Yazı Bu ensiklopedik xarakterli ekspromt-fantaziya tipli


À н т е й г ц д р я т л и а д а мYüklə 2,06 Mb.
səhifə9/24
tarix09.02.2017
ölçüsü2,06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

À н т е й г ц д р я т л и а д а м


…Àçÿрáàéæàíûí òàëåéè éåр öçÿрèíäÿêè ãèñìÿòèíäÿí ÷îõ àñûëû îëóá. Òàíрû áó éóрäà åëÿ éàøàéûø ìÿêàíû ìÿñëÿùÿò áèëиá êè, Øèìàëäàí Æÿíóáà вÿ Æÿíóáäàí Øèìàëà éöрöø åäÿíëÿр äя, Øÿрãäÿí Ãÿрáÿ вя Гярбдян Шяргя кюч едянляр äÿ "öñòöìöçäÿí" êå÷èá ýåäèáëÿр. Äöíéàíûí áó ÷àрïàç éîëëàрû öñòÿ éàøàìàüà ìÿùêóì îëунìóø Àçÿрáàéæàí þëêÿñèíäÿ ìöрÿêêÿá îëàéëàр äà, ñàô ãàíëà éàíàøû ãàрûøûã çöìрÿëÿр äÿ еля áóíäàí òþрÿéèá. Ýÿëìÿëÿрëÿ éåрëèëÿр ÿñрëÿр áîéó ãàéíàéûá-ãàрûøûá, áó òîрïàãäà рянэарянэ ìÿíÿâè-ïñèõîëîúè овгата ìàëèê нясèëëÿр éåòèøèá, êþê àòûá. Áó äèéàрûí ìöäрèêëÿрè, óëóëàрû, êþíöë ñóëòàíëàрû êèìè, òîрïàüû, ùàâàñû, ñóéó, ñÿрâÿòè äÿ йадлары þçöíÿ æÿëá åäèá. Оíëàр áó éóрäà øþùрÿò äÿ ýÿòèрèá, ìöñèáÿò äÿ...

Áöòöí áó âÿ äàùà áèр ÷îõ ñÿáÿáëÿр öçöíäÿí ùÿìèøÿ Àçÿрáàéæàíà áàø÷ûëûã, àçÿрáàéæàíëûëàрà ñÿрêÿрäÿëèê åòìÿê ùÿр îüуëóí èøè îëìàéûá... Áåëÿ áèр èø áó þëêÿíèí ùþêìäàрûíäàí ö÷ãàò, áåøãàò àрòûã àüûë-êàìàë, сябир-тядбир òÿëÿá åäèá, åäèр, åäÿæÿê... Äÿäÿ Ãîрãóä çàìàíûíäà äà áåëÿ îëóá, Àòàáÿéëÿр äþâрöíäÿ äÿ, Øàù Èñìàéûëын âàõòûíäà äà... Èíäèêè ÷àüëàрäà äà белядир!

…Ìöñòÿãèëëÿøìÿ éîëóìóçóí öñòöíäÿ ìÿêрëè øèìàë-æÿíóá ÿíýÿëëÿрè äÿ âàр, áÿäùåéáÿò ùÿрá ìàøûíû äà, ñûрòûã âÿ ñöрòöê èäåîëîúè òÿõрèáàò àïàрàòû, òöêÿíìÿз ìàëèééÿ èìêàíëàрûíà ìàëèê ãîíóì-ãîíøóëàр äà, ìÿëóì âÿ ìÿëóí åрìÿíè õèñëÿòè äÿ...

Áó ÿíýÿëëÿрèí áèçÿ ýÿòèрäèéè дярдляр ãàëàã-ãàëàãдыр: õàëëûáàø èáëèñëèéè èëÿ êöëëè-Ãàрàáàüûí "éåíèäÿíãóрóëìóø" àá-ùàâàñû; èêèáàøëû ãàрòàë ùèêêÿñè, Æûäûр äöçöíöí ùàâàñûíà àëûøмыш ñèíÿëÿрäÿ Øàù Ãàæàрûí âóрà áèëìÿäèéè Øóøà äàüû; "áàøûïàïàãëû", "ëîïàáûü" õÿéàíÿòëÿр; äèéàрáà-äèéàр ñÿïÿëÿíìèø éöç ìèíëÿрин ôàæèÿñè, øÿùèä àüûëàрû, ãà÷ãûí, äèäÿрýèí àùëàрû; Òàëûøûñòàí, Êöрäöñòàí, Ëÿçýèñòàí îéóíëàрû, ãÿòë, òÿæàâöç, ÷åâрèëèø, ãèéàì, òåррîр äÿùøÿòëÿрè; ìÿíÿì-ìÿíÿìëèê, øÿр-áþùòàí, рöøâÿò, ñöрöíäöрìÿ÷èëèê, áèýàíÿëèê, òÿíáÿëëèê, ùàрûíëûã ÿëàìÿòëÿрè; ÷þрÿê, ñó, èøûã, åâ-åøèê äÿрäëÿрè; áîìáîø äöçëÿр, ÷þëëö-áèéàáàíëàр, ÿêèíñèç-áè÷èíñèç òîрïàãëàр... дàùà íÿëÿр...íÿëÿр... íÿëÿр.

Áÿñ áó áàòàãëûãдан, ÷èрêàá éîëëàрäàí áó çàâàëëû õàëãû ùàíñû Äàíêî þç öрÿéèíèí îäó-àëîâó, èøûüû, íóрó èëÿ ñàáàùà ÷ûõàрàæàã! Âÿ áó éîëëàрäàí êå÷ÿíäÿ áÿëÿä÷èíèí, рÿùáÿрèí, ùþêìäàрûí, ñÿрêÿрäÿíèí ÷èéèíëÿрè, öрÿéè, áåéíè íå÷ÿ Ãàô äàüû бойда éöê ýþòöрÿ áèëìÿëèäèр êè, áó àüрûéà-àüûрëûüà äþçñöí?! È÷èìèçäÿêè î áèр íÿôÿрèí àüëû, ñàâàäû, áèëиéè, ãåéрÿòè, ãÿëáè íÿ áþéöêëöêäÿ îëìàëûäûр êè, ñàéäûüûìûç âÿ ñàéà áèëìÿäèéèìèç ня гядяр àüûр-àüûр åë éöêëÿрèíè ÷èéèíëÿрèíÿ ýþòöрöá халгы èòêèñèç-õÿòàñûç ñàáàùà чыхàрñûí.

Áó ýöí áó þëêÿéÿ âÿ õàëãà éîë ýþñòÿрìÿê ìÿñóëèééÿòèíè þç öçÿрèíÿ ýþòöрÿí кяс åëÿ áèр ãöäрÿò ñàùèáè îëìàëûäûр êè, î, Àçÿрáàéæàíûí öçÿрèíÿ ÷ÿêèëìèø ùþрöì÷ÿê òîрó êèìè ÷àëûí-÷àрïàç âÿ òöêäÿí èíæÿ ñèéàñÿòè äóéñóí, áèëñèí, äöíéàíûí èøëÿрè âÿ èøëÿêëÿрè îíó ÷àøäûрìàñûí, äåìÿê èñòÿäèêëÿрèíè êöòëÿéÿ êöòëÿ äèëèíäÿ, àëèìÿ àëèì äèëèíäÿ, ñèéàñèéÿ ñèéàñÿò÷è äèëèíäÿ äåéÿ áèëñèí, èçàù åòñèí, öñòÿëèê òÿëãèí åòñèí. Åëÿ áèр ìèëëÿò îüëó êè, ìèëëÿòèí øÿрÿô, ëÿéàãÿò, äÿéàíÿò, ìÿрäëèê, ìöäрèêëèê êèìè àëè êåéôèééÿòëÿрèíè þçöíäÿ ùèôç åòñèí...

Äÿрèíäÿí-äÿрèíÿ äöøöíÿê - òàíûäûüûìûç, ýþрäöéöìöç, åøèòäèéèìèç åëîüëóëàрûìûçû áèр-áèр ýþç þíöíäÿí êå÷èрÿê, ýþòöр-ãîé åäÿê; è÷èìèçÿ, ÷þëöìöçÿ, äöíÿíèìèçÿ, ñàáàùûìûçà äèããÿòëÿ áàõàã: áó ýöí, áó àí, áó халгын áåëÿ áèр øÿõñè êèì îëàр? Éÿíè ÷èéèíëÿрèíè áöòöí ÿíýÿëëÿр, äÿрäëÿр, áÿëàëàр ãàрûøûã àçàäëыüыìûçà, ìöñòÿãèëëèéèìèçÿ, äþâëÿò÷èëèìèçÿ äàéàã âåрÿ áèëÿí Àíòåé ãöäрÿòëè î àäàì êèìäèр ýþрÿñÿí?!

Áó ýöí áó ñóàëûí áèр æàâàáû âàр: Ùåéäÿр ßëèéåâ!

Бó ýöí áó ñóàëûí áàøãà æàâàáû éîõäóр.
* * *

…Бяли, бу 90-жы иллярин яввялляриндя гялямя алдыьым мцлащизялярдир. Инди ися будур, артыг он илдир ки, Щейдяр Ялийев Азярбайжанын щямян аьры-ажыларыны, аьырлыгларыны щягигятян бир Антей гцдряти иля юз чийинляриня эютцрцб, бу юлкяни, бу халгы, бу милляти вя бу дювляти хилас едиб.

О, дювлят идарячилийинин сцканы архасына кечдийи сон он ил ярзиндя эюрцн няляря наил олду:

-Азярбайжаны парчаланмагдан гуртарды, “ТМР”, “Садвал” кими бящаняляри ляьв етди...

-Гары империйанын габаьындан гачмайараг даща аьыллы, даща тядбирли, даща ирадяли чыхыб, Азярбайжанын мцстягиллийини Кремлин ялиндян алды, горуду, сахлады...

-Ики йцз иллик Рус-Совет атирбутларыны ляьв едиб йериндя милли дювлят, щюкумят, милли парламент, мящкямя системи гурду...

-Жясарятля эениш ислащатлара башлайыб республикада игтисадиййатын дирчялишиня зямин йаратды...

-Бюйцк узагэюрянликля нефт стратеэийасыны щазырлады, Ясрин Контрактыны вя фантастик БТЖ лайищясини реаллашдырыб дирчялишин вя мцстягиллийимизин ябядилийини тямин етди...

-Атяшкяс дюврцндян бажарыгла йарарланараг эцжлц орду гурду, Азярбайжан ясэяри анлайышыны юзфяалиййят сявиййяли далашганлар дястясиндян профессионал щярбчиляр сявиййясиня йцксялтди...

-Юлкядя демократийаны мющкямлятди, сюз, фикир, виждан азадлыьы цчцн мцкяммял щцгуги база йаратды...

-Азярбайжан халгына сабит, дайаныглы жямиййят верди. Она юз тарихини, дилини, ялифбасыны гайтарды...

Бир сюзля, Щейдяр Ялийев гыса вахтда Азярбайжанда там мцстягил бир дювлят гурду! Сонра ися юзц шяхсян бу дювляти дцнйа аренасына чыхарараг даща эениш мигйасда танытды, Авропанын, дцнйа бирлийинин нцфузлу гурумларынын субйектиня чевирмякля мцстягиллийиня ялавя бейнялхалг тяминатлар алды. Вя сон бир нечя йцз иллик (!) тарихимиз ярзиндя щеч бир шаща, хана, бяйя, сяркярдяйя, щеч бир дювлят хадиминя, юлкя рящбяриня мцйяссяр олмайан талейцклц ишляри Азярбайжан цчцн Щейдяр Ялийев эюрдц вя ян ясасы – о бунлары едя билди! Йада салаг ки, жями он ил яввял Азярбайжан дювлятинин варлыьы-йохлуьу мясяляси дурурду. Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайжанда сон илляр еля ящямиййятли дяйишикликляр баш верди ки, ону адамлар йалныз хяйалларында эюря билярдиляр... Щягигятян, щямишя щамынын арзуладыьы, миллят мейданында щясрятля чаьырдыьы азад, суверен, мцстягил Азярбайжан мящз инди реал олараг евляря эялиб, йухулар чин олуб.

Щейдяр Ялийев шцбщясиз, дювлят идарячилийинин гроссмейстеридир. Щакимиййят устасыдыр. Гцдрят сащибидир. Лидеря хас бцтцн кейфиййятляря маликдир: рящбяр кими узагэюряндир, тяжрцбялидир. Заманын вя дцнйанын глобал сирляриня бяляддир. Инсафлы вя ядалятлидир. Тямкинлидир, импулсив аддымлар атмыр, йцз юлчцб бир бичяндир. Щюкмдар кими - щюкмлц, сяркярдя кими - гятиййятли, шяхсиййят кими - ирадялидир. Дост кими мярд, яр кими ляйагятли, киши кими сярт вя гязяблидир. Ейни заманда ата кими мещрибан вя хейирхащдыр, баба кими щялим вя кюврякдир. Нящайят, ужаларда дайанан бцтцн Танры елчиляри кими о щям дя мярщямятлидир, баьышлайандыр…
Т а н р ы в е р э и с и

…Мян бèр áåëÿ ïрîáëåì è÷ÿрèñèíäÿ йашайан èêèíæè áèр þëêÿ âÿ áó ãÿäÿр òöêÿíìÿç åíåрúè, ÿçìêàрëûã, àрäûæûëëûãëà éîрóëìàäàí, áåçìÿäÿí, þç ñÿùùÿòè, èñòèрàùÿòè, øÿõñè щяйаты áàрÿäÿ äöøöíìÿдян àрàìñûç, ôàñèëÿñèç, áàøëûæàñû – сямяряли âÿ ìÿùñóëäàр ÷àëûøàí èêèíæè áèр дювлят áàø÷ûñû тясяввцр еляйя билмирям. Ахы, йох йердян йени дювлят гурмаг - гурулу дювляти идаря етмякдян гат-гат аьыр, мцряккяб, язиййятли ишдир…

Бу он илдяки язаблы йоллары мющтярям Президентля бирэя кечянляр йахшы билир ки, мцдрик вя óçàãýþрÿí рящбяр Àçÿрáàéæàíû тякжя чаьдаш заманын ÷ÿòèíëèêëÿринäÿí горумагла кифайятлянмяйиб, о щям дя âÿ äàùà ÷îõ республиканын ýÿëÿæÿéиня ÷àëûøûб. Щямин эяляжяк тядрижян йахынлашдыгжа буну щамы эюрцр, дуйур, билир вя щяля чох шейи эюряжяк, дуйажаг, биляжяк…

Áяс бåëÿ øÿõñèééÿòèí варлыьыны õàëã цчцн Тàíрû âåрýèñèíäÿí гейри íåæÿ èçàù åòìÿê îëàр?!


* * *

Анжаг Щейдяр Ялийеви баша дцшмяйянляр вя баша дцшмядикляри цчцн гябул етмяйянляр дя вар. Дейирляр: “КГБ эенералыдыр”, “Кремлин адамыдыр”, “Демократ дейил”, “Коррупсийаны кясмир”, “Гарабаьы алмыр”, “халгы аж сахлайыр”, “Амансыздыр”, “Монархийа йарадыр” вя с.

Бцтцн бунлар ня гядяр щагсыздыр вя бу щагсызлыглары сюйляйянляр кимлярдир бахын: …Щейдяр Ялийевин азадлыг мцжадилясиндян йаныглы галан руспяряст, фарспяряст, ермянипяряст гцввяляр… Яжнябинин вар-йохуна, грантына-пулуна тамащ салыб Вятяни эцдаза верянляр… Дцнйанын эярдишиндян, дювлят ишляриндян баш ачмайан, узаьы эюрмяйян бажарыгсыз, сяриштясиз “сабигляр”… Жиддилийи, гятиййяти, мярдлийи бажармайан, щяллям-гяллям ишлярля мяшьул олан сырадан адамлар… Вя садяжя пахыллыг едян, щясяд апаран, щяр шейи инкар едян арагарышдыранлар… Дамьа эяздирянляр щамыны дамьалы эюрмяк истяр.

Ялбяття, жидди адамлар беля демяз. Аьлы, дцшцнжяси, билийи, савады, узагэюрянлийи оланлар беля демяз. Азярбайжанын тарихини дяриндян билян, дювлятчилийя сядагятли, халга, миллятя, торпаьа баьлы адамлар, Вятяня ясил азадлыг, мцстягиллик истяйянляр беля демяз…

Эюз юнцндя дуран вя инкары мцмкцн олмайан Факт бирмяналы шякилдя дейир: Азярбайжан дювляти он илдян чохдур Азаддыр, Мцстягилдир, Демократикдир вя Чюряклидир! Щейдяр Ялийевин сайясиндя! Вя сон нечя йцз илдя - илк дяфя! Бах, Тарих бу щягигяти эюстярир, Халг да бу щягигяти эюрцр. Галанлары бош лафлардыр…
* * *
...Бу мямлякятдя заман-заман мцдрик адамлар “адяти щейвярялик олан бир бюлцк бошбоьазын” тяняляриня туш эялиб. Яйинляриня эейдикляри палтардан башга бир-бирляриндян щеч няйля фярглянмяйян, ялляриндян гуружулуг иши эялмяйян, дивар дибиня дцзцлцб юзлярини эцня вермякля, лаь-лаьылыгла вахт кечирян бу типаъларын арасындан кечиб сабаща эетмяк дя ня чятин ишдир!...

Бцтцн сечилмишляр кими, тарихин вя Танрынын сечдийи шяхсиййят олан Щейдяр Ялийев дя юмрц бойу чешидли типляри заманын архивиндя бурахараг даим юз йолу иля ирялийя, сабаща доьру эедиб, эедир, эедяжяк …

Амма талейин иронийасына бах ки, Щейдяр Ялийевя чамур атанларын ичярисиндя мятбуат ишчиляри дя вар. Щалбуки юмрц бойу Щейдяр Ялийевин бялкя дя ян чох диггят, гайьы эюстярдийи сащя – мящз мятбуат олуб…

* * *Yüklə 2,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə