Yoluxucu xYstYliklYr 1 GцstYrilYn yoluxucu xYstYliklYrdYn hansı lYng infeksiyalar qrupuna aiddir?Yüklə 1,09 Mb.
səhifə1/19
tarix18.01.2017
ölçüsü1,09 Mb.
#5734
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Yoluxucu xYstYliklYr

1) GцstYrilYn yoluxucu xYstYliklYrdYn hansı lYng infeksiyalar qrupuna aiddir?

A) Sitomeqalovirus infeksiyası

B) Xlamidioz

C) Brьsellyoz

D) ProqressivlYşYn mYxmYrYk panensefaliti

E) Toksoplazmoz


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 - 558 с.


2) Yoluxucu xYstYliklYrdY rast gYlYn ьmumi intoksikasiya YlamYti hansıdır?

A) SYpki


B) ЦskьrYk

C) HYrarYtin yьksYlmYsi

D) Filatov - Koplik lYkYlYri

E) Opistotonus


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
3) Yoluxucu xYstYliklYrdY spesifik laborator mьayinY ьsulu hansıdır?

A) Histoloji

B) BiokimyYvi

C) Bakterioloji

D) Rektoromanoskopiya

E) Hemoqramma


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
4) Yoluxucu xYstYliklYrdY etiotrop mьalicY vasitYsi hansıdır?

A) Antibakterial terapiya

B) Dezintoksikasiya

C) Hemoterapiya

D) Vitaminoterapiya

E) Hormonoterapiya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


5) Qarın yatalağı,paratif A vY B zamanı dYridY baş verYn dYyişikliklYr necY olur?

A) DYridY pustulyoz elementlYri olur

B) Rozeol xarakterli sYpgilYr YmYlY gYlir

C) Qansızmalar

D) DYri hiperemiyalaşmış olur

E) DYridY qırışlar olur


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


6) Qarın yatalağı vY paratif A,B zamanı gцzlYnilYn fYsadlar hansıdır?

A) Blefarit

B) Ensefalit

C) Otit


D) Bağırsaq qanaxması

E) Pnevmoniya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


7) Qarın yatalağı vY paratif A,B zamanı zYruri laborator mьayinY ьsulu hansıdır?

A) Rektoromanoskopiya

B) Endolumbal mayenin mьayinYsi

C) BiokimyYvi

D) Hemokultura

E) Virusoloji mьayinY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


8) VYbada xYstYliyin ağırlıq dYrYcYsi nYyY gцrY mьYyyYn edilir?

A) İntoksikasiya YlamYtlYrinY gцrY

B) İzotonik dehidratasiyaya gцrY

C) YьksYk hYrarYtin olmasına gцrY

D) NYcisin xarakterik gцrьnьşьnY gцrY

E) TцrYdicinin selikli qişada invaziyasına gцrY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


9) VYbada hipovolemik şok ьзьn xarakter olmayan YlamYt hansıdır?

A) Hipotermiya vY ya hYrarYtin normada olması

B) İkigцrmY

C) A/T (arterial tYzyiqin) yьksYlmYsi

D) Qanın nisbi sıxlığının artması

E) Oliqouriya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


10) Algid forma vYba zamanı IV dYrYcYli susuzlaşma bYdYn зYkisinin neзY faizinin itmYsidir?

A) 3 % - Y qYdYr

B) 10% - dYn зox

C) 3% - dYn yuxarı

D) 7 - 9%-Y qYdYr

E) 4 - 6%- Y qYdYr


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


11) VYba vibrionlarını harada tapmaq olar?

A) Qanda


B) TьpьrcYkdY

C) SidikdY

D) Onurğa beyini mayesindY

E) NYcisdY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


12) Qarın yatalağı zamanı antibiotikoterapiya temperatur normallaşdıqdan sonra neзYnci gьnьnYdYk aparılır?

A) 16 - cı

B) 3 - cь

C) 22 - ci

D) 7 - ci

E) 10 - cu


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya, Bakı, 2007
13) Yoluxucu xYstYliyin qızğın dцvrь hansıdır?

A) Stadium rekonvalessensi

B) Stadium akme

C) Stadium inkubasii

D) Stadium fastiqi

E) Stadium dekrementi


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
14) VYba ьзьn xarakter olmayan YlamYt hansıdır?

A) "Paltaryuyanın Yli"

B) YьksYk hYrarYt

C) Epiqastral nahiyYdY sancışYkilli ağrılar

D) Hepatosplenomeqaliya

E) TenezmlYr


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


15) VYba xYstYliyinin tцrYdicilYri hansı qrupa aiddir?

A) SpiroxetlYr

B) İbtidailYr

C) Bakteriyalar

D) Viruslar

E) Rikketsiyalar


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


16) VYba xYstYliyindY infeksiya mYnbYyi hansıdır?

A) HYşYratlar

B) İri buynuzlu heyvanlar

C) GYmiricilYr

D) XYstY insan vY ya vibriongYzdirYn

E) Ev quşları


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.


17) VYba xYstYliyinin diaqnozunu tYsdiq etmYk ьзьn hansı mьayinY hYlledici rol oynayır?

A) NYcisin bakterioloji mьayinYsi

B) Sidiyin mьayinYsi (urinoqramma)

C) Цdьn bakterioloji mьayinYsi

D) Qanın biokimyYvi mьayinYsi

E) NYcisin ьmumi mьayinYsi (koproqramma)


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


18) VYbanın spesifik terapiyası zamanı hansı qrup preparatları tYyin etmYk olar?

A) Nitrofuran tцrYmYlYri

B) Ftorxinolon preparatları

C) Xinqamin

D) İmmunostimulyatorlar

E) Tetrasiklin sırası


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


19) VYba xYstYliyindY orqanizmin susuzlaşması ьзьn xarakter olmayan obyektiv YlamYtlYrY hansı aiddir?

A) Diarreya sindromu

B) EritrositlYrin vY leykositlYrin sayının artması

C) Hematokrit gцstYricisinin yьksYlmYsi

D) Qanın ьmumi kьtlYsinin azalması

E) Qanda atipik monositlYrin olması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


20) VYba xYstYliyi zamanı daha зox rast gYlinYn ağırlaşma hansıdır?

A) İnfeksion - toksiki şok

B) AğciyYr absesi

C) KYskin bцyrYk зatışmazlığı

D) Sepsis

E) Hepatoensefalopatiya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


21) VYba xYstYliyinY daha зox kimlYr yoluxur vY xYstYliyin ağır forması mYhz onlarda baş verir?

A) Hipo - antasid qastriti olan şYxslYr

B) Hipertoniyalı xYstYlYr

C) ŞYkYrli diabeti olanlar

D) Travmadan sonra

E) BцyrYk xYstYliyi olanlar


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.


22) Dizenteriya infeksion xYstYliklYrin hansı qrupuna aiddir?

A) TYnYffьs yolu infeksiyalarına

B) Zoonoz infeksiyalara

C) Bağırsaq infeksiyalarına

D) Xarici цrtьk infeksiyalarına

E) Transmissiv infeksiyalara


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
23) Dizenteriya tцrYdicilYri mikroorqanizmlYrin hansı nцvьnY aiddir?

A) Rikketsiyalara

B) Bakteriyalara

C) Viruslara

D) İbtidailYrY

E) SpiroxetlYrY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
24) Dizenteriya zamanı aşağıdakı sistemlYrdYn Yn зox hansı zYdYlYnir?

A) Sinir sistemi

B) ЬrYk-damar sistemi

C) Sidik-cinsiyyYt sistemi

D) MYdY-bağırsaq sistemi

E) TYnYffьs sistemi


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


25) Dizenteriyanın infeksiya mYnbYyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Ev heyvanları

B) GYmiricilYr

C) Quşlar

D) VYhşi heyvanlar

E) XYstY insan


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


26) KYskin dizenteriyanın kolitik variantının klinikasında Ysas sindrom hansıdır?

A) Sarılıq sindromu

B) Kolitik sindrom

C) Enteritik sindrom

D) Dispepsik sindrom

E) Hepatolienal sindrom


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


27) Hansı preparat şigelyozun etiotrop mьalicYsindY tYtbiq edilir?

A) Atropin

B) Furazolidon

C) Dekaris

D) Festal

E) Delagil


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


28) Qida toksikoinfeksiyasında inkubasion dцvrьn mьddYti nY qYdYrdir?

A) 30 dYqiqYdYn 24 saatadYk

B) 5 - 7 gьn

C) 3 - 4 gьn

D) 2 - 3 gьn

E) 1 - 2 hYftY


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
29) Hansı bağırsaq infeksiyası ьзьn YvvYl ishalın sonra qusmanın olması xarakterikdir?

A) Bağırsaq amцbiazı

B) VYba

C) Stafilokok toksikoinfeksiyası

D) Salmonelyoz

E) Bağırsaq yersiniozu


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


30) Botulizmin tцrYdicisi hansıdır?

A) P. vulgaris

B) St. aureus

C) Cl. botulinium

D) Cl. perfringes

E) Cl. tetani


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
31) BotulizmdY toksin ifraz etmYk ьзьn hansı şYrait olmalıdır?

A) Aerob şYrait

B) UltrabYnцvşYyi şьalar

C) Anaerob şYrait

D) MYnfi temperatur

E) GьnYş şьaları


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


32) BotulizmdY oftalmoplegik sindromla bYrabYr hansı erkYn sindrom aşkar edilir?

A) Qastritik

B) Hepatolienal

C) Kataral

D) Meningeal

E) Bulbar


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


33) Enterovirus infeksiyasının bağırsaqdan kYnar forması hansıdır?

A) Dermatit

B) Konyunktivit

C) Pnevmoniya

D) Artrit

E) Meningit


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


34) Virus diareyasında istifadY edilYn laborator mьayinY ьsьlu hansıdır?

A) Sidiyin ьmumi analizı

B) Seroloji

C) Bakterioloji

D) BiokimyYvi mьayinYlYr

E) Qanın ьmumi analizı


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


35) Virus hepatitlYrinin kYskin dцvrlYrinin Ysas YlamYtlYri hansılardır?

A) QaraciyYrin vY ьrYyin hьdudlarının bцyьmYsi

B) DYri sYpkisi vY taxikardiya

C) QaraciyYrin kiзilmYsi vY arterial hipertoniya

D) QaraciyYrin vY dalağın bцyьmYsi

E) AğciyYrlYrdY lurğunluq vY dalağın bцyьmYsi


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


36) Virus hepatitlYrindY YsasYn hansı orqanlar zYdYlYnir?

A) AğciyYrlYr vY yuxarı tYnYffьs yolları

B) QaraciyYr vY цd yolları

C) HYrYki istinad aparatı

D) Nazik vY yoğun bağırsaqlar

E) Sidik - cinsiyyYt yolları


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 - 558 с.


37) B virus hepatitinin Ysas ağırlaşması nYdir?

A) Profuz bağırsaq qanaxması

B) AğciyYr цdemi

C) KYskin qaraciyYr зatışmazlığı

D) İnfeksion toksik şok

E) KYskin bцyrYk зatışmazlığı


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


38) Virus hepatitlYrinin uzaq nYticYlYri hansılardır?

A) Xroniki anemiya vY hipersideroz

B) Piqment hepatozları vY hemolitik sarılıq

C) Xroniki bцyrYk зatışmazlığı

D) Ağıl zYifliyi vY sonsuzluq

E) Xroniki hepatit vY qaraciyYr sirrozu


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


39) C virus hepatitinin qorxulu uzaq nYticYsi nYdir?

A) Xronik ağıl zYifliyi

B) Hepatosellular karsinoma

C) Ağır şYkYrli diabet

D) Sonsuzluq

E) Xronik ьrYk - ağciyYr зatışmazlığı


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


40) Virus hepatitlYrinin xьsusi diaqnoz ьsulları hansılardır?

A) Qanda şYkYrin vY zьlal sınaqlarının tYyini

B) Virus antigenlYri vY Yks cisimlYrin tYyini

C) Hb vY qanın morfoloji tYrkibinin yoxlanılması

D) Aqlьtinasiya vY presipitasiya reaksiyalarının mьsbYt olması

E) Qanda fermentlYrin vY xolesterinin tYyini


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
41) Virus A hepatitınin bazis terapiyası necYdir?

A) Цd qovucuların vY antibiotiklYrin tYyini

B) Kortikosteroid hormonların tYyini

C) Antibiotikoterapiya

D) Dezintoksikasiya mYhlullarının kцзьrьlmYsi

E) PYhriz, yataq rejimi, vitaminlYrin tYyini


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


42) Qarın yatalağı zamanı xYstYliyin 1-2-ci hYftYsindY aşağıdakı hansı kulturanın YkilmYsi vacibdir?

A) Hemokultura

B) Sьmьk iliyinin YkimYsi

C) Koprokultura

D) Duodenal mцhtYviyyatın YkilmYsi

E) Urinokultura


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
43) Aşağıdakılardan hansı qarın yatalağının spesifik ağırlaşmasıdır?

A) Pielit

B) Bağırsaq qanaxması

C) Pnevmoniya

D) Meningit

E) Bağırsağın atoniyası


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
44) «Paltaryuyan qadın Yli» simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı patoqnomonikdir?

A) Qarın yatalağı

B) Dizenteriya

C) Virus diarreyası

D) Salmonellyoz

E) VYba
ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
45) «Uoterhauz - Fridrehson» sindromu salmonelyoz zamanı nY ilY YlaqYdYrdır?

A) BцyrYkьstь vYzi зatışmazlığı

B) Su - duz mьbadilYsinin pozulması

C) BцyrYk зatışmazlığı

D) QaraciyYr зatışmazlığı

E) ЬrYk - damar зatışmazlığı


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 - 558 с.
46) Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qaraciyYr vY dalaq bцyьmьr?

A) Eşerixioz

B) Botulizm

C) Dizenteriya

D) Qarın yatalağı

E) Salmonelyoz


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
47) «Jilber» sindromu aşağıdakı hansı vYziyyYtlYrin hansına deyilir?

A) Hepatomeqaliya

B) QaraciyYr sirrozu

C) İrsi piqment hepatozu

D) KYskin qaraciyYr зatışmazlığı

E) QaraciyYrin sarı atrofiyası


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


48) Virus hepatitindY kortikosteroid - terapiyayasına mьtlYq gцstYriş nYdir?

A) XYstYliyin latent vY xroniki gedişi

B) KYskin qaraciyYr зatışmazlığı

C) ЬrYk - ağciyYr зatışmazlığı

D) XYstYliyin dispepsiya vY artralgiya vermYsi

E) XYstYliyin sarılıqlı forması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
49) Qarın yatalağında mYdY - bağırsaq traktının YsasYn hansı şцbYsi zYdYlYnir?

A) Dьz bağırsaq

B) Nazik bağırsağın limfotik aparatı

C) Kor bağırsaq

D) MYdY

E) «S» - Y bYnzYr bağırsaq


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


50) Qarın yatalağının başlanğıc dцvr YlamYtlYrinY aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Pnevmoniya YlamYtlYri

B) Miokardiodistrofiya

C) «İnfeksion-toksiki bцyrYk» sindromu

D) Rozeolyoz sYpki

E) Baş ağrısı, yuxusuzluq, hYrarYtin yьksYlmYsi


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


51) Qarın yatalağında sYpkinin xarakteri necY olur?

A) Rozeolyoz

B) Herpetik

C) Eritema

D) Pustulyoz

E) Hemorragik


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


52) VYba diaqnozu qoymaq ьзьn hansı sindrom Ysas gцtьrьlьr?

A) Kataral sindrom

B) Diareya sindromu

C) Hepatolienal sindrom

D) Hemorragik sindrom

E) Artralgik sindrom


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


53) Eşerixiozun tцrYdicisi aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) İbtidailYr

B) Bakteriyalar

C) Viruslar

D) Prionlar

E) SpiroxetlYr


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
54) Eşerixiozun dizenteriyayabYnzYr variantının mьalicYsindY hansı preparat istifadY olunur?

A) Levomisetin

B) Delagil

C) KortikosteroidlYr

D) Norsulfazol

E) Almagel


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


55) Virus diareyalarının Ysas YlamYtlYri hansıdır?

A) Oynaq - hYrYkYt aparatının zYdYlYnmYsi

B) QaraciyYrin bцyьmYsi vY sarılıq

C) Dispepsiya YlamYtlYri

D) Yuxarı tYnYffьs yollarının katarı vY diareya

E) Limfadenopatiya vY ilkin affekt


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


56) Virus hepatitindY qanın Ysas biokimyYvi gцstYricilYri hansılardır?

A) Albumin vY qlobulinlYrin artması

B) LipidlYrin vY xolesterinin зoxalması

C) Na, K, Ca ionlarının azalması

D) Qlьkoza vY azot qalığının artması

E) QaraciyYr fermentlYrinin vY bilirubinin sYviyyYsinin зoxalması


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


57) A virus hepatitlYrinin kYskin dцvrьnьn Ysas simptomları hansılardır?

A) QaraciyYr vY dalağın bцyьmYsi

B) BeyinY qansızma vY dalağın bцyьmYsi

C) Dalağın bцyьmYsi vY ağciyYrlYrdY durğunluq

D) QaraciyYrin kiзilmYsi vY arterial hipotoniya

E) QaraciyYrin vY ьrYyin hьdudlarının genişlYnmYsi


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


58) Brusellyoz diaqnozunun qoyulmasında istifadY edilYn spesifik seroloji reaksiya hansıdır?

A) Rayt reaksiyası

B) Vesserman reaksiyası

C) Vidal reaksiyası

D) Kumbs reaksiyası

E) Askoli termopresipitasiya reaksiyası


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
59) Bağırsaq yersiniozunun tцrYdicisi hansıdır?

A) Yersinia enterokolitica

B) Salmonella typhi

C) Staphylococcus aureus

D) Şigella flexneri

E) Yersinia pestis


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
60) İri oynaqların,hYm dY xırda falanqalararası oynaqların zYdYlYnmYsi bağırsaq yersiniozunun hansı forması ьзьn sYciyyYvidir?

A) Artritik forma

B) Septik forma

C) Qastroenterokolitik forma

D) Appendikulyar forma

E) Silinmiş forma


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


61) Bruselyoz zamanı adYtYn hYrarYt hansı tip olur?

A) dalğavari (febris indulans)

B) daimi

C) qayıdan

D) Botkin tipli

E) normal ya subfebril


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
62) Bruselyoz zamanı xYstYlYrdY yeni septiko-metastatik ocaqlar meydana зıxdıqda hansı mьalicY tYtbiq olunur?

A) qanın ozonoterapiyası

B) vaksinoterapiya

C) autohemoterapiya

D) vitaminoterapiya

E) antibiotikoterapiya


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
63) Listerioz xYstYliyinin tцrYdicisi hansıdır?

A) Lissa virus

B) Listeria interhemorragies

C) Listeria saprophiticus

D) Listeria monocytogenes

E) Yersinia pestis


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
64) VYbada mьalicYnin Ysas istiqamYtlYri necY olmalıdır?

A) rehidratasiya, remineralizasiya

B) mYdY-bağırsaq traktının tYmizlYnmYsi, yuyulması

C) antitoksin zYrdabın vurulması

D) ağrıkYsicilYrin tYtbiqi

E) hemostatiklYrin tYyini


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
65) Leptospirozun tцrYdicisi hansıdır?

A) Y. enterocolitica

B) L. icterohaemorragia

C) Y. pestis

D) L. monocytogenes

E) L. pneumoniae


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
66) Leptospiralar aşağıdakı hansı sarılığın sYbYbi ola bilYr?

A) B hepatit sarılığı

B) infeksion sarılıq

C) kataral sarılıq

D) mexaniki sarılıq

E) fizioloji sarılıq


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.
67) Leptospiroz zamanı hansı orqanlar zYdYlYnir?

A) nazik vY yoğun bağırsaq

B) timus vYzi

C) dalaq, mYdYaltı vYzi

D) ağciyYrlYr

E) baş beyin, qaraciyYr, bцyrYklYr


ЏdYbiyyat: N.N.Џliyev. İnfektologiya. RYhbYrlik, Bakı, 2007, 590 sYh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə