Yazı İşleri Yönetmeni: Giovanni scognamillo teknik Yönetmen: Agfth ÖZGÜÇ Ankara Temsilcisi: NijatOZÖNYüklə 6,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix23.06.2017
ölçüsü6,72 Mb.
növüYazı
  1   2   3

sinematek.tv

AYLIK  SİNEMA  SANATI  DERGİSİ 

Sayı  :  1 

Temmuz  1965

Sahibi  ve  Sorumlu  Yönetmeni: 

Selim  Sabit  PÜLTEN

Yazı  İşleri  Yönetmeni: 

Giovanni  SCOGNAMİLLO

Teknik  Yönetmen:

Agfth  ÖZGÜÇ

Ankara Temsilcisi: 

NijatOZÖN

Bu  Sayıda  Yazarlar:

Erbaa ETİKER

Âlim  Şerif  ONARAN

Agâh  OZGUÇ

Hayri  CANER

Giovanni SCOGNAMİLLO 

Saim  GÖRKEN

Yönetim  Yeri: 

SET  KİTABEVİ 

Balipaşa  Yokuşu  118/A 

Beyazıt  *  İstanbul

Armağanlı  Abone:  Yıllık  15  Lira 

<1965  sonuna  kadar  10  TL.)

İlÂn:  Arka  Kapak 

600  TL.

İç  Kapak 

400  TL.

İç Sayfalarda Tam 

200  TL

İç  Sayfalarda  Yanın 100  TL. 

Iç Sayfalarda  Dörttebir 

50  TL. 

Sinema  ve  Yayın İlânları  %  50  İndi 

rİm lidir. 

Değişme  İlân  yayınlanır.

Dizgi  ve  Tipo  Baskı : 

Ç dlkdlt  Basımevi

Basıldığı  ta rih :  30/7/1966Kapak  Resmi  :

A jda  Pekkan  ve  N erim an  Kök sal, 

İlh an   E ngin'in

«Artık  Düşman  Değiliz»  inde.

sinematek.tv


turgut  demirağ'a 

ikinci  açık  mektupErhan  ETİKER

B ütün  suçu  sadece,  yöneticiliğini  yaptığınız  «Aşk 

ve  Kin»  adlı sözümona  filmin  ne olup  olmadığını belirt­

mek olan  Ulus gazetesi  sinema yazan  ile  Akis dergisi  si­

nem a  yazarına  karşı  bir  sabah  gazetesinde  ilân  parası 

vererek  yayınlattırdığınız  açık  mektubunuzu  okumuş  ve 

ola  ki  bugüne  dek  bir  türlü  bırakamadıSınız  kötü  alış­

kanlıklarınızı,  hiç  olmazsa  bundan  sonra  bırakabilece­

ğinizi ve şunu  bunu  Ulu o rta suçlayıp ün  kazanmak, kü­

çük  oyunlar  peşinden  gitmek  yerine,  yaşıyanlannın  ço­

ğunun aç olduğu, evsiz olduğu,  adına az gelişmiş ülke  de­

n en  ve  de  halâ  m alûm  durum undan  kurtulam ıyan  bir 

memlekette  yaşadığınızı  ve  -  kimbilir,  belki de -  evet,  hiç 

olmazsa  bundan sonra bir insan olmanın, bir sanatçı  ol­

m anın sorumluluğunu  duyabileceğinizi ummuş, - bunları 

görmiyen  sanatçı  suçludur,  çünkü.  Sadece  suçlu  olarak 

kalmaz,  giderek  sanatçı  olm aktan  da  çıkar  -  ve  Haber 

gazetesinde yayınlanan bir yazımda da  iyiniyetimi, iyim­

serliğimi  belgeleyecek  şeyler  söylemiştim.

Anlaşılıyor ki hakkınızda yazılanlar  sizi pek  düşün­

dürmüşe  benzemiyor!  «Aşk  ve  Kin»  in  Antalya  festiva­

linde  birincilik  aldıktan  sonra  çıkardığınız  yaygaralar 

ve  giriştiğiniz  dem ek  kurm a  çabalan  da  bunu  kanıtlar 

m akta  çünkü.

Bir  kaç  yönetici  arkadaşınızı  yanınıza  alıp  «Milli­

yetçiler  Demeği»  kurm a çabaları  içindeymişsiniz!  Bir 

gazete  haberinden  anlaşıldığına  göre  de  her  önünüze 

çıkan  rejisöre  «Milliyetçi  misin,  değil  misin?»  diye  so- 

ruyorm uşsunuz!

Kimin  için  kuruluyor  bu  demek?

Elbette  karşınızda  olanlar  için,  değil  mi?

Ne  diyor  karşıtlannız?

sinematek.tv


Türkiye  sömürülüyor  diyor.  —  Y alan mı?  —

Demek  ki  siz  Türkiye’n in   söm ürülm esinden  y an a­

sınız!

Bu m udur sizin  milliyetçiliğiniz?Evet,  başka  n e  diyor  karşıtlarınız? ,

Dengesiz  bir  toplum   düzeni  var  ülkemizin.  Emeği­

n in   karşılığım   alam ıyan  bir  çoğunluğun  sırtın d an   geçi­

n en  bir takım' efendiler  işçilere  h aklarını  vermemek­

te  ve işçiler  aç  kalm aktadır.  -  Y alan m ı?  .  jgj

Demek  ki  siz  işçilerin  h aklarını  alm am alarından 

ve  aç  kalm alarından  yanasım z!

Bu  m udur sizin  milliyetçiliğiniz |

Evet  beyim  başka  n e  yapıyor  karşıtlarınız?

Yoksul  insanların  nasıl  acı  çektiklerim ,  nasıl  yaşa­

dıklarım   gösteriyorlar!

Demek  ki  siz,  yoksul  in san ların   çektikleri  acıların, 

nasıl  söm ürüldüklerînin  gösterilmemesinden 

yanası­


nız !

Bu  m udur  sizin  milliyetçiliğiniz,  m em leket  severli- 

ğtniz?

B undan  b ir  süre  önce, sa n a tın   toplum   için  değil  de sa n a t  için  olması  gerektiğini,  bu  yüzden  sadece  s a n a t 

yaptığınızı,  politik  ve  toplum sal  sorunların  karşısında 

sanatçı  yönünüzü  kullanam ıyacağınızı  belirtm iştiniz... 

Peki  şim di niye  böylesine  bir  dem eğin  kuruluş  çalışm a­

ların a  katılıyorsunuz,  söyler  misiniz?

B ütün  b u n lar  sizin  sadece  ticarî  am açlar  peşinden 

gittiğinizi  gösteriyor.  B unda  büyük  b ir  b a şa n   da  kaza­

nıyorsunuz.  Ama, Öte y andan  gülünç olm aktan,  çelişme­

ler  içinde  yüzm ekten  de  kurtulam ıyorsunuz.

Sonra  gerçekten  böyle  b ir  dem eğin  gereği  nedir, 

o nu  anlıyam adım .  Üzerine  gölgeler  düşürmediğiniz 

memleketseverliğinizi  kurtarm ak,  sevimli  görünm ek  is­

tiyorsunuz.  anlaşılan!

( • )   Birinci  açık  m ektup  HABER  Gazetesinde  ge­

çen a y  yayınlanm ıştır.

Gelecek  Sayıda  :

Cüneyt  ARKIN  :  OYUN  ve  OYUNCULUK 

Soruşturm a  :  M etin  ERKSAN  —  Osm an  SEDEN  — 

O rhan  ELMAS  —  H alit  R EFÎĞ  

Pertev  BİLGEHAN  :  DÜŞÜNCE  HÜRRİYETİ 

ve  SİNEMA

— 4 —


sinematek.tv

merkez

film

kontrol

komisyonu

kimlerden

yanadır?..

ÂLİM  ŞERİF  ONARAN

18/Şubat/1965  günü  İstanbul’dan  bir  telgraf 

aldım;  aynen  şöy- 

leydi:

«Kemalistler  senaryosunun  filme  alınmasını  yasaklayıp  iç  ve  dış sömürgenlerin  savunucusu  ve  İnönü 

Hükümetini  de  içten  vurmuş 

politikasiyle 

t

 ilimciliğimizi 

dejenere  edip  halkı  uyutucu  görünen

siz  ve  arkadaşlarımızla  mücadeleye  başlanıldığını  bildiririm.

«Rejisör  Muhteşem  Doruk an.»

Aslında  Türk  Sineması’n ın   em ektarlarından  olan  Muhteşem  Du- 

rukan  telgrafa  imza  koyarken  cidden  pek  mütevazi  davranıyor;  ve 

.senarist  ve  prodüktör  unvanlarını  kullanm aktan  rah atça  vazgeçmi­

şe  benziyordu.

Türk  Sineması’n d a  zaman  zaman  sempatik  çıkışlariyle  tan ın an  

D urukan'm   bu  azizliğine  ilkin  şaşmadım,  değil 

Nedir  ki,  bu  telg­

ra fa   kendimi  m uhatap  tutm ak  istemedim.  Gerçekten  bu  telgrafın 

alıcısı  ben  olmamalıydım.

Sebebi  şu:  «Kemalistler»  adlı  senaryo,  benim  «zamanı  idareme» 

a it  olrmyan  bir  zam anda  Merkez  Kontrol  Komisyonuna  intikal  et­

miş  ve  yine  benim 

başkanlık 

etmediğim  bir  K urul 

tarafından 

22/9/1962  tarihli  ve  3Q1  sayılı  kararla  filme  çekilmesi  Nizamnamenin 

7-  maddesinin  3  ve  6.  fıkraları  uyarınca  uygun  bulunmamıştı.

D urukan'm   konuyu,  biraz  da  senaryoluktan  çıkararak,  adeta  bir 

hikâye  veya  «traitement»  kılığına  sokarak  1964  yılında  kitap  halinde 

yayınlam ası  ve  bu  haliyle  yeniden  İdare’ye  başvurması  benim  görev 

aldığım  bir  sıraya  rastlıyor.

sinematek.tv


Senaryo ‘ incelenerek  top lan tıy a  oturulduğu  zam an  arkadaşları­

m ın  olumsuz  m ü talâaların a,  bu  senaryonun  evvelce  de  îdare*ye  su­

nulup  red  edilmiş  bulunduğu  hususu  eklenince;  bizzat  dosyayı  ince­

lemek  üzere  aldım ;  ve  bir  m ağduriyete  m ah al  verilmemesi  için  k a ­

ra rın   bir  h a fta   so n ra  alınm ası  h akkında 

ark adaşlarım dan  ricada 

bulundum.

Tetldk  ettiğim   dosyasına  göre,  evvelce  alınm ış  olan  k ararın   t a ­

mam en  yerinde  olduğunu  bizzat  m üşahade  ettim .

Bu  durum da  yapılacak  hiç  bir  şey  yoktu.  İd a re ’n in   doğrudan  doğ­

ruya  ilgiliye  tebliğatta  bulunarak  «evvelce  a lm a n   k a ra rd a   bir  isa ­

betsizlik  bulunm adığını;  dilerse  D anıştay’a  başvurm asını»  salık  ver­

mesi  uygun  olurdu.

Biz  böyle  yapm adık.  «Madem  ki,  işlem,  K u ru l'a  getirilm iştir;  ilk  

k a ra n   teyiden  bir  k a ra r  verelim ;  bu  iş   kapansın.»  dedik.

İşte  bunu  dediğimiz  içindir  ki,  şimdi  D urukan’a  cevap  verm ek 

zorunda  kalıyorum.

Niye  saklıyayım?  D urukan’ın  telg rafın a  cevap  verm ekten  çok  d a ­

h a   önemli  çalışm alar  içinde  bulunduğum dan  bu  cevabı  verebileceği­

m i  hiç  sanm ıyordum .  Ama,  gelin  görün  ki,  D urukan  ta tm in   olm ak 

ihtiyacındaydı;  kendisine'  cevap  veremeyişimi  kim bilir  nelere  yordu­

ğu  gibi,  içinde  bulunduğu  tatm insizlik  te   onda  ağır  b ir  huzursuzluk 

yaratıyor  olmalıydı.

Bu  yüzden,  telgrafında  işaret  ettiğ i  gibi  savaş  yoluna  d ü ştü   ve 

bu  kez,  adım ,  -yine  kendisini  ta tm in   etm iş  olm ak  için-  bu  yazım a 

başlık  yaptığım   ibare  ile  1965  M ayısında  İsta n b u l'd a   Doğruluk  M at­

baasında  bir  broşür  b a stırd ı;  a m a   bu  broşürden,  nedense,  b an a  b ir 

n ü sh a   yollamayı  düşünm edi.  Kim bilir  belki  b a n a   d a n lm ıştı;  belki 

de  «söm ürücülerin  b ir  savunucusuna»  b ir  de  broşür  söm ürtm ek  is te ­

m em işti.  Bu  yüzden  broşürün  varlığından  an cak   için  dönüşü  h a b e r 

alabildim ;  ve  kendisinin  Ü sküdar’da,  H acı  C afer  Ağa  M ahallesindeki 

adresine  bir  m ektup  yollıyarak  bu  broşürden  b ir  n ü sh a   göndermesi 

iç in   nezaketim   esirgememesini  istirh a m   e ttim .  M aalesef,  m ektubum  

eline  geçmediğinden  veya  h a lâ   d arg ın   bulunduğundan  olacak,  27  Ma­

y ıstan   bugüne  k a d a r  beklediğim  halde,  kendisinden  b ir  hab er  a la ­

madım.


N ihayet  dün  broşürü  b ir  yerlerde  b u larak   incelemek  fırsatın ı  el­

de  ettim .  Benimle  ilgili  b u lu n an   bazı  kısım larını  aynen  veriyorum :

«K urtuluş  Savaşımız  Milli  M ücadelenin  nedenleriıie  karşı  olduğa 

anlaşılan lard an   biri,  Âlim  Şerif  O n a ra n  

»  ( S-5);

«  (K em aiistler  adlı)  kitabım ın  h a lk a  in tik a l  ta rih i  olan  1  K a­

sım   1964*ten 

2

  Ocak  1965  ta rih li  Akşam  Gazetesi  ilâvesinde  (1) siz-

sinematek.tvleri  gericilikle  itham   etmem  ve  k itab ım d an   ötürü  Bağın  Savcılığınca 

takibata  m anız  kalmadığım  bildirildiği;  sonra  da  hükümet  değiştiği 

halde»  bugüne  kadar  7  aydır  hakkımda  takibat  açılmadığından  Ba­

sın  S avcısının  sîzler  gibi  düşünm ediği  anlaşılmıyor  ma? 

(8.11).»

«Telgrafıma  karşılık  harekete  geçip,  bu  güne  kadar  arkadaşları­

nızla,  kararınızda  hakiı  olduğunuz  iddiasını  güderek  niçin  hakkımda 

dâva  açmadınız? 

(14).»

T e k ra r  k ita b ın   k a p a ğ ın a   bak ıy o ru m ;  a lt  ta ra fın d a   şöyle  b ir  ib&re 

v a r:

«Kemalistler  senaryosunun  filme  alınm asını  yasaklayıp  iç  ve  dış 

sömürgenlerin  savunucusu  görünenlere  senarist  Muhteşem  Durukan 

hücum  etm ektedir»

Bu  d u ru m   k arşısın d a,  kendim i  sav u n m ak   ih tiy acın ı  h iç  d u y m a­

dığım   h ald e,  k am u   o y u n a   ve  b ilh a ssa   a slın d a   tem iz  b ir  in s a n   olup 

ted irg in lik lerin in   baskısı  a ltın d a   bize  ç a tm a k   gereksinm esini  duydu­

ğu  a n la ş ıla n   D u ru k a n ’a  karşı  b ir  görevim   olduğunu  düşü n erek   açık­

la m a d a   b u lu n m ak   zo ru n lu ğ u n u   duydum .

Bizden  önceki  k u ru lu n ,  d a h a   d a   önce,  30/5/1962  ta rih in d e   aldığı 

b ir  a r a   k a ra rın ı  o rta y a   k o y arak   iş e   girişm ek  istiyorum   (2).

B u n a   göre,  «D ikkati  çeken  b ir  k o n u   ta şıy a n   işb u  

senaryodaki 

o la y la rın   ta r ih î  h a k ik a tle re   uyu p   u y m ad ığ ın ın   an laşılm ası  için   se ­

n a ry o n u n   b ir  kere  de  T ü rk   T a rih   K u ru m u n a   te tk ik   ettirilm esi  ve 

alın a c a k   sevaba  göre  n ih a i  b ir  k a r a r a   v arılm a sın ın   d a h a   u y gun  bu­

lu n d u ğ u n a   oy  birliğiyle  k a r a r   verildiği»  anlaşılıyor.

Böylece,  senaryo  y a z a rın ın   o la n c a   iyi  niyetiyle  sen ary o su n u   kar 

lem e  a ld ığ ın d a  şü p h e  b u lu n m a m a k la   beraber,  K u ru l  d a,  k o nuya  e n  

az  o n u n   k a d a r  ö n em   verdiği  için,  h a k lı  o larak ,  e n   yetkili  m ercie  b aş­

vurm ayı  düşü n m ü ş  oluyor.

(1)  B u  ilâveyi  A n k a ra 'd a   çok  a r  a d ım sa  d a   bulam adım .

(2)  B u ra d a   d a h a   çok  kendim izi  değil,  bizden  evvelkileri  savun­

m ak   zo ru n d a   kald ığ ım   için ,  b u n u n   kendi  ad ım ıza  b ir  sa v u n m a  k a ­

bul  edilm em esini  ric a   ederim .

T ü rk   T a rih  

K u ru m u 'n d a n  

is te n e n   cevap,  b iraz  geç  te   olsa, 

17/IX/1962  ta rih in d e   n ih a y e t  geliyor.

Senaryo,  K u ru m lu n   Y eni  K olu*ndan 

değerli  ta rih ç i  F a ik   R eşit 

Uinat  ta r a f ın d a n   incelenm iş  ve  şu  ra p o ru n   y azılm asın a  vesile  teşk il 

e tm iş tir:«Kunûnumuzca  incelenm esi  İçişleri  Bakanlığınca  ikinci  defa  ri­

ca  olunan  «Kemalistler»  adlı  filim   senaryosu 

taallûk  ettiği  tarihi 

devir  ve  konu  itibariyle  ştahsen  m eşgul  olduğum  ihtisas  alanına  gir­

diği  için,  bizzat  ve  dikkatle  başm dan  sonuna  kadar  okudum.  Düşün, 

çelerimi  arzediyorum;

sinematek.tv«

1

>  Senaryonun  plânına  alınan  ve  perdede  canlandırılm ak  iste­nen  olaylarla  «Kemalistler»  başlığı  arasında  hiç  bir  münasebet  yok­

tur.  Parantez  içinde  yazılı  (Alilli  Mücadele)  başlığı  ise  daha  gpniş 

ve  yakın  tarihimizin  en  önemli  bir  safhasının  adıdır  ki,  bu  senar* 

yoda  canlandırılmak  istenen  sahne  ve  spiker  tarafından  yapılacağı 

anlaşılan  sözlü  tam am lam alar  bu  devrin  bütünü  içinde  yer  almış  ba- 

zızı  olaylardır  ki,  bunlarla  Millî  Mücadeleyi  değil,  h a tta   onun  ruh  ve 

gayesini  dahi  kısonen  ifade  etmek  mümkün  olmasa  gerektir.

«Filme  verilmek  istenen  bu  ismin  halkın  ilgisini  çekmek  ve  fil“ 

min  sürüm ünü  sağlamak  gibi  hasis  bir  m aksada  dayandırılmış  °1" 

masından  daha  çok,  konunun  tarihî  önemi  He  filmin  seyircilerinin 

millî  ve  İnsanî  terbiyesinde  oynıyacağı  telkinî  rolün  gereği  gibi  düşü- 

nülememiş  olmasından  ileri  geldiğini  sanm ak  isterim«

«2)  Senaryoda  yer  alân  olayların  çoğu,  tarih î  olaylara  ve  m antıkî 

gerçeklere  uymaktan  uzak,  avamî  duygulan  heyecana  getirmeyi  he­

def  tu tan   ve  seyredende  o  devrin  tarihî  şahsiyetleri  ve  olayları  hak­

kında  yanlış  kanaatler  uyandırabilecek  ve  Birleşmiş  Milletlerin  be­

nimsediği  İnsanî  am açlan  sarsarak,  unutulm uş  m ünaferetleri  besle­

mek  suretiyle  halka  fena  telkinler  yapmağa  elverişli  b ir  karakter 

taşıyan  niteliktedir.  Spiker  tarafından  yapılan  tarihî  açıklam alarda 

da  çok  defa  anakronizm ’e  düşülmektedir.  Bu  itibarla  senaryonun  ta­

şıdığı  isim  ve  yaşatm ak  istediği  devirle  arasında  tam   ve  ciddî  bir 

bağlantı  kurmağa  imkân  yoktur.

«3)  Senaryonun  ağırlık  merkezini  teşkil  eden  (silâh  kaçırma  bö­

lüm lerinin  ise)  yukarıdaki  maddede  belirttiğim  anlayış  içinde  perdede 

canlandırılm asının  bu  devrin  tarihi 

hakkında  genç  nesillere  ver­

mekle  ödevli  ve  görevli  bulunduğumuz  bilgi  ve  anlayış  bakımından 

oynamağa  müsait  oldukları  menfi  rol  birer  birer  üzerinde  durulma­

ğa  değer.

«Yukarıda  açıklatmağa  çalıştığım 

sebeplerle  tarih î  gerçeklerden 

uzak  olan  ve  avamî  duygulan  istism ara  yönelik  bir  karakter  taşıyan 

bu  filmin  çevrilmesine  müsaade  edilmemesi  uygun  olacağı  m ütalâa­

sında  bulunduğumu  saygılanm la  arz  ederim.»

YENİ  ÇAĞ  KOLU  BAŞKANI 

adına  raportör

FAİK  RAŞİT  UNAT

Merkez  Filim  Kontrol  Komisyonu 'm m   bu  mütalâayı  benımsiye- 

rek  k arar  verdiği  anlaşılmaktadır.

sinematek.tvBu  konudaki  yüksek  ih tisası  çok  iyi  bilinen  (3)  ve  yalnız  yurdu­

m uzdaki  yapım cıların  değil;  teknik 

bakım dan  d a h a  iyi  im kânlara 

sahip  yabancı  yapım cıların  da  A ta tü rk   ye  MilU  Mücadele  üzerine  çe­

virmek  istedikleri  filim ler  h akkında  gerekli  titizliğini 

hassasiyetle 

belirtm ekten  kaçınm ayan  bu  ilim   adam ım ızın  ilgili  Bakanlık  ve  Ku­

ram la ra   sunduğu 

5/3/19&:  ta rih li  bir  diğer  yazısını  da,  konumuzu 

tam am ladığından  dolayı,  burada  an m ak   uygun  d ü z e c e k tir;,

«Bir  Am erikan  filim  şirketi  tara fın d an   A tatü rk ’ün  H ayatını  ve 

T ürk  Çevrim lerini  canlandıracak  bir  film in  hazırlanm akta  bulundu­

ğu,  senaryosunun  b ir  Amerikalı  yazar  ta ra fın d a n   tertip  

olunduğu, 

film in  rejisörünün  memleketimizde  ilgili  m akam larla  ve  şahıslarla» 

tem asa  geldiği,  gazetelerimizde 

haberler  halinde  vakit  vakit  görül­

m ektedir.  27  Mayış  İnkilâbından  önceki  H üküm et  zam anında  bu  işin 

Devletçe  de  desteklenip  teşvik  olunduğu  duyulmuştur«  A ncak 

T ürk 


T arih in i  ilgilendiren  konulardan  İlmî  bir  ihtisas  organı  olarak  biz­

z a t  A tatürk  ta ra fın d a n   kurulm uş  ve  servetinin  yarısını  vakıf  bırak­

m ak  suretiyle  ölüm ünden  so n ra  d a  aynı  yolda  faaliyeti,  kurucusu  t ar 

rafın d an   istenm iş  ve  sağlanm ış  bulunan 

K urum 'um uzu  d a  birinci 

jj derecede  ilgilendirm esi 

gereken  bu  konu  üzerinde 

bugüne  kad ar 

:,Türk  T arih   K urum u’n a   resm î  ve  hususî  hiç  b ir  m akam   ta ra fın d a n  

bir  m ü ra c a a tta   bulunulm am ıştır.

«Çok  lüzum lu  ve  zam an  geçtikçe  yapılm ası  güçleşecek  olan  bu 

film in  b ir  an   evvel  gerçekleşmesini  ne  k ad ar  arzuya  şayan  ve  h er 

rtürlü  fedakârlığa  değer  bir  teşebbüs  saym ak  çok  doğru  ise,  bu  faali» 

yetin  ta rih î  gerçeklere  tam   uygunluk  ve  A tatü rk ’ün  h ay a tın ı  ve  özel? 

/tiklerini,  onun  karak terin i  ve  ta rih î  rolünü  canlandıracak  b ir  ta n d a  

ifade  etm ek  bakım larından  taşıdığı  önem  de  yüksek  m akam larınca 

m alûm   bir  gerçektir.  B unun  b ir  yabancı  yazarla  bir  yabancı  sa n ’a t k âr 

ta ra fın d a n   ne  dereceye  k a d a r  yapılabileceği  de  üzerinde  durulm ağa 

değer  b ir  problem dir.  Bu  günkü  Türkiyeyi  de  kurucusunu  hem   dün­

ya  m illtleıine,  hem   de  yarınki  nesillere  beyaz  perdede  ta n ıta c a k   olan 

bu  döküm en’ın  h e r  bakım dan  doğruluğunu 

sağlayacak  tedbirlerin 

önceden  alınm am ış  olması,  tarihim izin  bu  en  seçkin  in san ın ı  ve  onun 

eserlerini  her  hangi  b ir  şekilde  yanlış  tan ıtm ağ a  d a  sebep  olabilecek 

,bir  istikam et  alm asını  müknkün  kılabilir  endişesindeyiz.

(3) 


Sayın  Unat*m  diğer  değerli  tarihçilerim izle  birlikte  hazırla­

dığı  ve  1946  yılında  İslâm   Ansiklopedisi’nin  10.  fasikülünde  yayınlanan

.

A tatü rk   hakkındaki  incelemesi,  A tatürkün  ölümünün25.  yıldönüm ün­de  Unesco’nun  Türkiye  Millî  Komisyonu 

ta ra fın d a n   çeşitli  dillere 

çevrilerek  bastırılm ış  v e   dağıtılm ıştır.

sinematek.tv«Bu  düşüncemizi  ilgili  makamların  bilgisine  sunmayı  ve  A tatür­

k’ün  «Doğru  bir  Mili!  Tarih»  ülküsünü  gerçekleştirme  görevini  ver­

diği  bir  ilim  kurumu  olarak  da  akla  gelen  bütün  m ahsurlan  önlemi- 

ye  çalışacak  hizmetlerimizi  arzetmeyi  milli  ve  vicdanî  bir  vazife  bil­

mekteyiz.

«Bu  konuda  bugüne  kadar  Yüksek  Bakanlıklarında  cereyan  et­

miş  olan  işler  ve  meselenin  son  durumu  hakkında  mümkünse  aydın­

latılmamızı  ve  beklenen  bir  hizmet  bulunduğu  takdirde  gereği  yapıl­

m ak  üzere  bildirilmesini  derin  saygılarımla  rica  ederim

j

»TÜRK  TARİH  KURUMU 

ASBAŞKANI 

Faik  Reşit  Utıat

Sanının  ki  hem  Durukan,  hem  de  sinemayı  ve  gerçeği  sever , oku­

yucularım  bu  konuda  yeter  derecede  aydınlanmışlardır.

Henüz  genç  olan  ve  kendisinden  ileride  daha  pek  çok  çalışmalar 

beklediğimiz  D urukan'ın  bundan  böyle  bu  konuyla  kafasını  yormıya- 

cağını  üm it  etmek  isterdim.  8/VI/1965,  Ankara.ARTİST  FİLM 

TAKDİM  EDER  :

M Ü R T Â Z A(Orhan  Kemal’in  Romanı)

MÜŞFİK  KENTER 

TUNÇ  ORAL 

AYFER  FERAY 

MİNE  SUN 

AVNΠ DİLLÎGÎL

Senaryo  : 

Recep  Ekicigil

Reji  :  Tunç  Başaran 

Operatör  :  Mengü  Yeğin

(Değişme  8)

sinematek.tvMemduh

Un’iin

Film ografisi

GIOVANNI  SCOGNAMILLO

1947  —  DAMGA  —  Yönetmen:  Seyfi  Havaeri  ve  LÜtfi  Akad  -  Oy- 

my anlar:  Sezer  Sezin,  Semih  Evin,  Memduh  Ün  (Erm an  F.).

1949  —  KARADENİZ  POSTASI  —  Yönetmen:  M.  Önal  -  Oyuncu­

lar :  Ferhan  Tufan,  Mümtaz  Ener,  Demir  Aşuroğlu,  Leman  Akçate- 

pe,  Memduh  Ün  (Ömay  F.).

1951  —  HAYAT  ACILARI  —  Yönetmen:  Arşavır  Alyanak  -  Senar­

yo :  Memduh  Ün -  Görüntü  Yönetmeni:  Enver  Burçkin,  Yovakim  Fil" 

meridis  -  O ynıyanlar:  C ahit  Irgat,  Mine  Coşkun,  Memduh  Ün,  Har 

lit  Akçatepe,  Leylâ  Nil,  Şemsi  Yastım an  (Y akut  F.).

1954  —  UÇ  BABA  TORİK  —  Yönetmen:  Arşavir  Alyanak  -  Se­

naryo:  Memduh  Ün,  O rhan  Elmas  -  G örüntü  Yönetmeni: 

Man asi 


Filme ri di 

-  Oynıyanlar:  Meral  KÖrmükçü, K enan  Buke,  Muazzez 

Arçay,  Osman  Alyanak,  Sohban  Koloğlu  (Y akut  F.).

1954  —  YETİM  YAVRULAR  —  Yönetmen:  Memduh  Ü n  -  Oyna­

yanlar :  Eşref  Kolçak,  Muhterem  Nur,  Nimet  Alp,  Belkis  Fırat,  Mem­

duh  Ün,  Reha  Yurdakul,  Haşan  Ceylân,  İhsan  Aşkın,  Avni  Dilligil 

(Pars  F.).

1955  —■  GÜNAHKAR  BABA  —  Yönetmen:  Arşavir  Alyanak  -  Se­

naryo:  Fikret  A nt  -  Oynıyanlar:  Muhterem  Nur,  K enan  Pars,  Celâl 

Ersöz,  Memduh  Ün,  Muazzez  Arçay,  Gulderen  Ece,  Sadri  K aran  (Ya­

kut  F.).

1955  —  ÖP  BABANIN  ELİNİ  —  Yönetmen:  Memduh  Ün

1956  —  ANA  HASRETİ  —  Yönetmen: 

Memduh  Ün  -  Senaryo:

Memduh  Ü n  -  Oynıyanlar:  Leylâ  Nil,  Deniz  Tanyeli,  Saltuk  Kaplan- 

gil,  Memduh  Ün  (Duru  F.).

1956  —  PİÇ  (KAHPE  DÜNYA)  —  Yönetmen:  Memduh  Ün  -  Gö­

rü n tü   Yönetmeni:  Manasi  Fikneridis  -  Oynıyanlar:  Lâle  Oraloğlu, 

Nazım  İnan,  Muhterem  Nur,  Turgut  Özatay  (Y akut  F.).

1956  —  ZEYNEBİN  İNTİKAMI  —  Yönetmen:  Memduh  Ün  -  G ö­

rüntü  Yönetmeni:  Turgut  Ören  -  Oynıyanlar:  Eşref  Kolçak,  M uhte­

rem  Nur,  Novin  Aypar,  O rhan  Elmas,  İhsan  Aşkın,  Nubar  Terziyan 

(Y akut  F.).

sinematek.tvYüklə 6,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə