktik immunoglobulin vurulan zaman tYdric olunma mьddYti neзY gьn olmalıdır?
A) 21 - 28 gьnY qYdYr

B) 30 gьn

C) 8 - 21 gьnY qYdYr

D) 28 - 30 gьnY qYdYr

E) 1 - 7 gьnY qYdYr
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
328) Aşağıdakılardan hansı mYxmYrYkdY Yn зox rast gYlYn fYsad sayılır?
A) ArtritlYr

B) EnterokolitlYr

C) MeningitlYr

D) Pnevmoniyalar

E) EnsefalitlYr
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
329) Uşaqlarda mYxmYrYyin erkYn tipik simptomu hansıdır?
A) Belskiy - Koplik sYpkilYri

B) Enantema

C) Ekzantema

D) Arxa boyun limfa vYzilYrin bцyьmYsi

E) QaraciyYrin vY dalağın bцyьmYsi
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
330) ErkYn yaşlı uşaqlarda gцy цskьrYyin Ysas kliniki simptomu hansıdır?
A) Kцbut цskьrmY

B) Tez - tez quru цskьrmY

C) ”Bitonal” цskьrmY

D) NYm цskьrmY

E) Reprizalı цskьrmY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
331) Uşaqlarda gцy цskьrYyY hansı hematoloji dYyişiklYr sYciyyYvidir?
A) Leykositoz, neytrofillYrin sola meyilliyi

B) Atipik mononuklearlar

C) Leykositoz, limfositoz

D) Monositoz

E) Leykopeniya
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
332) Uşaqlarda hipertoksik ağız udlaq toksiki difteriya zamanı цlьmьn sYbYbi aşağıdakilardan hansıdır?

A) Kardiogen şok

B) DDL sindrom

C) BцyrYkьstь vYzin зatışmazlığı

D) Hipovolemik şok

E) İnfeksion - toksiki şok


ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
333) Aşağıdakılardan hansı seroz meningiti tцrYdir?
A) Meningokokk

B) Kandida

C) Epidemik parotit virusu

D) Hemofilus influensa

E) Pnevmokokk
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
334) Toksoplazmozun tцrYdicisi aşağıdakı hansı qrupa daxildir?

A) virus


B) prionlar

C) bakteriya

D) tYkhьceyrYli parazit

E) helmint


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


335) Xroniki toksoplazmozun mьalicYsindY aşağıdakılardan hansı daha effektivdir?

A) toksoplazminlY spesifik immunoterapiya

B) vitaminoterapiya

C) kortikosteroidlYr

D) sulfadimezin

E) delagil, tetrasiklin


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
336) Teniarinxozun Yn xarakter YlamYti nYdir?

A) proqlottidlYrin (buğumların) aktiv surYtdY anal dYlikdYn xaric olması

B) hYrarYt

C) qarında ağrı

D) nevroloji YlamYtlYr

E) defekasiyanın artması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


337) Exinokokkoz invaziyasının 50%-dYn зoxunu hansı orqanın zYdYlYnmYsi tYşkil edir?

A) dalağın

B) beyin toxumasının

C) ağciyYri

D) qaraciyYrin

E) YzYlY toxumasının


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
338) Exinokokkozun terapiyası hansı ьsulla aparılır?

A) konservativ

B) cYrrahi

C) desensibilizYedici terapiya

D) immunokorreksiya

E) hormonokorreksiya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
339) Tьkbaş qurd nY ilY qidalanır?

A) MYdYnin selikli qişası ilY

B) Qan hьceyrYlYri ilY

C) Qida qalıqları ilY

D) Selikli qişa eroziyası ilY

E) Parazit metabolitlYri ilY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


340) Aşağıdakılardan hansı trixinellyozun ilk YlamYtidir?

A) gцz qapaqlarının vY sifYtin цdemi

B) YzYlYlYrdY ağrı

C) qanda yьksYk eozinofiliya

D) yьksYk hYrarYt

E) ьrYkbulanma


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
341) KYskin bagırsaq amobiazının qYti diaqnozu ьзьn nYcisdYn hansı tapılmalıdır?

A) toxuma forması

B) boşluq forması

C) toxuma ve sista forması

D) vegetativ forma

E) sista forması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev.İnfektologiya,Bakı ,2007.
342) Strongiloidozun tцrYdicilYri, mYdY-bağırsaq traktının hansı şцbYlYrinY yumurta qoyurlar?

A) nazik bağırsağın aşağıı şцbYsi

B) kor bağırsaq

C) yoğun bağırsağın sagital şцbYsi

D) yoğun bağırsağın distal şцbYsi

E) onikibarmaq bağırsaq vY nazik bağırsağın yuxarı şцbYsi


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
343) Teniozu teniarinxozdan fYrqlYndirYn Ysas YlamYt hansıdır?

A) hYrarYt

B) mYrkYzi sinir sisteminin zYdYlYnmYsi

C) qarında ağrılar

D) proqlottidlYrin (buğumların) aktiv xaric olmaması

E) eozinofiliya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


344) QaraciyYrin amцblь abses ьзьn hansı xarakterik deyil?

A) Leykositoz

B) HYrarYt

C) QaraciyYr nahiyYsinin ağrılı olması

D) Diafraqmanın sağ kьmbYzinin yьksYkdY durması

E) SYpkilYr


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
345) Xroniki bağırsaq amцbiazının xarakterik YlamYti hansıdır?

A) dYridY ekzantema

B) apatiya

C) dildY ağrı vY sancma hissi

D) sidiyin tьndlYşmYsi

E) qarında tutma şYkilli kYsici ağrılar


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
346) Lyamblyozun klinik şYkli ьзьn hansı xarakterik deyil?

A) ZYiflik, oyanıqlıq

B) TYkrari qusmalar

C) Diareya

D) ЬrYkbulanması, mYdY qıcqırması

E) Qarında ağrılar


ЏdYbiyyat: D.V.Uзaykin «İnfekьionnıe bolezni», «Mediьina», Moskva, 1994

N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.


347) Lyamblyozun mьalicYsi ьзьn nY istifadY olunmur?

A) Metronidazol

B) Furazolidon

C) Xlorixin

D) Tetrasiklin

E) Ranidazol


ЏdYbiyyat: D.V.Uзaykin «İnfekьionnıe bolezni», «Mediьina», Moskva, 1994

N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.


348) XYstYnin ultrasYslY mьayinYsi zamanı qara ciyYrin sağ payında 3,5 sm цlзьdY dYqiq konturları olan dairYvi formalı tцrYmY aşkar edilmişdir. GцstYrilYn helmintozlardan Yn зox uyğun gYlYni hansıdır?

A) Trixosefalyoz

B) Bağırsaq sitosomozu

C) Opistorxoz

D) Exinokokkoz

E) Fasilyoz


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


349) HYrarYt, mialgiya, sifYtin цdemi, eozinofiliya YlamYtlYri aşağıdakılardan hansı ьзьn patoqnomikdir?

A) Exinokokkoz ьзьn

B) Stronqiloidoz ьзьn

C) Fasilyoz ьзьn

D) Trixosefalyoz ьзьn

E) Trixinelyoz ьзьn


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
350) Askaridozda hemoqramma vY EЗS vYziyyYti necY olur?

A) trombositopeniya

B) EЗS azalması

C) leykopeniya

D) eozinofiliya olmur

E) eozinofiliya, leykositoz, EЗS artması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


351) Trixosefalyoz zamanı hYrarYt necY olur?

A) vunderlix tipli

B) olmur

C) subfebril

D) 38-40єC

E) 37-37,50C


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə