Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495,29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
41
Orqanizmin pozulmuş homeostazının bərpasına 
yönəlmiş reaksiyalar                                               
B) Zədələnməni aradan qaldıra bilməyən reaksiyalar                                                               
C) Sağlam orqanizmi xarici mühitin şəraitinə 
uyğunlaşdıran reaksiyalar                                       
D) Funksional dəyişikliklərin fonunda törənmiş 
morfoloji dəyişikliklər                                             
E) Morfoloji dəyişikliklərin fonunda törənmiş 
funksional dəyişikliklər
O
1-Səh 
74 - 75

42
Xəstəliyin mərhələlərinin düzgün ardıcıllığı 
hansıdır?   A) latent, prodromal, xəstəliyin tam 
inkişaf dövrü, nəticəsi                                                                  
B) Prodromal, xəstəliyin tam inkişaf dövrü, latent, 
nəticə                                                                    C) 
Xəstəliyin tam inkişaf dövrü, latent, prodromal, 
nəticə                                                                    D) 
prodromal, nəticə, latent, xəstəliyin tam inkişaf 
dövrü                                                                    E) 
Düzgün variant yoxdur
A
Səh 45 - 
46
43
Xəstəliyin neçə nəticəsi ola bilər?                            
A) 1     B) 2      C) 3      D)4       E) 5
A
1-Səh 
47
44
Normal göstəricilərin fərdi tərəddüdlərini ifadə 
etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?            
A) Dinamik norma                                                   
B) Adaptiv norma                                                   
C) Statistik norma                                                   
D) Sağlamlıq                                                            
E) Heç biri
A
1-Səh 
30 - 31
45
"Xəstəlik zədələnmiş orqanizmin pozulmuş 
funksiyalarının kompensasiyası şəraitində keçən 
həyatdır, xəstəlik insanın əmək qabiliyyətini 
azaldır" tərifi kimə məxsusdur?                                           
A) İ.R.Petrov                                                           
B) D.Y.Alpern                                                         
C) A.D.Ado                                                             
D) P.N.Vesyolkin                                                    
E) R.Virxov
O
1-Səh 
32 - 33

46
Xəstəlikönü vəziyyət anlayışını elmə kim 
gətirmişdir?                                                             
A) R.Virxov                                                              
B) Y. Konheym                                                       
C) A.D.Ado                                                             
D) S.M.Pavlenko                                                     
E) Heç biri
A
1-Səh 
34
47
Xəstə insanın əmək qabiliyyətinin bərpa olunması 
necə adlanır?                                                         A) 
Rekonvalessensiya                                            B) 
Reabilitasiya                                                       C) 
Restitutio                                                            D) 
Substitutio                                                          E) 
Residiv
A
1-Səh 
47
48
Etiologiya haqqında təlimdə xəstəliktörədici amilin 
əhəmiyyətini həddindən artıq qiymətləndirən 
nəzəriyyə necə adlanır?                                          A) 
Kondisionalizm                                                  B) 
Freydizm                                                              C) 
Konstitusionalizm                                              D) 
Determinzm                                                          E) 
Monokauzalizm
A
1-Səh 
59 - 60
49
Patoloji prosesin bütün mərhələlərinin inkişafına 
səbəb olan əsas dəyişiklik necə adlanır?                   
A) Qüsurlu dövran                                                 B) 
Patogenezin əsas mərhələsi                                C) 
Patoloji reaksiya                                               D) 
Kompensasiya                                                  E) 
Heç biri
A
1-Səh 
71 - 72

50
Hansı variant xəstəliktörədici amilin orqanizmdə 
yayılma yollarına aid deyil?                                     
A) Xəstəlik amilinin zədələnmiş toxumalarla 
təmasda olan sağlam toxumalara keçməsi               
B) Miogen                                                                
C) Nevrogen                                                           
D) Limfogen                                                             
E) Hematogen
A
1-Səh 
66
51
Xəstəliyin mahiyyəti haqqında "Funksional 
patologiya" nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?                
A) Rikker                                                                  
B) İ.P.Pavlov                                                            
C) İ.M.Secenov                                                       
D) Berqman                                                               
E) H.Selye
Ç
1-Səh 
37
E) H.Selye
52
Orqanizmin orqan və toxumalarının funksiya və 
quruluşunun uzun müddətli pozulması necə adlanır?   
A) Patoloji reaksiya                                               B) 
Xəstəlik                                                               C) 
Patoloji vəziyyət                                                D) 
Patoloji proses                                                    E) 
Tipik patoloji proses
O
1-Səh 
40 - 41
53
Təzahür olunma xarakterinə görə xəstəliyin 
əlamətlərini göstərin:                                              
A) Erkən və gecikmiş                                             
B) Gizli və aşkar                                                      
C) Spesifik və qeyri - spesifik                                 
D) Ümumi və yerli                                                   
E) Obyektiv və subyektiv
O
1-Səh 
45

54
Diaqnostik və patogenetik əhəmiyyətinə görə 
xəstəliyin əlamətlərini göstərin:                                
A) Erkən və gecikmiş                                             
B) Gizli və aşkar                                                      
C) Spesifik və qeyri - spesifik                                 
D)Ümumi və yerli                                                    
E) Obyektiv və subyektiv
A
1-Səh 
45 - 46
55
Yaranma müddətinə görə xəstəliyin əlamətlərini 
göstərin:                                                                  
A) Erkən və gecikmiş                                             
B) Gizli və aşkar                                                      
C) Spesifik və qeyri - spesifik                                  
D) Ümumi və yerli                                                   
E) Obyektiv və subyektiv
A
1-Səh 
45
56
Xəstəliyin gizli  dövrünü xarakterizə edin.                                       
A)Xəstənin ümumi vəziyyətində dəyişiklik aşkar 
edilmir                                                            
B)Qeyri-spesifik əlamətlər üstünlük təşkil edir        
C)Klinik əlamətlər aydın şəkildə təzahür edir             
D)Xəstəliyə xas olan sindrom aşkarlanır                  
E)Heç biri
O
1-səh 
45
57
Quduzluq viruslarının orqanizmdə yayılan yolların 
göstərin.                                                               
A)Sinir liflərin vasitəsilə                                         
B)Qan damarları vasitəsilə                                       
C)Limfa damarları vasitəsilə                                      
D)Bronxlar vasitəsilə                                                
E)Heç biri
O
1-səh 
67

58
İrsi xəstəliklər zamanı  ilkin zədələnmə hansı 
səviyyədə olur.                                                       
A)Toxuma                                                          
B)Hüceyrə                                                             
C)Molekulyar                                                          
D)Orqan                                                               
E)Orqanizm 
O
1-səh 
67-68
59
Toxumalarda baş verən patoloji proses yerli 
adaptasiya mexanizmləri ilə məhdudlaşarsa, 
homeostazn hansı göstəriciləri dəyişikliyə uyğundur                                                                
A)EÇS                                                                  
B)Bədən temperaturu                                             
C)Qanda leykositlərin miqdarı                              
D)Maddələr mübadiləsinin intensivliyi                         
E)Heç biri
O
1-Səh 
74 - 75
E)Heç biri
60
Göstərilən xəstəliklərdən hansı "sivilizasiya 
xəstəliyi"hesab olunur?                                            
A)Ateroskleroz                                                     
B)Miokard infarktı                                               
C)Hipertoniya xəstəliyi                                           
D) Allergiya                                                              
E)Heç biri
O
1-səh 
79
61
Bioloji xəstəliktörədici amillərə aid olmayanı 
göstərin                                                      
A)Viruslar                                                          
B)Söz                                                                        
C)Rikketsiyalar                                                    
D)bakteriyalar                                                           
E)Helimintlər
A
1-səh 
39-40

62
Xəstəliklərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış ilk 
təsnifatı hansı prinsip  üzrə hazırlanmışdır                      
A)Etioloji                                                                     
B)Patogenetik                                                         
C)Topoqrafo-anatomik                                                 
D)Ekoloji                                                                  
E)Yaş və cinsə görə
O
1-səh 
43
63
Preaqonal vəziyyət üçün hansı nəbz növü 
xarakderikdir                                                         
A)Periferik arteryalada nəbzin olmaması                    
B)Ritmik,gərgin                                                          
C)Paradoksal                                                           
D)Monokrotik və dikrotik                                                    
E)Aritmik
O
1-səh 
52
64
Terminal halın ikinci mərhələsini göstərin.                        
A)Preaqoniya                                                            
B)Aqoniya                                                               
C)Klinik ölüm                                                             
D)Terminal fasilə                                                        
E)Bioloji ölüm
O
1-səh 
52
65
Terminal fasilənin davametmə müddəti nə qədərdir 
A)1-5 saat                                                                    
B)10-12 dəqiqə                                                            
C)10-40 saniyə                                                         
D)Bir neçe saniyədən 3-4 dəqiqəyə qədər                    
E)1-2 gün
A
1-səh 
52

66
Terminal hal zaman zədələnmiş hüceyrədə hansı 
dəyişikliklər baş verir                                                   
1.Asidoz                                                                     
2.Alkaloz                                                                   
3.Kalium ionlarının miqdarının artması                             
4.Natrium ionlarının miqdarının artması                            
5.Kalsium ionlarının miqdarının artması                        
A)1,4,5 B)2,4,5 C)1,3,5  D)2,3,5  E)1,2,3.
Ç
1-səh 
52
67
Terminal fasilə zamanı ürək fəliyyəti necə dəyişir? 
A)Ürək ritmi seyrəkləşir bəzən asistoliya inkişaf 
edir.                                                                  
B)Sinus taxikardiyası inkişaf edir                           
C)Paroksizmal taxikardiya inkişf edir                     
D)Səyrici aritmiya inkişaf edir                                
O
1-sıh.52-
53
D)Səyrici aritmiya inkişaf edir                                
E)Sinus bradikardiyası inkişaf edir.
68
Terminal fasilə zamanı tənəffüs necə dəyişir?         
A)Taxipnoe                                                         
B)Apnoe                                                             
C)Hiperpnoe                                                        
D)Kussmaul tənəffüs                                           
E)Biot tənəffüs
O
1-
səh.52-
53
69
Terminal fasilə zamanı hansı sinirin fəallığı artır?    
A)Simpatik                                                          
B)Onurğa beyinin arxa kökləri                              
C)Dil udlaq sinirinin                                              
D)Üçlü sinirin                                                       
E)Azan sinirin
O
1-
səh.52-
53

70
Aqaniya mərhələsində mərkəzi sinir sisteminin 
hansı şöbəsində oyanma baş verir?                                
A)Böyük beyin yarım kürələri qabığı                      
B)Ara beyin                                                         
C)Beyincik                                                           
D)Uzunsov beyin                                                 
E)Onurğa beyin
O
1-
səh.52-
53
71
Aqoniyanın əsas əlaməti nədir?                             
A)Dərin nəfəsalmanın meydana çıxması                
B)Bioloji ölümün meydana çıxması                          
C)Arterial təzyiqin sıfıra qədər kəskin enməsi          
D)Tənəffüs aktının kəsilməsi                                  
E)Taxikardiyanın əmələ gəlməsi
A
1 - 
səh.52
Aqoniya mərhələsi üçün hansı patoloji tənəffüs tipi 
72
Aqoniya mərhələsi üçün hansı patoloji tənəffüs tipi 
xarakterikdir?                                                      
A)Kussmaul                                                         
B)Qaspinq tənəffüs                                               
C)Apnoe                                                             
D)Ceyn-Stoks                                                      
E)Biot tənəffüs
A
1 - 
səh.52
73
Qaspinq tənəffüsü terminin mənası?                        
A)Tezləşmiş səthi                                                  
B)Dövri                                                                
C)Zəifləmiş                                                          
D)Spastik                                                             
E)Heç biri
A
1 -səh 
52

74
Terminal halın hansı mərhələsində Qaspinq 
tənəffüsü inkişaf edir?                                          
A)Preaqoniya                                                       
B)Terminal fasilə                                                 
C)Klinik ölüm                                                      
D)Bioloji ölüm                                                     
E)Aqoniya
A
1 -
səh.52
75
Aqonal tənəffüs üçün nə xarakterikdir?                  
A)Oyadıcı afferentasiyanın artıqlığı inkişaf edir       
B)Alveolyar ventilyasiya 20%- i ötüb keçmir             
C)Arterial qanda oksigenin parsial təzyiqi artır        
D)Tənəffüsün tezliyinin reflektor azalması baş verir                                                             
E)Tənəffüsün tezliyinin reflektor artması baş verir 
A
1 - səh. 
52
76
Mərkəzi sinir sisteminin hansı şöbəsi hipoksiyaya 
daha davamlıdır?                                                    
A)Uzunsov beyin                                                    
B)Beyincik                                                              
C)Böyük beyin yarımkürələri qabığı                            
D)Retikulyar formasiya                                             
E)Ara beyin
A
1 - səh 
52-53
77
Aqoniya zamanı tənəffüsün xarakterikini təyin edin. 
A)Ekspirator                                                             
B)İnspirator                                                           
C)Polipnoe                                                             
D)Hiperpnoe                                                           
E)Heç biri
A
1 - səh 
52

78
Dərin hipotermiya şəraitində klinik ölümün davam 
etmə müddəti necə dəyişir ?                                  
A)Hipotermiya şəraitində klinik ölüm inkişaf etmir   
B)Bu mərhələ uzanır                                              
C)Bu mərhələ qısalır                                               
D)Hipotermiya klinik ölümün davametə müddətinə 
təsir etmir                                                            
E)Heç biri
A
1-səh 
52-53
79
Klinik ölüm zamanı ürək fəaliyyəti necə dəyişir?      
A)Sinus taxikardiyası                                             
B)Sinus aritmiyası                                                  
C)Fibrillyasiya və asistoliya                                    
D)Sinus bradikardiyası                                          
E)Paroksizmal taxikardiya
A
1-
səh.52-
53
80
Terminal fasilə zamanı tənəffüsün kəskin 
dayanmasının səbəbini göstərin                                 
A)Ürək damar sisteminin funksiyasının pozulması 
baş verir                                                               
B)Tənəffüs mərkəzinin işemiyası baş verir              
C)Oyadıcı afferentasiyanın artıqlığı baş verir            
D)Kəskin artan hipoksiya azan sinirin nüvəsini 
oyadır                                                                        
E)Heç biri
O
1-səh 
52-53

81
Klink ölüm vəziyyətinə düşmüş insanın həyatını 
bəpa etmək üçün hansı prosesin qarşısı alınmalıdır? 
A)Asidoz                                                              
B)Hipoksiya                                                          
C)Hipokapniya                                                        
D)Hiperkapniya                                                                                            
E)Alkoloz
A
1-səh 
52-53
82
Klinik ölüm vəziyyətinə düşmüş insanda ilk 
növbədə hansı sistemlərin fəaliyyəti bərpa 
olunmalıdır?                                             
A)Sinir,tənəffüs və ürək damar                              
B)Ürək damar                                                         
C)Tənəffüs və ürək damar                                     
D)Tənəffüs                                                                   
E)Sinir
A
1-səh 
52-53
83
Klinik ölüm müddətinin uzadılması yollarını 
göstərin                                                  A)Maddələr 
mübdiləsini sürətləndirməklə                B)Asidozu 
aradan qaldırmaqla                                C)Alkolozu 
aradan qaldırmaqla                                   D)Süni 
qan dövranı yaratmaq və maddələr mübadiləsini 
zəiflətməklə                                             E)Heç biri
O
1-səh. 
52-53
84
Postreanimasion xəstəliyin gedişində neçə mərhələ 
ayırd edilir                                                             A)  
1      B)  2     C)  3      D)  4      E)  5      
A
1-
səh.54-
55

85
Postreanimasion xəstəliyi nədir?                                                             
A)Orqanizmin funksiyalarının müvəqqəti 
sabitləşməsi.                                                         
B)Orqanizmdə yeni patoloji dəyişiklərin qanuna 
uyğun inkişfı                                                           
C)Canlandırılmış orqanizmin vəziyyətinin 
ağırlaşması                                                              
D)Orqanizmin funksiyalarının normallaşması        
E) Bütün variantlardüzdür.           
O
1-
səh.55-
56
86
Postreanimasiya xəstəliyinin gedişində neçə 
mərhələ ayırd olunur?                                                
A) 1      B ) 2    C) 3     D) 4    E )  5 
A
1-səh. 
54-55
Mexaniki travmaların yerli əlamətlərini göstərin.    
A)Travmatik şok                                                       
B)Sınıqlar                                                                  
87
B)Sınıqlar                                                                  
C)Ağrı                                                                  
D)Uzunmüddətli sıxılma sindromu                              
E)Qanaxmalar
A
1-səh. 
80
88
İnfrasəs dalğalarının tezliyini göstərin.                       
A)16 hs-dən aşağı                                                 
B)20 hs-dən yuxarı                                               
C)20.000 hs-dən yuxarı                                            
D)10.000 hs-dən yuxarı                                            
E)50.000hs-dən yuxarı
A
1 - 
səh.86-
87
89
Ultrasəs dalğalarının tezliyini göstərin.                         
A)16 hs-dən aşağı                                                 
B)20 hs-dən yuxarı                                               
C)20.000 hs-dən yuxarı                                            
D)10.000 hs-dən aşağı                                               
E)30.000hs-dən yuxarı


Yüklə 495,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə