Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495,29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
E)Proyeksiyaedici
Ç
1 - 
səh.149-
151

309
Toxuma trofikasının pozulması, şiddətli tər ifrazı və 
vazomotor dəyişikliklərə müşayiət olunan 
əzabverici ağrılara aiddir:                                                                 
A)Kauzalgiya                                                                
B)Nevralgiya                                                            
C)Somatik                                                                      
D)Proyeksiyaedici                                                           
E)Visseral
O
1 - 
səh.149-
151
310
Aşağıdakılardan hansı mərkəzi və periferik mənşəli 
nosisepsiya pozulmalarının təsnifatına aiddir?                        
A)Kauzalgiya                                                                
B)Simptomatik ağrılar                                                  
C)Nevralgiyalar                                                              
D)Baş ağrıları                                                                 
E)Hiperalgeziya
Ç
1 - 
səh.149-
151
Ağrı zamanı orqanizmdə baş verən neyro-endokrin 
311
Ağrı zamanı orqanizmdə baş verən neyro-endokrin 
dəyişikliklərə aid deyil:                                                    
A)Ürək fəaliyyətinin sürətlənməsi                                 
B)Eritropoezin zəifləməsi                                                
C)Arterial təzyiqin yüksəlməsi                                          
D)Əzələ tonusunun artması                                               
E)Həzm şirələrinin sekresiyasının azalması
Ç
1 - 
səh.149-
151
312
Ağrıların reflektor təsiri ilə əlaqədar deyil:                           
A)Simpatik sinir sisteminin fəallığı                                     
B)Hipofizin arxa payının hormonlarının qana 
ifrazının artması                                                             
C)Adrenalinin qana ifrazının artması                              
D)Əzələ tonusunun azalması                                        
E)Kortikosteroidlərin ifrazının artması
Ç
1 - 
səh.149-
151

313
Ağrıya qarşı fiziki müalicə üsullarına aid deyil:                
A)Massaj                                                                       
B)Diatermiya                                                                  
C)Lumbal anesteziya                                                    
D)Soyudulma                                                                     
E)Qızdırma 
Ç
1 - 
səh.349-
351
314
Sinir impulslarının ötürülmə yollarını blokada  
etməklə aparılan farmakoloji müalicə üsulunu 
göstərin.                                                                         
A)Lumbal anesteziya                                                    
B)Yerli anesteziya                                                          
C)Ağrıya qarşı laqeydliyin yaradılması                           
D)Ümumi narkoz preparatları                                            
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.349-
351
Hansı xüsusiyyətə malik olan qıcıqlandırıcı stress 
amili  adlanır?                                                              
315
amili  adlanır?                                                              
A)Stereotip qıcıqlandırıcı                                          
B)Qüvvətli qıcıqlandırıcı                                                   
C)MSS-ni gərginləşdirən fövqəladə qıcıqlandırıcı            
D)Endogen qıcıqlandırıcı                                            
E)Ekzogen qıcıqlandırıcı     
O
1 - 
səh.342-
351
316
Selyenin <<ümumi adaptasiya sindromunu>> 
xarakterizə edin.                                                           
A)Bərpa-regenerasiya prosesidir.                                                                                            
B)Stress amilinə qarşı qeyri-spesifik uyğunlaşma 
reaksiyasıdır.                                                                                                                        
C)Orqanizmdə stereotip xarakterli dəyişiklikdir.               
D)Orqanizmin kompensator reaksiyasıdır.                   
E)Orqanizmin müdafiə reaksiyasıdır.
O
1 - 
səh.352-
354

317
Aşağıdakılardan hansı stress amilinin təsiri ilə 
əlaqədar deyil?                                                                 
A)Böyrəküstü vəzin sekretor fəaliyyətinin artması            
B)Böyrəküstü vəzin hipertrofiyası                                   
C)Eritrositopeniya                                                      
D)Limfopeniya, eozinopeniya                                     
E)Mədə və bağırsağın selikli qişasına qansızma 
Ç
1 - 
səh.352-
354
318
Aşağıdakı mərhələlərdən hansı ümumi adaptasiya 
sindromuna aid deyil?                                                          
A)Həyəcanlanma                                                              
B)Rezistenlik                                                                   
C)Antişok                                                                      
D)Üzülmə                                                                   
E)Kompensasiya                             
O
1 - 
səh.352-
354
319
Aşağıdakılardan  hansı Selyenin adaptasiya 
xəstəliklərinə aid deyil?                                              
A)Böyrək xəstəlikləri                                              
B)Revmatizm                                                          
C)Bronxit astma                                                    
D)Virus infeksiyaları                                                 
E)Ürək-damar xəstəlikləri
O
1 - 
səh.352-
354
320
 Selyenin << Ümumi adaptasiya sindromu > > 
nəzəriyyəsinin  çatışmayan xüsusiyyətini göstərin .                                                               
A)Xarici mühit amillərinin rolunu şişirdirdi                   
B)MSS-nin və hipotalamusun rolunu düzgün 
qiymətləndirmirdi                                                     
C)Endogen amilin rolunu azaldırdı                           
D)Hipofizin rolunu qiymətləndirmirdi                         
E)İltahabı sürətləndirən və onun əleyhinə təsir edən 
hormonları eyniləşdirirdi
Ç
1 - 
səh.352-
354

321
Qlikokortikoidlərlə aparılan müalicənin çatışmayan 
cəhətini göstərin.                                                      
A)Damar keçiriciliyinin azalması.                               
B)Kəsilmə sindromu.                                                
C)Antianabolik təsir.                                                   
D)Zədələnmənin intensivliyinin azalması.                        
E)Bioloji membranın tamlığını bərpa etməsi.
O
1 - 
səh.352-
354
322
Şoka xas olmayan xüsusiyyəti xarakterizə edin.             
A)Müxtəlif mənşəli hipoksiyalar baş verir.                      
B)Qanyaranma prosesi sürətlənir                              
C)Kəskin hemodinamik pozulmalar olur                                  
D)Fövqaladə qıcıqlandırıcıların təsiri ilə baş verir             
E)MSS-in gərginləşməsi baş verir.
A
1 - 
səh.355-
359
Etioloji təsnifata görə aşağıdakılardan hansı şokun 
növünə aid deyil?                                                  
A)Travmatik                                                             
323
növünə aid deyil?                                                  
A)Travmatik                                                             
B)Hemorragik                                                              
C)Yanıq                                                                      
D)Kardiogen                                                               
E)Hipovolemik
A
1 -
səh.355-
359səh.
324
Şokun patogenetik təsnifatına aid deyil.                       
A)Posthemorragik                                                      
B)Travmatik                                                                
C)Kardiogen                                                             
D)Turniket                                                                  
E)Pankreatik
O
1 - 
səh.355-
359
325
Şok zamanı qan dövranı çatışmazlığının  inkişaf 
mexanizmində rol oynamır:                                      
A)Qanın reoloji xüsusiyyələrinin pozulması                   
B)Damar tonusunun artması                                         
C)Damarın periferik müqavimətinin azalması                 
D)Ürəyin dəqiqəlik həcminin azalması                                   
E)Dövr edən qanın həcminin azalması
A
1 - səh. 
355-359

326
Şokun patogenezində hansı  hemodinamik 
pozulmalar proqnostik cəhətdən o qədər də təhlükəli 
sayılmır?                                                                                
A)Digər daxili orqanların qan təchizatının 
pozulması                                                       
B)Böyrəklərin   qan təchizatının pozulması                    
C)Beyin qan dövranının pozulması                               
D)Dərinin qan dövranının pozulması                              
E)Tac damarlarında qan dövranının pozulması         
A
1 - səh. 
355-359
327
Şokun inkişaf mərhələsinə aid olmayanı göstərin.      
A)Erektil                                                                
B)Rezistentlik                                                        
C)Başlanğıc sarsıntı                                               
D)Torpid                                                               
E)Sarsıdıcı ləngimə
O
1 - 
səh.355-
359
328
Ağır dərəcəli şoku Allqever göstəricisi əmsalına 
(nəbz tezliyinin arterial təzyiqə nisbəti) əsasən təyin 
edin                                                                           
A)0,3-0,5                                                              
B)0,5-0,6                                                                   
C)0,7-0,8                                                                  
D)0,9-1,2                                                                  
E)1.3-dən artıq
O
1 - 
səh.355-
359
329
Şokun patogenezi haqqındakı nəzəriyyələrə aid 
olmayanı göstərin.                                                    
A)Vazomotor                                                        
B)Toksemiya                                                        
C)Nevrogen                                                            
D)Akapniya                                                           
E)Respirator
O
1 - 
səh.355-
359

330
Şokun patogenezində geridönməyən dəyişikliklər 
törətməyən amili göstərin.                                          
A)Nəbzin dolğunluğunun artması                              
B)Hipoksiya                                                           
C)İntoksikasiya                                                       
D)Asidoz                                                              
E)Ümumi qan dövranı pozulması
O
1 - 
səh.355-
359
331
Şokəleyhinə kompleks müalicədə tətbiq olunmur:            
A)Ağrı impulslarının blokadası                                
B)Tənəffüs mərkəzinin oyanıcılığının artırılması           
C)Hipotenziv dərmanların verilməsi                        
D)Hipoksiya əleyhinə                                                
E)Qan dövranı pozulmasının aradan qaldırılması
O
1 - 
səh.355-
359
Kollaps üçün xarakterik olmayan əlaməti seçin.        
332
Kollaps üçün xarakterik olmayan əlaməti seçin.        
A)Dövr edən qanın həcminin azalması                     
B)Nəbz təzyiqinin artması                                        
C)Damar tonusunun aşağı düşməsi                         
D)İlkin damar çatışmazlığı                                      
E)Arterial təzyiqin enməsi
O
1 - 
səh.359-
360
333
Hansı müalicə üsulu kollaps əleyhinə olan tədbirlərə 
aid deyil?                                                              
A)Hipotenziv preparatların tətbiqi                              
B)Hipertenziv dərmanların təyin edilməsi                   
C)Hipoksiyanın aradan qaldırılması                         
D)Səbəbin aradan qaldırılması                                 
E)Mikrosirkulyator qan dövranının bərpası                
Ç
1 - 
səh.359-
360

334
Bayılmanın  inkişafının əsas patogenetik amilini 
ayırd edin.                                                                 
A)Kəskin tənəffüs çatışmazlığı                                                                
B)Mənfi emosiyalar                                                    
C)Ürək fəliyyətinin zəifləməsi                                 
D)Beyin qan dövranının qısa müddətli pozulması                                                                  
E)Tac damarların spazmı
A
1 - 
səh.359-
360
335
Bayılmanın inkişaf mərhələsinə aiddir                       
A)Oyanma                                                                
B)Ləngimə                                                            
C)Həyacanlanma                                                      
D)Rezistentlik                                                          
E)Huşun itirilməsi
A
1 - 
səh.359-
360
Komanı xarakterizə etməyən xüsusiyyəti göstərin    
336
Komanı xarakterizə etməyən xüsusiyyəti göstərin    
A)Arterial təzyiqin yüksəlməsi                                      
B)Huşun itirilməsi                                                       
C)Hemodinamikanın və maddələr mübadiləsinin 
pozulmaları                                                             
D)Tənəffüsün pozulmaları                                            
E)Patoloji dərin yuxu
O
1 - 
səh360-
361
337
Hansı variant düzgün deyildir?                                     
A)Ortostatik koma                                                    
B)Malyariya koması                                                   
C)Qaraciyər koması                                                    
D)Hipoqlikemik koma                                                    
E)Diabetik koma                                                    
A
1 - 
səh.360-
361

338
Komaların patogenezində rol oynamayan 
mexanizmi göstərin:                                                  
A)Beyin qan dövranının pozulması                               
B)Qan dövranının sürətlənməsi                                     
C)Hormonal pozulmalar                                              
D)Kəllə daxili təzyiqin artması                                     
E)Elektrolit balansının pozulması
A
1 - 
səh.360-
361
339
Sürətli allergiya reaksiyalarının mediatoru hesab 
olunmur:                                                                    
A)Ləng təsirli substansiya                                           
B)Lizosim                                                                    
C)Bradikinin                                                                  
D)Histamin                                                                   
E)Serotonin
O
1. 
səh.374-
375
Sensibilizasiya vəziyyəti üçün hansı əlamət 
xarekterikdir?                                                              
340
xarekterikdir?                                                              
A)Dəridə səpgilərin olması                                           
B)Yerli ödem                                                              
C)Spesfik  immunoqlobulin titrinin miqdarının 
artması                                                                         
D)Dəridə qansızmaların olması                                     
E)Qan dövranının funksiyasının pozulması                                                 
Ç
1 - 
səh370-
375
341
Allergik reaksiyalar zamanı orqanizmin qeyri-
spesifik desensibilizasiya üsulunu göstərin.                      
A)Antibiotiklərin tətbiqi                                                    
B)Qan köçürmə                                                            
C)Sakitləşdirici preparatlardan istifadə                              
D)Allergenin kiçik dozadan başlayıb tədricən 
artırmaqla yeridilməsi                                                   
E)Kortikosteroid preparatların təyin edilməsi 
O
1 - 
səh.370-
376

342
İnsanda allergiya əlamətləri keçdikdən sonra 
desensiblizasiya vəziyyəti nə qədər qalır?                                           
A)6-12 həftə                                                                     
B)30-35 gün                                                                    
C)Bir neçə ay                                                              
D)2-3 həftə                                                                   
E)Uzun illər
Ç
1 - 
səh.376-
379
343
Spesifik desensiblizasiyanı hansı üsulla aparmaq 
olar?                                                                               
A)Parenteral olaraq antihistamin preparatların 
yeridilməsi ilə                                                                                 
B)Askorbin turşusunun qəbul edilməsi ilə                                        
C)Getdikcə artmaqla spesifik allergenin kiçik 
dozasının inyeksiya                                                        
D)Spazmolitiklərin qəbul edilməsi ilə                                    
E)Kortikosteroid preparatlarının qəbul edilməsi ilə
Ç
1 - 
səh.370-
379
344
Ləng tipli allergiyaya aiddir:                                            
A)Pollinozlar                                                                           
B)Tuberkulin sınağı                                                       
C)Serum xəstəliyi                                                            
D)Anafilaksiya                                                            
E)Kvinke ödemi                                                                                                                   
O
1 - 
səh.382-
384
345
Artyus fenomeni hansı tip iltihabla müşayiət 
olunur?                       A)Hiperergik                                                                      
B)Normergik                                                                      
C)Anergik                                                                     
D)Hipergik                                                                   
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.380

346
Ləng tipli allergiya mediatorunu göstərin.                     
A)Ləng təsirli substansiya                                                      
B)Bradikinin                                                                               
C)Asetilxolin                                                                 
D)Biogen aminlər                                                     
E)T-limfositlərin blasttranformasiya amili                                                       
Ç
1 - 
səh.375-
380
347
Anafilaktik şok üçün xarekterik olmayan əlaməti 
göstərin.                                                                       
A)Selikli qişaların ödemi                                                    
B)Taxikardiya                                                                          
C)Bronxların saya əzələlərinin spazmı                                                   
D)Qanda T-limfositlərin miqdarının artması                      
E)Arterial təzyiqin kəskin enməsi
O
1 - 
səh.377-
379
Reagin tip üzrə inkişaf edən allergik reaksiya üçün 
xarekterik deyil:(2)                                                          
A)Kvinke ödemi                                                                     
348
A)Kvinke ödemi                                                                     
B)Serum xəstəliyi                                                     
C)Pollinozlar                                                                 
D)Anafilaktik şok                                                          
E)Bronxial astma
O
1. 
səh.380-
382
349
Sürətli allergik reaksiyalar üçün xarakterik olmayan 
mediator:                                                                                  
A)Serotonin                                                                   
B)Leykotrienlər                                                            
C)Limfotoksin                                                              
D)Histamin                                                                    
E)Prostaqlandinlər
O
1 - 
səh.377-
379
350
Autoallergiya törədən allergeni göstərin.                                       
A)Qida allergenləri                                                             
B)Məişət tozları                                                           
C)Sənaye allergenləri                                                      
D)Qalxanabənzər vəzin follikulyar hüceyrələri                  
E)Boya allergenləri
Ç
1 - 
səh.384-
385

351
Allergiyanın ümumi patogenezində bu mərhələ 
olmur:                                                                         
A)İmmum reaksiyaları                                              
B)Sensibilizasiya                                                                     


Yüklə 495,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə