Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495,29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz, astenik                                 
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
səh.168
136
Siqonun konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
göstərin:                                                               
A)Tənəffüs, həzm, əzələ, beyin                      
B)Atletik, piknik, astenik                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz, astenik                                 
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
1 - 
səh.169
137
Kreçmerin  konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
göstərin:                                                               
A)Tənəffüs, həzm, əzələ, beyin                      
B)Atletik, piknik, astenik                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz                                 
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
1 - 
səh.169

138
Çernorutskinin konstitusional tiplərə verdiyi 
təsnifatı göstərin:                                                               
A)Tənəffüs, həzm, əzələ, beyin                      
B)Atletik, piknik, astenik                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz                                 
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
1 - 
səh.169
139
Boqomoletsin konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
göstərin:                                                               
A)Qüvvətli,müvazinətli,mütəhərrik;qüvvətli,müvazi
nətli qeyri-mütəhərrik;qüvvətli müvazinətsiz;zəif                 
B)Sanqvinik, fleqmatik, xolerik, melanxolik                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz  astenik                               
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
1 - 
səh170-
171
Pavlovun konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
140
Pavlovun konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
göstərin:                                                                
A)Qüvvətli,müvazinətli,mütəhərrik;qüvvətli,müvazi
nətli qeyri-mütəhərrik;qüvvətli müvazinətsiz;zəif                 
B)Sanqvinik, fleqmatik, xolerik, melanxolik                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz  astenik                               
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
1 - 
səh.171-
172
141
Şeldonun konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
göstərin:                                                                     
A)Sanqvinik, fleqmatik, xolerik, melanxolik                       
B)Ektomorf,mezomorf,endomorf                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz                                 
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E)Normostenik, hipostenik, hiperstenik
A
1 - 
səh.170-
171

142
Eppingerin və Hessin konstitusional tiplərə verdiyi 
təsnifatı göstərin:                                                        
A)Vaqotonik,simpatik                    
B)Ektomorf,mezomorf,endomorf                                                  
C)Fibroz, lipomatoz, pastoz                                 
D)Bədii və mütəfəkkir                                                     
E) Sanqvinik, fleqmatik, xolerik, melanxolik          
A
1 - 
səh.171
143
Pavlovun təsnifatındakı 
"qüvvətli,müvazinətli,mütəhərrik"tip Hippokratın 
təsnifatında olan hansı tipə uyğun gəlir?                    
A)Fleqmatik                                                              
B)Melanxolik                                                           
C)Sanqvinik                                                                 
D)Xolerik                                                                 
E)Heç biri
O
1 - 
səh.171-
172
Astenik tipə məxsus olmayan əlaməti göstərin.          
A)Uca boy                                                                                   
144
A)Uca boy                                                                                   
B)Ensiz döş qəfəsi                                                 
C)Hipoqlikemiyaya meyillilik                               
D)Ağciyərlərin uzunsov olması                             
E)Piylənməyə meyillilik                                      
O
1 - 
səh.170
145
Hipersteniklərdə hansı xəstəliklərin inkişaf etmə 
ehtimalı daha çoxdur?                                                 
A)Vərəm                                                                 
B)Mədə 12barmaq bağırsaq xorası                               
C)Şəkərli diabet                                                          
D)Hipotoniya                                                         
E)Xroniki kolit
O
1 - 
səh.170-
172
146
Asteniklərdə hansı xəstəliklərin inkişaf etmə etimalı 
daha çoxdur?                                                             
A)Hipotoniya                                                                   
B)Şəkərli diabet                                                          
C)Ateroskleroz                                                         
D)Hipertoniya                                                             
E)Öd daşı xəstəliyi
O
1 - 
səh.170-
172

147
Aşağıdakı müəlliflərdən hansı  konstitusional tipin 
formalaşmasında irsiyyətin rolunu inkar edir?           
A)Tandlerin                                                               
B)Siqo                                                                   
C)Markus                                                                
D)Otto                                                                  
E)Bayuer
O
1 - 
səh.171-
172
148
Kariotip nədir?                                                            
A)Orqanizmin bütün əlamət və xassələrinin cəmi               
B)Orqanizmin hüceyrələrində olan xromosomların 
ümumi sayı                                                                   
C)İrsi əlamətlərin sıçrayışla dəyişməsi                             
D) Hamısı                                                              E) 
Heç biri
A
1 - 
səh.176
149
Klaynfelter sindromunun kariotipini göstərin:                      
A)XX                                                                           
B)XO                                                                             
Ç
1 - 
149
B)XO                                                                             
C)YO                                                                         
D)XXY                                                                        
E)XXX
Ç
1 - 
səh.184
150
Şereşevski-Terner sindromunun kariotipi:                     
A)XXXY                                                                  
B)XY                                                                    
C)XO                                                                          
D)XX                                                                      
E)XXX
Ç
1 - 
səh.184
151
Gen mutasiyası nədir?                                                 
A)Xromosomların seqmentlərinin yerdəyişməsi                    
B)Xromosomların sayının dəyişməsi                                    
C)DNT molekullarının nukleotidlərinin 
ardıcıllığının pozulması                                                                     
D)Xromosomların ikiləşməsi                                               
E)xromosomların bölünməsi
A
1 - 
səh.177

152
Fenotip nədir?                                                             
A)İrsi əlamtlərin sıçrayışla dəyişməsidir.                             
B)Orqanizmin bütün əlamət və xassələrinin cəmidir  
C)Morfoloji, fizioloji bə biokimyəvi 
xüsusiyyətlərinin valideynlərdən övladlara 
verilməsidir.                       D) Biokimyəvi 
xüsusiyyətlərin cəmidir                     E) Əlamət və 
xassələrin dəyişməsidir                         
A
1 - 
səh.176
153
Hansı dəyişikliklər gen xəstəliklərinin inkişafına 
səbəb olur?                                                                    
A)Fenotipin dəyişikləri                                                    
B)Xromosomların sturukturunda gedən 
dəyişikliklər                                 C)Xromosom və 
genom mutasiyaları                             D)Genin 
tərkibində olan nukleotidlərdən birinin başqa 
nukleotidlə əvəz olunması                                      E) 
Xromosomların yerini dəyişməsi
O
1 - 
səh.177
Xromosomların yerini dəyişməsi
154
Patau sindromu zamanı hansı xromosom cütündə 
dəyişiklik baş verir?                                                         
A) 5-ci                                                                           
B) 13-cü                                                                       
C) 18-ci                                                                          
D) 21-ci                                                                      
E) 15 - ci cüt
O
1 - 
səh.183
155
'Pişik səsi" sindromunda hansı xromosom cütündə 
dəyişiklik baş verir?                                                   
A) 5-ci                                                                           
B) 13-cü                                                                       
C) 18-ci                                                                          
D) 21-ci                                                                     
E) 20 - ci 
O
1 - 
səh.183-
184

156
Histamin azad edən hüceyrə hansıdır?                            
A)Tosqun hüceyrələr                                                       
B)Fibroblastlar                                                             
C)Neytrofillər                                                                    
D)Endotel hüceyrələr                                                      
E)Limfositlər
O
1 - 
səh.186
157
Mutasiya əleyhinə təsir göstərən sitemin 
patologiyası ilə əlaqədar olan xəstəliyi göstərin.                                  
A)Piqment kserodermiyası                                             
B)Porfiriya                                                                     
C)Fenilketonuriya                                                          
D)Axondroplaziya                                                       
E)Heç biri
O
1 - səh 
202 - 203
Peroksidləşmə yolu ilə oksidləşmənin bioloji 
əhəmiyyəti nədən ibarətdir?                                                
158
əhəmiyyəti nədən ibarətdir?                                                
A)Membran keçiriciliyinin tənzim edilməsindən                                 
B)Hüceyrələrin proliferasiyasının zəifləməsindən                     
C)Hüceyrə fəaliyyətinin pozulmasından                            
D)Membranın yeniləşməsindən                                       
E)Əhəmiyyəti yoxdur
O
1 - səh. 
202 - 203
159
Hüceyrə zədələnməsinin endogen səbəbləri:                    
A)Alkoqolizm, narkomaniya, fiziki gərginlik                 
B)Denervasiya, emboliya, sensibilizasiya, mutasiya                                                       
C)Ultrabənövşəyi şüalar, polifaqiya, emosional 
gərginlik                                                                      
D)Radiasiya, yüksək temperatur, qurd invaziyası                      
E)Saturasiya, dekompressiya, kinetoz, kavitasiya 
O
1 - 
səh.235

160
Antioksidant sistemin fermentləri hansılardır?                
A)Fosforilaza,liqaza,monoaminoksidaza                   
B)Katalaza,qlutationperoksidaza,superoksiddismuta
za                                                                      
C)Hekzokinaza,transminaza,transferaza                           
D)Endonukleaza,polimeraza,amilaza                         
E)Hialuronidaza,liqaza,fosfolipaza                            
O
1 - 
səh.191-
192
161
Qeyri-fermentativ antioksidant maddələr 
hansılardır?                                                                   
A)E və C vitaminləri                                               
B)SOD(superoksiddismutaza)                                    
C)Qlükuronidaza                                                           
D)Transferrin,ferritin                                                    
E)Fe2+ ionları 
O
1 - 
səh.191-
192
Hüceyrə patologiya nəzəriyyəsi kimə məxsusdur? 
162
Hüceyrə patologiya nəzəriyyəsi kimə məxsusdur? 
A)Y.Konheym                                                            
B)Klod Bernar                                                             
C)R.Virxov                                                                  
D)P.Pavlov                                                                        
E)İ.Meçnikov  
A
1 - 
səh.200
163
Hüceyrənin hansı orqaniodləri daha erkən və aktiv 
olaraq zədələnmə prosesinə cəlb olunur?                    
A)Nüvə,xromoson                                                       
B)Endoplazmatik şəbəkə                                             
C)Mitoxondri və lizosom                                              
D)Ribosom və Holci aparatı                                          
E)Peroksisomlar
O
1 - 
səh.201

164
Hüceyrə zədələnməsinin qeyri-spesifik əlamətini 
göstərin.                                                                                
A)Xromosomun delesiyası                                                 
B)Hemoliz                                                                     
C)Asidoz                                                                           
D)Aksonal transportun pozulması                                   
E)Xromosomun translokasiyası
O
1 - 
səh.201-
202
165
Zədələnmiş toxumaların reparasiyası zamanı 
intensiv proliferasiya edən hüceyrə tipini göstərin.                                                
A)Kardiomiositlər                                                          
B)Adipositlər                                                                   
C)Hepatositlər                                                               
D)Neyronlar                                                               
E)Miositlər
O
1 - 
səh.198
166
Zədələnmiş DNT molekulunun bərpa edilməsinə 
yardım göstərən sistemini göstərin.                                    
A)Bufer sistem                                                             
B)Detoksikasiya                                                             
C)Antimutasion                                                                  
D)Antioksidant                                                              
E)Heç biri
A
1 - 
səh.203
167
Poligen xəstəliklər:                                                      
A)Yalnız bir gendə baş verən mutasiyalardır                     
B)Autosom-dominant tip üzrə verilən xəstəliklərdir                                             
C)Autosom-resessiv tip üzrə verilən xəstəliklərdir                                                               
D)Bir neçə genin ətraf mühit amilləri ilə qarşılıqlı 
təsiri nəticəsində yaranan və irsi meyilli olan 
xəstəliklərdir                                                                  
E) Heç biri
Ç
1 - 
səh.248

168
Hüceyrə zədələnməsinin ekzogen səbəbləri:                    
A)Asidoz, alkaloz, hipoksiya, hipoqlikemiya                      
B)İşemiya, tromboz, ekssudasiya, mutasiya                     
C)Ateroskleroz, qlikogenoz, denervasiya, ödem                         
D)Travma, radiasiya, viruslar, dərman preparatları                                               
E)Apoptoz, atrofiya, mutasiya, ageneziya                                                                        
Ç
1 - 
səh.236
169
Fosforlu üzvi birləşmələrin təsiri ilə yaranan 
hüceyrə zədələnməsinin spesifik dəyişikliyini 
göstərin.                                                                        
A)Heksokinaza fermentinin aktivliyinin azalması              
B)Xolinesteraza fermentinin aktivləşməsi                          
C)Heksokinaza fermentinin aktivliyinin artması                      
D)Xolinesteraza fermentinin inaktivləşməsi                         
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.193-
194
170
Hüceyrədaxili detoksikasiyanın əsas prinsipi nədən 
ibarətdər?                                                                         
A)Hüceyrələri  turş və qələvi xassəli zədələyici 
maddələrdən mühafizə etmək                                    
B)Lipidlərin peroksid oksidləşməsinin qarşısının 
almaq                                                                      
C)DTN molekulunun zədələnmələrini aradan 
qaldırmaq                                                                   
D)Hidrofob maddələri hidrofil birləşmələrə 
çevirmək                                                                       
E)Heç biri
Ç
1-səh.200-
201
171
Hansı termin zədələnmə mənasını verir?                            
A)Eksudasiya                                                                    
B)Sensibilizasiya                                                            
C)Emiqrasiya                                                                        
D)Proliferasiya                                                               
E)Alterasiya
A
1-səh.200-
201

172
Komplementin fəallaşması yollarına aid deyil:                  
A)Alternativ                                                                       
B)Lektin                                                                            
C)Klassik                                                                   
D)Properdin                                                                            
E)Peptik
Ç
1-səh.201-
202
173
Hüceyrə zədələnməsinin spesifik əlamətini göstərin.             
A)Proteazaların aktivləşməsi                                          
B)Asidoz                                                                       
C)Hüceyrənin şişməsi                                                     
D)Zülalların denaturasiyası                                               
E)Hemoliz
O
1-səh.193-
194
Nekroz hansı proseslə başlayır?                                       
A)Disproteinemiya ilə                                                     
B)Distrofiya ilə                                                           
C)Displaziya ilə                                                            
1-səh.192-
174 C)Displaziya ilə                                                            
D)Hipernatriemiya ilə                                                                          
E)Heç biri ilə
A
1-səh.192-
193
175
Hüceyrə zədələnməsi zamanı hansı dəyişiklik 
müşshidə olunur?                                                           
A)Hüceyrə proteazaların təbii inhibitorların fəallığı 
artır.                                                                             
B)Orqanoidlərin fermentləri ərtaf mühitə keçə 
bilmir.                                                                           
C)Hüceyrə proteazaları aktivləşdirir, onların 
inhibitorların fəallığı zəifləyir.                                                
D)Hüceyrə proteazaları inaktivləşir.                                
E)Proteoliz nəticəsində protoplazmanın      pH-ı 
dəyişmir.
O
1-səh.191-
194

176
Hüceyrə zədələnməsi zamanı sitoplazmada baş 
verən dəyişiklikləri göstərin.                                            
A)Koaqulyasiya, kariopiknoz                                           
B)Plazmoreksis, plazmoliz, karioliz                                    
C)Kariopiknoz, karioreksis, karioliz                                 
D)Koaqulyasiya, plazmoreksis, plazmoliz                                             
E)heç biri
O
1-səh.199
177
Nekrozun mərhələlərinə aid olmayan variantı seçin.             
A)Nekroz                                                                     
B)Nekrobioz                                                               
C)Autoliz                                                                      
D)Paranekroz                                                                
E)Piknoz
A
1-səh.192-
193
Mexaniki amilin təsirindən baş verən hüceyrə 
zədələnməsinin spesifik əlamətini göstərin.                                
A)Membranın tamlığının pozulması                             
178
A)Membranın tamlığının pozulması                             
B)Membranın potensialının dəyişməsi                           
C)Zülallarının denaturasiyası                                          
D)Fermentlərin aktivliyinin dəyişməsi                            
E)Ödem 
A
1-səh.193
179
İonlaşdırıcı şüaların təsirindən baş verən hüceyrə 
zədələnməsinin spesifik əlamətini göstərin.                                                             


Yüklə 495,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə