Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495,29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ç
1 - 
səh.259-
262
264
Hipertermiyanın dekompensasiya mərhələsinin əsas 
səbəbi nədir?                                                          
A)İstilikyaranmanın kəskin azalması                       
B)İstilikyaranmanın kəskin artması                         
C)İstilikvermənin kəskin azalması                           
D)İstilikvermənin kəskin artması                               
E)İstiliktənzimləmə mexanizmlərinin fəaliyyətinin 
pozulması                       
Ç
1 - 
səh.260-
263
Qızdırmanın I və II mərhələlərində 
265
Qızdırmanın I və II mərhələlərində 
termorequlyasiya mərkəzinin neyronlarında hansı 
dəyişiklik baş verir?                                                 
A)Soyuğahəssas neyronların oyanıcılığı azalır.         
B)Soyuğahəssas neyronların oyanıcılığı artır.           
C)Həm istiyəhəssas,həm də soyuğahəssas 
neyronların oyanıcılığı eyni  dərəcədə azalır.                
D)Həm istiyəhəssas,həm də soyuğahəssas 
neyronların oyanıcılığı eyni  dərəcədə artır                    
E)İstiyəhəssas neyronların oyanıcılığı artır
Ç
1 - 
səh.260-
264
266
Bakterial  lipopolisaxaridlər birbaşa hipotalamusun 
termorequlyator neyronları nahiyəsinə yeridilərsə,nə 
baş verər?                                                             
A)Bədən hərarəti əvvəl artar,sonra isə azalar.          
B)Bədən hərarəti əvvəl azalar,sonra isə artır.            
C) Bədən hərarəti artır                                              
D)Bədən hərarəti azalır                                            
E)Bədən hərarəti dəyişməz və ya cüzi dəyişir
Ç
1 - 
səh.260-
263

267
İnterleykin-1 birbaşa hipotalamusun 
termorequlyartor neyronları nahiyəsinə yeridilərsə, 
nə baş verər?                                                              
A)Bədən hərarəti azalar                                                             
B)Bədən hərarəti artar                                                    
C)Bədən hərarəti dəyişməz və ya cüzi dəyişər               
D)Bədən hərarəti əvvəl azalar, sonra artar                  
E)Bədən hərarəti əvvəl artar, sonra azalar 
Ç
1 - 
səh.262-
264
268
Prostaqlandin E birbaşa hipotalamusun 
termorequlyator neyronları nahiyyəsinə yeridilsə, nə 
baş verər?                                                      
A)Bədən hərarəti azalar                                                             
B)Bədən hərarəti artar                                                    
C)Bədən hərarəti dəyişməz və ya cüzi dəyişər               
D)Bədən hərarəti əvvəl azalar, sonra artar                  
E)Bədən hərarəti əvvəl artar, sonra azalar                                                                
Ç
1 - 
səh.261-
264
269
Qızdırmanın III mərhələsində termorequlyasiya 
mərkəzinin neyronlarında hansı dəyişiklik baş verir?                                                                
A)İstiyəhəssas neyronların oyanıcılığı azalır.                    
B)Soyuğahəsssa neyronların oyanıcılığı artır.                     
C)Həm istiyə, həm də soyuğahəssas neyronların 
oyanıcılığı eyni dərəcədə azalır.                                        
D)Həm istiyə, həm də soyuğahəssas neyronların 
oyanıcılığı eyni dərəcədə artır.                                          
E)İstiyəhəssas neyronların neyronların oyanıcılığı 
artır.
Ç
1 - 
səh.261-
263
270
Hipertermiyanın kompensasiya mərhələsi üçün 
aşağıdakı reaksiyalardan hansı xarakterikdir?                 
A)Termorequlyasiyanın tam sıradan çıxması                     
B)Bradipnoe                                                                 
C)Periferik vazokonstriksiya                                               
D)Periferik vazodilatasiya                                               
E)Bradipnoe                                          
Ç
1 - 
səh.258-
261

271
Hipertermiyanın dekompensasiya mərhələsi üçün 
aşağıdakılardan hansı xarakterikdir?                              
A)Hemodilyusiya (hiperhidremiya)                                
B)Termorequlyasiyanın tam sıradan çıxması                    
C)Taxipnoe                                                                     
D)Taxikardiya                                                           
E)Poliuriya
Ç
1 - 
səh.258-
261
272
Hipotermiyanın kompensasiya mərhələsi üçün 
aşağıdakı dəyişiklilklərdən hansı xarakterikdir?                         
A)Periferik vazokonstriksiya                                             
B)Hipoqlikemiya                                                           
C)Periferik vazokodilatasiya                                             
D)Tər ifrazının artması                                                    
E)Oliquriya
Ç
1 - 
səh.256-
261
Hipotermiyanın dekompensasiya mərhələsi üçün 
aşağıdakı reaksiyalardan hansı xarakterikdir?           
273
aşağıdakı reaksiyalardan hansı xarakterikdir?           
A)Əzələ titrəməsi                                                  
B)Arterial hipertenziya                                                
C)Arteial hiperemiya                                                  
D)Termorequlyasiyanın tam sıradan çıxması              
E)Periferik vazokonstriksiya
Ç
1 - səh.94-
96
274
Aşağıdakı vəziyyətlərdən hansında piroterapiyanı 
aparmaq məqsədə uyğundur?                                       
A)Orqanizmin ekstermal vəziyyətlərində                   
B)Xronik iltihabi proseslərdə                                        
C)Kəskin iltihabi proseslərdə                                  
D)Neoplastik proseslərdə                                        
E)Hipoksiya zamanı
Ç
1 - 
səh.255-
260

275
Aşağıdakı vəziyyətlərdən hansı piroterapiyanı 
aparmaq məqsədə uyğun deyil?                                 
A)Xronik iltihabi proseslərdə                                        
B)Kəskin iltihabi proseslərdə                                       
C)Renal mənşəli hipertoniyalarda                              
D)Faqositar aktivliyin zəiflədiyi hallarda                    
E)Qazanılmış immun çatışmazlığında
Ç
1 - 
səh.255-
260
276
Malyariya üçün hansı qızdırma əyrisi xarakterikdir? 
A)Febris hectica                                                    
B)Febris remittens                                                 
C)Febris continua                                                    
D)Febris intermittens                                                  
E)Febris recurrens
Ç
1 - 
səh.256-
257
Qayıdan yatalaq üçün hansı qızdırma əyrisi 
xarakterikdir?                                                                        
A)Febris hectica                                                    
277
A)Febris hectica                                                    
B)Febris remittens                                                 
C)Febris continua                                                    
D)Febris intermittens                                                  
E)Febris recurrens
Ç
1 - 
səh.256-
257
278
Pirogenlərin təsir effektinə aid olmayan xüsusiyyəti 
göstərin.                                                                
A)Toxuma baryelərinin  keçiriciliyinin azalması             
B)Antitel sintezinin artması                                         
C)Komplement sisteminin aktivliyinin artması              
D)Leykositlərin  faqositar aktivliyinin azalması          
E)Qanda leykositlərin miqdarının artması
Ç
1 - 
səh.258-
261

279
Tireotoksikozu olan xəstələrdə qızdırmanın 
yaranması nə ilə əlaqədardır?                                  
A)İstilik tənzimi mərkəzinin reflektor qıcıqlanmasi       
B)Toxuma və hüceyrələrin destruksiyası                 
C)Zülalların denaturasiyası                                       
D)Oksidləşmə proseslərinin sürətlənməsi                  
E)Simpatik sinir sisteminin tonusunun artması
Ç
1 - 
səh.258-
260
280
Qarın yatalağı zamanı bradikardiyanın inkişaf 
səbəbi:                                                                  
A)Simpatik sinir sisteminin tonusunun azalması        
B)Simpatik sinir sisteminin tonusunun artması                 
C)Azan sinirin tonusunun artması                                
D)Azan sinirin tonusunun azalması                                   
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.258-
261
Venadaxili inyeksiyalar zamanı yarana bilən 
281
Venadaxili inyeksiyalar zamanı yarana bilən 
temperatur əyrisini göstərin.                                   
A)Dalğavari                                                            
B)Efemer                                                                
C)Üzücü                                                               
D)Təhrif olunmuş                                                   
E)Qayıdan
Ç
1 - 
səh.256-
261
282
Bədən temperaturunun yüksəlmə dərəcəsinə görə 
təsnifata aid deyil?                                                 
A)Yüksək                                                              
B)Hipertermik                                                         
C)Mötədil                                                                
D)Subfebril                                                            
E)Hiperpiretik
O
1 - 
səh.255-
256

283
Bədən temperaturunun kritik enməsinin nəticəsi:       
A)Hiperqlikemiya                                                     
B)Ağrı                                                                        
C) Koma                                                                
D)Hipotermiya                                                      
E)Kollaps
O
1 - 
səh.256-
260
284
Qızdırmanın birinci mərhələsində diurezin artma 
səbəbi:                                                                      
A)Böyrəklərdə qan dövranınnın sürətlənməsi                   
B)Aldosteron sekresiyasının artması                                      
C)Böyrəklərdə filtrasiyanın zəifləməsi                      
D)Böyrək reabsorbsiyanın sürətlənməsi                    
E)Renin ifrazı artması
Ç
1 - 
səh.255-
256
Qızdırma zamanı asetilsalisil turşusunun təsir 
mexanizmi nə ilə əlaqədardır?                                   
285
mexanizmi nə ilə əlaqədardır?                                   
A)Prostaqlandin E sintezinin artması                              
B)Leykotrienlərin sintezinin azalması                                     
C)Prostaqlandin E sintezinin azalması                               
D)3, 5 tsiklik AMF-in miqdarının artması                     
E)Fosfodiesteraza fermentinin inaktivləşməsi
Ç
1 - 
səh.261-
263
286
Qızdırma zamanı orqanizmdə hansı hormonların 
sintezi artır?                                                                  
A)Katexolaminlər                                                      
B)Kortikosteroidlər                                                         
C)Adrenokortikotrop                                                      
D)Tireotrop                                                                
E)Hər biri
O
1 - 
səh.261-
263

287
Psixi gərginlik zamanı yaranan qızdırma tipinin 
göstərin:                                                                                    
A)Duz                                                                          
B)Neyrogen                                                              
C)İnfeksion                                                                       
D)Zülal                                                                         
E)Heç biri
O
1 - 
səh.258-
259
288
Antipiretiklərin təsirindən yaranan astmoid 
vəziyyəyin səbəbini göstərin                                                   
A)Prostaqlandin E sintezinin artması                                 
B)Leykotrienlərin sintezinin azalması                                
C)Prostaqlandin E sintezinin azalması                          
D)Leykotrienlərin sintezinin artması                                 
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.264-
265
Qızdırma zamanı hansı patoloji dəyişiklik yarana 
bilər?                                                                           
289
bilər?                                                                           
A)Maddələr mübadiləsinin pozulması                          
B)Sinir sisteminin fəaliyyətinin pozulması                    
C)Ürək fəaliyyətinin artması                                        
D)Alveolyar ventilyasiyanın pozulması                          
E)Hər biri
O
1 - 
səh.264-
266
290
Piroterapiya hansı xəstəliklər zamanı tətbiq olunur?                       
A)Sümük-oynaq vərəmi                                                
B)Xroniki artit                                                            
C)Qonoreya                                                               
D)Sifilis                                                                      
E)Hər biri
Ç
1 səh 186
291
II-li pirogenə aiddir:                                                       
A)Kofein                                                                 
B)Lipopolisaxaridlər                                               
C)Ekzogen zülal                                                    
D)İnterleykin-1                                                      
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.259-
261

292
Hansı bədən temperaturu hiperpiretik hesab olunur?                                                             
A)37°-38°C                                                            
B)38°-39° C                                                          
C)39°-41°C                                                             
D)41° C və ondan yuxarı                                                       
E)Heç biri
A
1 - 
səh.256
293
Patologiyalardan hansı qızdırmanın intensivliyinin 
azalması ilə müşahidə olunur?                                  
A)Qrip                                                                 
B)Tireotoksikoz                                                     
C)Miksödem                                                          
D)Hipofiizin ön payıının hiperfunksiyası                     
E)Hər biri                  
Ç
1 - 
səh.258-
261
Bədən temperaturunun 1°Cyüksəlməsi zamanı üək 
294
Bədən temperaturunun 1°Cyüksəlməsi zamanı üək 
vurğularının sayı necə dəyişir                                        
A)8-10 vurğu azalır                                                   
B)8-10 vurğu artar                                                  
C)Ürək vurğularının sayı dəyişmir                            
D)Əvvəl azalır,sonra artır                                           
E)Əvvəl artır,sonra azalır
O
1 - 
səh.266
295
Pirogenlərin təsnifatına aiddir:                                                  
A)Təbii və suni                                                      
B)Ekzogen və endogen                                              
C)İnfeksion və qeyri-infeksion                                    
D)I-li və II-li                                                              
E)Hər biri
O
1 - 
səh.260-
261

296
Qızdırmanın  II mərhələsində taxikardiyanın əmələ 
gəlmə səbəbi:                                                                
A)Hipoksiya                                                          
B)Hipoqlikemiya                                                                     
C)Qanın qeyri-bərabər paylanması                              
D)Ürək çatışmazlığı                                               
E)İsti qanın sinus düyününü stimulə  etməsi
O
1 - 
səh.254-
256
297
Ekstremal vəziyyəti xarakterizə edin.                          
A)Tənzimedici  mexanizmlərin gərginləşməsi və ya 
üzülməsidir.                                                          
B)Orqanizmdə müdafiə reaksiyanın güclənməsidir                                                   
C)Reparativ proseslərin zəifləməsidir                                       
D)Bərpa proseslərinin zəifləməsidir                                      
E)Qoruyucu funksiyaların qüvvətlənməsidir
O
1 - 
səh.345-
346
298
Bunların hansı ekstremal vəziyyətə aid deyil?           
A)Şok                                                                       
B)Qızdırma                                                              
C)Kollaps                                                             
D)Koma                                                                
E)Stress
A
1 - 
səh.345-
347
299
Ekstremal vəziyyətə xas olmayan xüsusiyyəti 
göstərin.                                                                    
A)Simpatoadrenal sistemin fəallaşması                      
B)Bioloji fəal maddələr(histamin,serotin,kinin və.s)                                                                    
C)Toxuma hipoksiyasının inkişafı                            
D)Hemodinamikanın və mikrosirkulyasiyanın 
pozulması                                                                   
E)Eritropoezin sürətlənməsi
Ç
1 - 
səh.345-
347

300
Ekstremal vəziyyətin etioloji amilini göstərin.                 
A)İrsiyyət                                                              
B)Yaş                                                                                  
C)Fövqəladə qıcıqlanma                                             
D)Cinsiyyət                                                             
E)Konstitusional tip
O
1 - 
səh.345-
347
301
Variantlardan hansı ekstremal vəziyyətlərdə olan 
ağrı hissini əmələ gətirmir?                                    
A)Qanda eritrositlərin miqdarını artması                   
B)Zədələyici amilin təsiri ilə yaranan psixofizioloji 
vəziyyət                                                                 
C)Hər hansı qüvvətli qıcıqlandırıcının təsiri ilə 
yaranan hissiyat                                                     
D)<>qəbul edilən hissiyyat                
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.347-
349
302
Ağrı üçün səciyyəvi deyil:                                      
A)Yandırıcı                                                            
B)Deşici                                                                      
C)Küt                                                                    
D)Əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi                               
E)<<Ölüm qorxusu>> ilə müşayiət olunan                            
O
1 - 
səh.349-
351
303
Stenokardiya və miokard infarktı zamanı ağrının 
diaqnostik əhəmiyyət kəsb edən səciyyəvi 
xüsusiyətini göstərin.                                                   
A)Küt                                                                    
B)Qida qəbulu  ilə əlaqədar olması                              
C)Kəskin                                                                   
D)Zaxarin-Hed zonaları üzrə yayılması                       
E)<>ilə keçməməsi
Ç
1 - 
səh.145-
151

304
Simptomatik ağrının növünü ayırd edin.                    
A)Kəskin                                                                
B)Küt                                                                     
C)Deşici                                                               
D)Yandırıcı                                                              
E)Somatik
O
1 - 
səh.149-
151
305
Somatik ağrıların ən geniş yayılan forması seçin.                   
A)Dış ağrısı                                                           
B)Erkən ağrılar                                                        
C)Baş ağrısı                                                          
D)Qulaq ağrısı                                                           
E)Gecikmış ağrılar
O
1 səh.149-
151
Hansı variant visseral ağrıların növünə aid deyil?           
A)Böyrək sancısı                                                       
B)Qaraciyər sancısı                                               
306
B)Qaraciyər sancısı                                               
C)Baş ağrısı                                                           
D)Appendisit xəstəliyi zamanı yaranan ağrılar               
E)Mədə ağrısı 
Ç
1 - 
səh149-
151
307
Sinir boyunca yayılan ağrı necə adlanır?                       
A)Somatik                                                                     
B)Miqren xəstəliyində yaranan ağrı                                
C)Visseral                                                                       
D)Böyrək sancısı                                                            
E)Proyeksiyaedici
Ç
1 - 
səh.149-
151
308
 İrradiasiyaedici və ya əksedici ağrını ayırd edin.              
A)Visseral                                                                        
B)Nevralgiya                                                               
C)Somatik                                                                   
D)Zaxarin-Hed zonalarındakı                                          


Yüklə 495,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə