Yoluxucu xYstYliklYr 1 GцstYrilYn yoluxucu xYstYliklYrdYn hansı lYng infeksiyalar qrupuna aiddir?


) Aşağıda gцstYrilYn proseslYrdYn hansı amebiaz zamanı bağırsaqda baş verir?Yüklə 1,09 Mb.
səhifə3/19
tarix18.01.2017
ölçüsü1,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

123) Aşağıda gцstYrilYn proseslYrdYn hansı amebiaz zamanı bağırsaqda baş verir?
A) Selikaltı qatın diffuz iltihabı

B) Selikli qışanın dYyişikliyi baş vermir

C) Selikli qışada polipoz dYyişikliklYr

D) Selikli qışanın total nekrozu

E) Yoğun bağırsağın selikli qişasının xoralanması
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
124) Amebiazın patogenezinY aid olmayan hansıdır?
A) Amebların bağırsaqda formalaşması vY hematogen sYpYlYnmYsi

B) SistlYrlY invaziya kliniki YlamYtlYrlY mьşahidY olunur

C) Bağırsaq divarının цdemi vY izafi hьceyrY reaksiyası ilY iltihabi dYyişikliyi

D) Epitelin sitolizi vY xoraların YmYlY gYlmYsi

E) Bağırsaq divarına amebaların daxil olaraq зoxalması
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
125) Bağırsaq amebiazının ağır gedişı zamanı bu fYsad ola bilmYz:
A) Bağırsaq qanaxması

B) Mezenterial damarların trombozu

C) Dьz bağırsağın sallanması

D) Yoğun bağırsağın selikli qişasının soyulması

E) Xoraların perforasiyası, peritonit
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
126) Balantidiaz ьзьn sYciyyYvi deyil :
A) BalantidilYrin tYbii gYzdiricilYri donuzlardır

B) TцrYdici insanın bağırsağında patogen tYsir etmYdYn uzun mьddYt qala bilYr

C) Parenteral yoluxma mьmkьndьr

D) TцrYdici ibtidailYr nцvьnY, infuzorilYr sinfinY aiddir

E) Зox vaxt donuzlarla tYmasda olan insanlar yoluxur
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009, SYh. 288 Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни
127) KYskin balantidiaz ьзьn xarakter simptom deyil:
A) GeneralizY olunmuş limfadenopatiya

B) BYdYn hYrarYtinin yьksYlmYsi

C) ZYiflik, baş ağrıları, iştahanın azalması

D) Qarında ağrılar, ishal, meteorizm

E) Eozinofiliya, bYdYn kьtlYsinin ifadYli itirilmYsi
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
128) KYskin balantidiaz zamanı nYcisin xьsusiyyYti deyil:
A) TYrkibindY kobud, hYzm olunmamış qida qalıqları vardır

B) NYcis ifrazı gьndY 20 dYfY

C) NYcis durudur, selik vY qan qarışığı mьmkьndьr

D) NYcis Bцyьk miqdarda зoxkьtlYli, homogen

E) Pis, зьrьntьlь iyli
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
129) KYskin balantidiaz zamanı periferik qanda hansı dYyişiklik rast gYlmir?
A) Eozinofiliya

B) Trombositoz

C) EЗS (eritrositlYrin зцkmY sьrYti) - in mьlayim yьksYlmYsi

D) Anemiya

E) Leykositoz, sola meyilliklY
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
130) Balantidiaz zamanı bağırsağın xoralı zYdYlYnmYsi xarakterizY olunmur:
A) Bağırsaq divarında зoxsaylı eozinofil infiltratları olur

B) Xoraların kYnarı girintili - зıxıntılıdır nahamar

C) Xoranın dibi nekrotik kьtlYlYrlY цrtьlьdьr

D) Xoralar YsasYn kor bağırsaqda yerlYşir

E) Rektoromanoskopiyada xoralı dYyişikliklYr mьYyyYn olunur
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
131) Balantidiazın mьaliзYsi ьзьn istifadY olunmur:
A) Metronidazol

B) Emetin

C) Furozolidon

D) Tetrasiklin, monomitsin

E) Ampisillin
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
132) Kriptosporidiozun patogenezinin Ysas hYlqYlYri:
A) Bağırsaqda iltihabi dYyişikliklYr

B) İntoksikasiya

C) KriptosporidilYrin hematogen sYpYlYnmYsi

D) Malabsorbsiyanın inkişafı ilY bağırsaqda sorulmanın pozulması vY

E) Bağırsaq epitelinin soyulması
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
133) Kriptosporidiozun bağırsaq forması ьзьn sYciyyYvi deyil:
A) Gьn YrzindY 10 dYfYyYdYk patoloji qarışıqsız nYcis ifrazı

B) TenezmlYr

C) ЬrYkbulanma, qusma, qarında ağrılar

D) Mьlayim hYrarYt

E) BYdYn kьtlYsinin itirilmYsi
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
134) Kliniki ifadYli izosporidioz zamanı rast gYlmir:
A) Rektoromanoskopiyada hYr hansı spesifik dYyişikliklYrin olmaması

B) Diareya, qarında sancışYkilli ağrılar

C) Steatoreya, зYkinin itirilmYsi

D) HYrarYt

E) Rektoromanoskopiyada xoralı dYyişikliklYr
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
135) İzosporidiozun mьalicYsindY istifadY olunmur:
A) Ampisillin

B) Xloridin

C) Eritromisin

D) Biseptol

E) Trimetoprim
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
136) Difillobotriozla yoluxma baş verir:
A) İri buynuzlu mal - qaranın зiy Ytini yedikdY

B) TYzY kьrь vY зiy balıq qYbul etdikdY

C) XYstY insandan

D) Transmissiv yolla

E) Зiy donuz Ytinin qYbul etdikdY
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
137) Bruselyoz zamanı kYskin infeksion prosesin xroniki prosesY keзmYsinin sYbYblYrinY hansı aid deyil?
A) Qeyri - rasional antibakterial terapiya

B) Orqanizmin allergizasiyası

C) Orqanizmin reaktivliyinin dYyişilmYsi

D) Tamamlanmamış faqositoz

E) TцrYdicinin yьksYk dozası ilY yoluxma
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с
138) Aşağıdakilardan hansı yersinyozun Ysas epidemioloji sYciyyYsi deyil?
A) Џsas цtьrьlmY yolu - alimentar

B) TцrYdici 0 - 9° - dY зoxala bilYr

C) XYstYlYnmY ilin soyuq aylarında daha yьksYkdir

D) Zoonoz

E) TцrYdici sporlar YmYlY gYtirir
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007. Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с
139) Yersinyozun klinik formalarına aid olmayan hansıdır?
A) Oynaqların zYdYlYnmYsi, lakunar angina

B) Appendisit, terminal ileit

C) Bulbar YlamYtlYr

D) Parenximatoz hepatit

E) Mezenterial limfadenit
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с
140) Enterovirus infeksiyasına nY xas deyil?
A) İnfeksiya yenidoğulmuşlarda damardaxili disseminasiya olunmuş laxtalanma sindromu ilY mьşayiYt oluna bilYr

B) Yenidoğulmuşlarda nekrotik hepatit ola bilYr

C) Yenidoğulmuşlarda meningit inkişaf edY bilYr

D) MьxtYlif serotiplYr yenidoğulmuşlarda letal nYticY tцrYdY bilYr

E) Uşaqlarda enteroviruslara qarşı yьksYk hYsaslıq immun mьdafiYnin natamam mexanizmlYri ilY YlaqYdardır
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
141) Enterovirus infeksiyası zamanı seroz meningitlYr ьзьn nY sYciyyYvi deyil?
A) Limfositar sitoz, zьlalın normal miqdarı ilY

B) Meningeal sindromun olması

C) XYstYliyin qızğın dцvrьndY irinli sitoz, zьlalın miqdarının artması ilY

D) XYstYliyin kYskin başlancıgı, qızdırmanın 4 - 7 gьn davam etmYsi, ikidalğalı qızdırma

E) Uzun, konyunktivanın, gцz skleralarının hiperemiyası, bYzYn ekzantemanın olması
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
142) Sinir sisteminin postvaksinal fYsadlarının Ysas sYbYblYrinY hansı aid deyil?
A) Uşaqlarda ağır allergik xYstYliklYr zamanı vY immunodefisit vYziyyYtlYrdY vaksinasiyanın aparılması

B) PeyvYndin vurulmasının bir neзY gьn gecikmYsi

C) KRVİ zamanı vaksinasiyanın aparılması

D) PeyvYndin şYrait vY texnikasının pozulması

E) Ağır somatik xYstYliklYr fonunda vaksinasiya
ЏdYbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
143) Normal nYcis ifrazı fonunda tYkrar salmonella tapıldıqda, hansı preparatı tYyin etmYk mYqsYdY uyğundur?
A) Polimiksin

B) Vankomisin

C) Furazolidon

D) Salmonelyoz bakteriofaqını

E) Neviqramon
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
144) İnfeksion xYstYliklYrdY nY zaman hormon preparatları tYyin edilmir?
A) İfadYli allergik vY autoimmun reaksiyalarda

B) KRVİ zamanı III dYrYcYli inağ zamanı

C) İnfeksion - toksiki şokda

D) II - III dYrYcYli susuzluq zamanı

E) Beyin цdemi, virus vY postvaksinal ensefalitlYrdY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
145) Enteropatogen eşerixiya mYişYli koli - infeksiya ьзьn aşağıdakı simptomlar sYciyyYvi deyil:
A) Sulu diareya

B) Qusma, gYyirmY

C) I - III dYrYcYli eksikoz

D) Hemokolit

E) Metabolik vY elektrolit pozğunluqlar
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
146) ErkYn yaşlı uşaqda virus hepatitinin bYd forması ьзьn sYciyyYvi deyil:
A) QaraciyYrin цlзьlYrinin kiзilmYsi

B) Hemorragik sindrom

C) Ensefalopatiya

D) QaraciyYr iyi

E) HbsAg - in aşkar olunması
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
147) Hansı bakterial infeksiya zamanı sarılıq olmur?
A) Tif - paratif infeksiyalarda

B) Leptospirozda

C) SYpkili yatalaqda

D) PsevdovYrYmdY

E) SepsisdY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
148) İkincili meningitlYr bu xYstYlikdY ola bilmYz:
A) Difteriyada

B) Brusellyozda

C) Salmonellyozda

D) Yersiniozda

E) Pnevmoniyada
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
149) Uşaqlarda vYbanın xьsusiyyYtlYrinY aid deyil:
A) Apatiya, adinamiya

B) Qızdırmanın tez - tez yьksYlmYsi

C) Qıcolma sindromu

D) Sarılıq

E) Hipokaliyemiyanın tez yaranmasına meyillilik
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998
150) Enterovirus infeksiyanın Yn зox rast gYlYn kliniki formalarına aid deyil:
A) İnağ

B) Herpetik anginalar

C) Ekzantemalar

D) Qızdırmalı

E) Mialgiyalar
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
151) Sağlam uşagın bağırsaq biosenozunun Ysas tYrkib hissYsidir:
A) Bifidobakteriyalar

B) Enterokoklar

C) Enterobakteriyalar

D) Bağırsaq зцplYri

E) Laktobakteriyalar
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
152) EnterosorbentlYrY aid deyil:
A) Polisob

B) Regidron,qlyukosolan

C) Smekta

D) Polifepan

E) Mikrosorb - P
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
153) Qanlı nYcis hansı hallara xas deyil?
A) Bağırsağ invaginasiyasına

B) Kron xYstYliyinY

C) Qeyri-spesefik xoralı kolitY

D) Bağırsaq polipozuna

E) Mukivissidoza
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
154) Salmonelyozun gedişiatının ağırlığını mьYyyYn etmir:
A) Prosesin generalizasiyası

B) Su - duz mьbadilYsinin pozulması

C) TцrYdiзinin tYkrar tYyin edilmYsi

D) Hemodinamik pozğunluqlar

E) İntoksikasiya
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
155) Salmoneliyozun generalizY olunmuş formasında tYyin edilmir:
A) Bakteriofaqlar

B) SorbentlYr

C) İnfuzion vasitYlYr

D) İmmunoqlobulinlYr

E) Antibakterial preparatlar
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
156) Uzun mьddYtli virus persistensiyası baş vermir:
A) D virus hepatitindY

B) A virus hepatitindY

C) B virus hepatitindY

D) C virus hepatitindY

E) G virus hepatitindY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
157) Yersiniozun vY psevdovYrYmin hepatit forması ьзьn sYciyyYvi deyil:
A) QaraciyYrin mьlayim bцyьmYsi, qarnın sağ yarısında ağrılar

B) ”QaraciyYr sınaqlarının” cьzi dYyişilmYsi, neytrofil leykositoz

C) SYpkilYr, artralgiyalar

D) ЏsasYn erkYn yaşlı uşaqlarda rast gYlir

E) Sarılıq YmYlY gYldikdYn sonra da davam edYn toksikoz, subfebrilitetlY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
158) AnadangYlmY sitomeqalovirus infeksiyasından şьbhYlYnmYyY Ysas verYn YlamYtlYrY aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Dalğavarı uzun зYkYn xYstYlik

B) Doğuşdan dYrhal sonra uşağın vYziyyYtindYki dYyişikliklYr

C) Nevroloji simptomların hepatosplenomeqaliya vY uzun sьrYn pnevmoniya ilY yanaşı getmYsi

D) Eritrositoz

E) Periferik qanda atipik mononuklearların olması
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
159) 1 yaşa qYdYr uşaqlarda salmanellyozun differensial diaqnostikasını bu patologiya ilY aparmaq lazım deyil:
A) İnvaginasiya ilY

B) Bağırsaqdan sorulmanın pozulması sindromu ilY

C) Dizenteriya ilY

D) Eşerixiozla

E) BotulizmlY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
160) Uşaqlarda dizenteriyanın fYsadlarına aid deyil:
A) Hemolitiko - uremik sindrom

B) İnfeksion - toksiki şok

C) Bağırsaq qanaxması

D) KYskin qaraciyYr зatışmazlığı

E) Dьz bağırsağın sallanması
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
161) Uşaqlarda yersiniyozda vY psevdovYrYm zamanı qarın ağrıları bu sYbYbdYn YmYlY gYlmir:
A) Appendisit

B) İleit


C) Mezadenit

D) Proktosiqmoidit

E) Pankreatit
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
162) Meninqokokk meningiti ьзьn aşağıdakılardan hansı sYciyyYvi deyil?
A) Qıcolmalar, xьsusYn sьdYmYr uşaqlarda

B) Qızdırma

C) Meningeal simptomlar

D) Baş ağrıları vY tYkrar qusma

E) Periferik parez vY ifliclYr
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
163) ”Sekretor” vY ya “sulu” diareya hansı bağırsaq infeksiyasına daha зox sYciyyYvidir?
A) Kampilobakterioza

B) Salmonellyoza

C) Dizenteriyaya

D) Rotovirus infeksiyasına

E) Yersinioza
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
164) Ekzantema hansı bağırsaq infeksiyası ьзьn sYciyyYvidir?
A) Dizenteriyaya

B) Salmonellyoza

C) BotulizmY

D) Yersinioza

E) Eşerixioza
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
165) ErkYn yaşlı uşaqlarda eşerixiozu hansı xYstYlik ilY ilk nцvbYdY differensasiya etmYk lazımdır?
A) Yersinioz ilY

B) KYskin appendisit ilY

C) Stafilokok enterokolit ilY

D) KRVİ - ilY

E) Dizenteriya ilY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
166) Hemokolit aşağıdakılardan hansı ьзьn sYciyyYvidir?
A) Salmonellyoz

B) Eşerixioz

C) Listerioz

D) Rotavirus infeksiyası

E) Kriptosporidioz
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
167) 1 yaşa qYdYr uşaqlarda kampilobakteriozu hansı bağırsaq infeksiyaları ilY differensasiya etmYk lazımdır?
A) Rotovirus infeksiyası ilY

B) Sitrobakterioz ilY

C) Şiqellyoz ilY

D) Eşerixioz (ETŞ) ilY

E) Kriptosporidiaz ilY
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
168) Hansı bağırsaq infeksiyasının tцrYdicisi enterotoksin YmYlY gYtirmir?
A) Kriptosporidiozun

B) Şiqellyozun

C) Kampilobakteriozun

D) Eşerixiozun

E) Listeriozun
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
169) Aşağıdakılardan hansı uşaqlarda pis nYticYlYnYn bağırsaq infeksiyasının faktoru hesab olunmur?
A) Bağırsaq disbakteriozu

B) Adekvat olmayan antibakterial terapiya

C) TYkrarlanan bağırsaq infeksiyası

D) Atopik dermatit

E) Yanaşı gedYn interkurrent xYstYlik
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
170) Uşaqlarda vYba xYstYliyi ьзьn sYciyyYvi olmayan nYdir?
A) Apatiya, adinamiya

B) Qızdırmanın yьksYk olması

C) Qıcolma sindromu

D) Tez yaranan hipokalemiya

E) Sarılıq
ЏdYbiyyat: N. N. Џliyev, F. C. TağızadY. İnfektologiya. RYhbYrlik. Bakı, “Nasir”, 2007, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998
171) Qızılca tцrYdicisi hansı qrupa mYnsubdur?

A) viruslar

B) rikketsiyalar

C) prionlar

D) patogen gцbYlYklYr

E) bakteriyalar


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
172) Skarlatinanın tцrYdicisi aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) stafilokoklar

B) rikketsiyalar

C) hemolitik streptokoklar

D) viruslar

E) mikobakteriyalar


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
173) Aşağıdakılardan hansı skarlatina ьзьn sYciyyYvidir?

A) moruğu dil

B) ağ Yrpli dil

C) quru, зatlamış dil

D) qızarmış dil

E) şişmiş, kYnarlarında dişlYrin yeri olan dil


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
174) Meninqokok infeksiyasının Ysas klinik formaları hansıdır?

A) kYskin pnevmoniya vY bronxit

B) kYskin hepatit vY splenit

C) kYskin sepsis

D) meningit vY meninkokkok sepsisi

E) meningit vY nefrit


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
175) Meninqokok infeksiyasının hematogen generalizY olunmuş forması hansıdır?

A) qarışıq forma, enterokolit

B) kYskin nazofaringit

C) meninqokok gYzdirmY

D) meninqokokemiya, meningit

E) pnevmoniya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
176) Aşağıdakılardan hansı kYskin meninqokok nazofaringiti ьзьn sYciyyYvidir?

A) Xoralı - nekrotik angina

B) Kataral hallar, qızdırma, faringit

C) Rozenberq simptomu

D) YьksYk qızdırma vY onun uzun mьddYtli olması

E) Rinoreya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
177) Meninqokok sepsisi ьзьn patoqnomonik YlamYt hansıdır?

A) IV gьndYn rozelyoz sYpkilYrin olması

B) ЬrYkbulanma,qusmanın olması

C) Ьz vY boynun hiperemiyası, sklera damarlarının infeksiyası

D) İlk gьndYn ulduzvarı hemorragik sYpkilYrin olması

E) Hepatolienal sindromun olması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
178) Meninqokok infeksiyasının Ysas vY qorxulu ağırlaşması hansıdır?

A) Pnevmoniya vY beyin цdemi

B) Hipertonik kriz vY beyinY qansızma

C) Sonsuzluq vY dьşьklYrin olması

D) Xroniki ağciyYr-ьrYk зatışmazlığı

E) İnfeksion-toksik şok,hidrosefaliya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
179) Meninqokok sepsisini hansı xYstYliklY diferensiasiya etmYk lazımdır?

A) Listeriozla

B) Brьselyozla

C) Hemorragik qızdırmalarla

D) Qızılca ilY

E) Epidemik parotit, skarlatina ilY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə